Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustil nás doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.

7. 7. 2022 | zhliadnuté 558-krát

Dňa 28. júna 2022, nás vo veku nedožitých 84 rokov, nečakane a bez rozlúčky, navždy opustil dlhoročný pracovník Ústavu polymérov SAV, v. v. i. a bývalý člen Predsedníctva SAV doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. 

Docent Dušan Berek vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT (dnes STU) v Bratislave. Od roku 1966 pôsobil na Ústave polymérov SAV. V rokoch 1993 až 1995 bol členom Predsedníctva SAV. Od roku 1993 bol predsedom Slovenského národného komitétu pre chémiu, v rokoch 1995 až 1998 predsedal Slovenskej chemickej spoločnosti. Publikoval viac ako 260 článkov a je autorom viac ako 60 patentov.

Medzi jeho najdôležitejšie vedecké výsledky patrí: Kvantitatívny opis termodynamických vlastností ternárnych systémov polymér - polymér - rozpúšťadlo, návrh série originálnych kvapalinovo-chromatografických metód separácie a molekulovej charakterizácie komplexných polymérových systémov (zmesí polymérov, kopolymérov, funkcionalizovných oligomérov a stereošpecifických polymérov), vypracovanie originálnych postupov prípravy a modifikácie silikagéových náplní kolón pre kvapalinovú chromatografiu.

Dušan Berek v roku 1999 získal ocenenie Vedec roka, v roku 2002 sa stal Technológom roka. V roku 2004 bol zvolený za člena Učenej spoločnosti Slovenska. Bol tiež členom Európskej chemickej spoločnosti (Federation of European Chemical Societes), členom Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC), členom Americkej chemickej spoločnosti (American Chemical Society) a Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 7. 7. 2022 o 9,30 hod. v Obradnej sieni krematória v Bratislave.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

 

 

Súvisiace články