Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doc. Dr. Alexander Kratochvil

Pozvánka na prednášku Alexandra Kratochvila zo Slovanského ústavu AV ČR

19. 5. 2022 | zhliadnuté 213-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na hosťovskú prednášku Alexandra Kratochvila, vedeckého pracovníka Slovanského ústavu Akademie věd ČR v Prahe s názvom Uvědomit si zkušenosti a vzpomínat se, to vyžaduje příběhy. Uskutoční sa v stredu 25. mája 2022 o 14.00 hod.

Alexander Kratochvil sa zameriava na výskum ukrajinskej, českej, ruskej a nemeckej literatúry v komparatívnych vzťahoch. Ťažiskom jeho záujmu sú „karpatské literatúry“, pamäť, trauma, kultúra spomínania, zároveň prekladá ukrajinskú beletriu do nemčiny a venuje sa translatológii.

Vo svojej prednáške bude hovoriť o traumatickej a posttraumatickej pamäti 20. storočia v európskych literatúrach, objasní pojmy a koncepty pamäti a traumy s ich prepojením na literatúru. Rozhovorí sa  o tom, ako možno literárnovednou analýzou utvárania pamäti ozrejmiť procesy a funkcie kultúry spomínania v literárnych textoch. Za výstižný príklad v súčasnej literárnej produkcii považuje romány, ktoré riešia otázku medzigeneračného odovzdávania traumy a jej dôsledkov. Na príkladoch diel z českej literatúry (Jakuba Katalpa Němci, Zdeněk Šmíd Cejch či Jáchym Topol Chladnou zemí) ukazuje, ako významne literatúra prispieva k spoločenskej debate o utváraní identity a spoločenských procesov, ktoré k nej vedú. Na tomto pozadí analyzuje aj prepojenia literárneho rozprávania, kultúrnej pamäti a reflexie, resp. rozprávania o traume.

Prednášku možno sledovať online na tomto linku.

Doc. Dr. Alexander Kratochvil študoval vo Freiburgu, Brne a Ľvove, pôsobil na univerzitách v Plzni, Greifswalde, Konstanzi, Berlíne a Mníchove, v rokoch 2012 až 2016 bol nositeľom prestížneho štipendia Jana Evangelistu Purkyně v Ústave pre českú literatúru AV ČR v Prahe. V roku 2017 sa habilitoval na Univerzite v Mníchove, od roku 2021 je zamestnancom Slovanského ústavu AV ČR a pracuje na projektoch o literatúrach Podkarpatskej Rusi. Venuje sa aktuálnym problémom ukrajinskej literatúry a je členom tímu, ktorý sa sústreďuje na traumatické a posttraumatické rozprávanie v 20. a 21. storočí. Je autorom odborných monografií, spoluautorom edícií, autorom početných štúdií. Patrí medzi priekopníkov a popularizátorov témy kultúrnej pamäti v literatúre v českom prostredí.

Text: Eva Andrejčáková, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: archív ÚSvL SAV, v. v. i

Súvisiace články