Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

K poetike ranej prózy Margity Figuli

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 4
Jana Števlíková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 412 - 427
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Margita Figuli, Pokušenie, Mámivý dúšok, modernizmus, naturizmus
Margita Figuli, Pokušenie [Temptation], Mámivý dúšok [Intoxicating sip], Modernism, Naturism
Typ článku: I. Štúdie / Studies
O článku:
Príspevok približuje poetiku ranej prozaickej tvorby Margity Figuli (1909 – 1995) na základe interpretácie a porovnania próz Mámivý dúšok (časopisecky 1935) a Pokušenie (časopisecky 1934, knižne 1937). Pre obe prózy je dôležitý predovšetkým rozpor medzi mužskými a ženskými postavami, ich vnútorný konflikt, napätie medzi túžbou (respektíve citom) a racionálnym uvažovaním, telesnosť a erotizmus, problematika dištancie a kontaktu, ktorý ústi k dezilúzii. Kompozícia oboch noviel je ozvláštnená striedaním dialogických pasáží s rozprávačským partom, vsunutím motívov sna, predstáv a spomienok ako úniku od skutočnosti, i využitím rámcujúceho princípu, vďaka ktorému sa aktuálne vnútorné dianie vraďuje do opakujúceho sa a univerzálneho prírodného cyklu. Príspevok sa pokúša identifikovať prvky, ktorými M. Figuli v tejto fáze svojej tvorby nadväzovala na poetiku modernizmu (slovenskej moderny a takzvanej druhej moderny), i prvky, ktorými anticipovala blízky naturizmus, čím sa pripojila k dobovým úsiliam o inováciu epiky. Týmto spôsobom upozorňuje na aspekt kontinuity slovenskej prózy prvej polovice 20. storočia.
The article focuses on the poetics of Margita Figuli’s (1909 – 1995) early fiction – it provides interpretation and comparison of her prose works Mámivý dúšok ([Intoxicating sip] published in 1935 in a magazine) and Pokušenie ([Temptation] published in 1934 in a magazine and in 1937 as a book). Both texts are built on the contradiction between male and female characters, their inner conflict, tension between desire (or emotion) and rational reasoning, carnality and eroticism, and the problem of distance and contact that leads to disillusionment. The composition of both novellas is enriched by the alternation of dialogical passages with narrative ones, the inclusion of dream motifs, ideas and memories as a form of escape from reality, and the use of a framing principle that makes the actual inner events fit into a recurrent and universal natural cycle. The paper attempts to identify the elements through which M. Figuli, at this stage in her career, drew on the poetics of modernism (Slovak modernism and the so-called second wave modernism) and the elements through which she anticipated the onset of naturism as a specific style that brought innovation into Slovak literary fiction at that time. In this way, the article accentuates poetological continuity in Slovak literature of the first half of the 20th century.
Ako citovať:
ISO 690:
Števlíková, J. 2023. K poetike ranej prózy Margity Figuli. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.4, pp. 412-427. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.5

APA:
Števlíková, J. (2023). K poetike ranej prózy Margity Figuli. Slovenská literatúra, 70(4), 412-427. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.5
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 7. 7. 2023