Information Page of SAS Organisation

Institute of World Literature SAS

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Bulgakov znovu svedčí : divadelný román v činohre Slovenského národného divadla. In Literárny týždenník, 2020, roč. XXXIII., č. 5-6, s. 7. ISSN 0862-5999. Type: BDF
 • BÁTOROVÁ, Mária. Úspech. In Literárny týždenník, 2020, roč. XXXIII., č. 17-18, s. 14. ISSN 0862-5999. Type: CDFB
 • BÁTOROVÁ, Mária. Aby tu niečo ostalo... In Slovenské pohľady, 2020, roč. IV.+136, č. 1, s. 33. ISSN 1335-7786. Type: GII
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Histories of translation(s): On reading the "Histoire des traductions en langue française. XXe siècle". In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 1, p. 115-126. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: ADDB
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. "Zlatý herliansky gejzír" : spomienka venovaná Albertovi Marenčinovi. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 2, s. 55-57. ISSN 2585-8912. Type: BDF
 • BŽOCH, Adam. Moderne tschechische Literatur als Versuchsfeld = Modern Czech literature as a test field of conversation studies. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 97-114. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: ADDB
 • BŽOCH, Adam. Judit Görözdi: Dejiny v súčasných maďarských románoch. In Kultúrne dejiny, 2020, roč. 11, č. 1, s. 142-146. ISSN 1338-2009. Recenzia na: Dejiny v súčasných maďarských románoch / Judit Görözdi. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Ústav svetovej literatúry SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1774-7. Type: EDI
 • CĂRTĂRESCU, Mircea - KENDERESSY, Eva (prekl.). Solenoid. Bratislava : OZ Brak, 2020. 524 s. ISBN 978-80-8992-120-1. Type: CAB

  Citácie:
  [6] KASARDA, Martin. Pakt úplnej úprimnosti. In SME, Magazín o knihách, 2020, roč. 5, č. 7, s. 4.

  [6] MAČOR, Denis. Solenoid. In Medzi knihami, 5. júna 2020. Dostupné na: https://medziknihami.dennikn.sk/clanky/solenoid-/?fbclid=IwAR20XCXrNP6t6wzIIB4V-4WqqD8Kq2ap7ZVnkQOnqlhAbGwaFi4jf4ovGv8

  [6] MIKULOVÁ, Tamara. Evanjelium podľa Cărtăresca. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s. 22-23.

 • GÁFRIK, Róbert. Trampoty so svetovou literatúrou = The Predicament of World Literature. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 115-124. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: ADDB
 • GÁFRIK, Róbert. Imagining the Orient in Central Europe: An Intercultural Studies Project. In Rebuilding the Profession : Comparative Literature, Intercultural Studies and the Humanities in the Age of Globalization. - Göttingen : Vandenhoeck and Ruprecht, 2020, s. 175-187. ISBN 978-3-8471-1093-4. Type: AECA
 • GÖRÖZDI, Judit. Hledání menšinové literatury : maďarská literatura v ČSR. In Vesmír : časopis pro šíření vědy přírodní, země- a národopisné, 2020, roč. 99, č. 1, s. 56-58. ISSN 0042-4544. Type: BDE
 • GÖRÖZDI, Judit. Osobitosť treba skúmať a pestovať. Otázky Martin Podstupka. In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 3, s. 10-13. ISSN 0139-6307. Type: BDF
 • GÖRÖZDI, Judit. Doslov. In Stav vecí ; preložila Renáta Deáková. - Bratislava : Platforma pre literatúru a výskum, 2020, s. 155-158. ISBN 978-80-973125-1-0. Type: BEF

  Citácie:
  [4.1] DEÁKOVÁ, R. Odvaha poznať stav vecí. IN Knižná revue, 2020, roč. 15, č. 7/8, s. 13. ISSN 1210-1982.

 • GÖRÖZDI, Judit. Az esszéíró Nádas Péter kulcsfogalma a ... In Arbor mundi. - Budapest : Jelenkor, 2020, zadná strana obálky. ISBN 978-963-518-001-1. Type: GII
 • HOSTOVÁ, Ivana - KUSÁ, Mária. Communication, compliance and resistance in inter-contextual encounters. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 1, p. 2-4. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: BDDB
 • KÁLLAY, Kristína - KUBRICZKÁ, Lenka. Národné a postnárodné rámce v európskych literatúrach. 2020. In Slavica litteraria, 2020, roč. 23, č. 1, s. 139-141. ISSN 1212-1509. Type: BDCB
 • KÁLLAY, Kristína. Nikol Dziub – Frédérique Toudoire-Surlapierre (eds.): Comparative Literature in Europe: Challenges and Perspectives. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019, 265 pp. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 132-134. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Comparative Literature in Europe: Challenges and Perspectives / Eds. Nikol Dziub, Frédérique Toudoire-Surlapierre. - Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - ISBN 978-1-52-75-2226-1. Type: EDI
 • KENDERESSY, Eva. Rumunská nádej na Nobelovu cenu. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s. 23. ISSN 1210-1982. Type: BDF
 • KUBRICZKÁ, Lenka. Pornografickosť a gýčovosť výrazu v poézii Taťjany Lehenovej : nad básnickou zbierkou „Pre vybranú spoločnosť". In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 1, s. 66-74. ISSN 2585-8912. Type: BDF
 • KUBRICZKÁ, Lenka. Andrea Bokníková (ed.): Poetika poézie a jej prekladu [Poetics of Poetryand Its Translation] Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 458 s. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 130-132. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Poetika poézie a jej prekladu / Ed. Andrea Bokníková. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - ISBN 978-80-223-4638-2. Type: EDI
 • KUSÁ, Mária - KENDERESSY, Eva. Prezentácia publikácie Rozmanitosť skúmania kultúrnych priestorov. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8678>. Type: GHG
 • MALITI, Eva. Nastal čas hovoriť o jazyku. In Pravda, 23.5.2020, roč. XXX, č. 118, s. 41. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/552329-nastal-cas-hovorit-o-jazyku/>. Type: BDF
 • MIKULÁŠOVÁ, Andrea - MIKULÁŠ, Roman. Metaphorische Konstruktionen der Lebenswelt in den autobiographischen Werken von Thomas Bernhard : unter besonderer Berücksichtigung der Metaphorisierung von Krankheiten und der Krankheitsmetaphorik. In Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven. - Paderborn : Brill /mentis, 2020, s. 73-97. ISBN 978-395743-747-1.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Type: ABC
 • MIKULÁŠOVÁ, Andrea - MIKULÁŠ, Roman. Zur metaphorisch-diskursiven Wirklichkeit in Josef Haslingers Roman „Opernball" = On metaphorical-discursive reality in Josef Haslinger’s novel “Opernball”. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 2, p. 26-39. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Type: ADDB
 • MIKULÁŠ, Roman. Einleitung. In Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven. - Paderborn : Brill /mentis, 2020, s. 1-12. ISBN 978-395743-747-1.(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Type: BBA
 • Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven. Hg. Roman Mikuláš. Paderborn : Brill /mentis, 2020. 457 s. ISBN 978-395743-747-1(VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.). Type: FAI
 • PAŠTEKOVÁ, Soňa. O kánone bez kánonu : Pavel Janoušek: Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Praha: Academia, 2012. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2020, roč. 3, č. 2, s. 80-82. ISSN 2585-8912. Type: BDF
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Re-centring European Geopolitics: Transnational Identities in the Twenty-first-century Hungarian-language Novel from Slovakia. In The Transnational in Literary Studies : potential and Limitations of a Concept. - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2020, p. 189-205. ISBN 978-3-11-068856-6. ISSN 2198-9370. Type: ABC
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Theorizing Central European Postcoloniality : a Postcommunist Reading of 21st Century Literature from Slovakia. In Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research. - Leiden : Brill Rodopi, 2020, s. 307-337. ISBN 978-9004408289. Type: ABC
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Redefining Female Freedom in Contemporary African Women’s Migrant Writing. In Africa on the Move : Shifting Identities, Histories, Boundaries. - Münster : LIT Verlag, 2020, s. 49-66. ISBN 978-3-6439-1174-2. Type: AECA
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Preklady ruských spoločenskovedných textov na stránkach slovenských pohľadov v 50. rokoch 20. storočia. In Mladá rusistika – nové tendencie a trendy VI. - Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2020, s. 8-15. ISBN 978-80-8127-271-4. Type: AFD
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Neuchopiteľný román. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Peterburg / Andrej Belyj. - Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2020. - ISBN 978-80-89666-83-6. Type: EDI
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Prekladatelia majú na preklad kníh v priemere „habadej“ času. In DoSlov [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <: https://www.doslov.sk/prekladatelia-maju-na-preklad-knih-v-priemere-habadej-casu/>. Type: GHG
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Výsledky prieskumu literárnych prekladateľov 2019: Úvod. In DoSlov [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.doslov.sk/vysledky-prieskumu-literarnych-prekladatelov-2019-uvod/>. Type: GHG
 • RONDZIKOVÁ, Natália. . Výsledky prieskumu literárnych prekladateľov 2019: Honorár. In DoSlov [online]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.doslov.sk/vysledky-prieskumu-literarnych-prekladatelov-2019-honorar/ >. Type: GHG
 • VAJDOVÁ, Libuša. Antoine Chalvin – Jean-Léon Muller – Katre Talviste – Marie Vrinat-Nikolov (eds): Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989]. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2020, vol. 12, no. 1, p. 127-130. (2019: 0.147 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, CEEOL, EBSCO, European Reference Index for the Humanities). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989] / Eds. Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2019. - ISBN 978-2-7535-7611-7. Type: EDI
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2015], zostavovateľka Libuša Vajdová [2/2015], zostavovatelia Roman Mikuláš, Soňa Pašteková [3/2015], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2015], zostavovateľky Mária Kusá, Libuša Vajdová [1/2016], zostavovateľka Judit Görözdi [2/2016], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2016], zostavovateľ Adam Bžoch [1/2017], zostavovateľka Mária Kusá [2/2017], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2017], zostavovateľka Jana Cviková [4/2017], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2018], zostavovateľ Roman Mikuláš [3/2018], zostavovateľka Dorota Pucherová [4/2018], zostavovateľka Mária Kusá [1/2019], zostavovatelia Ivana Hostová - Mária Kusá [1/2020]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. V rokoch 1992-1993 vychádzal pod názvom Slovak Review. ISSN 1337-9690. Type: FAI

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus