Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenenie pre K. Meškovú Hradskú

Ceny Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2021

16. 9. 2022 | zhliadnuté 692-krát

Na 16. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti, ktorý sa konal 6. – 8. septembra 2022 v Banskej Bystrici, sa po desiaty raz udeľovali Ceny SHS. Do nominácie sa dostalo takmer 120 prác za celé obdobie udeľovania ocenení. Podľa Evy Kowalskej, predsedníčky Komisie pre výber nominácií na Cenu SHS, sa všetky bez debaty stali vyhľadávané odborníkmi aj širokou verejnosťou a v mnohých prípadoch aj hitmi stránok, venovaných obchodu s knihami.

Trojčlennú komisiu, ktorú Výbor SHS poveril výberom nominácií, viedol do roku 2013 Milan Zemko, v nasledujúcich rokoch nominácie už posudzovali šiesti členovia pod vedením Evy Kowalskej. „Úloha komisie bývala vždy neľahká: už od prvej nominácie deviatich titulov sa počet prác zvýšil na každoročných 10 až na 16!“ konštatuje E. Kowalská. Rozšírilo sa aj spektrum posudzovaných publikácií: v prvých troch rokoch komisia, resp. výbor SHS rozhodoval len o vedeckých a vedecko-populárnych nomináciách, v roku 2014 pribudla aj kategória edícií prameňov a v minulom roku (2021) sa otvorila aj kategória prác o dejinách Slovenska vydaných zahraničnými autormi. „Treba mať pritom na pamäti, že nominovaní (v lepšom prípade ich vydavatelia) musia obetovať jeden zo svojich disponibilných výtlačkov, a pritom získavajú okrem udeleného diplomu už len prestíž a ´reklamu´ ich diela i mena (či mien) na webových stránkach SHS a rôznych iných médií,“ vysvetľuje historička. Celkový počet kníh pritom nie je jediným indikátorom významu Ceny SHS: ani jedna z nominovaných prác sa totiž nestala ozdobou knižnice Historického ústavu SAV, v. v. i., alebo Ústrednej knižnice SAV, dokonca ani členov komisie, ale ako zdôrazňuje E. Kowalská, všetky do jednej boli odmenami pre účastníkov dejepisnej olympiády, ktorí raz možno budú kolegami historikov SAV. „Predstavujú teda pomyselný most medzi autorom a čitateľom, aj medzi minulosťou a budúcnosťou,“ hovorí a zároveň dodáva, že Cena SHS potvrdzuje, že „je nielen našou povinnosťou, ale aj radosťou prispieť k rozvoju slovenskej historiografie, všimnúť si výkony individuálnych autorov i silných kolektívov, povzbudiť medzinárodnú spoluprácu a hlavne, oceniť kvalitu a serióznu prácu v dobe, ktorá je až príliš prajná povrchnosti, plagiátorstvu a honbe za ľahkým úspechom. Cene SHS preto treba zaželať ad multos (futuros) annos...,“ uzatvára Eva Kowalská.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: archív Kataríny Meškovej Hradskej

 

Ocenené diela za rok 2021 očami Evy Kowalskej

V kategórii vedeckých prác bolo nominovaných sedem prác, Cenu SHS za rok 2021 získala monografia Márie Fedorčákovej Civitas nostra Bardfa vocata. Správa mesta Bardejov v stredoveku (1320-1526). Košice : Bessarion 2021, 240 s.

Ide o autorskú monografiu, komplexné spracovanie problematiky mestskej správy, emblematického symbolu každého mesta, v období, keď Bardejov patril medzi mestá nadregionálneho významu. Aj ocenená práca má preto širší dosah, než by naznačoval pohľad  upretý na samotné mesto. Analýza je postavená na množstve unikátnych archívnych dokumentov a dôkladne osvetľuje význam, vývoj a kompetencie jednotlivých mestských orgánov. Otázka mestskej samosprávy sa prepája s výskumom mestských elít, bokom nezostáva ani jeden z významných prvkov mestskej samosprávy v Uhorsku, autonómna správa mestskej farnosti. Stačí už len dodať, že kniha je pútavá nielen obsahom, ale aj na pohľad – originálne dizajnové spracovanie je významnou pridanou hodnotou a povyšuje vedecké dielo na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

V kategórii edície prameňov sa medzi nominovaných dostali tri významné edície, každá svojím spôsobom unikátna. Je pozoruhodné, že všetky sa tento raz týkali obdobia stredoveku resp. raného novoveku, ktoré pred historika kladú mimoriadne nároky na zvládnutie paleografie či kritiky prameňa. Výbor SHS udelil ocenenie edícii korpusu záznamov 489 (+13 v prílohe) listín, ktoré sú evidované v protokole významného hodnoverného miesta, bratislavskej kapituly v rokoch 1504-1513. Ide o pritom dielo jedného autora, Balázsa Csibu, Autentický protokol Bratislavskej kapituly II (1504-1513) (=Documenta Posoniensia IV). Bratislava : FF UK 2021, 541 s. Edícia je pozoruhodná vysokou mierou autorského vkladu, pretože bolo potrebné pracovať s neraz silno korigovanými a neprehľadnými konceptmi dokumentov. Výsledkom je dielo, po ktorom siahnu medievisti, aj tí bádatelia, ktorí sa špecializujú na genealógiu či historickú geografiu.

V kategórii vedecko-populárnych prác sa zišlo šesť publikácií rôznorodých obsahom, pritom však jednotných vysokou kvalitou analytického vkladu a typografického spracovania. Rozhodovanie oscilovalo medzi originalitou námetu, krásou knihy, inovatívnym prístupom autora/ky či potenciálnym prínosom pre širokú verejnosť. Ocenenie získala monografia Kataríny Meškovej Hradskej, Židia v 1. ČSR. Politické ambície a sklamania. Bratislava : Marenčin PT 2021, 189 s. Názov diela evokuje prevahu politických dejín, práca však prináša úplne nový pohľad na fenomén politizácie komunity, ktorá sa v podmienkach demokratického štátneho usporiadania snažila etablovať v spoločnosti a novom politickom prostredí. Ponúka mnohé opomínané reálie zo života slovenských Židov, osvetľuje vnútorné rozpory medzi nimi, vyplývajúce z predchádzajúcich, do hlbšej minulosti siahajúcich diferenciačných tendencií. Tento prístup ukazuje komunitu v jej rozmanitosti a prepojenosti s majoritou.

Súvisiace články