Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo výzvy

Kontexty pandémie COVID-19 a výzva na podávanie príspevkov do odbornej publikácie

11. 3. 2022 | videné 631-krát

V Centre spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., sa 9. marca 2022 konal seminár venovaný cieľom a zisteniam projektov, ktoré sa zameriavajú pandémiu COVID-19. Zámerom seminára bolo hľadanie prienikov a možností pre ďalšiu spoluprácu. Zúčastnení diskutovali aj o publikačných výstupoch, pričom výzva na publikovanie príspevkov v odbornej recenzovanej publikácii o spoločenskovednom výskume prežívania a dôsledkov pandémie COVID-19 na Slovensku je aktuálne otvorená.

Seminár organizovala a moderovala riaditeľka CSPV SAV, v. v. i., Denisa Fedáková. Spolu 47 účastníkov a účastníčok sa oboznámilo s projektami, v ktorých sa pandémia COVID-19 rieši v kontexte cestovného ruchu, konšpiračných a pseudovedeckých presvedčení, dezinformácií, dôvery v inštitúcie, nerovností na trhu práce, rodinného a reprodukčného správania, ako aj správania súvisiaceho s pandémiou a jeho psychologických, sociálnych a ekonomických dôsledkov.

Na seminári prezentovali: Vladimír Baláž, Vladimíra Čavojová Kurincová, Lena Adamus, Lucia Mýtna Kureková, Branislav Šprocha, Jakub Šrol, Peter Halama a Matúš Adamkovič. Diskutovalo sa o možnostiach longitudinálneho zberu dát, ako aj zberu dát v rizikových a marginalizovaných skupinách obyvateľstva.

Súčasťou diskusie boli aj publikačné výstupy. V tejto súvislosti Peter Halama a Vladimíra Čavojová Kurincová z Ústavu experimentálnej psychológie SCPV SAV, v. v. i., informovali o aktuálne otvorenej výzve na publikovanie príspevkov v odbornej recenzovanej publikácii Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku.

Do publikácie sú vítané príspevky empirického aj metodologického charakteru aj teoretické práce so zameraním na zistenia týkajúce sa špecificky slovenského kontextu. Editori vítajú tiež  výskumné zistenia z akejkoľvek oblasti sociálnych vied, ktoré boli realizované vzhľadom na pandémiu COVID-19 na Slovensku. Uzávierka podávania príspevkov je 2. mája 2022.

Viac informácií je dostupných na tejto stránke.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: CSPV SAV, v. v. i.

Súvisiace články