Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Feministický diskurz v dramatickej tvorbe Jany Bodnárovej

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 4
Nora Nagyová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 442 - 457
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Jana Bodnárová, slovenská dráma, feminizmus, ženské písanie, Hélène Cixousová
Jana Bodnárová, Slovak drama, feminism, women’s writing, Hélène Cixous
Typ článku: I. Štúdie / Studies
O článku:
Štúdia približuje dramatickú tvorbu slovenskej spisovateľky Jany Bodnárovej (* 1950) v prienikoch feministických tendencií a „ženského písania“, ktoré predostrela Hélène Cixousová v manifeste The Laugh of the Medusa (Smiech medúzy, 1976). Predmetom analýzy sú jej divadelné hry napísané po roku 1989, pre ktoré sú príznačné najmä témy násilia a krutosti páchané na ženách v rôznych podobách. Ženskú skúsenosť zobrazuje J. Bodnárová vo vzťahu k téme telesnosti. Ženské telo interpretuje ako žité a prežívané, schopné neustále pretvárať svoje hranice a demaskovať vnútorné pohyby. Vníma ho ako konštruktívny nástroj, prostredníctvom ktorého môže priblížiť mizogýnne uvažovanie uzatvárajúce ženy do ich tiel. V súvislosti s fenoménom „ženského písania“ vystupuje do popredia téma posilnenia „hlasu“ žien na základe umeleckej tvorby. Prítomné sú afinity s drámou Hélène Cixousovej Portrait of Dora (Portrét Dory, 1976, druhé prepracované vydanie 1986), ktorá sa zameriava na motív formy sexuálneho zneužitia a traumy žien, ktoré vyplývajú z patriarchálneho nastavenia spoločnosti.
The article focuses on the dramatic work of the Slovak writer Jana Bodnárová (b. 1950) in the intersections of feminist tendencies and “women’s writing” as conceptualised by Hélène Cixous in her manifesto The Laugh of the Medusa (1976). The paper analyses the plays J. Bodnárová wrote after 1989. Thematically, these concentrate mainly on violence and cruelty against women in various forms. J. Bodnárová depicts women’s experience in relation to the theme of physicality. She interprets the female body as lived and experienced, capable of constantly reshaping its boundaries and unmasking inner movements. In Bodnárová’s texts, the body is a constructive tool through which the author can approach the misogynistic thinking that encloses women in their bodies. In the context of the phenomenon of “women’s writing,” the theme of empowering women’s “voice” on the basis of artistic creation comes to the fore. Affinities are present with Hélène Cixous’s drama Portrait de Dora (1976, second revised edition 1986) which focuses on the motif of the forms of sexual abuse and trauma women experience that are the results of society’s patriarchal character.
Ako citovať:
ISO 690:
Nagyová, N. 2023. Feministický diskurz v dramatickej tvorbe Jany Bodnárovej. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.4, pp. 442-457. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.7

APA:
Nagyová, N. (2023). Feministický diskurz v dramatickej tvorbe Jany Bodnárovej. Slovenská literatúra, 70(4), 442-457. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.7
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 7. 7. 2023