Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

vedecký pracovník/ vedecká pracovníčka

E-mail:
Kontakt: Mgr. Ľubica Beláková, tel. č.: 02/57510187
Počet zobrazení: 406
Geografický ústav SAV prijme do pracovného pomeru vedeckého pracovníka/vedeckú pracovníčku:

Požadované kvalifikačné predpoklady:
 ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v niektorom zo študijných programov fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, humánna geografia, regionálna geografia, a prípadne aj z iných príbuzných odborov. (Výnimkou môže byť predpokladané ukončenie vysokoškolského vzdelania III. stupňa do 31.8.2021)
 dobrá znalosť anglického jazyka

Pracovná náplň:
 výskumná činnosť v rámci vedeckých projektov
 publikačná činnosť

Požadované dokumenty:
 motivačný list
 štruktúrovaný životopis
 zoznam publikačnej činnosti
 odporúčací list od odborníka v danej oblasti
 kópie dokladov o vzdelaní
 súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely výberového konania

Odmeňovanie:
 na základe Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 Výška platu sa určuje podľa dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe a výšky dohodnutého pracovného úväzku.
 Aktuálna tabuľka platov https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/338/ZZ_2019_338.pdf (príloha č. 5.)

Zamestnanecké výhody, benefity:
 pružný pracovný čas
 možnosť odborného rastu
 45 dní dovolenky

Termín uzávierky prihlášok: 6. augusta 2021

Termín nástupu: podľa dohody

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční v Geografickom ústave SAV, Štefánikova 49 v Bratislave v druhej polovici augusta 2021.

Materiály posielajte poštou na adresu:
Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
alebo
e-mailom na adresu: geogsekr@savba.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Beláková, tel. č.: 02/57510187
Späť na pracovné príležitosti