Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zviera ako nástroj v kresťansky orientovanej spirituálnej poézii

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 2
Ján Gavura Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 133 - 150
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
slovenská poézia 20. storočia, básnické prostriedky, zvieratá v poézii, Milan Rúfus, Miroslav Válek, Ján Buzássy, Janko Silan, Anna Ondrejková, Katarína Džunková
twentieth century Slovak poetry, poetic device, animals in poetry, Milan Rúfus, Miroslav Válek, Ján Buzássy, Janko Silan, Anna Ondrejková, Katarína Džunková
Typ článku: I. Štúdie / I. Studies
O článku:
Bezprostredné spojenie medzi zvieratami a ľuďmi sa stalo základom dlhodobého a vysoko štruktúrovaného vzťahu, ktorý našiel svoje miesto v umení a poézii. Slovenská poézia intenzívne a diferencovane využíva zvieracie prvky, pričom zohľadňuje viacero aspektov: závislosť človeka od prírody ako prostredia, zvierací pôvod človeka, ako aj výnimočné vlastnosti a schopnosti, ktorými sa človek odlišuje od zvierat, a hierarchické usporiadanie sveta na základe vývinového postupu, ktorý vyústil do nadradenosti človeka. Príklady zo slovenskej spirituálnej poézie analyzované v štúdii ukazujú, že najčastejšie sa využívajú zvieracie prvky na definovanie ľudského charakteru a na testovanie morálnych hodnôt, menej časté, hoci stále početné, sú básne s dehumanizovaným zobrazením človeka, ktoré odhaľujú možnú ľudskú alebo spoločenskú krízu. Spirituálna poézia odhaľuje tiež skryté pnutie medzi deklarovanou vysokou hodnotou prírody, ktorú súčasne umenšuje výhradným antropocentrizmom jednak umenia, ako aj kresťanského náboženstva.
The immediate connection between animals and humans became the basis for a long-lasting and highly structured relationship which also found its place in art and poetry. Slovak poetry uses animal elements with great intensity and variety taking into account a number of aspects: human dependency on nature as environment; the animal ancestry of humans on the one hand and exceptional qualities and faculties that distinguish humans from animals; the hierarchical ordering of the world based on the evolutionary progression leading to the superiority of the human. Examples from Slovak Christian-based spiritual poetry show that animal elements are most commonly used for defining the human character and for testing moral values. Less common, although still numerous, are poems with de-humanized depictions of people that reveal a possible crisis of an individual or of society. Spiritual poetry also reveals a hidden tension between the declared high value of nature and the inherent anthropocentrism of both art and Christian religion which outline clear hierarchies.
Ako citovať:
ISO 690:
Gavura, J. 2023. Zviera ako nástroj v kresťansky orientovanej spirituálnej poézii. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.2, pp. 133-150. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.2

APA:
Gavura, J. (2023). Zviera ako nástroj v kresťansky orientovanej spirituálnej poézii. Slovenská literatúra, 70(2), 133-150. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.2
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 13. 3. 2023