Informačná stránka organizácie SAV

Inštitút matematiky a informatiky MÚ SAV v B. Bystrici

Zoznam členov Akademickej obce
 RNDr., PhD.  Čunderlíková, Katarína  Vedecký pracovník
 prof. RNDr., DrSc.  Wimmer, Gejza  Vedúci vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 2