Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Špecifiká pri formovaní národných identít v literárnych dielach do roku 1867 (Transkultúrne a intertextuálne relácie: Ján Chalupka, Ján Kalinčiak a Ján Palárik)

In: Slovenská literatúra, vol. 69, no. 4
Anikó Dušíková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2022, 364 - 371
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
viacjazyčný priestor, rovnováha, pokrok, mladosť, Uhorsko
multilingual space, balance, progress, youth, Hungary
Typ článku: II. Rozhľady / II. Views
O článku:
Cieľom príspevku je poukázať na niektoré špecifiká procesov utvárania národných identít v 19. storočí sledovaním spoločných prvkov v dielach Jána Palárika (1822 – 1870) Inkognito (1858) a Jána Kalinčiaka (1822 – 1871) Reštavrácia (1860), Milkov hrob (1845/1846), Knieža liptovské (1852). Filtrom a spojivom je tvorba Jána Chalupku (1791 – 1871), v ktorej dominuje hľadanie možností nastolenia rovnováhy vo viacjazyčnom priestore Uhorska a prejavy uvedeného postoja sa v rámci príspevku považujú za zásadné aj vo vzťahu k uvedeným dielam. Kľúčovými pojmami sú budúcnosť a pokrok, ktorý sa spája s predstavou mladosti. Východiskom je sebareflektívny priestor fiktívneho mesta Kocúrkova, ako miesta možnej, projektovanej zmeny, nositeľom ktorej je mladý učiteľ Svoboda. Pozornosť je venovaná aj predpokladaným príčinám tých prejavov a postojov, ktoré sa odkláňajú od predstáv ukotvených v kolektívnej (národnej) pamäti (napríklad otázka vzťahu k uhorskej literárnej tradícii či perspektívy pohľadov na minulosť). V popredí záujmu je sledovanie najmä tých prvkov, ktoré reflektujú vzťah k dobovému maďarskému kontextu.
The article aims at describing some of the particulars of the formation of national identities in the 19th century in the work of Ján Palárik (1822 – 1870) Inkognito ([Incognito], 1858) and Ján Kalinčiak (1822 – 1871) Reštavrácia ([County elections], 1860), Milkov hrob ([Milko’s grave], 1845/1846), and Knieža liptovské ([Prince of Liptov], 1852). The article analyses these works through the prism of Ján Chalupka’s (1791 – 1871) oeuvre which, with regards to identities, seeks a balance between national identities in the multilingual Hungary. Ján Palárik and Ján Kalinčiak strive for similar goals in these works. Key notions in this regard are future and progress which is connected with youth. Starting point in this respect is the self-reflective space of the fictitious town of Kocúrkovo as the space of a possible, projected change embodied in the character of the young teacher Svoboda. Attention is devoted to the hypothesised reasons underlying those attitudes that diverge from the notions established in (national) cultural memory (such as the problem of the relationship towards Hungarian literary tradition or interpretations of the past). The article mainly focuses on the elements reflecting the relationship towards the Hungarian context of the times.
Ako citovať:
ISO 690:
Dušíková, A. 2022. Špecifiká pri formovaní národných identít v literárnych dielach do roku 1867 (Transkultúrne a intertextuálne relácie: Ján Chalupka, Ján Kalinčiak a Ján Palárik). In Slovenská literatúra, vol. 69, no.4, pp. 364-371. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.4

APA:
Dušíková, A. (2022). Špecifiká pri formovaní národných identít v literárnych dielach do roku 1867 (Transkultúrne a intertextuálne relácie: Ján Chalupka, Ján Kalinčiak a Ján Palárik). Slovenská literatúra, 69(4), 364-371. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2022.69.4.4
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 21. 7. 2022