Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenenie si Pavel Povinec prebral z rúk podpredsedu SAV pre 1. OV Martina Venharta

Čestná plaketa SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách pre prof. Pavla Povinca

4. 11. 2022 | videné 587-krát

Slovenská akadémia vied udelila prof. RNDr. Pavlovi Povincovi, DrSc., Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách. Ocenenie pri príležitosti významného životného jubilea si prevzal v piatok 4. novembra 2022 z rúk podpredsedu SAV pre prvé oddelenie vied Mgr. Martina Venharta, PhD.

Ako v úvode zdôraznil Martin Venhart, udeľovanie týchto ocenení je vzácnou chvíľou, keď sa môžeme na chvíľu zastaviť a uctiť si významné vedecké osobnosti, ktoré zanechávajú nezmazateľnú stopu v živote akadémie. So slávnostným laudáciom potom vystúpil predseda Vedeckej rady Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., Ing. Štefan Gmuca, CSc. 

Plné znenie laudácia uvádzame v prílohe.

Profesor Pavel Povinec sa narodil v roku 1942 v Ochodnici. V roku 1965 ukončil Prírodovedeckú fakultu UK v roku 1965 ako jeden z prvých absolventov vtedy novej špecializácie Jadrová fyzika. V tom istom roku začal pracovať na fakulte ako asistent, v roku 1978 sa stal docentom a v roku 1984 profesorom. „V roku 1992 získal ako prvý (a posledný) zástupca Československa vedúcu pozíciu v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu, kde zastával funkciu riaditeľa Laboratória pre morskú rádioaktivitu v Monaku. Tu sa venoval tiež oceánografickému výskumu, zorganizoval a zúčastnil sa viacerých oceánografických expedícií, a stal sa prvým slovenským oceanológom,“ vyzdvihol Š. Gmuca. Po ukončení misie v Monaku sa v roku 2005 vrátil na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK, kde je dodnes profesorom na katedre jadrovej fyziky a biofyziky.

Profesor P. Povinec viedol deväť medzinárodných projektov, je uznávaným odborníkom v oblasti výskumu zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej fyziky a patrí medzi zakladateľov týchto odborov na Univerzite Komenského. „Vybudoval viaceré laboratória na UK, ako aj v IAEA Monako, ktoré patria medzi svetovú špičku,“ zdôraznil Š. Gmuca. Je autorom, resp. spoluautorom viac ako 500 vedeckých článkov, z toho okolo 300 v karentovaných časopisoch, na ktoré je viac ako 5000 citácií. „Jeho Hirschov index je neuveriteľných 34,“ podčiarkol predseda vedeckej rady a doplnil tiež, že ako prvý slovenský autor získal so spoluautormi Katsumi Hirosem a Michiom Aoyamom cenu American Publishers Awards for Professional and Scholarly Excellence za monografiu “Fukushima Accident: Radioactivity Impact on the Environment”. Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., (predovšetkým oddelenie jadrovej fyziky) spolupracoval s kolektívom prof. P. Povinca v rámci výchovy doktorandov a spoluúčasti na viacerých európskych projektoch a partnerstvách. Nemožno opomenúť ani jeho významný prínos k projektu tandemového urýchľovačového laboratória FÚ SAV, v. v. i., v Piešťanoch a pomoc pri jeho uvedení do prevádzky.

Čestnú plaketu Dionýza Ilkoviča dostal Pavel Povinec za vynikajúce výsledky vo výskume jadrovej a subjadrovej fyziky a za zásluhy o rozvoj aplikácie jadrových metód v environmentálnej oblasti v globálnom meradle, ako aj za jeho prínos v oblasti riadenia vedy.

„Veľmi si vážim toto ocenenie,“ uviedol Pavel Povinec a dodal, že ďakuje nielen Predsedníctvu SAV, ale aj Vedeckej rade Fyzikálneho ústavu, v. v. i., a všetkým kolegom, ktorí s ním spolupracovali. „A, verte, nebolo ich za tých 50 rokov málo,“ doplnil a dodal, že bolo veľmi príjemné spolupracovať s výnimočnými fyzikmi, najmä v oblasti jadrovej fyziky, no nezabudol ani na kolegov z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., z košického Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Geologického ústavu SAV, v. v. i., či Hydrologického ústavu SAV, v. v. i., a ďalšími. Spolu s poďakovaním jedným dychom prof. Pavel Povinec poprial SAV aj všetkým vedcom veľa šťastia pri rozvoji vedy a šírení dobrého mena slovenskej vedy v zahraničí.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články