Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Uhorské kontexty obrazu zemianstva v tvorbe Jána Kalinčiaka

In: Slovenská literatúra, vol. 69, no. 4
Marta Fülöpová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 372 - 387
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Ján Kalinčiak, Antal Szirmay, zemianstvo, zemianska literatúra
Ján Kalinčiak, Antal Szirmay, Hungarian gentry, gentry in literature
Typ článku: II. Rozhľady / II. Views
O článku:
Štúdia sa venuje obrazu zemianstva v tvorbe Jána Kalinčiaka (1822 – 1871) a skúma jeho väzby s maďarským kultúrnym kontextom. Téma zemianstva bola prítomná v literatúre uhorskej proveniencie na viacerých úrovniach: samotní autori boli často zemianskeho pôvodu rovnako ako čitatelia, diela sa venovali špecifickým otázkam úzko spojeným so zemianstvom. Štúdia identifikuje ako referenčný rámec zemianskeho obrazu humornú uhorskú encyklopédiu Hungaria in parabolis (1804), ktorej autorom bol uhorský vzdelanec Antal Szirmay (1747 – 1812) a ktorá predstavuje syntézu maďarských zemianskych autostereotypov. Kalinčiakove charakteristiky zemianstva sú porovnávané so Szirmayho východiskami, so záverom, že Kalinčiakov obraz zemanov koreloval v značnej miere s dobovým obrazom zemianstva v Uhorsku. V spojitosti so zemanmi sledoval také témy ako obraz vlasti, dejiny, ošatenie, zvyky. Vymedzoval tiež oblasť zemianskej kultúry slova, kam zaraďoval vybrané špecifické charakteristiky obrazu zemanov (napríklad anekdotickosť, humorný podtón, tému právnych sporov, používanie frazeologizmov). Tematiku stoličných volieb spracoval v próze Reštavrácia (1860).
The article tackles the portrayals of the gentry in the writing of Ján Kalinčiak (1822 – 1871) in the Hungarian cultural context. Literature written in Hungary had multiple ties with the gentry: the literary works frequently tackled the topic and many authors – and their readers – belonged to this social class. The article identifies the humorous Hungarian encyclopaedia Hungaria in parabolis (1804) authored by the Hungarian scholar Antal Szirmay (1747 – 1812) as the reference frame for the period portrayals of the gentry. The encyclopaedia synthesised auto-stereotypes of the Hungarian gentry. A comparison of Kalinčiak’s characteristics of Hungarian lower nobility with the one developed by Szirmay shows that the former’s portrayal of this social class as outlined through such issues as the image of the homeland, history, clothing, and customs was in coherence with the general image of the gentry in Hungary at that time. Kalinčiak also tackled the typical attributes of gentry’s speech (anecdotal expressions, humorous undertone, discussing legal disputes, the use of idioms). Kalinčiak’s novel Reštavrácia ([County elections], 1860) deals with the topic of county elections.
Ako citovať:
ISO 690:
Fülöpová, M. 2022. Uhorské kontexty obrazu zemianstva v tvorbe Jána Kalinčiaka. In Slovenská literatúra, vol. 69, no.4, pp. 372-387. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.5

APA:
Fülöpová, M. (2022). Uhorské kontexty obrazu zemianstva v tvorbe Jána Kalinčiaka. Slovenská literatúra, 69(4), 372-387. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.5
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 21. 7. 2022