Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Priemyselný areál Chemko Strážske

Chemické horizonty: História odpadov PCB v Strážskom

4. 1. 2022 | zhliadnuté 320-krát

V novom roku pokračuje cyklus prednášok Chemické horizonty. Ďalšia online prednáška bude v stredu 19. januára 2022 o 14.00 hod prostredníctvom MS Teams. Prednášať bude doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a porozpráva o odpadoch PCB na východnom Slovensku.

Prvé polychlórované bifenyly (PCB) boli syntetizované už v roku 1881 a ich priemyselná produkcia sa datuje od roku 1929 v USA vo firme Monsanto Chemical Company. Vo veľkom množstve sa vyrábali a distribuovali najmä v období 30. až 70. rokov dvadsiateho storočia. Celkovo sa na svete vyrobilo 1,2 až 1,5 milióna ton polychlórovaných bifenylov. Prvé známky intoxikácie PCB, ktoré sa dostali do životného prostredia, zistili už v roku 1936. V roku 1966 švédsky vedec Soren Jensen prvýkrát dokázal PCB ako hlavné kontaminanty ekosystému Baltského mora. Základnou biologickou vlastnosťou je ich toxicita vzhľadom na to, že sa viažu na tuky a sú ťažko odbúrateľné. Akumulujú sa tak v živých organizmoch a preto od konca 70. rokov minulého storočia dochádzalo k postupnému zákazu ich produkcie.

Chemko Strážske je jedným zo závodov chemického priemyslu v bývalom Československu, kde sa v roku 1959 začala výroba PCB. Prvým produktom výroby bola zmes kongenerov s komerčným názvom Delor 106. Celkovo sa v závode vyrobilo 21500 ton výrobkov obsahujúcich PCB. Od 1. januára 1984 došlo k definitívnemu zastaveniu výroby v Strážskom a PCB boli zaradené medzi podozrivé chemické karcinogény.

Dôsledky výroby PCB v Strážskom sa prejavujú aj po desiatkach rokov od zastavenia výroby vysokou kontamináciou životného prostredia a predpokladá sa, že v zasiahnutej oblasti žije viac ako 25 000 obyvateľov. V areáli podniku Chemko identifikovali tri zdroje výskytu odpadov z výroby PCB, a to „ošipáreň“, budova Energobloku 2 (tzv. tepláreň) a skládka odpadu vo zvernici Orlová. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila 22. januára 2020 v Strážskom mimoriadnu situáciu. Riešením odstraňovania týchto nebezpečných chemikálií bolo poverené Ministerstvo vnútra SR, ktoré požiadalo STU o spoluprácu. Rektor STU poveril spoluprácou s ministerstvom riaditeľa Ústavu integrovanej bezpečnosti MTF STU so sídlom v Trnave, prof. Ing.  Karola Baloga, CSc., odborníka na požiare, nebezpečné látky a havarijné situácie a doc. Ing. Ladislava Štibrányiho, CSc., odborníka na organickú chémiu, forenznú chémiu a technológie odpadov.

Text: Ivan Šalitroš, Slovenská chemická spoločnosť

Foto: TASR/Milan Kapusta

Súvisiace články