Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Financial Autonomy of Local Governments in the Slovak Republic: A Panel Data Investigation

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 69, no. 7
Lenka Maličká Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 669 - 686
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
local financial autonomy, fiscal decentralization, local government, local budget, local tax, shared tax, panel data; JEL Classification: H71, H73, H77
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF
O článku:
Autonómia lokálnych vlád pozostáva aj z finančnej autonómie. V SR je finančná autonómia obcí významne ovplyvnená dominantným podielom zdieľanej dane na daňových príjmoch obcí. Pri zohľadnení len vlastných príjmov (daňových a nedaňových) je finančná autonómia obcí nízka. V tomto článku je analyzovaná finančná autonómia obcí SR v období 2005-2019 pri rôznom zapojení zdieľanej dane a vlastných príjmov. Na základe Giniho indexu sú analyzované rozdiely vo finančnej autonómii obcí, pričom vyššie nerovnosti sú pozorované v prípade vylúčenia zdieľanej dane z ukazovateľov, čo potvrdzuje, že zdieľaná daň je nástrojom horizontálneho fiškálneho vyrovnávania. Panelovou regresiu boli analyzované determinanty finančnej autonómie obcí SR. Na finančnú autonómiu negatívne vplýva rast počtu obyvateľov, využívanie návratných zdrojov financovania, finančná kríza a v prípade ukazovateľov finančnej autonómie postavených na vlastných príjmoch aj podiel zdieľanej dane na celkových daňových príjmoch obcí SR.

Autonomy of local governments consists also in the financial autonomy. In the SR, the municipal financial autonomy is importantly influenced by dominant position of shared tax in the municipal tax revenue. When considering only own revenues (own tax and nontax), the financial autonomy of municipalities is low. In this paper the financial autonomy of municipalities in the SR is analyzed in the period 2005 – 2019. At the base of the Gini index, inequalities in financial autonomy are analyzed. Higher inequalities are observed in case of the exclusion of shared tax, what confirms that the shared tax serves as a channel of horizontal fiscal equalization. Employing the panel regression, determinants of financial autonomy are analyzed. The negative relationship is observed in case of the population growth, use of returnable financial resources, financial crisis and also the portion of shared tax on municipal tax revenue, when considering the financial autonomy based on own resources.
Ako citovať:
ISO 690:
Maličká, L. 2021. Financial Autonomy of Local Governments in the Slovak Republic: A Panel Data Investigation. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 69, no.7, pp. 669-686. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.07.01

APA:
Maličká, L. (2021). Financial Autonomy of Local Governments in the Slovak Republic: A Panel Data Investigation. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 69(7), 669-686. ISSN 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.07.01
O vydaní:
Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV / Ekonomický ústav SAV
Publikované: 21. 9. 2021