Informačná stránka organizácie SAV

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTEL, Grégory* - MARKO, Martin* - RAMESES, Imani - LAMM, Claus - RIEČANSKÝ, Igor**. Left prefrontal cortex supports the recognition of meaningful patterns in ambiguous stimuli. In Frontiers in Neuroscience, 2020, vol. 14, article 152, p. 1-8. ISSN 1662-453X.(Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. VEGA č. 2/0059/20 : Kognitívne a neurofyziologické determinanty sémantickej kognície. APVV-16-0202 : Vylepšovanie kognície a motorickej rehabilitácie s využitím zmiešanej reality). Typ:
 • BENKO, Jakub** - VRANKOVÁ, Stanislava. Natural psychoplastogens as antidepressant agents. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 5, art. no. 1172, 18p. ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Typ: ADCA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea** - GRMAN, Marián - MIŠÁK, Anton - GOLAS, Samuel - ČUCHOROVÁ, Justína - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. The possible role of the nitroso-sulfide signaling pathway in the vasomotoric effect of garlic juice. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 3, art. no. 590, 15 p. ISSN 1420-3049.(APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie). Typ: ADCA
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - GRMAN, Marián - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Vazoaktivný účinok endogénneho sírovodíka a jeho donora v normotenzii a experimentálnej hypertenzii. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 5. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • BERNÁTOVÁ, Iveta - KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - VALOVIČ, Pavol - ŠKRÁTEK, Martin - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján. Repeated acute stress alters expressions of genes involved in iron metabolism in the liver of Wistar-Kyoto rats. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 6. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Higher perceived stress is associated with lower cortisol concentrations but higher salivary interleukin-1beta in socially evaluated cold pressor test. In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2020, vol. 23, no. 3, p. 248-255. ISSN 1025-3890.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: ADMA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - CHUDÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Stresové hormóny a epizodická pamäť u ľudí so schizotypovými osobnostnými črtami = Stress hormones and episodic memory in subjects with schizotypal personality traits. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 38. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFK
 • ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - CEBOVÁ, Martina - GOLAS, Samuel. Perivaskulárne tukové tkanivo determinuje vazoaktívny účinok sírovodíka v hrudnej aorte hypertriglyceridemických potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 12. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • DAYAR, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - LIETAVA, Ján - PANGHYOVÁ, Elena - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Beneficial effects of cornelian cherries on lipid profile and NO/ROS balance in obese Zucker rats: comparison with CoQ10. In Molecules, 2020, vol. 25, no. 8, art. no. 1922, 13p. ISSN 1420-3049.(APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Typ:
 • DOBRÓCSYOVÁ, Viktória** - SLAMKOVÁ, Miroslava - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - SUSKI, Maciej - OLSZANECKI, Rafal - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - ZORAD, Štefan. AVE0991, a nonpeptide angiotensin 1-7 receptor agonist, improves glucose metabolism in the skeletal muscle of obese zucker rats: possible involvement of prooxidant/antioxidant mechanisms. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, vol. 2020, art.no. 63729335. ISSN 1942-0900. Dostupné na internete: <https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/6372935/>(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ADMA
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. Účinky aktivácie PPAR gama a Nrf2 pôsobia na úpravu hypertenzie. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 16. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - JELEMENSKÝ, Marek - BALIŠ, Peter - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - FARKAŠOVÁ, Veronika - SÝKORA, Matúš - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Jana - TÖRÖK, Jozef - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARANČÍK, Miroslav - BARTEKOVÁ, Monika**. Quercetin Exerts Age-Dependent Beneficial Effects on Blood Pressure and Vascular Function, But Is Inefficient in Preventing Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury in Zucker Diabetic Fatty Rats. In Molecules, 2020, vol. 25, iss. 1, pii: E187. doi: 10.3390/molecules25010187. ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] MARTINELLI, Ilenia - TOMASSONI, Daniele - MORUZZI, Michele - ROY, Proshanta - CIFANI, Carlo - AMENTA, Francesco - TAYEBATI, Seyed Khosrow. Cardiovascular Changes Related to Metabolic Syndrome: Evidence in Obese Zucker Rats. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2020, vol. 21, no. 6, pp., Registrované v: WOS

 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - SÝKORA, Matúš - BALIŠ, Peter - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - BERÉNYIOVÁ, Andrea - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BARTEKOVÁ, Monika. Kardiovaskulárne účinky kvercetínu u Zucker diabetických (ZDF) potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 20. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • GOLAS, Samuel - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na vazoaktívne odpovede endogénneho a exogénneho H2S v mezenterickej artérii normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 22. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Neurotrofná signalizácia cez VGF/BDNF/TrkB v animálnom modeli neurovývinových psychických porúch = Neurotrophic signalling via VGF/BDNf/TrkB in animal model of neurodevelopmental disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 34-35. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv sociálnej izolácie mladých potkanov na neurotrofnú signalizáciu cez VGF/BDNF/TrkB a správanie v dospelosti. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 28. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • HUSSEINOVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. Zmeny v aktivitách MMP-2 a MMP-9 v animálnom modeli esenciálnej hypertenzie. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 32. ISBN 978-80-8187-074-3.(Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEVOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Ovplyvní blokáda mineralokortikoidných receptorov neurotrofnú signalizáciu a správanie v modeli sociálnej izolácie? = Does blockade of mineralocorticoid receptors affect neurotrophic signaling and behavior in a model of social isolation? In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 50-51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: AFK
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neverbálne správanie a koncentrácie neurosteroidov počas chladového testu pod sociálnym tlakom = Nonverbal behavior and concentrations of neurosteroids during the socially evaluated cold pressor test. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 40-41. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: AFK
 • JASENOVEC, Tomáš - BABINSKÁ, Katarína - VIDOŠOVIČOVÁ, Mária - CELUŠÁKOVÁ, Hana - PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana. Vlastnosti červených krviniek u detí s poruchou autistického spektra. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 35. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Sociálna izolácia potkanov od odstavu vedie k zmenám v génovej expresii bielkovín črevnej epiteliálnej bariéry. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 42. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Expresia dopamínových receptorov v amygdale potkanov vystavených animálnemu modelu psychických porúch = Expression of dopamine receptors in the amygdala of rats exposed to an animal model of psychiatric disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFK
 • KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta**. (–)-Epicatechin reduces the blood pressure of young borderline hypertensive rats during the post-treatment period. In Antioxidants, 2020, vol. 9, no. 2, p. 96. ISSN 2076-3921. Typ: ADMA
 • KRIVOŠÍKOVÁ, Lucia - JANEGA, Pavol - BABALA, Jozef - BABÁL, Pavel**. Pacinian collagenoma: A distinct form of sclerotic fibroma. In Journal of Cutaneous Pathology, 2020, vol. 47, no. 3, p. 291-294. ISSN 0303-6987. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] SAGGINI, A. - BACIORRI, F. The differential diagnosis between sclerotic fibroma and sclerosing perineurioma: An unresolved challenge. In JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY. ISSN 0303-6987, FEB 2020, vol. 47, no. 2, p. 195-196., Registrované v: WOS

 • KUTLÍKOVÁ, Hana - BABKOVÁ DURDIAKOVÁ, Jaroslava - WAGNER, Bernhard - VLČEK, Miroslav - EISENEGGER, Christoph - LAMM, Claus - RIEČANSKÝ, Igor**. The effects of testosterone on the physiological response to social and somatic stressors. In Psychoneuroendocrinology, 2020, vol. 117, 104693. ISSN 0306-4530.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ:
 • KVANDOVÁ, Miroslava** - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - DOVINOVÁ, Ima. Effect of sub-chronic administration of pioglitazone on blood pressure and endothelial function in borderline hypertensive rats: the role of nitric oxide = Účinok subchronického podávania pioglitazónu na tlak krvi a funkciu endotelu u hranične hypertenzných potkanov: úloha oxidu dusnatého. In Cardiology Letters, 2020, vol. 29, no. 2, p. 113-120. ISSN 1338-3655.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii). Typ:
 • MARKO, Martin - CIMROVÁ, Barbora - RIEČANSKÝ, Igor. Úloha neurálnych theta oscilácií v sémantickej pamäti. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 60. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • MIČUROVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - BALIŠ, Peter - ŠKRÁTEK, Martin - CIGÁŇ, Alexander - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Superparamagnetic polyethylene glycol-coated iron oxide nanoparticles alter expressions of genes involved in iron metabolism. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 63. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0164/17 : Výskum možností a rozvoj SQUID magnetometrie pre vybrané aplikácie v biomedicíne a materiálovom výskume. BAV-SAV-18-11 : Study the role of iron oxide nanoparticles in a model of hypertension and comorbid Alzheimer’s disease. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - KALNOVIČOVÁ, Terézia - KRAJČÍR, Juraj - LACEKOVÁ, Jana - KUČEROVÁ, Katarína - PÚZSEROVÁ, Angelika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - KOVAČIČOVÁ, Ivona - VRBJAR, Norbert. Zmeny v hemoreológii a charakteristikách erytrocytov po podávaní vitamínu C. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 90. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • REGECOVÁ, Valéria** - JURKOVIČOVÁ, Jana - BABJAKOVÁ, J. - BERNÁTOVÁ, Iveta. The effect of a single dose of dark chocolate on cardiovascular parameters and their reactivity to mental stress. In Journal of the American College of Nutrition, 2019, vol., no. 1, p. (2018: 2.080 - IF, Q3 - JCR, 0.720 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0731-5724.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ:
 • RIEČANSKÝ, Igor - LENGERSDORFF, Lukas L. - PFABIGAN, Daniela M. - LAMM, Claus**. Increasing self-other bodily overlap increases sensorimotor resonance to others’ pain. In Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2020, vol. 20, no. 1, p. 19-33. ISSN 1530-7026. Typ: ADMA

  Citácie:
  [1.1] MINIO-PALUELLO, I. - PORCIELLO, G. - GANDOLFO, M. - BOUKARRAS, S. - AGLIOTI, S.M. The enfacement illusion boosts facial mimicry. In CORTEX. ISSN 0010-9452, FEB 2020, vol. 123, p. 113-123., Registrované v: WOS

 • RIEČANSKÝ, Igor. Biologické dráhy oxidu dusnatého: potenciálny cieľ vo farmakoterapii psychických porúch = biological pathways of nitric oxide: a potential target in the pharmacotherapy of psychiatric disorders. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 25. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti). Typ: AFE
 • ROVNÝ, Rastislav - BESTERCIOVÁ, Dominika - RIEČANSKÝ, Igor. Genetické determinanty vrátkovania senzorických podnetov u človeka. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 94. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0170/19 : Elektrofyziologické koreláty a determinanty presnosti vizuálnej pracovnej pamäti. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na adrenergické kontrakcie magistrálnych tepien u potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 115. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - VALOVIČ, P. - BALIŠ, Peter - CHOMOVÁ, Mária. Vplyv perivaskulárneho tukového tkaniva na adrenergické kontrakcie mezenterickej tepny u potkanov s rôznym stupňom telesnej adipozity. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 126. ISBN 978-80-8187-074-3.(VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. Fyziologické dni). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus