Informačná stránka organizácie SAV

Neurobiologický ústav SAV (do 31.12.2017)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - FEDOROVÁ, Jana - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján. Epidural oscillating field stimulation as an effective therapeutic approach in combination therapy for spinal cord injury. In Journal of neuroscience methods, 2019, vol. 311, p. 102-110. (2.785 - IF2018). ISSN 0165-0270.(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. Vega č. 2/0160/16 : Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácii AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: ADCA
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján. Substantial changes in macroglial cell morphology, density, and activation after epidural implantation of a small electric stimulator in rats with spinal trauma. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume). Typ: AFG
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján. Epidural oscillating field stimulation after spinal cord compression in rat alleviated the process of reactive astrogliosis and promote axonal regeneration. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 5.(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • BAČOVÁ, Mária. Štúdium možností terapie traumou poškodenej miechy mobilizáciou vnútorných mechanizmov regenerácie nervového tkaniva. Košice, 2019. 100 s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Neurobiologický ústav Biomedicínske centrum SAV(Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: DAI
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Endurance training applied before spinal cord injury promoted the expression of growth factors and their receptors at lesion site. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy). Typ: AFG
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - STROPKOVSKÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Acute treatment with atorvastatin mitigates the inflammatory response,apoptosis and promotes axons outhgrowing after spinal cord compression. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 10.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • BIMBOVÁ, Katarína. Štúdium neuroprotektívnych a neuroregeneračných mechanizmov v mieche potkana po kompresii. Košice, 2019. 118 s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Neurobiologický ústav Biomedicínske centrum SAV(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.)). Typ: DAI
 • BONOVÁ, Petra - NÉMETHOVÁ, Miroslava - JACHOVÁ, Jana - BONA, Martin - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - GOTTLIEB, Miroslav. Vplyv včasného prekondicionovania na krvnú a tkanivovú hladinu glutamátu v mozgu potkana po prechodnej fokálnej ischémii = Impact of early preconditioning on the blood and brain tissue glutamate level in rat subjected to transient focal ischemia. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 41 - 42. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADEB
 • BONOVÁ, Petra - NÉMETHOVÁ, Miroslava - JACHOVÁ, Jana - BONA, Martin - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - GOTTLIEB, Miroslav. Blood cells stimulated by early remote hind limb ischemia are capable to secrete bioreactive substance with neuroprotective properties. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: AFG
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - SLOVINSKÁ, Lucia - TOMORI, Zoltán - VANICKÝ, Ivo. Morfometrická a morfologická štúdia ventrálneho kaudálneho nervu potkana. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 59 - 63. ISBN 978-80-8129-106-7.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: AEDA
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Rat ventral caudal nerve: a quantitative morphometric study. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: AFG
 • FEDOROVÁ, Jana - DEMKOVIČOVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Expresia AT2 receptora po traumatickom poranení miechy. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 71 - 76. ISBN 978-80-8129-106-7.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.)). Typ: AEDA
 • FEDOROVÁ, Jana - DEMKOVIČOVÁ, Erika - MUCHA, Rastislav - PAVEL, Jaroslav. Dynamic changes of AT2 receptor expression after traumatic spinal cord injury. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf. Typ: AFG
 • GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír - PETROVOVÁ, Eva - ČÍŽKOVÁ, Dáša - DANKO, Ján - SLOVINSKÁ, Lucia - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava. Chondrogénna diferenciácia potkaních mezenchýmových kmeňových buniek v polymérnych 3D nosičoch = Chondrogenic differentiation of rat mesenchymal STEM cells in polymeric 3D scaffolds. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, s. 83-87. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AFD
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - BONOVÁ, Petra. Zmeny koncentrácie glutamátu v nervovom tkanive a v krvi po navodení vzdialenej ischemickej tolerancie = Changes in nerve tissue and blood glutamate concentration after remote ischemic tolerance induction. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 49 - 50. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADEB
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - BONOVÁ, Petra. Prítomnosť glutamátových transportérov na membránach krvných buniek a ich možná úloha v ischemickej tolerancii. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 109 - 112. ISBN 978-80-8129-106-7.(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AEDA
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONOVÁ, Petra. Role of the glutamatre in remote ischemic tolerance induced before global cerebral ischemia. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AFG
 • KOZEJOVÁ, D. - FECOVÁ, L. - KLEIN, P. - SABOL, R. - HUDAK, R. - ŠULLA, Igor - MUDROŇOVÁ, D. - GÁLIK, Ján - VARGA, R. Biomedical applications of glass-coated microwires. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 470, p. 2-5. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda - HRICOVÁ, Ľudmila - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - PAPCÚNOVÁ, Štefánia - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján. The role of NO/sGC/cGMP signaling in respiratory neuroplasticity. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: AFG
 • MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - BONOVÁ, Petra - MUCHA, Rastislav - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Analysis of rat mitochondria proteom in selected hipocampal regions after brain ischemic injury followed by remote postconditioning. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: AFG
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Výskyt endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti mozgu dospelého potkana: imunohistochemická analýza = Appearance of endothelial nitric oxide synthase in brain neurogenic area of adult rat: immunohistochemical analysis. In Psychiatrie, 2019, vol.23, suppl. 2, p. 53 - 55. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Typ: ADEB
 • MUCHA, Rastislav - SIHOTSKÝ, V. - BONOVÁ, Petra - MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - VIRAG, M. - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Proteomické markery ischemického kondiciovania cerebrálnej ischémie - krátke review = Proteomic markers of ischemic conditioning in cerebral ischemia - short review. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 55 - 56. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADEB
 • MUCHA, Rastislav - JACHOVÁ, Jana - FEDOROVÁ, Jana - BLAŠKO, Juraj - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra - MAČÁKOVÁ, Ľubica - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Štúdium vplyvu postkondiciovania na úroveň degradácie neurónov oblasti striatum a cortex v skorom post-ischemickom štátiu fokálnej cerebrálnej ischémie. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 177 - 181. ISBN 978-80-8129-106-7.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: AEDA
 • NÉMETHOVÁ, Miroslava - TKÁČIKOVÁ, S. - MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - MUCHA, Rastislav - BONOVÁ, Petra - TALIAN, I. Two different approaches proteomic analysis of rat CA1 region after brain ischemic injury followed by remote postconditioning. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AFG
 • POKORNÝ, J. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Hologenom - úloha mikrobiomu = Hologenom - The role of microbiom. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 33 - 34. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Typ: ADEB
 • RAČEK, Adam - ZÁVODSKÁ, Monika - CIGÁNKOVÁ, V. - BEŇOVÁ, K. - ANDRAŠKOVÁ, S. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Maturácia nitrergických neurónov v oblasti postnatálnej neurogenézy po prenatálnom a neonatálnom vastavení potkanov mikrovlnnému žiareniu = Maturation of nitrergic neurons in the postnatal neurogenic area after prenatal and neonatal exposure of rats to microwave radiation. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 58 - 59. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí). Typ: ADEB
 • RAČEK, Adam - ANDRUŠKOVÁ, S. - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - BEŇOVÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, V. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Identifikácia proliferujúcich buniek v mozgu dospelých potkanov pomocou imunohistochemických značení. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 203 - 206. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AEDA
 • RAČEKOVÁ, Eniko - RAČEK, A. - ZÁVODSKÁ, Monika - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. O súvislostiach medzi čuchovými a kognitívnymi schopnosťami. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 25. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Typ: AEMB
 • RAČEKOVÁ, Eniko - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, A. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - CIGÁNKOVÁ, V. Long-lasting stressful effect of microwave radiation on postnatal neurogenesis and behavior of rats irradiated as juvenile. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 45.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFB
 • SZÉKIOVÁ, Eva - SLOVINSKÁ, Lucia - BLAŠKO, Juraj - ČÍŽKOVÁ, Dáša. In vitro model terapie neurálnej populácie po poškodení, využitím kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, 219 - 223. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AEDA
 • ŠIMAIOVÁ, V. - ALMÁŠIOVÁ, V. - HOLOVSKÁ, K. - KISKOVÁ, T. - HORVÁTHOVÁ, F. - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - TÓTH, Š. - RAČEK, A. - RAČEKOVÁ, Eniko - BEŇOVÁ, K. - DVOŘÁK, P. - CIGÁNKOVÁ, V. The effect of 2.45 GHz non-ionizing radiation on the structure and ultrastructure of the testis in juvenile rats. In Histology and Histopathology, 2019, vol. 34, p. 391 - 403. (1.777 - IF2018). ISSN 0213-3911. Typ: ADCA
 • ŠIMAIOVÁ, V. - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, V. - RAČEKOVÁ, Eniko - TÓTH, Štefan. Imunohistologická analýza apoptotickej bunkovej smrti u ožarovaných prepubertálnych potkanov. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 231 - 235. ISBN 978-80-8129-106-7.(Vega č. 1/0214/15 : Vplyv elektromagnetickej radiácie na štruktúru niektorých orgánov pohlavne nedospelých potkanov.). Typ: AEDA
 • TOMKO, Peter ml. - SLOVINSKÁ, Lucia - VANICKÝ, Ivo. In vitro predegeneration of peripheral nerve; the effect of predegeneration period on rat Schwann cell cultures. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2019, vol. 17, p. 596-602. (1.448 - IF2018). ISSN 1792-0981.(Vega č. 2/0145/16 : Terapeutické účinky kondiciovaného média kmeňových buniek na reparáciu poškodeného tkaniva miechy: porovnávacia ex vivo štúdia. APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: ADMA
 • ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, Adam - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Vplyv mikrovlnného žiarenia pôsobiaceho počas vnutromaternicového vývinu potkana na postnatálnu neurogenézu = The influence of microwave radiation during intrauterine development of the rat on postnatalneurogenesis. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 61 - 62. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí). Typ: ADEB
 • ZÁVODSKÁ, Monika - CIGÁNKOVÁ, V. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Vplyv mikrovlnného žiarenia pôsobiaceho počas prenatálneho vývinu potkana na populáciu nitrergických neurónov v RMS. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 275 - 278. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AEDA
 • ZÁVODSKÁ, Monika - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Are postnatally-born neurons in the rat olfactory system less sensitive to neonatal stress than preexisting cells? In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 57.(Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus