Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Walter Lippmann - portrét Zdroj: www.brewminate.com

133. výročie narodenia Waltera Lippmanna

22. 9. 2022 | zhliadnuté 176-krát

Pripomeňme si dnes 133. výročie narodenia amerického spisovateľa, novinára dvojnásobne oceneného Pulitzerovou cenou, poradcu prezidenta Woodrowa Wilsona a mediálneho kritika Waltera Lippmanna (*23. september 1889, New York City - †14. december 1974, New York City).

Public Opinion, jedno z najvýznamnejších publikácií Waltera Lippmanna bolo prvýkrát vydané v roku 1922. Začiatok publikácie venoval W. Lippmann tematicky Platónovmu Podobenstvu o jaskyni, ktoré pripraví čitateľa k zamýšľaniu sa o pravdivosti vnímanej reality každého z nás. Mediálny boom 20. storočia so sebou priniesol množstvo dovtedy nepoznaného chaosu, s ktorým sa museli ľudia vysporiadať. Rovnako i  dnes v informačnej dobe je nevyhnuté byť schopný efektívne sa orientovať a verifikovať všetky správy, ktorým prisúdime nálepku pravdivosti.

Walter Lippmann ako mediálny kritik skúmal mediálne obsahy, pričom bol presvedčený, že ich vytváranie je podmienené subjektívnymi hodnotami ich tvorcov, ktoré vychádzajú zo zaužívaných spoločenských stereotypov a vytvárajú následne tzv. mediálne pseudoprostredie. Zároveň sa W. Lippmann pýtal, či a ako môže takáto pseudorealita zmeniť názory, postoje a presvedčenia jednotlivcov a následne podnietiť aj ich konanie. Fungovanie stereotypov je podľa neho cyklickým procesom medzi reálnym prostredím, pseudo-prostredím indivídua (mentálnym obrazom), reálnym správaním a konkrétnymi následkami, ktoré správanie so sebou nesie.

W. Lippmann stanovil za základný pilier mechanizmu rozhodovania a konania ľudí schopnosť fikcie resp. tvorby tzv. mentálnych obrazov, ktorými ľudia reflektujú skutočnosť a následne sa na základe tohto subjektívneho vnímania reality aj rozhodujú. Mentálne obrazy vytvárajú už spomínané pseudoprostredie, špecifickú formu vnímania každého indivídua. Avšak na reflektovanie širokej spoločensko-politickej reality nedokáže indivíduum získať dostatok empirických dôkazov, preto keďže musí v realite fungovať, žiť a rozhodovať sa, tak si túto realitu rekonštruuje pomocou zjednodušeného modelu, ktorým je v tomto prípade stereotyp. Vytváranie pseudoprostredia, a teda vnútornej reprezentácie sveta je podľa Lippmanna kľúčovým elementom v rozhodovaní a konaní jednotlivcov. Vytváranie stereotypov je tak ovplyvnené konkrétnymi záujmami indivíduí. Viacero zoskupených takto vytvorených stereotypov spolu vytvára verejné stanovisko, verejnú mienku, ktorá predstavuje ďalšiu úroveň stereotypu.

*Podobnú teóriu, dnes známu ako Thomasova teoréma, vypracoval i americký sociológ William Isaac Thomas. Základom jeho konceptu je vytváranie tzv. definícií situácií, ktorým jednotlivci pripisujú subjektívny význam, na základe ktorého potom interpretujú svet. Individuálna predstava o realite je preto v konaní jednotlivcov kľúčová. Ak jednotlivci uveria v reálnosť situácie, dôsledkom bude jej skutočná reálnosť. Thomasov teorém znie: „Ak ľudia vyhodnotia situáciu ako skutočnú, tak dôsledkom je jej skutočná reálnosť.“  

Kvízové (zjednodušené) spracovanie Platónovho Podobenstva o jaskyni

 

Spracovala: Lucia Heldáková, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Zdroje:

Britannica. Heslo: Walter Lippmann. Dostupné online: https://www.britannica.com/biography/Walter-Lippmann

Lasswell & Lippmann on Propaganda. In Cultural Apparatus. [online] Dostupné online: https://culturalapparatus.wordpress.com/walter-lippmann/propaganda/

Lasswell & Lippmann on Propaganda. In Cultural Apparatus. [online] Dostupné online: https://culturalapparatus.files.wordpress.com/2010/06/lip.jpg.

LIPPMANN, Walter. Public Opinion. [online]  Dostupné online: https://www.gutenberg.org/cache/epub/6456/pg6456.html

The allegory of the cave comics trip. Dostupné online: https://www.storyboardthat.com/storyboards/shi2010/the-allegory-of-the-cave-comic-strip

Walter Lippmann and the stereotype : The World outside and the Pictures in our heads. In Cultural Apparatus. [online] Dostupné online: https://culturalapparatus.wordpress.com/walter-lippmann-and-the-stereotype-the-world-outside-and-the-pictures-in-our-heads/