Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Jimmie C. Holland, priekopníčka psychoonkológie

J. C. Holland: Priekopníčka v starostlivosti o onkologických pacientov

9. 4. 2022 | zhliadnuté 363-krát

Dnes, 9. apríla, si pripomíname narodenie zakladateľky odboru psychoonkológie, americkú psychiatričku, Jimmie C. Hollandovú.

Jimmie Holland sa do povedomia ľudí dostala vďaka celoživotnému štúdiu psychologických vplyvov rakoviny na pacienta. Jej záujem o to, ako sa cítia onkologickí pacienti a čo prežívajú, vyplynul z diskusií s jej manželom, popredným onkológom, ktorý sa zaoberal výlučne fyzickým aspektom liečby rakoviny. Práve Jimmie poukázala na potrebu liečiť nielen telesnú stránku choroby, ale aj emocionálnu traumu, ktorú prežívajú mnohí pacienti po diagnostikovaní onkologického ochorenia a následnej liečbe. Zdôrazňovala pochopenie psychiky pacienta, ktoré je rovnako dôležité ako pochopenie biológie vzniku rakoviny.

Psychoonkológia je pomerne mladý interdisciplinárny odbor na prieniku psychológie, psychoterapie a onkológie. Zaoberá sa dvomi oblasťami, ktoré sú často v medicíne prehliadané, a to psychologickými a sociálnymi aspektmi onkologického ochorenia. Skúma súvislosti medzi onkologickým ochorením a psychikou pacienta, ako sú napríklad emocionálne reakcie pacienta na onkologické ochorenie či hľadanie stratégií zvládania tejto situácie. Hollandovej snaha spočívala práve v integrácii tohto psychosociálneho aspektu do modelu štandardnej onkologickej starostlivosti.

V súvislosti s rozvojom psychoonkológie založila významné odborné spoločnosti – Americkú psychosociálnu onkologickú spoločnosť a Medzinárodnú psychoonkologickú spoločnosť, ktoré sa venujú výskumu a liečbe psychosociálnych aspektov rakoviny. Bola tiež spoluzakladateľkou a spoluredaktorkou medzinárodného časopisu Psycho-Oncology, ako aj prvou redaktorkou učebnice o psychoonkológii. Pracovala aj na vytvorení škál na meranie psychologických aspektov, ktoré sa kedysi považovali za nemerateľné, ako napríklad úzkosť a depresia. V neposlednom rade urobila obrovské pokroky v znižovaní stigmy obklopujúcej onkologické ochorenia.

V mojej dizertačnej práci som sa venovala práve psychologickým aspektom prežívania onkologických pacientov, čo úzko súvisí s odborom psychoonkológie. Onkologické ochorenia v súčasnosti patria k najrozšírenejším diagnózam na celom svete, sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí a ich počet neustále narastá. Samotné ochorenie a jeho liečba znamená pre pacienta nielen značnú fyzickú záťaž, ale aj psychickú záťaž a s ňou súvisiace zmeny v psychickej a sociálnej oblasti prežívania. Onkologickí pacienti často prežívajú silné negatívne emócie ako smútok, strach, hnev a zvyšuje sa tiež riziko vzniku psychických porúch, najčastejšie úzkosti a depresie. V sociálnej oblasti ochorenie ovplyvňuje vzťahy pacienta cez vzťahy k sebe, rodine, s priateľmi až po vzťahy v práci. Vo všeobecnosti sa pri liečbe týchto ochorení kladie dôraz na medicínske postupy, do ústrania sa však dostáva duša pacienta, ktorá je zasiahnutá rovnako ako aj chorý orgán v tele pacienta.

Vo väčšine vyspelých krajín sa psychoonkológia práve vďaka práci Jimmie Hollandovej postupne stáva nevyhnutnou súčasťou komplexnej onkologickej starostlivosti s cieľom pomôcť pacientovi zmierniť psychickú záťaž sprevádzajúcu ochorenie a tak dosiahnuť úspešnú liečbu onkologického ochorenia, vyliečenie pacienta a jeho návrat do bežného života.

 

Text: Dominika Havrillová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Foto: archív CSPV SAV, v. v. i.

Súvisiace články