Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dve miesta na pozíciu vedeckovýskumného pracovníka (na prácu v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka a súčasnej a nárečovej lexikografie)

E-mail:
Kontakt: katarina.krajcovicova@juls.savba.sk
Počet zobrazení: 54
Riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i.,
vyhlasuje konkurz na obsadenie

2 miest na pozíciu vedeckovýskumného pracovníka
(na prácu v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka a súčasnej a nárečovej lexikografie).

Požiadavky: skončené vysokoškolské štúdium filologického zamerania, výborná znalosť slovenčiny, znalosť práce s nástrojmi na prípravu textu v prostredí Windows

Mzdové podmienky sa riadia podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z. z.

Žiadosti doložené motivačným listom, životopisom a dokladom o vzdelaní predložte do 31. 10. 2022.


Kontakt
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.
Panská 26
811 01 Bratislava 1
Tel.: +421/2/544 31 761, 544 31 762
Kontaktná osoba: Katarína Krajčovičová
E-mail: katarina.krajcovicova@juls.savba.sk
Späť na pracovné príležitosti