Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zvieratá mesta – mesto zvierat. Príroda a civilizácia v poézii Štefana Moravčíka : (Poznámky k básni Holutkan a potkábica)

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 2
Jaroslav Šrank Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 163 - 173
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
slovenská poézia 20. storočia, Štefan Moravčík, zvieracie motívy, neologizmy, mýtus, paródia, občianska poézia
twentieth century Slovak poetry, Štefan Moravčík, animal motifs, neologisms, myth, parody, civic poetry
Typ článku: I. Štúdie / I. Studies
O článku:
Štúdia sa zaoberá tvarovaním vzťahu medzi prírodou a civilizáciou v poézii Štefana Moravčíka (* 1943). Sústreďuje sa na mestskú a prírodnú, zvlášť zvieraciu topiku v zbierkach z druhého básnikovho tvorivého cyklu, časovo zviazaného s osemdesiatymi rokmi 20. storočia. Všíma si špecifiká, ktorými sa vyznačuje Moravčíkova poézia od zbierok Erosnička (1981) a Tichá domácnosť (1981), pokiaľ ide o poňatie človeka a sveta sformulované v prvých zbierkach zo šesťdesiatych rokov. Príčiny problematizácie Moravčíkovho vitalizmu sa spájajú s otvorením jeho poézie mestskej životnej skutočnosti, pričom pomer prírody a mesta má u neho antagonistický charakter. Analýza básne Holutkan a potkábica zo zbierky Idiotikon (1989) sleduje účasť zvieracích motívov najmä na žánrovom a významovom tvarovaní textu a tiež funkciu a pôsobenie neologizmov. Reflektuje parodický vzťah básne k bájke a k mýtu, všíma si väzbu medzi ekologickým námetom básne a jej občiansko-protestným zameraním s existenciálnym podtextom.
The article tackles the shaping of the relationship between nature and civilisation in the poetry of Štefan Moravčík (b. 1943). It focuses on urban and natural (particularly animal) motifs in the poet’s collections from the 1980s – Moravčík’s second creative period. The article notes the qualities that have characterised Moravčík’s poetry since his collections Erosnička ([Treerotic frog] 1981) and Tichá domácnosť ([Silent household] 1981) in terms of the conception of man and the world as outlined in Moravčík’s first collections of poetry from the 1960s. The reasons why Moravčík’s vitalism was problematized are linked to the opening of his poetry to the urban life: the nature of the relationship between nature and the city is an antagonistic one in his poetry. The analysis of the poem “Holutkan a potkábica [Pigeorat and she-ratgeon]” from the collection of poems Idiotikon ([Idioticon] 1989) focuses on the role animal motifs play in the shaping of the poem’s genre, the unfolding of its meaning, and also looks at what functions neologisms perform in the text. The article reflects on the poem’s parodic relationship to the fable and myth, notes the link between the poem’s ecological theme and its civic-protest focus with an existential undertone.
Ako citovať:
ISO 690:
Šrank, J. 2023. Zvieratá mesta – mesto zvierat. Príroda a civilizácia v poézii Štefana Moravčíka : (Poznámky k básni Holutkan a potkábica). In Slovenská literatúra, vol. 70, no.2, pp. 163-173. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.4

APA:
Šrank, J. (2023). Zvieratá mesta – mesto zvierat. Príroda a civilizácia v poézii Štefana Moravčíka : (Poznámky k básni Holutkan a potkábica). Slovenská literatúra, 70(2), 163-173. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.4
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 13. 3. 2023