Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Cryptocurrencies and Corruption

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 69, no. 7
Petr Wawrosz Číslo ORCID - Jan Lánský Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 687 - 705
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
cryptocurrency, cryptoasset, corruption, Bitcoin, Bitcoin ATM, corruption owner or user ; JEL Classification: D73, E59
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Článek se zaměřuje na vazby mezi kryptoměnami a korupcí. Po přehledu literatury zabývající se tímto tématem, přináší nástin možných scénářů, jak lze kryptoměny použít v korupčních kontraktech. Scénáře ukazují, že kryptoměny mohou snížit náklady a rizika související v těchto kontraktech. Jejich existence také umožňuje, aby se korupční kontrakty rozšířily do oblastí, kde to v minulosti nepřinášelo žádné ekonomické výhody. Článek dále zkoumá, zda existují empirické korelace mezi kryptoměnami a korupcí v různých zemích. Počet proxy bankomatů (ATM) a uživatelů kryptoměn byl použit jako proxy pro kryptoměny a Index vnímání korupce (CPI) jako proxy pro korupci. Přestože jsme nenašli žádné jasné vztahy, zjistili jsme, že největší počet vlastníků nebo uživatelů kryptoměn je v zemích s vysokou prevalencí korupce, ale míra korupce v nich nepřekročila kritický limit (kolem hodnota 30 bodů indexu CPI).

The paper focuses on the links between cryptocurrencies and corruption. After providing an overview of the literature dealing with the topic, it presents an outline of possible scenarios for how cryptocurrencies can be used in corruption-tainted contracts. The scenarios imply that cryptocurrencies can reduce the costs and risks related to a corruption-tainted contract and make it easier to transfer the corruption-based benefits on an anonymous basis. Their existence also allows corruption-tainted contracts to expand to areas where this did not bring any economic advantages in the past. The paper then explores whether there are any empirical correlations between cryptocurrencies and corruption in different countries. The numbers of Bitcoin automated teller machines (ATM) and cryptocurrency users were used as a proxy for cryptocurrencies and the Corruption Perception Index (CPI) as a proxy for corruption. Although we did not find any clear relationships, we discovered that the largest number of owners or users of cryptocurrencies is in countries with a high prevalence of corruption, but the level of corruption in them did not exceed the critical limit (around the value of 30 points of the CPI index).
Ako citovať:
ISO 690:
Wawrosz, P., Lánský, J. 2021. Cryptocurrencies and Corruption. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 69, no.7, pp. 687-705. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.07.02

APA:
Wawrosz, P., Lánský, J. (2021). Cryptocurrencies and Corruption. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 69(7), 687-705. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.07.02
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 21. 9. 2021