Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Výberové konanie na vedúceho odborného oddelenia ÚACH SAV, v.v.i.

E-mail:
Kontakt: JUDr. Bc. Marica Slaná, uachsekr@savba.sk
Počet zobrazení: 271
ÚACH SAV, v.v.i. vypisuje výberové konanie na pozície vedúcich odborných oddelení: oddelenie keramiky, oddelenie hydrosilikátov, oddelenie taveninových sústav, oddelenie teoretickej chémie, Vitrum Laugaricio.

Špecifikácia pracovného pomeru: minimálne 50% úväzok, zmluva na dobu určitú.

Miesto výkonu práce: 4 x pozícia v Bratislave, 1 x pozícia v Trenčíne

Kvalifikačné predpoklady: minimálna vedecká hodnosť PhD. (CSc.) alebo ich ekvivalent a dĺžka odbornej praxe minimálne 5 rokov v oblasti zodpovedajúcej činnostiam na jednotlivých odborných oddeleniach, podmienkou je aj priznaný kvalifikačný stupeň IIa.
Ďalšie požiadavky: schopnosť prezentovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti formou publikácií a vývesiek či prednášok; zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, schopnosť rozhodovania pri riešení zložitých problémov, riadiaca prax a znalosť anglického jazyka je výhodou.

Mzdové podmienky: zaradenie a skladba funkčného platu bude zodpovedať zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Minimálny tarifný plat 1127,00€, platová trieda 9.

Termín odovzdania žiadosti: do 20. 4. 2022; termín výberového konania: 27.04.2022; predpokladaný termín nástupu: 1.5.2022

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:
• životopis vo formáte Europass,
• doklady o vzdelaní (nepredkladajú zamestnanci ÚACH SAV, v. v. i.),
• doklady o odbornej praxi (nepredkladajú zamestnanci ÚACH SAV, v. v. i.),
• písomnú prezentáciu návrhu koncepcie a riadenia oddelenia ústavu,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti (nepredkladajú zamestnanci ÚACH SAV, v. v. i.).

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu: uachsekr@savba.sk, alebo poštou na sekretariát na adresu:
Ústav anorganickej chémie SAV, v.v.i., Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava.

Na samotné výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Späť na pracovné príležitosti