Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Spoločná fotografia účastníkov sympózia

Zo sympózia NEW FRONTIERS IN BASIC CARDIOVASCULAR RESEARCH 2022 v Bratislave

10. 6. 2022 | zhliadnuté 382-krát

V dňoch 25. až 27. mája 2022 zorganizoval Ústav pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., pod záštitou Slovenskej fyziologickej spoločnosti (SFyS), Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu (SSBMB) v spolupráci s partnerskými inštitúciami z krajín V4 (Akademie věd ČR; University of Debrecen, Maďarsko; Jagiellonian University, Krakow, Poľsko) a Francúzska a s finančnou podporou Vyšehradského fondu 14. medzinárodné sympózium „NEW FRONTIERS IN BASIC CARDIOVASCULAR RESEARCH: France – New EU Members“.

Podujatie sa uskutočnilo v konferenčnom hoteli Saffron v Bratislave v rámci pokračovania úspešnej tradície týchto konferencií, ktorú založili v roku 1994 v Prahe prof. Bohuslav Ošťádal (Praha, ČR) a prof. Rodolphe Fischmeister (Paríž, Francúzsko). Konferencie „New Frontiers“ boli pôvodne zamerané na rozvoj spolupráce medzi francúzskymi, českými a slovenskými vedcami pracujúcimi v oblasti výskumu kardiovaskulárnych ochorení, neskôr sa stali platformou pre zapojenie vedcov z krajín V4 a nových členov EÚ. Tradícia týchto konferencií sa prerušila len počas pandémie COVID-19 a úspešne sa obnovila v roku 2022.

Sympózium je tradične zamerané na užšie prepojenie základného výskumu srdcovocievnych ochorení s klinickou praxou. Preto ústrednou témou sympózia boli najnovšie objavy vo výskume ischemickej choroby srdca, zlyhávania srdca, hypertenzie, arytmií a tiež porúch metabolizmu, a to od génov a molekúl až po klinické aplikácie so zvláštnym zreteľom na rizikové faktory a genetické aspekty vzniku patologických stavov, ako aj na možnosti aktivácie adaptačných mechanizmov v kardiovaskulárnom systéme, a tiež prevencie a liečby týchto ochorení.

Účastníkov privítala a konferenciu otvorila  prezidentka konferencie doc. RNDr. Monika Barteková, PhD. Na otváracom ceremoniáli sa okrem organizátorov podujatia zúčastnili aj reprezentanti krajín V4 a Francúzska, ktorí sa v minulosti podieľali na organizácii týchto podujatí, vrátane oboch zakladajúcich členov tradície „New Frontiers“, prof. Bohuslava Ošťádala z Prahy a prof. Rodolphe Fischmeistera z Francúzska, ktorý zároveň priblížil účastníkom históriu týchto unikátnych podujatí. 

Presne 100 účastníkov sympózia malo príležitosť vypočuť si prednášky renomovaných zástupcov vedeckých inštitúcií z viacerých európskych krajín (prevažne z V4 a Francúzska) a Kanady. Celkovo v ôsmich sekciách sympózia odznelo 45 prednášok, v dvoch moderovaných posterových sekciách bolo prezentovaných 45 posterov. Tretinu účastníkov konferencie tvorili mladí vedeckí pracovníci, doktorandi a postdoktorandi, ktorí výraznou mierou prispeli svojimi prednáškami aj posterovými prezentáciami k úspechu sympózia. Okrem prezentácie vlastných výsledkov získali aj možnosti nadviazania dôležitých medzinárodných kontaktov a spoluprác. Významnou a motivačnou časťou sympózia boli aj súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov: „Young Investigators Oral Competition“ a „Best Poster Award“, pričom v každej z nich získali ceny aj mladí vedeckí pracovnici a doktorandi z pracovísk SAV. Najväčším prínosom podujatia boli intenzívne diskusie a aktívna interakcia medzi vedeckými pracovníkmi z rôznych vedeckých odborov, ako aj zachovanie a prehĺbenie tradície mítingov „New Frontiers“.

Okrem bohatého vedeckého programu účastníci sympózia vysoko hodnotili aj atraktívny spoločenský program (prehliadka Bratislavy a slávnostná večera v reštaurácii Parlament).

 

Text: Táňa Ravingerová, Monika Barteková, CEM SAV, v. v. i.                                                 

Foto: Pavol Boďo, Jana Vlkovičová, CEM SAV, v. v. i.

Súvisiace články