Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka, Virologický ústav SAV

Čo ukázali výsledky séroepidemiologickej štúdie zamestnancov SAV

22. 11. 2021 | zhliadnuté 1400-krát

V týchto dňoch Biomedicínske centrum SAV publikovalo zistenia z prierezovej séroprevalenčnej štúdie, zameranej na prítomnosť  špecifických IgG protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 vytvorených v dôsledku prekonania ochorenia COVID-19 a/alebo očkovania. Štúdia bola realizovaná medzi zamestnancami Slovenskej akadémie vied v priebehu mesiacov jún až august 2021 a jej cieľom bolo zistiť výskyt a relatívnu hladinu protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 v prostredí SAV, informovať výskumné inštitúcie o situácii na ich pracoviskách a posúdiť riziko dôsledkov možnej infekcie SARS-CoV-2 s perspektívou usmerňovať rozhodnutia o inštitucionálnych opatreniach na udržanie výskumu v súvislosti s vývojom epidemickej situácie.

Účastníci štúdie poskytli informovaný súhlas, anamnestické informácie a vzorky suchých kvapiek krvi, ktoré boli analyzované pomocou metódy ELISA. Relatívne hladiny špecifických protilátok zistené u 1928 jedincov vykazovali séroprevalenciu 84,13 % a viedli k nasledujúcim hlavným záverom:

  • vakcíny na báze mRNA vyvolávajú lepšiu protilátkovú odpoveď v porovnaní s vakcínami na báze adenovírusov,
  • hladiny vytvorených protilátok odrážajú závažnosť symptómov ochorenia COVID-19,
  • očkovanie po prekonaní COVID-19 výrazne zvyšuje hladinu IgG protilátok najmä pri asymptomatickom a miernom priebehu ochorenia,
  • hladiny protilátok klesajú s pribúdajúcou dobou od očkovania alebo prekonania COVID-19.

V séroprevalencii boli pozorované rozdiely nielen medzi skupinami zamestnancov z jednotlivých oddelení vied SAV, ale aj z jednotlivých organizácií. Pracoviská s relatívne vysokou séropozitivitou aj mierou účasti môžu potenciálne poskytnúť bezpečnejšie pracovné prostredie v porovnaní s pracoviskami, kde bola séroprevalencia nízka alebo neznáma v dôsledku nízkej účasti.

Zistenia štúdie môžu mať význam pre rozhodnutia manažmentu počas ďalšieho vývoja pandémie, pričom je potrebné mať na pamäti, že s časom dochádza k oslabeniu imunity a že aktuálne sa šíri nákazlivejší Delta variant vírusu SARS-CoV-2. Výsledky štúdie však ponúkajú iba čiastočný pohľad na adaptívnu imunitu voči prirodzenej infekcii SARS-CoV-2 a/alebo očkovaniu. Je známe, že aj T bunkami sprostredkovaná imunita hrá dôležitú úlohu v antivírusovej obrane a aj u jedincov s nízkymi hladinami protilátok sa po očkovaní alebo prekonaní infekcie môžu vyvinúť efektorové a pamäťové T bunky schopné účinnej obrannej reakcie voči ochoreniu COVID-19.

Celý článok pod názvom „Seroprevalence of SARS-CoV-2 IgG antibodies in the staff of the Slovak Academy of Sciences in response to COVID-19 and/or vaccination: situation in August 2021“ si môžete prečítať TU

Text: Biomedicínske centrum SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články