Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo Zoom prezentácie Alexandry Jászayovej

V Košiciach sa konal 16. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu

15. 11. 2021 | zhliadnuté 809-krát

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach privítali už po šestnásty raz doktorandov na seminári venovanom pamiatke akademika Boďu. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa aj tento ročník – podobne ako vlani – konal online.

Cieľom tohto podujatia bolo podľa jeho moderátora a „duše“ seminára MVDr. Dušana Fabiana, DrSc., z ÚFHZ CBv poskytnúť košickým doktorandom z biologických a medicínskych vedných odborov priestor na získanie praktických skúseností v prezentácii vlastných výsledkov ústnou i písomnou formou. „Aj tento rok,“ zdôraznil, „sa všetci svedomito pripravili, a špeciálna vďaka im patrí aj za dodržanie vyhradeného času či flexibiltu pri technických problémoch, ktoré sa nám ani tento rok nevyhli.“

Na dvojdňové podujatie, ktorého výstupom je aj vydanie recenzovaného zborníka, sa prihlásilo so svojimi prezentáciami 35 doktorandov, 34 sa ich prezentovaloS ôsmimi prácami vystúpili doktorandi z UVLF, trinásti boli prihlásení z UPJŠ – organizátori si pochvaľovali, že narastajú práce doktorandov z Lekárskej fakulty UPJŠ –, 14 prác predstavili doktorandi zo SAV. „Za organizátorov môžem povedať, že sme naplnili aj ďalší z cieľov podujatia – oboznámiť vedeckú verejnosť s tým, čo sa aktuálne deje na vedeckých pracoviskách akadémie či univerzít,“ zhodnotil D. Fabian po ukončení seminára a poďakoval aj hodnotiacej komisii nielen za účasť a hodnotenia, ale aj za rady a odporúčania, ktoré jej členovia dali doktorandom.

„Bolo to ťažké rozhodovanie, lebo to bolo vyrovnané,“ zacitoval D. Fabian na záver slová šesťčlennej komisie, zloženej zo zástupcov organizujúcich inštitúcií. Komisia vybrala deväť prác, ich autori dostanú darčekový kupón v hodnote 40 eur.

  1. RNDr. Petra Adamková, Ústav biologických a ekologických vied/ Katedra fyziológie živočíchov UPJŠ: Testovanie efektívnosti fekálnej mikrobiálnej transplantácie na priebeh akútnej kolitídy sledovanej na predklinickom modeli
  2. Mgr. Alexandra Jászajová, Parazitologický ústav SAV, UVLF: Ekologické aspekty cirkulácie pôvodcov parazitárnych ochorení v špecifických podmienkach Tatranského národného parku
  3. RNDr. Zuzana Jurčacková, Parazitologický ústav SAV, UVLF: Účinky astaxantínu a jeho esterov na lymfocyty zdravých myší in vitro
  4. Mgr. Katarína Kalinová, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ: MikroRNA pri štúdiu neplodnosti
  5. Mgr. Zuzana Klepcová, Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ: Diagnostický potenciál nekódujúcich RNA z kultivačného média v procese IVF
  6. MVDr. Stanislav Lauko, Laboratórium gnotobiológie Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF: Potenciál transplantácie fekálnej mikrobioty na DSS-indukovanú kolitídu u PGH animálneho modelu
  7. Ing. Daniel Petrič, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV: Vplyv peletovaného vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu a hematologický profil u jahniat s haemonchózou
  8. MVDr. Lucia Štempelová, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV: Distribúcia a charakterizácia stafylokokov kolonizujúcich kožu klinicky zdravých psov
  9. Mgr. Ivana Večurkovská, Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ: Matrixové metaloproteinázy optikou dvoch rozličných metodických prístupov

Akademik Koloman Boďa bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s viacerými inštitúciami v Košiciach.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Dušan Fabian

Súvisiace články