Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Výberové konanie – Odborný pracovník (VŠ) alebo Vedecký pracovník (PhD.), zastupovanie počas MD

E-mail:
Kontakt: chempalo@savba.sk
Počet zobrazení: 785
Riaditeľ Chemického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na pozíciu odborný (VŠ), alebo vedecký (PhD.) pracovník v Oddelení imunochémie glykokonjugátov so zameraním na odbor biológia, špecializácia mikrobiológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy), pri preukázaní odbornej znalosti a praxe aj príbuzné odbory. Pracovná činnosť obsahuje prácu s chemickými a biologickými faktormi v laboratóriu – prácu s mikroorganizmami, spracovanie biomasy, izoláciu, čistenie a charakterizáciu biopolymérov, participáciu na aktuálne bežiacich projektoch, podieľanie sa na príprave nových projektov a publikovanie výsledkov.

Špecifikácia pracovného pomeru: 100 % úväzok, zmluva na dobu určitú, predpokladajú sa tri roky.
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa v odbore mikrobiológia, biochémia, alebo príbuzných;
• preukázateľné skúsenosti s prácou v laboratóriu (referencie, prax);
• schopnosť samostatnej aj tímovej vedecko-výskumnej práce;
• znalosť anglického jazyka (pokročilý);
• schopnosť publikovať výsledky vedecko-výskumnej činnosti;
• zodpovedný prístup k práci, analytické myslenie, schopnosť rozhodovania pri riešení zložitých problémov, dôslednosť, komunikatívnosť.

Termín odovzdania žiadosti: 31. 5. 2021; termín výberového konania: ASAP; termín nástupu: ASAP, dohodou.

K výberovému konaniu je potrebné poslať:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
• profesijný životopis a motivačný list;
• zoznam publikačnej činnosti (ak je možné).

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu: chempalo@savba.sk, alebo poštou na adresu:
Chemický ústav SAV, Mgr. Jana Žabková, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky danej pozície.
Späť na pracovné príležitosti