Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vybrané reprezentácie fauny (hmyz, vtáctvo, veľryba) a človek ako „ľudské zviera“ v tvorbe Ivana Laučíka

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 2
Matúš Mikšík Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 196 - 204
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
slovenská poézia 20. storočia, Ivan Laučík, fauna, reprezentácia, hmyz, vtáctvo, veľryba, ľudské zviera
twentieth century Slovak poetry, Ivan Laučík, fauna, representation, insects, birds, whale, human animal
Typ článku: I. Štúdie / I. Studies
O článku:
Štúdia sa zaoberá vybranými reprezentáciami fauny v tvorbe básnika Ivana Laučíka (1944 – 2004). Spomedzi širokého diapazónu zvierat a živočíchov bližšie skúma motívy hmyzu, vtáctva a veľryby. Hmyz je v tvorbe I. Laučíka lakmusovým papierikom kvality a životaschopnosti ekosystému, autor ho však zobrazuje aj v súvislosti s otázkou vyjadrovacích možností jazyka. V rámci eticko-ekologického svetonázoru I. Laučíka sa realizujú početné motívy vtáctva, ktoré tak majú podobnú funkciu ako motívy hmyzu. Motív veľryby zaujíma dôležitú pozíciu v debutovej zbierke Pohyblivý v pohyblivom (1968) a tiež je indikátorom toho, ako sa k faune a prírode vo všeobecnosti vzťahuje človek. Na tomto základe sa u I. Laučíka vydeľujú dva typy človeka: človek-dobyvateľ a človek-prieskumník. V otázke nahliadania na človeka ako na „ľudské zviera“, čo je viditeľné v konkrétnych básňach i celkovom hodnotovom výraze autorskej poetiky, kde je akcent na ekologicky šetrný prístup k prírode v jej rozmanitosti a hodnotovo pozitívne, rezonuje idea pokojnej kohabitácie ľudstva a iných zvierat, ktorým je človek v poetike I. Laučíka radikálne príbuzný.
The article tackles selected representations of animals in Ivan Laučík’s (1944 – 2004) poetry. From the wide range of animals which the poet invites into his verse, it focuses on the motifs of insects, birds, and whales. In the world of Laučík’s poetry, insects serve as a litmus test for the quality and viability of an ecosystem. The poet, however, also handles insects in relation to the question of the expressive possibilities of language. Laučík’s ethical and ecological worldview also encompasses numerous motifs of birds which serve functions similar to those of insects. The motif of the whale occupies an important position in the poet’s debut collection, Pohyblivý v pohyblivom ([Mobile within mobility] 1968) and is also an indicator of how people relate to fauna and nature in general: as either conquerors or explorers. The ideal of a peaceful cohabitation of humankind with other animals can be glimpsed in Laučík’s handling of the human as a “human animal.” Such ethos can be observed both in individual poems and in the poet’s system of values in general. It accentuates an eco-friendly attitude towards nature to which the human is radically related.
Ako citovať:
ISO 690:
Mikšík, M. 2023. Vybrané reprezentácie fauny (hmyz, vtáctvo, veľryba) a človek ako „ľudské zviera“ v tvorbe Ivana Laučíka. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.2, pp. 196-204. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.6

APA:
Mikšík, M. (2023). Vybrané reprezentácie fauny (hmyz, vtáctvo, veľryba) a človek ako „ľudské zviera“ v tvorbe Ivana Laučíka. Slovenská literatúra, 70(2), 196-204. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.6
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 13. 3. 2023