Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecký pracovník na Filozofickom ústave SAV

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 102
Požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého a tretieho stupňa v odbore filozofia
• odborné zameranie na súčasnú francúzsku filozofiu
• preukázaná schopnosť publikovať v kvalitných zahraničných publikáciách
• excelentná znalosť francúzskeho a anglického jazyka
• schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (a prípadne iných) projektov
• preferujeme uchádzačov s dlhodobým študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí

Treba predložiť:
• úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia druhého a tretieho stupňa
v požadovanom odbore
• odpis z registra trestov
• výpis z registra exekúcií
• profesijný životopis
• kompletný zoznam publikačnej činnosti
• kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na
recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií
• kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
• kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektov
Uzávierka:
30.9.2021
Výberové konanie: 4-8.10.2021 (bude upresnené)

Requirements
• M.A. and PhD. degrees in philosophy
• research focus on current French philosophy
• verified ability to publish articles/chapters in high-quality foreign publications
• excellent knowledge of the French and English languages
• ability to participate in team-work focused on grant (or other) projects
• we prefer applicants with long-term research or study stays abroad
Deadline: September 30, 2021
Interviews: October 4 - October 8, 2021 (to be specified)
Späť na pracovné príležitosti