Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vplyv hraničných priestorov na jazykové a telesné prežívanie v románe Ireny Brežnej Nevďačná cudzinka

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 4
Adriana Schwarzbacher Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 428 - 441
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Irena Brežná, komunitné tlmočenie, heterotopie, priestor, jazykový repertoár, jazykové a telesné prežívanie, jazykové ideológie
Irena Brežná, community interpreting, heterotopia, space, linguistic repertoire, linguistic and bodily experience, language ideologies
Typ článku: I. Štúdie / Studies
O článku:
Rastúca potreba komunitného tlmočenia ako dôsledok globalizácie rekonfiguruje priestory tlmočníckeho aktu, v ktorých sa stretávajú ľudia s rôznym kultúrno-spoločenským a politicko-historickým pozadím. Tieto miesta sa vyznačujú hraničnosťou a heterotopným charakterom, tak ako o nich píše Michel Foucault. Štúdia použitím konceptu jazykovej biografie, sociolingvistického konceptu jazykového repertoáru Johna J. Gumperza a konceptu fenomenológie tela Mauricea Merleau-Pontyho sleduje na príklade románu Nevďačná cudzinka od po nemecky píšucej slovensko-švajčiarskej autorky Ireny Brežnej (* 1950), ako tieto priestory vplývajú na telesné a jazykové prežívanie účastníkov komunitného tlmočenia ako viacjazyčných žiadateľov o azyl pri strete s monolingválnymi inštitúciami. Všíma si aj tlmočníkov vystavených tlaku rôznych existenciálnych situácií vyplývajúcich z povahy týchto zariadení. Skúmaným problémom je, aké jazykové ideológie podmieňujú správanie účastníkov týchto konaní a ako jazyk v literárnom texte vyjadruje alebo odráža myšlienky, hodnoty či presvedčenia spojené s konkrétnym jazykom alebo jazykovým variantom.
The growing need for community interpreting as a consequence of globalization is reconfiguring the spaces of the interpreting act in which people with different cultural, social, and political-historical backgrounds come together. These places are characterized by Foucaultian liminality and heterotopia. Using the concept of linguistic biography, the sociolinguistic concept of the linguistic repertoire (John J. Gumperz), and Maurice Merleau-Ponty’s concept of the phenomenology of the body, it traces the way these spaces affect bodily and linguistic experiences of community interpreting participants as multilingual asylum seekers in their encounters with monolingual institutions in the novel The Thankless Foreigner by the German-Swiss author Irena Brežná (b. 1950). It also looks at interpreters subjected to the pressures of different existential situations that arise from the nature of these facilities. The article explores linguistic ideologies determining the behaviour of participants in these proceedings and the way language in a literary text expresses or reflects ideas, values or beliefs associated with a particular language or linguistic variant.
Ako citovať:
ISO 690:
Schwarzbacher, A. 2023. Vplyv hraničných priestorov na jazykové a telesné prežívanie v románe Ireny Brežnej Nevďačná cudzinka. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.4, pp. 428-441. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.6

APA:
Schwarzbacher, A. (2023). Vplyv hraničných priestorov na jazykové a telesné prežívanie v románe Ireny Brežnej Nevďačná cudzinka. Slovenská literatúra, 70(4), 428-441. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.6
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 7. 7. 2023