Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci konferencie pre výskum molekulárneho vodíka organizovanej v Smoleniciach prof. Jánom Slezákom, dr. Branislavom Kurom a dr. Barborou Kaločayovou

Z 1. medzinárodnej konferencie Európskej akadémie pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne

30. 11. 2022 | zhliadnuté 462-krát

V dňoch 17. – 20. októbra sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach konala 1. medzinárodná konferencia Európskej akadémie pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne na tému Vodík v biomedicíne. Hlavným organizátorom konferencie bola novovzniknutá Európska akadémia pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne a Ústav pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. Na organizácii sa ďalej podieľali Medzinárodná akadémia kardiovaskulárnych vied (IACS), Medzinárodná spoločnosť pre adaptačnú medicínu (ISAM), Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a ďalšie inštitúcie na Slovensku. Hlavným sponzorom konferencie bola Nadácia SPP.

Cieľom tohto vedeckého stretnutia bolo umožniť špičkovým vedcom, výskumným pracovníkom a študentom z celého sveta, aby sa stretli a zúčastnili tohto vedeckého fóra. Počas štyroch dní sa konferencie zúčastnilo 90 vedcov a expertov z 15 krajín sveta vrátane Kanady, USA, východného Jeruzalema, Slovenska, Česka, Číny, Japonska, Ruska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka, Srbskej republiky, Južnej Kórey a Indie.

Na konferencii odznelo spolu 42 prednášok rozdelených do 10 vedeckých blokov a 15 posterových prezentácií. Dôležitou súčasťou vedeckého programu bola aj online sekcia s 11 prednáškami. Všetky tieto prezentácie boli zamerané na pluripotentný účinok molekulárneho vodíka na zdravie, na oxidačný stres, kardioprotekciu, kardiometabolické ochorenia, molekulárnu genetiku, regeneráciu, starnutie, liečbu COVID-19, možnosti v poskytovaní kardiovaskulárnej zdravotnej starostlivosti a mnoho ďalších biologických účinkov. Celý priebeh konferencie bol v priamom prenose vysielaný na stránke podporovateľa Intercedu. O videozáznam z konferencie je stále veľký záujem. Spojenie vynikajúcich rečníkov, tematických sympózií a samotného miesta stretnutia ponúklo skvelý vedecký program a príjemnú atmosféru. Napriek napätému vedeckému harmonogramu bol dostatok priestoru na plodné a podnetné diskusie.

Ako vyplýva z početných listov a vyjadrení účastníkov, konferencia bola z vedeckého aj spoločenského hľadiska považovaná za jednu z najlepších konferencií za posledné desaťročie.

Európska akadémia pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne, n. o., bola založená v auguste 2021 s hlavným cieľom stimulovať výskum, spojiť a nadviazať spoluprácu medzi vedcami zaoberajúcimi sa výskumom molekulárneho vodíka v Európe. Akadémia bude podporovať aj výskumno-vývojové projekty v oblasti zdravotníctva, monitorovanie a zabezpečenie správnej interpretácie výskumu molekulárneho vodíka či organizáciu seminárov, sympózií, konferencií a kongresov. Molekulárny vodík (H2) vďaka svojim jedinečným fyzikálnym a chemickým vlastnostiam poskytuje množstvo výhod na zmiernenie oxidačného stresu. H2 môže byť lepší ako konvenčné antioxidanty, pretože dokáže selektívne redukovať hydroxylové radikály pri zachovaní dôležitých ROS, ktoré hrajú významnú úlohu v normálnej bunkovej signalizácii.

 

Spracovali: Ján Slezák a Branislav Kura, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, v. v. i.

Foto: Branislav Kura

Súvisiace články