Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Postoje k migrácii na Slovensku

18. 2. 2022 | zhliadnuté 660-krát

Európska sociálna sonda (ESS) je medzinárodný komparatívny sociálny prieskum, ktorý sa uskutočňuje každé dva roky od roku 2001. Na Slovensku je tento projekt koordinovaný vedcami a vedkyňami nášho pracoviska - Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV. Vzorka respondentov ESS je reprezentatívna a tvoria ju obyvatelia domácností na Slovensku, 15 a viac roční, bez ohľadu na ich národnosť, občianstvo alebo jazyk. Na základe dát 9. kola ESS (2018) sme spolu s kolegami spracovali súhrnnú publikáciu Európska sociálna sonda – 9. kolo na Slovensku, ktorú môžete nájsť TU. Jej súčasťou je aj naša kapitola o postojoch k migrácii na Slovensku. Hlavným cieľom bolo priniesť informácie o slovenskej populácii, no v širších súvislostiach, preto sme analyzovali i medzinárodné rozdiely v postojoch k migrácii v rámci krajín Vyšehradskej štvorky a Európy. Prezentujeme len naše vybrané zistenia.

Prvým dôležitým zhrnutím realizovaných analýz je, že na základe dát 9. kola ESS patria medzi najnegatívnejšie naladených respondenti z krajín východnej Európy (Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Poľsko a Bulharsko) spolu s respondentmi z Cypru. Pozitívne postoje k migrantom a dôsledkom migrácie panujú u obyvateľov severských krajín Európy (Švédsko, Nórsko) a juhozápadnej Európy (Španielsko a Portugalsko).

Rozdiely na úrovni krajín sú síce o čosi markantnejšie ako tie na úrovni regiónov, napriek tomu, niekoľko dôležitých zistení prinášajú aj výsledky analýz regionálnych rozdielov na Slovensku.

V otázke príchodu migrantov na Slovensko sa obyvatelia jednotlivých regiónov od seba do určitej miery líšili. Respondenti z Košického a Bratislavského regiónu mali pozitívnejšie postoje k príchodu migrantov v porovnaní s ostatnými, najmä západnými regiónmi. Najnegatívnejšie postoje sa v porovnaní regiónov potvrdili pre obyvateľov zo Žilinského, Trenčianskeho a Trnavského regiónu. Rozdiely medzi obyvateľmi z veľkých miest a dedín boli taktiež potvrdené.

Nezávisle od regiónu, slovenskí respondenti sú najviac otvorení príchodu ľudí rovnakej rasy alebo etnika ako je väčšina Slovákov. Takmer polovica respondentov si myslí, že politika Slovenska by to mala dovoliť mnohým alebo niekoľkým ľuďom, druhá polovica sa prikláňa možnostiam dovoliť máloktorým alebo nedovoliť žiadnym. O čosi negatívnejšie hodnotia respondenti príchod ľudí z chudobnejších krajín mimo Európy. Najviac odmietaví sú voči ľudom inej rasy alebo etnika ako je väčšina Slovákov. V prípade príchodu týchto skupín ľudí už je pomer odpovedí približne 30 percent ku 70 percentám, teda väčšina respondentov si myslí, že politika Slovenska by nemala dovoliť príchod žiadnym alebo len máloktorým ľudom.

Text: Miroslava Bozogáňová a Ivana Piterová, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i.

Foto: pixabay.com/Ralphs_Photos

Súvisiace články