Information Page of SAS Organisation

Institute of Chemistry

International projects

CliniMARK - CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 14.3.2017 - 13.3.2021

European network of vaccine adjuvants
Európska sústava vakcínových adjuvansov
Program: COST
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 13.11.2017 - 12.11.2021

EUROCAROTEN - European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)
Európsky systém na podporu výskumu a aplikácií karotenoidov v potravinárstve a zdravotníctve
Program: COST
Project leader: Ing. Breierová Emília PhD.
Duration: 18.4.2016 - 17.4.2020

Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and targeted therapeutic probes (GLYCONanoPROBES)
Funkčné glykonanomateriály pre vývoj sond pre diagnostiku a cielenú terapiu
Program: COST
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 6.12.2018 - 12.11.2022

Isolation of recalcitrant acetylxylan structures and enzymes of their hydrolysis
Izolácia neprístupných štruktúr acetylxylánu a enzýmy ich hydrolýzy
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: RNDr. Biely Peter DrSc.
Duration: 22.12.2017 - 22.12.2020

MTB - Microelectrophoretic tools for bioanalysis
Mikroelektroforetické nástroje pre bioanalýzu
Program: JRP
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Duration: 1.10.2017 - 30.9.2020

Challenging organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery
Náročné organické syntézy inšpirované prírodou – od chémie prírodných produktov k objavu liečiv
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Duration: 16.3.2015 - 15.3.2019

ANDREA - A Novel Detection protocols for REliable prostate cancer assays
Nové detekčné protokoly na spoľahlivú diagnostiku rakoviny prostaty
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.12.2018 - 31.5.2020

O-Specific polysaccharide responses and cholera
Odozva O-špecifických polysacharidov a cholera
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: Ing. Bystrický Slavomír DrSc.
Duration: 4.10.2014 - 31.3.2019

Comparison of the yields of AcGX from different beechwood sources (Fagus sylvatica)
Porovnanie výťažkov AcGX z rôznych zdrojov bukového dreva (Fagus sylvatica)
Program: Medziústavná dohoda
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2019

synBIOcarb - Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.9.2022

INSTRUCT-ULTRA - Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research
Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Establishment of a Pan-European network on the sustainable valorisation of lignin
Vybudovanie celoeurópskej siete pre udržateľné zhodnotenie lignínu
Program: COST
Project leader: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Duration: 4.10.2018 - 3.10.2022

LECBIO - Development of bioanalytical systems based on novel lectins with enhanced specificity for application in diagnostics
Vývoj bioanalytických systémov založených na nových lektínoch so zlepšenou špecificitou pre aplikácie v diagnostike
Program: Medzivládna dohoda
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.9.2018 - 31.12.2019


National projects

Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Analysis of glycan markers by innovative methods based on biochips and biosensors using nanotechnologies
Analýza glykánových markerov inovatívnymi metódami založenými na biočipoch a biosenzoroch s využitím nanotechnológií
Program: VEGA
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

BIOGLYCO - Biochips and biosensors for glycorecognition, their development, preparation and application in cancer research
Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2015 - 30.6.2019

Enzymatic production of economically valuable oligosaccharides and opiates
Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Enzymatic decomposition of the most recalcintrant epitopes of plant polysaccharides
Enzýmový rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Functional carbohydrates from plant waste as a potential food supplement: extraction, characterization and therapeutic potentials
Funkčné sacharidy z rastlinných odpadov ako potenciálny doplnok stravy: extrakcia, charakterizácia a terapeutické využitie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hromádková Zdenka PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

NanoSens4Cancer - Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Program: APVV
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022

Identification and characterization of V. cholerae isolates from rivers, dams and thermal waters in Slovakia
Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska
Program: VEGA
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

IRENKA - Immobilized recombinant microorganisms forthe biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions
Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
Program: APVV
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Immunological effectivity of new synthetic immunogens mimicking fungal pathogen associated molecular patterns in prospective design of subcellular anti-fungal vaccine formulae
Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej antifungálnej vakcinačnej formuly
Program: VEGA
Project leader: Ing. Paulovičová Ema CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses
Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

MALDI-TOF-MS and ESI-MSn glycoprofiling of clinically important proteins
MALDI-TOF-MS a ESI-MSn glykoprofilovanie klinicky významných proteínov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nemčovič Marek PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

Multi-scale modelling of transition metal interactions with heterocyclic and sugar-like compounds
Multi-škálové modelovanie interakcií atómov prechodných kovov a heterocyklických a cukrom-podobných látok
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sládek Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

New glycoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis
Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

AviFlu - Computational design, synthesis, testing and disposition of inhibitors of neuraminidases of influenza A virus as potential antiviral compounds
Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok
Program: APVV
Project leader: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022

Polysaccharides of lower and higher plants
Polysacharidy nižších a vyšších rastlín
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Capek Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

PoMoMiPaPro - Post-translation modifications in mitochondria and their role in pathological processes
Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch
Program: APVV
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Potential of silicon for mitigation of arsenic and antimony toxicity in agricultural crops
Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022

CANVAC - Preparation of model subcellular vaccine from mannooligomer structures of Candida albicans yeast
Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans
Program: APVV
Project leader: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Redox homeostasis, proteostasis and inflammation as potential targets for influencing ageing and age-related diseases: Modulation by the compounds of natural and synthetic origin
Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Mucha Ján CSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

PPIS - Regulation of pericellular proteolysis: From molecular mechanisms to novel immune cell subsets and therapeutic tools
Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom
Program: APVV
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

GlycoDX - Early diagnostics of colorectal and testicular cancer by glycoprofiling
Skorá diagnostika kolorektálneho karcinómu a rakoviny semeníkov glykoprofiláciou
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.12.2018 - 31.12.2020

Synthetic biolog - Synthetic biology for the production of new biologically active compounds in streptomycetes
Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét
Program: APVV
Project leader: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Structure, function and mechanism of action of plant and fungal transglycosylases
Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku rastlinných a fungálnych transglykozyláz
Program: VEGA
Project leader: Ing. Stratilová Eva PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Structural and functional adaptations of selected extremophiles and agricultural crops to abiotic stressors
Štruktúrne a funkčné adaptácie vybraných extremofilov a poľnohospodárskych plodín na abiotické stresory
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vivodová Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Study of protective potential of synthesized phenylethanoid glycosides in the systems of mammalian cells and plasmid DNA
Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Investigation of the stability of potential inhibitors of human glycosyltransferases
Štúdium stability potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Baráth Marek PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Participation of molecules with biological activity and plant cell wall in defence processes of plants induced by abiotic stress
Účasť molekúl s biologickou aktivitou a bunkovej steny rastlín v obranných procesoch rastlín vyvolaných abiotickým stresom
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Role of protein kinases in processes involved in maintenance of genome stability
Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Baráth Peter PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Effect of honeybee glucose oxidase on honey antibacterial properties and characterisation its production and activity in hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera)
Vplyv včelieho enzýmu glukózooxidáza na antibakteriálne vlastnosti medu a charakterizácia jeho produkcie a aktivity v podhltanových žľazách včely medonosnej (Apis mellifera)
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Development of novel immobilized biocatalysts utilizing recombinant microorganisms for biocatalytic cascade reactions
Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie
Program: VEGA
Project leader: Ing. Bučko Marek PhD.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2019

Development of new biomedical and environmental sample processing techniques for advanced combined analytical methods
Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Rel-NMR-EPR - Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Program: APVV
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

CCY - Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations
Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Program: APVV
Project leader: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020

Projects total: 48