Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Marína Miloslava Hodžová, pisateľka listov (Viliamovi Paulinymu-Tóthovi)

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 4
Eva Palkovičová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 394 - 411
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
korešpondencia, ženy v národnom hnutí, Marína Hodžová, Viliam Pauliny-Tóth
correspondence, women in the national movement, Marína Hodžová, Viliam Pauliny-Tóth
Typ článku: I. Štúdie / Studies
O článku:
Marína Miloslava Hodžová (1842 – 1920), najstaršia dcéra kňaza, národného buditeľa a básnika Michala Miloslava Hodžu, bola v slovenských národoveckých kruhoch druhej polovice 19. storočia známa ako herečka, recitátorka, organizátorka vzdelávacích a kultúrnych podujatí, učiteľka a pravá ruka svojho otca. Je však aj autorkou pomerne obsiahlej zachovanej korešpondencie, ktorej významnú časť tvoria listy adresované redaktorovi, prozaikovi a politikovi Viliamovi Paulinymu-Tóthovi (1826 – 1877). Materiálovú bázu štúdie tvorí ich knižné vydanie, avšak listy nie sú vnímané len ako zdroj historických faktov, ale aj ako špecifický literárny žáner. Z metodologického hľadiska ide o prepojenie dvoch prístupov: epištolografické výskumy chápu list ako komunikačné médium s fikcionálnym a estetickým potenciálom, rodové štúdiá odkazujú na rodové súvislosti literárnej tvorby a sociálnych štruktúr národnej komunity. Predmetom záujmu sú literárne autoreprezentácie pisateľky a motívy a postoje, ktoré preberá z diskurzu národného hnutia. Cieľom je prispieť k diskusii o pozícii, možnostiach i obmedzeniach žien v slovenskom národnom hnutí v šesťdesiatych rokoch 19. storočia.
Marína Miloslava Hodžová (1842 – 1920), the eldest daughter of the priest, national revivalist intellectual, and poet Michal Miloslav Hodža, was known in Slovak nationalist circles in the second half of the 19th century as an actress, organiser of educational and cultural events, teacher, and her father’s helper. However, she is also the author of a rather extensive correspondence, a significant part of which consists of letters addressed to the editor, novelist, and politician Viliam Pauliny-Tóth (1826 – 1877). The corpus the article studies consists of the published collection of Hodždová’s letters. However, the letters are perceived here not only as sources of historical facts, but also as representations of a specific literary genre. Methodologically, the author of the article draws on a combination of two approaches: research into letter-writing which views letters as communicative media with a fictional and aesthetic potential and gender studies that refers to the gendered contexts of literary production and the social structures of the national community. The article focuses on literary representations of the self in Hodžová’s correspondence and the motifs and attitudes she adopts from the national movement discourse. The author aims to contribute to the discussions of the position, possibilities and limitations of women in the Slovak national movement in the 1860s.
Ako citovať:
ISO 690:
Palkovičová, E. 2023. Marína Miloslava Hodžová, pisateľka listov (Viliamovi Paulinymu-Tóthovi). In Slovenská literatúra, vol. 70, no.4, pp. 394-411. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.4

APA:
Palkovičová, E. (2023). Marína Miloslava Hodžová, pisateľka listov (Viliamovi Paulinymu-Tóthovi). Slovenská literatúra, 70(4), 394-411. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.4
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 7. 7. 2023