Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zbierka Amálie Sirotkovej

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 4
Jana Piroščáková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 349 - 375
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
archívny materiál, rukopis, prameň, rozprávka, knižné vydanie, generácia, Amália Sirotková
archival material, manuscript, source, fairy tale, book edition, generation, Amália Sirotková
Typ článku: I. Štúdie / Studies
O článku:
Príspevok je venovaný zbierke Amálie Sirotkovej (1813 – 1892), ktorá je najstaršou známou slovenskou rozprávkarkou. Časť jej rukopisnej zbierky z päťdesiatych rokov 19. storočia sa zachovala vďaka pozostalosti Pavla Dobšinského (1828 – 1885), ktorý spracoval dve jej rozprávky a uverejnil ich v edícii Prostonárodné slovenské povesti (1880, 1882). Zachované zošity sú pravdepodobne fragmentom širšie koncipovanej zbierky, no rozsah rukopisu nie je jasný. Archivália uložená v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine pod názvom Povesti od Amálie Sirotkovej totiž obsahuje tri zošity od A. Sirotkovej a zošit, ktorý zapísala iná osoba a so zbierkou A. Sirotkovej pravdepodobne nesúvisí. Prvá časť príspevku reflektuje práve otázku autorstva a rozsah zbierky. Druhá časť príspevku rekonštruuje vznik zbierky a načrtáva možné spôsoby, akými sa rukopis A. Sirotkovej dostal k P. Dobšinskému. Cieľom nie je reflektovať jazyk, pravopis, štýl ani žáner rozprávok A. Sirotkovej, ale kontexty tejto zbierky s ohľadom na paralelné rukopisné pramene a spôsob jej využitia editormi rozprávkových kníh v 19. storočí. Tejto problematike sa bližšie venuje tretia časť príspevku.
The paper is devoted to the collection of Amália Sirotková (1813 – 1892) – the oldest known Slovak woman storyteller. Part of her manuscript collection from the 1850s has been preserved thanks to the estate of Pavel Dobšinský (1828 – 1885) who prepared two of her tales for publication in his edition Prostonárodné slovenské povesti (Slovak folk tales, 1880, 1882). The preserved notebooks are probably a fragment of a larger collection, but the extent of the manuscript remains unknown. “Povesti od Amálie Sirotkovej [Tales by Amália Sirotková]” archive stored in the Literary archive of the Slovak National Library in Martin contains three notebooks by A. Sirotková and one notebook written by another person and probably unrelated to A. Sirotková’s collection. The first part of the article reflects on the question of authorship and the extent of the collection. The second part of the papee reconstructs the origin of the collection and outlines the possible ways in which the manuscript of A. Sirotková’s might have reached P. Dobšinský. The aim is not to reflect on the language, spelling, style, or genre of A. Sirotková’s tales, but on the contexts of the collection with regard to parallel manuscript sources and the way it was used by editors of fairy tale books in the 19th century. The third part of the paper deals with this issue in more detail.
Ako citovať:
ISO 690:
Piroščáková, J. 2023. Zbierka Amálie Sirotkovej. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.4, pp. 349-375. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.2

APA:
Piroščáková, J. (2023). Zbierka Amálie Sirotkovej. Slovenská literatúra, 70(4), 349-375. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.2
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 7. 7. 2023