Document infoIn: Slovenská literatúra, vol. 48, no. 6
Tomáš Horváth

V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu)

Details:

Year, pages: 2002, 442 - 454
Article type: Vedecká štúdia / Study

About article:

Autor štúdie interpretuje román Jána Hrušovského Muž s protézou v kontexte literárneho a filozofického kódu modernizmu. V texte románu sa rozohráva zložitá hra presunov medzi figuratívnym a doslovným rétorickým režimom, do ktorých sú striedavo distribuované lexémy „srdce“ a „protéza“, a kultúrnymi kódmi, ktoré sa na ne navrstvujú: medicínskym kódom a kódom frazém. Predchádzajúca disjunkcia Seebornovej protézy a chorého srdca z lekárskeho diskurzu v rámci doslovného režimu je transformovaná na ich konjunkciu vo figuratívnom režime („amputácia schopností cítiť“). Termín „choré srdce“ funguje v terciárnej sémantickej opozícii ako mediátor medzi opozitami „srdcom“ a „protézou“ a transkribuje sa do syntagmatickej osi, generujúc takýmto spôsobom „štruktúru opravy“: na rozjatrené city vždy odpovedá reflexia, „protéza“, ktorá ich koriguje. Po takejto rétorickej analýze ďalej autor štúdie modeluje textovú konštitúciu subjektu (hlavnej postavy) a trópy, ktoré ju generujú. V texte prebieha sujetová transformácia subjektu z autonómneho, ovládajúceho strategickú hru zvádzania, na subjekt závislý, bez slobody vôle, konajúci pod diktátom princípu bytia: sú ukázané aj filzofické modernistické kontexty tejto závislosti subjektu (Schopenhauer, Nietzsche, psychoanalýza, marxizmus).

The author of the study interprets a novel by Ján Hrušovský Muž s protézou (The Man with Prothesis). His interpretation is done in the context and literary and philosophical code of Modernism. There is a very complicated game of shiftings among a figurative and literally a rhetoric regime in the text of the novel. Lexemas of heart and prothesis are alternately distributed into them. There are also cultural codes which are put on them in layers: by a medical code and by a code of phrasemas. The previous disjunction of Seeborn´s prothesis and his ill heart from medical discourse within the literal regime is transformed to their conjuction in figurative regime (amputation of his ability to feel). The term ill heart functions in tertiary semantic opposition as a mediator between oppositions of heart and prothesis and it is transcribed into syntagmatic axis generating by this way the structure of correction: reflection is always an answers to his suppurated emotions, it is a kind of prothesis that make a certain correction of his feelings. After such a rhetoric analysis the author of the study models a text constitution of the subject as well as tropois, which generate it. There is a thematic transformation of the subject - from an autonomic one, who handles the strategic enticing game into depending subject, without free will, acting under the dictatorship of the principle of existence: there are also presented philosophical Modernistic contexts of such a dependence of the subject (Schopenhauer, Nietzsche, psychoanalysis, Marxism).

How to cite:

ISO 690:
Horváth, T. 2002. V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) . In Slovenská literatúra, vol. 48, no.6, pp. 442-454. 0037 – 6973.

APA:
Horváth, T. (2002). V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) . Slovenská literatúra, 48(6), 442-454. 0037 – 6973.