Informačná stránka organizácie SAV

Ústav pre výskum srdca, CEM SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - TALIAN, Ivan - SÝKORA, Matúš - FERKO, Miroslav**. mPTP Proteins Regulated by Streptozotocin-Induced Diabetes Mellitus Are Effectively Involved in the Processes of Maintaining Myocardial Metabolic Adaptation. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, pii. 2622. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • ANDREADOU, Ioanna** - SCHULZ, Rainer - BADIMON, L. - ADAMEOVÁ, Adriana - KLEINBOGARD, Petra - LECOUR, Sandrine - NIKOLAOU, P. E. - FALCÃO-PIRES, I. - VILAHUR, Gemma - WOUDBERG, N. - HEUSCH, Gerd - FERDINANDY, Péter**. Hyperlipidaemia and cardioprotection: animal models for translational studies. In British journal of pharmacology, 2019, vol., no., p. (2018: 6.583 - IF, Q1 - JCR, 2.665 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0007-1188. Typ: ADCA
 • BARTEKOVÁ, Monika - HUSSEINOVÁ, Marta - RADOŠINSKÁ, Jana**. Importance of hematopoietic stem cells in the pathogenesis and treatment of cardiovascular diseases: the role of extracellular vesicles in the mechanism of their action = Význam hematopoetických kmeňových buniek v patogenéze a terapii kardiovaskulárnych ochorení: úloha extracelulárnych vezikúl v mechanizme ich účinku. In Cardiology Letters, 2019, vol. 28, no. 6, p. 218-226. (2018: 0.107 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning)). Typ: ADNB
 • DAVIDSON, Sean** - ADAMEOVÁ, Adriana - BARILE, Lucio - CABRERA FUENTES, Hector - LAZOU, Antigone - PAGLIARO, Pasquale - STENSLØKKEN, K. O. - GARCIA-DORADO, David. Mitochondrial and mitochondrial-independent pathways of myocardial cell death during ischaemia and reperfusion injury. In Journal of cellular and molecular medicine, 2020, vol., no., p. [Epub ahead of print]. ISSN 1582-1838.(APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. VEGA č. 1/0271/16 : Relevancia nekroptózy v odumieraní myokardiálneho tkaniva v dôsledku rôznych typov poškodenia: vplyv na excitačno-kontrakčné prepojenie.). Typ: ADCA
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. Účinky aktivácie PPAR gama a Nrf2 pôsobia na úpravu hypertenzie. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 16. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - JELEMENSKÝ, Marek - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - FARKAŠOVÁ, Veronika - SÝKORA, Matúš - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Jana - TÖRÖK, Jozef - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika**. Quercetin Exerts Age-Dependent Beneficial Effects on Blood Pressure and Vascular Function, But Is Inefficient in Preventing Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury in Zucker Diabetic Fatty Rats. In Molecules, 2020, vol. 25, iss. 1, pii: E187. doi: 10.3390/molecules25010187. ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] MARTINELLI, Ilenia - TOMASSONI, Daniele - MORUZZI, Michele - ROY, Proshanta - CIFANI, Carlo - AMENTA, Francesco - TAYEBATI, Seyed Khosrow. Cardiovascular Changes Related to Metabolic Syndrome: Evidence in Obese Zucker Rats. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, vol. 21, no. 6, pp., Registrované v: WOS

 • FERENCZYOVÁ, Kristína* - KALOČAYOVÁ, Barbora* - BARTEKOVÁ, Monika**. Potential Implications of Quercetin and its Derivatives in Cardioprotection. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 5, pii: E1585. ISSN 1422-0067.(2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy). Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] PETERSON, Leif E. COVID-19 and Flavonoids: In Silico Molecular Dynamics Docking to the Active Catalytic Site of SARS-CoV and SARS-CoV-2 Main Protease (May 12, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3599426, Registrované v: google scholar

 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - SÝKORA, Matúš - BALIŠ, Peter - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARTEKOVÁ, Monika. Kardiovaskulárne účinky kvercetínu u Zucker diabetických (ZDF) potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 20. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • FERIANEC, Vladimír - FULOP, M. - JEŽOVIČOVÁ, M. - RADOŠINSKÁ, Jana - HUSSEINOVÁ, Marta - FERIANCOVÁ, M. - RADOŠINSKÁ, D. - BARANČÍK, Miroslav - MUCHOVÁ, Jana - HÖGGER, P. - ĎURAČKOVÁ, Zdenka. The Oak-wood Extract Robuvit® Improves Recovery and Oxidative Stress after Hysterectomy: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Pilot Study. In Nutrients, 2020, vol. 12, no. 4, pii: E913. ISSN 2072-6643.(VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny expresie beta3-adrenergických receptorov v srdci a tukovom tkanive potkanov v závislosti od intenzity dobrovoľného behania. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 24. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • GVOZDJAKOVÁ, Anna - KUCHARSKÁ, Jarmila - KURA, Branislav - VANČOVÁ, Olga - RAUSOVÁ, Zuzana - SUMBALOVÁ, Zuzana - ULIČNÁ, Oľga - SLEZÁK, Ján**. A new insight into the molecular hydrogen effect on coenzyme Q and mitochondrial function of rats. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2020, vol. 98, iss. 1, p. 29-34. ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • HUSSEINOVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. Zmeny v aktivitách MMP-2 a MMP-9 v animálnom modeli esenciálnej hypertenzie. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 32. ISBN 978-80-8187-074-3.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • JASENOVEC, Tomáš - BABINSKÁ, Katarína - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - CELUŠÁKOVÁ, Hana - PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana. Vlastnosti červených krviniek u detí s poruchou autistického spektra. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 35. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - DEVAUX, Yvan - BARTEKOVÁ, Monika**. Potential Clinical Implications of miR‐1 and miR‐21 in Heart Disease and Cardioprotection. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 3, pii: E700. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. COST Action CA 17129 : CardioRNA - Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení). Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] GALATOU, Eleftheria - LAZOU, Antigone. Long Noncoding and Circular RNAs as therapeutic targets in myocardial and cerebral ischemia/reperfusion injury. Conditioning Medicine (2020), 3(1):47-57, Registrované v: google scholar

 • KURA, Branislav - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KALOČAYOVÁ, Barbora - SÝKORA, Matúš - SLEZÁK, Ján**. Oxidative Stress-Responsive MicroRNAs in Heart Injury. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 1, pii: E358. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ZHANG, Yuelin - HE, Nana - FENG, Beili - YE, Honghua. Exercise Mediates Heart Protection via Non-coding RNAs. In FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY. ISSN 2296-634X, 2020, vol. 8, no., pp., Registrované v: WOS

 • LAZOU, Antigone** - IKONOMIDIS, Ignatios - BARTEKOVÁ, Monika - BENEDEK, Theodora - MAKAVOS, George - PALIOURA, D. - CABRERA FUENTES, Hector - ANDREADOU, Ioanna**. Chronic inflammatory diseases, myocardial function and cardioprotection. In British Journal of Pharmacology, 2020, vol., no., p. ISSN 0007-1188. Typ: ADCA
 • LE BARON, Tyler W. - SINGH, R. B - FATIMA, Ghizal - KARTIKEY, Kumar - SHARMA, Jagdish P. - OSTOJIC, Sergej M. - GVOZDJAKOVÁ, Anna - KURA, Branislav - NODA, Mami - MOJTO, Viliam - NIAZ, Mohammad Arif - SLEZÁK, Ján**. The Effects of 24-Week, High-Concentration Hydrogen-Rich Water on Body Composition, Blood Lipid Profiles and Inflammation Biomarkers in Men and Women With Metabolic Syndrome: A Randomized Controlled Trial. In Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2020, vol. 13, p. 889-896. ISSN 1178-7007.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?). Typ: ADMA
 • LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - KOVÁČOVÁ, D. - KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Využitie fyzickej aktivity a "remote" preconditioningu za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 57. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - KALNOVIČOVÁ, Terézia - KRAJČÍR, Juraj - LACEKOVÁ, Jana - KUČEROVÁ, Katarína - PÚZSEROVÁ, Angelika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - KOVAČIČOVÁ, Ivona - VRBJAR, Norbert. Zmeny v hemoreológii a charakteristikách erytrocytov po podávaní vitamínu C. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 90. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - KOVÁČOVÁ, D. - KINDERNAY, Lucia - ZOHDI, Vladislava - JEŽOVÁ, Daniela. Cvičenie ako forma neischemického "conditioningu" myokardu: potenciálna úloha beta-3 adrenergických receptorov v srdci. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 91. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - RADOŠINSKÁ, Jana - WALLUKAT, G. - BARANČÍK, Miroslav - WALLUKAT, A. - KNEZL, Vladimír - SÝKORA, Matúš - PAULIS, Ľudovít - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Suppression of β1-Adrenoceptor Autoantibodies is Involved in the Antiarrhythmic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Male and Female Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 2, art. no. 526. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • TRIBULOVÁ, Narcisa - KURAHARA, Lin Hai - HLIVÁK, Peter - HIRANO, Katsuya - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Pro-Arrhythmic Signaling of Thyroid Hormones and Its Relevance in Subclinical Hyperthyroidism. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, pii. 2844. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus