Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Frank Schreiber a predseda SAV prof. Pavol Šajgalík

SAV udelila vedecký titul Doktor vied honoris causa nemeckému vedcovi prof. Dr. Frankovi Schreiberovi

12. 10. 2022 | videné 1140-krát

Slovenská akadémia vied udelila vedecký titul Doktor vied honoris causa (Dr. Sc. h. c.) nemeckému vedcovi, fyzikovi prof. Dr. Frankovi Schreiberovi z Fakultät für Physik, Universität Tübingen v Nemeckej spolkovej republike. Vedecká rada SAV mu dala titul najmä za úzku spoluprácu s Fyzikálnym ústavom SAV, v. v. i., a za jeho zásluhy pri podpore vedy a rozvoja experimentálnej fyziky. Slávnostný ceremoniál sa konal v stredu 12. októbra 2022 na pôde SAV, kde si Frank Schreiber prevzal titul z rúk predsedu akadémie prof. Pavla Šajgalíka.

Po úvodných uvítacích slovách predsedu SAV predniesol laudácio Dr. Rer. Nat. Peter Šiffalovič, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i. Jeho plnené znenie uverejňujeme v prílohe.

„Je mi cťou udeliť vám v mene SAV tento titul, ktorý je odzrkadlením vašej vedeckej práce,“ uviedol pri odovzdávaní vedeckej hodnosti prof. Pavol Šajgalík. Prof. Frank Schreiber zareagoval na udelenie titulu slovenským poďakovaním. „Je to česť a zadosťučinenie pre moju prácu na Slovensku. Som veľmi šťastný,“ zdôraznil vo svojej ďakovacej reči nemecký fyzik.

Prof. Dr. Frank Schreiber

je mimoriadnou vedeckou osobnosťou v oblasti fyziky a fyzikálnej chémie molekulárnych a biologických látok. Významné úspechy dosiahol pri výskume nábojom iniciovaných interakcií, fázovom správaní a dynamiky biomakromolekúl, štúdiu tvorby samousporiadaných monovrstiev na plochých povrchoch a nanočasticiach, ako aj pri výskume hybridných organických-anorganických nanoštruktúr a mnohozložkových organických polovodičov.

Doteraz publikoval viac ako 330 vedeckých prác (WoS), z toho šesť prác v časopisoch skupiny Nature, jednu prácu v Science a desiatky prác v ďalších vysokoimpaktovaných časopisoch.

Vedecká kariéra Prof. F. Schreibera sa začala postdoktorandským pobytom na Univerzite Princeton v roku 1996-1997 po ukončení doktorandského štúdia na Univerzite Bochum. Po návrate do Európy založil vlastnú výskumnú skupinu na MPI Stuttgart, kde habilitoval v roku 2002, a následne odišiel na Univerzitu Oxford, kde pôsobil ako lektor fyzikálnej chémie. Na Univerzite v Tübingene, kde vedie vlastnú výskumnú skupinu, pôsobí od roku 2004 doteraz.

Už od svojich doktorandských čias je držiteľom viacerých ocenení za výsledky svojej vedeckej práce. Výskumná činnosť prof. F. Schreibera je úzko spätá s využitím diagnostických metód založených na rozptyle röntgenového (rtg) žiarenia zo synchrotrónov a rozptyle neutrónov. Je úspešným žiadateľom o strojový čas na synchrotrónových prstencoch a neutrónových reaktoroch, ktorý prideľuje panel na základe vedeckej kvality navrhovaného experimentu.

Spolupráca Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i., a prof. F. Schreibera

sa začala pred niekoľkými rokmi, keď prvýkrát navštívil ústav počas medzinárodnej konferencie. Oddelenie multivrstiev a nanoštruktúr (OMN) FÚ SAV, v. v. i., tiež využíva pri svojom výskume rozptyl synchrotrónového žiarenia v rtg oblasti. V čase návštevy prof. F. Schreibera malo už OMN publikované viaceré zaujímavé výsledky z výskumu anorganických nanoštruktúr a sledovania procesov na nanoškále v reálnom čase pomocou metód malo- a veľkouhlového rozptylu synchrotrónového rtg žiarenia. Prof. F. Schreibera tieto výsledky zaujali a ponúkol svoju expertízu pre spoluprácu v oblasti vývoja a aplikácie metód rozptylu synchrotrónového rtg žiarenia na štúdium organických a van der Waalsových hybridných nanoštruktúr pre organickú (opto)elektroniku. Tieto štruktúry otvorili na OMN FÚ SAV, v. v. i., novú výskumnú tému. Spolupráca sa zamerala na štúdium rastu vrstiev malých organických molekúl (pentacén, diindoperylén, etc.) a na kontrolu tohto rastu pomocou podkladových vrstiev (šablón) z dvojdimenzionálnych materiálov (MoS2, grafén, etc.), čo ponúka unikátnu možnosť kontrolovať orientáciu molekulárnych vrstiev (stojaca verzus ležiaca) s priamym dopadom na elektrónový transport a optické vlastnosti. Na podrobnú analýzu procesov rastu v reálnom čase pomocou rozptylu synchrotrónového rtg žiarenia boli v rámci spolupráce OMN FÚ SAV so skupinou Prof. Schreibera vypracované originálne metodiky a na základe toho podané spoločné návrhy experimentov na synchrotrónových prstencoch. Celkove v rokoch 2017 až 2020 bolo podaných a v silnej konkurencii úspešných 12 spoločných návrhov experimentov. Takáto vysoká úspešnosť pri získavaní strojového času na synchrotrónoch sa dosiahla len vďaka spolupráci s prof. F. Schreiberom, ktorá bola kľúčová aj pre prípravu týchto experimentov v laboratóriách OMN.

Okrem vedeckého prínosu bola spolupráca s prof. F. Schreiberom zameraná aj na skvalitnenie vedeckej výchovy. Do už uvedených synchrotrónových experimentov so skupinou prof. F. Schreibera boli aktívne zapojení viacerí doktorandi FÚ SAV, v. v. i. Skúsenosť s takýmito experimentmi na špičkových medzinárodných zariadeniach podstatne prispela okrem kvality výsledkov ich štúdia aj k ich osobnostnému rastu.

Zo spolupráce OMN FÚ SAV, v. v. i., so skupinou prof. F. Schreibera vznikla doteraz viac ako desiatka spoločných publikácií v renomovaných medzinárodných časopisoch.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články