Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Od estetiky diela k estetike performativity

In: Slovenské divadlo, vol. 71, no. 1
Peter Brezňan - Michaela Hučko Pašteková
Detaily:
Rok, strany: 2023, 26 - 41
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
estetika performativity, performancia, estetická dištancia, liminálny zážitok, GUIDES
Typ článku: štúdia
O článku:
Performatívny obrat prináša koncept diela ako jedinečnej, pominuteľnej udalosti, ktorú vytvárajú v jej priebehu spoločne všetci zúčastnení (umelci i diváci). Narúša sa tak celkové chápanie diela ako hotového, fixovaného artefaktu určeného na estetickú kontempláciu. Performatívny obrat tým súčasne implikuje závažné zmeny charakteru umeleckej praxe a v niekoľkých posledných desaťročiach ju aj výrazne ovplyvňuje. Nemecká teatrologička Erika Fischer-Lichte v snahe reagovať na toto dianie v umení poukazuje na potrebu formulovať estetiku performativity, ktorá by na rozdiel od estetiky diela bola schopná adekvátne reflektovať konštitutívne prvky performatívneho umenia. V nadväznosti na načrtnutú problematiku upriamime v našom príspevku pozornosť na ťažiskové rozdiely medzi estetikou diela a estetikou performativity, prostredníctvom čoho bude možné sledovať rozsah zmien, ktoré so sebou prináša posun od estetiky diela k estetike performativity. Zároveň sa pokúsime poukázať na to, že estetika performativity, ktorá sa konštituuje ako primárne interdisciplinárna teória, dovoľuje rozšíriť pole pôsobenia estetiky i smerom ku každodennej sociálnej praxi, a to práve vzhľadom na významnosť jej performatívnych aspektov. Tvrdenia budeme demonštrovať na konkrétnom príklade – tzv. sídliskovej performancii umeleckého kolektívu GUIDES.
Ako citovať:
ISO 690:
Brezňan, P., Hučko Pašteková, M. 2023. Od estetiky diela k estetike performativity. In Slovenské divadlo, vol. 71, no.1, pp. 26-41. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0003

APA:
Brezňan, P., Hučko Pašteková, M. (2023). Od estetiky diela k estetike performativity. Slovenské divadlo, 71(1), 26-41. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2023-0003
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Publikované: 31. 3. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.