Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

K podobám priestoru v cestopisoch Jozefa Miloslava Hurbana a Terézie Vansovej

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 4
Marianna Koliová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 376 - 393
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
cestopisný žáner, národnoobrodenecký cestopis, ideologický cestopis, ženský cestopis, Jozef Miloslav Hurban, Terézia Vansová, kategória priestoru, postava cestovateľa, telesnosť
genre of the travelogue, national revivalist travelogue, ideological travelogue, women’s travelogue, Jozef Miloslav Hurban, Terézia Vansová, category of space, figure of the traveller, physicality
Typ článku: I. Štúdie / Studies
O článku:
Predmetom štúdie je komparácia cestopisnej tvorby Jozefa Miloslava Hurbana (1817 – 1888) a Terézie Vansovej (1857 – 1942), ako príklad romantického národnoobrodeneckého cestopisu s ideologickým (nacionálnym) zameraním (Hurbanove cestopisy Cesta Slováka k bratrům slavenským na Moravě a v Čechách 1839, 1841; Prechádzka po považskom svete, 1844) a jeho neskoršej programovej depatetizácie spojenej s uplatnením ženského aspektu a zábavnej funkcie (Vansovej próza Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy na národopisnú výstavu, 1896 – 1897). Jadrom analýzy je stvárnenie priestoru a charakter pohybu v priestore. Kým v romantických cestopisoch je prítomná tendencia vyzdvihovania nemateriálneho duchovného princípu priestoru aj istého „utlmovania“ telesnosti samotného cestovateľa, u Vansovej sa programovo dostáva do popredia telesnosť postáv (ich hlad, smäda a únava), ktorá koliduje s „vyššími“ (zväčša národnoobrodeneckými) pohnútkami a ideálmi, pričom však nedochádza k ich popretiu. Je to postup, ktorý je z typologického hľadiska veľmi blízky stratégiám postromantických autorov, ktorí sa usilovali odpútať od poetiky romantikov a ich epigónov.
The article compares the travelogues of Jozef Miloslav Hurban (1817 – 1888) with those written by Terézia Vansová (1857 – 1942). The author treats the texts as examples of (1) the romantic national revivalist travelogue with an ideological (national) focus (Hurban’s travelogues Cesta Slováka k bratrům slavenským na Moravě a v Čechách [The journey of a Slovak to his Slavic brothers in Moravia and Bohemia 1839] 1939, 1841; Prechádzka po považskom svete [A walk in the world of Považie] 1844) and (2) its later, programmatically much sober and down to earth variation associated with the woman’s viewpoint and entertainment function (Vansová’s prose Mrs Georgiadesová on the road. A cheerful travelogue to Prague to an ethnographic exhibition [Pani Georgiadesová na cestách. Veselý cestopis do Prahy na národopisnú výstavu] 1896 – 1897). The core of the analysis is the representation of space and the nature of movement in space. While in the Romantic travelogues, there is a tendency to highlight the immaterial spiritual principle of space and to “tone down” the physicality of the traveller himself, in Vansová’s work, the body of the characters (their hunger, thirst, and fatigue) comes programmatically to the fore and clashes with the “higher” (mostly national revivalist) motives and ideals, without, however, denying them. It is a practice that is typologically very close to the strategies of post-Romantic authors who sought to break away from the poetics of the Romantics and their epigones.
Ako citovať:
ISO 690:
Koliová, M. 2023. K podobám priestoru v cestopisoch Jozefa Miloslava Hurbana a Terézie Vansovej. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.4, pp. 376-393. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.3

APA:
Koliová, M. (2023). K podobám priestoru v cestopisoch Jozefa Miloslava Hurbana a Terézie Vansovej. Slovenská literatúra, 70(4), 376-393. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.3
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV
Publikované: 7. 7. 2023