Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackFrantišek Švantner voči naturizmu a goticizmu

František Švantner With Respect To Naturism And Gothicism

Joanna Goszczyńska

Vydavateľ / Publisher:

Rok, strany / Year, pages: 2012, 381-392

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo\/eng

Publikované / Published: 21. 1. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Štúdia navrhuje pohľad na dielo Františka Švantnera, pokladaného za najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského naturizmu, z perspektívy široko chápaného modernizmu, ktorú vytyčuje súčasný literárnovedný diskurz aj diskurz cultural studies. Dôsledkom, ku ktorému takáto optika vedie, je položenie si otázky, či je potrebné vpisovať tohto autora do užšieho kontextu naturizmu, čo ochudobňuje jeho dielo a zastiera transformácie modernistickej paradigmy v jeho tvorbe. Štúdia sa preto pokúša preniknúť k rozličným koncepciám modernity, aké sa odzrkadľujú v Švantnerovej novelistickej tvorbe, snaží sa ukázať jej komplikovanú genealógiu, v ktorej dôležité miesto zaujíma populárna a postgotická literatúra. Materiálom analýzy je tá etapa spisovateľovej tvorby, ktorú uzatvára Nevesta hôľ. Pritom sa práve toto dielo ukázalo byť najlepším materiálom na analýzu z perspektívy postgoticizmu, ktorého prítomnosť sa čoraz častejšie pozoruje v široko chápanom modernizme.

The study suggests a view of the work by František Švantner, regarded as the most significant writer of Slovak Naturism, from the persepctive of Modernism in its wide sense as defined by the contemporary discourse of literary science as well as the discourse of cultural studies. Such a point of view results in a question whether it is necessary to include this author in the narrower context of Naturism, which makes his work seem less rich and the transformations of the Modernist paradigm in his creative life less clear. Therefore the study attempts to penetrate various concepts of modernity reflected in Švantner´s novellas, it attempts to show how complicated their genealogy is, since an important role in them is played by popular and post-Gothic literature. The literary material being analysed is the period of the writer´s creative life concluded with Nevesta hôľ /The Bride Of The Ridge/. And this is the piece of writing that proved to be the best literary material to be analysed from the perspective of Post-Gothicism, which is more and more often recognized in Modernism in its wide sense.

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Goszczyńska, J. 2012. František Švantner voči naturizmu a goticizmu . In Slovenská literatúra, vol. 59, no.5, pp. 381-392. DOI: https://doi.org/--

APA:
Goszczyńska, J. (2012). František Švantner voči naturizmu a goticizmu . Slovenská literatúra, 59(5), 381-392. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

MODERNISM, GOTHICISM, NATURISM, VAMPIRE MOTIFS

Licencie / Rights:

Referencie: