Informačná stránka organizácie SAV

Neurobiologický ústav SAV (do 31.12.2017)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - FEDOROVÁ, Jana - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján. Epidural oscillating field stimulation as an effective therapeutic approach in combination therapy for spinal cord injury. In Journal of neuroscience methods, 2019, vol. 311, p. 102-110. (2.785 - IF2018). ISSN 0165-0270.(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. Vega č. 2/0160/16 : Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácii AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: ADCA
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján. Substantial changes in macroglial cell morphology, density, and activation after epidural implantation of a small electric stimulator in rats with spinal trauma. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume). Typ: AFG
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján. Epidural oscillating field stimulation after spinal cord compression in rat alleviated the process of reactive astrogliosis and promote axonal regeneration. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 5.(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • BAČOVÁ, Mária. Štúdium možností terapie traumou poškodenej miechy mobilizáciou vnútorných mechanizmov regenerácie nervového tkaniva. Košice, 2019. 100 s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Neurobiologický ústav Biomedicínske centrum SAV(Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: DAI
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Endurance training applied before spinal cord injury promoted the expression of growth factors and their receptors at lesion site. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy). Typ: AFG
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - STROPKOVSKÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Acute treatment with atorvastatin mitigates the inflammatory response,apoptosis and promotes axons outhgrowing after spinal cord compression. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 10.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • BIMBOVÁ, Katarína. Štúdium neuroprotektívnych a neuroregeneračných mechanizmov v mieche potkana po kompresii. Košice, 2019. 118 s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Neurobiologický ústav Biomedicínske centrum SAV(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.)). Typ: DAI
 • BONA, Martin - HVIZDOŠOVÁ, Natália - JACHOVÁ, Jana - BONOVÁ, Petra - KLUCHOVÁ, Darina. Response of distant regions affected by diaschisis commissuralis in one of the most common models of transient focal ischemia in rats. In Journal of chemical neuroanatomy, 2019, vol. 101, no. 101666. (2.357 - IF2018). ISSN 0891-0618. Typ: ADCA
 • BONOVÁ, Petra - JACHOVÁ, Jana - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONA, Martin - GOTTLIEB, Miroslav. Rapid remote conditioning mediates modulation of blood cell paracrine activity and leads to the production of a secretome with neuroprotective features. In Journal of Neurochemistry, 2019, vol., no., p. (4.870 - IF2018). ISSN 0022-3042.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADCA
 • BONOVÁ, Petra - NÉMETHOVÁ, Miroslava - JACHOVÁ, Jana - BONA, Martin - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - GOTTLIEB, Miroslav. Vplyv včasného prekondicionovania na krvnú a tkanivovú hladinu glutamátu v mozgu potkana po prechodnej fokálnej ischémii = Impact of early preconditioning on the blood and brain tissue glutamate level in rat subjected to transient focal ischemia. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 41-42. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADEB
 • BONOVÁ, Petra - NÉMETHOVÁ, Miroslava - JACHOVÁ, Jana - BONA, Martin - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - GOTTLIEB, Miroslav. Blood cells stimulated by early remote hind limb ischemia are capable to secrete bioreactive substance with neuroprotective properties. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: AFG
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - SLOVINSKÁ, Lucia - TOMORI, Zoltán - VANICKÝ, Ivo. Morfometrická a morfologická štúdia ventrálneho kaudálneho nervu potkana. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 59-63. ISBN 978-80-8129-106-7.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: AEDA
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Rat ventral caudal nerve: a quantitative morphometric study. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: AFG
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Morfologická a morfometrická anylýza ventrálneho kaudálneho nervu potkana. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 66. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • FEDOROVÁ, Jana - PAVEL, Jaroslav. An Accurate Method for Histological Determination of Neural Tissue Loss/Sparing after Compression-Induced Spinal Cord Injury with Optimal Reproducibility. In Journal of Neurotrauma, 2019, vol. 36, no. 18, p. 2665 -2675. (3.754 - IF2018). ISSN 0897-7151.(Vega č. 2/0160/16 : Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácii AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: ADCA
 • FEDOROVÁ, Jana - DEMKOVIČOVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Expresia AT2 receptora po traumatickom poranení miechy. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 71-76. ISBN 978-80-8129-106-7.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.)). Typ: AEDA
 • FEDOROVÁ, Jana - DEMKOVIČOVÁ, Erika - MUCHA, Rastislav - PAVEL, Jaroslav. Dynamic changes of AT2 receptor expression after traumatic spinal cord injury. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf. Typ: AFG
 • GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír - PETROVOVÁ, Eva - ČÍŽKOVÁ, Dáša - DANKO, Ján - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SLOVINSKÁ, Lucia - BUREŠ, Radovan. Polyhydroxybutyrate/Chitosan 3D Scaffolds Promote In Vitro and In Vivo Chondrogenesis. In Applied Biochemistry and Biotechnology, 2019, vol. 189, p. 556-575. (2.140 - IF2018). ISSN 0273-2289. Typ: ADCA
 • GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír - PETROVOVÁ, Eva - ČÍŽKOVÁ, Dáša - DANKO, Ján - SLOVINSKÁ, Lucia - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava. Chondrogénna diferenciácia potkaních mezenchýmových kmeňových buniek v polymérnych 3D nosičoch = Chondrogenic differentiation of rat mesenchymal STEM cells in polymeric 3D scaffolds. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, s. 83-87. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AFD
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONA, Martin - BONOVÁ, Petra. Neuroprotection mediated by remote preconditioning is associated with a decrease in systemic oxidative stress and changes in brain and blood glutamate concentration. In Neurochemistry International, 2019, vol. 129, no. 104461. (3.994 - IF2018). ISSN 0197-0186.(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: ADCA
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - BONOVÁ, Petra. Zmeny koncentrácie glutamátu v nervovom tkanive a v krvi po navodení vzdialenej ischemickej tolerancie = Changes in nerve tissue and blood glutamate concentration after remote ischemic tolerance induction. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 49-50. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADEB
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - BONOVÁ, Petra. Prítomnosť glutamátových transportérov na membránach krvných buniek a ich možná úloha v ischemickej tolerancii. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 109-112. ISBN 978-80-8129-106-7.(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AEDA
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONOVÁ, Petra. Role of the glutamatre in remote ischemic tolerance induced before global cerebral ischemia. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AFG
 • KOZEJOVÁ, D. - FECOVÁ, L. - KLEIN, P. - SABOL, R. - HUDAK, R. - ŠULLA, Igor - MUDROŇOVÁ, D. - GÁLIK, Ján - VARGA, R. Biomedical applications of glass-coated microwires. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 470, p. 2-5. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda - HRICOVÁ, Ľudmila - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - PAPCÚNOVÁ, Štefánia - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján. The role of NO/sGC/cGMP signaling in respiratory neuroplasticity. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: AFG
 • MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - BONOVÁ, Petra - MUCHA, Rastislav - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Analysis of rat mitochondria proteom in selected hipocampal regions after brain ischemic injury followed by remote postconditioning. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: AFG
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Výskyt endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti mozgu dospelého potkana: imunohistochemická analýza = Appearance of endothelial nitric oxide synthase in brain neurogenic area of adult rat: immunohistochemical analysis. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 53-55. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Typ: ADEB
 • MUCHA, Rastislav - SIHOTSKÝ, V. - BONOVÁ, Petra - MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - VIRAG, M. - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Proteomické markery ischemického kondiciovania cerebrálnej ischémie - krátke review = Proteomic markers of ischemic conditioning in cerebral ischemia - short review. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 55-56. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADEB
 • MUCHA, Rastislav - JACHOVÁ, Jana - FEDOROVÁ, Jana - BLAŠKO, Juraj - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra - MAČÁKOVÁ, Ľubica - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Štúdium vplyvu postkondiciovania na úroveň degradácie neurónov oblasti striatum a cortex v skorom post-ischemickom štátiu fokálnej cerebrálnej ischémie. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 177-181. ISBN 978-80-8129-106-7.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: AEDA
 • NÉMETHOVÁ, Miroslava - TKÁČIKOVÁ, S. - MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - MUCHA, Rastislav - BONOVÁ, Petra - TALIAN, I. Two different approaches proteomic analysis of rat CA1 region after brain ischemic injury followed by remote postconditioning. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AFG
 • POKORNÝ, J. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Hologenom - úloha mikrobiomu = Hologenom - The role of microbiom. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 33-34. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Typ: ADEB
 • RAČEK, Adam - ZÁVODSKÁ, Monika - CIGÁNKOVÁ, V. - BEŇOVÁ, K. - ANDRAŠKOVÁ, S. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Maturácia nitrergických neurónov v oblasti postnatálnej neurogenézy po prenatálnom a neonatálnom vastavení potkanov mikrovlnnému žiareniu = Maturation of nitrergic neurons in the postnatal neurogenic area after prenatal and neonatal exposure of rats to microwave radiation. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 58-59. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí). Typ: ADEB
 • RAČEK, Adam - ANDRUŠKOVÁ, S. - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - BEŇOVÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, V. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Identifikácia proliferujúcich buniek v mozgu dospelých potkanov pomocou imunohistochemických značení. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 203-206. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AEDA
 • RAČEKOVÁ, Eniko - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, A. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - CIGÁNKOVÁ, V. Long-lasting stressful effect of microwave radiation on postnatal neurogenesis and behavior of rats irradiated as juvenile. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 45.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFB
 • RAČEKOVÁ, Eniko - RAČEK, A. - ZÁVODSKÁ, Monika - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. O súvislostiach medzi čuchovými a kognitívnymi schopnosťami. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 25. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Typ: AFG
 • SOYAL, SM - BONOVÁ, Petra - KWIK, M - ZARA, G - AUER, S - SCHARLER, C - STRUNK, D - NOFZIGER, C - PAULMICHL, M - PATSCH, W. The Expression of CNS-Specific PPARGC1A Transcripts Is Regulated by Hypoxia and a Variable GT Repeat Polymorphism. In Molecular Neurobiology, 2019, vol., no., p. (4.586 - IF2018). ISSN 0893-7648. Typ: ADCA
 • SZÉKIOVÁ, Eva - SLOVINSKÁ, Lucia - BLAŠKO, Juraj - ČÍŽKOVÁ, Dáša. In vitro model terapie neurálnej populácie po poškodení, využitím kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, 219 - 223. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AEDA
 • ŠIMAIOVÁ, V. - ALMÁŠIOVÁ, V. - HOLOVSKÁ, K. - KISKOVÁ, T. - HORVÁTHOVÁ, F. - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - TÓTH, Š. - RAČEK, A. - RAČEKOVÁ, Eniko - BEŇOVÁ, K. - DVOŘÁK, P. - CIGÁNKOVÁ, V. The effect of 2.45 GHz non-ionizing radiation on the structure and ultrastructure of the testis in juvenile rats. In Histology and Histopathology, 2019, vol. 34, p. 391-403. (1.777 - IF2018). ISSN 0213-3911. Typ: ADCA
 • ŠIMAIOVÁ, V. - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, V. - RAČEKOVÁ, Eniko - TÓTH, Štefan. Imunohistologická analýza apoptotickej bunkovej smrti u ožarovaných prepubertálnych potkanov. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 231-235. ISBN 978-80-8129-106-7.(Vega č. 1/0214/15 : Vplyv elektromagnetickej radiácie na štruktúru niektorých orgánov pohlavne nedospelých potkanov.). Typ: AEDA
 • ŠTRKOLCOVÁ, G. - MRAVCOVÁ, Kristína - BARBUŠINOVÁ, Eva - MUCHA, Rastislav - VÁRADY, Marián - GOLDOVÁ, Mária. Prevalence of Intestinal Parasites in Children Living in Various Living Conditions in Slovakia. In Journal of Pediatrics, Perinatology and Child Health, 2019, vol. 3, no. 3, p. 174-185. ISSN 2641-7405. Dostupné na internete: <http://www.fortunejournals.com/articles/prevalence-of-intestinal-parasites-in-children-living-in-various-living-conditions-in-slovakia.html>(Vega č. 1/0536/18 : Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark)). Typ: ADEB
 • TOMKO, Peter ml. - SLOVINSKÁ, Lucia - VANICKÝ, Ivo. In vitro predegeneration of peripheral nerve; the effect of predegeneration period on rat Schwann cell cultures. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2019, vol. 17, p. 596-602. (1.448 - IF2018). ISSN 1792-0981.(Vega č. 2/0145/16 : Terapeutické účinky kondiciovaného média kmeňových buniek na reparáciu poškodeného tkaniva miechy: porovnávacia ex vivo štúdia. APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: ADMA
 • ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, Adam - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Vplyv mikrovlnného žiarenia pôsobiaceho počas vnutromaternicového vývinu potkana na postnatálnu neurogenézu = The influence of microwave radiation during intrauterine development of the rat on postnatalneurogenesis. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 61-62. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí). Typ: ADEB
 • ZÁVODSKÁ, Monika - CIGÁNKOVÁ, V. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Vplyv mikrovlnného žiarenia pôsobiaceho počas prenatálneho vývinu potkana na populáciu nitrergických neurónov v RMS. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 275-278. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AEDA
 • ZÁVODSKÁ, Monika - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Are postnatally-born neurons in the rat olfactory system less sensitive to neonatal stress than preexisting cells? In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 57.(Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus