Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Proposal and Simulation of a Business Process Model of Strategic Management in E-commerce

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 69, no. 7
Veronika Svatošová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 726 - 749
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
e-commerce, strategic management, business process model, the program Vensim, small and medium-sized enterprises; JEL Classification: M00, M10
Typ článku: Vedecký článok
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Tento příspěvek se zaměřuje na vyhodnocení významu strategického řízení v dlouhodobém rozvoji malých a středních podniků, které obchodují primárně elektronicky. Hlavním výstupem příspěvku je navrhnout business procení model strategického řízení, který může posílit stávající strategickou pozici malých a středních podniků primárně zaměřené na elektronické obchodování. Hlavním záměr příspěvku je naplněn výzkumným šetřením provedeným v několika fázích mezi vybraným vzorkem podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování. V příspěvku jsou využity následující empirické výzkumné metody: metody osobního dotazování, finanční analýza, situační analýza, případová studie, metody statistické indukce a popisné statistiky, modelování a simulace. Business procesní model je poté simulován a v praxi ověřen na vybraném podniku pomocí softwaru Vensim. Přínos příspěvku je založen na identifikaci postupu pro tvorbu a implementaci procesu strategického řízení malých a středních podniků primárně zaměřených na elektronické obchodování, který může posílit jejich stávající strategické postavení a jehož platnost je ověřena v praxi.

This paper focuses on evaluating the importance of strategic management in the long-term development of SMEs primarily trading electronically. The main output is to propose a business process model of strategic management that could strengthen the existing strategic position of SMEs with a focus on e-commerce. The main purpose is fulfilled through a research study conducted in several phases between the selected sample of enterprises primarily oriented on e-commerce. The empirical research methods are used: methods of personal interviewing, financial analysis, situational analysis, case studies, methods of statistical induction and descriptive statistics, modelling, and simulation. The process model is then simulated and verified in practice on the selected enterprise within a help of Vensim software. The contribution of the paper is based on the procedure for the creation and implementation of the strategic management of SMEs primarily oriented on e-commerce, which could strengthen their existing strategic position and whose validity is verified in practice.
Ako citovať:
ISO 690:
Svatošová, V. 2021. Proposal and Simulation of a Business Process Model of Strategic Management in E-commerce. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 69, no.7, pp. 726-749. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.07.04

APA:
Svatošová, V. (2021). Proposal and Simulation of a Business Process Model of Strategic Management in E-commerce. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 69(7), 726-749. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.07.04
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 21. 9. 2021