Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Carola Heinrich

Dr. Carola Heinrich: Postsovietske inscenácie. „Obraz Rusa“ vtedy a teraz

16. 5. 2022 | zhliadnuté 229-krát

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na hosťovskú prednášku Dr. Caroly Heinrichovej s názvom Postsovietske inscenácie. „Obraz Rusa“ vtedy a teraz/ Postsowjetische Inszenierungen. Das Bild „des Russen“ damals und heute. Podujatie sa koná v stredu 18. mája 2022 o 14.00 h v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., a zároveň online. Prednáška bude v nemčine, diskusia v nemčine, slovenčine a angličtine.

Mocenské vzťahy medzi Sovietskym zväzom ako centrom a štátmi „východného bloku“ sú porovnateľné so vzťahom západných koloniálnych štátov k ich kolóniám. Na základe tejto premisy sa Sovietsky zväz a jeho nástupnícky štát Rusko považujú za hegemónnu mocnosť v postkoloniálnom zmysle. Z tejto postkoloniálnej perspektívy sa v prednáške autorka pozrie na dôsledky sovietskej dominancie voči dvom kultúram, ktoré boli v minulosti pod silným sovietskym vplyvom: na Kubu a Rumunsko. Reakcie na zánik hegemónnej moci Sovietskeho zväzu bude osvetľovať na základe ich inscenovania v divadle, performancii, filme, videu a v rozhlasovej hre po roku 1989.

Komparatívna analýza skúma mocenské štruktúry na základe teórií prekladu, translácie; reflektuje zmenu úlohy, reprezentácie a prisudzovania kultúrneho obrazu „Rusa/Rusky“ po rozpade Sovietskeho zväzu. Analýza translačných procesov sa realizuje v dvoch úrovniach: v časovej prostredníctvom vytvárania kultúrnej pamäti a v priestorovej prostredníctvom identifikácie cez hybridizáciu. Zameriavame sa na otázku, akým spôsobom sa v inscenáciách prispieva ku konštruovaniu, reflexii a transformácii kultúrnych vzorcov vnímania. Na štyroch exemplárnych prípadových štúdiách ukáže, ako sa tieto translačné procesy inscenujú a ako sa v ich dôsledku konštruuje kultúrna pamäť a identita. Riešenia siahajú od inverzie mocenských vzťahov subverzívnym humorom cez nostalgickú túžbu až po zlyhanie prekladu, translácie.

Carola Heinrich sa narodila v Temešvári. V rokoch 2005 až 2011 absolvovala štúdium romanistiky, talianistiky a komunikačných štúdií na LMU v Mníchove a na Univerzite v Havane. Neskôr pôsobila ako učiteľka nemčiny ako cudzieho jazyka na Havanskej univerzite. V rokoch 2011 – 2016 pracovala na dizertačnom projekte v odbore romanistika na Viedenskej univerzite a zároveň pôsobila na Inštitúte kultúrnych štúdií a dejín divadla (IKT) Rakúskej akadémie vied. V roku 2016 bola štipendistkou v pilotnom programe Post-DocTrack Rakúskej akadémie vied. V súčasnosti je lektorkou na Katedre nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej hlavné výskumné záujmy sú rumunská a latinskoamerická literatúra 20. a 21. storočia, postsovietske divadlo a film, postkoloniálne štúdie, translatológia, ako aj problematika výskumu kultúrnej pamäti.

Link: https://us06web.zoom.us/j/86962835246?pwd=bUVHSHk0MjRhb2JYSUZ1Ty9YRy9adz09  Meeting ID: 869 6283 5246

Passcode: 570657

 

Text a foto: Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články