Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Система ценностей болгар-мусульман региона Фракия в Греции: метаморфозы XXI века

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 3
Elena Uzeneva
Detaily:
Rok, strany: 2021, 428 - 437
Jazyk: rus
Kľúčové slová:
Ethno-cultural borderland, language contacts, minorities, values, Muslim Bulgarians, Thrace, Greece
Typ článku: Stúdia / Study
O článku:
The article is devoted to the socilolinguistic and ethnolinguistic analysis of the main values of the minority ethnocultural group living in a alien confessional, otherwise cultural and other linguistic environment in the Northern Greece.
Ako citovať:
ISO 690:
Uzeneva, E. 2021. Система ценностей болгар-мусульман региона Фракия в Греции: метаморфозы XXI века. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.3, pp. 428-437. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.13

APA:
Uzeneva, E. (2021). Система ценностей болгар-мусульман региона Фракия в Греции: метаморфозы XXI века. Slavica Slovaca, 56(3), 428-437. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.13
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 15. 11. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.