Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV (do 30.9.2015)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMUS, Magdalena - DUDEKOVÁ, Katarína. Gender and risk taking: in need of replication, structure and common sense. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 8-9. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • BAČOVÁ, Viera. Dôchodok alebo neskorá kariéra? Socio-ekonomické pozadie psychologického skúmania dôchodku = Retirement or late career? Psychological research and the socio-economic backdrop to retirement. In Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár, Ladislav Lovaš ; recenzenti: Jozef Bavoľár, Denisa Fedáková, Aleš Gregar, Pavol Kačmár, Ludmila Kaškárková, Zuzana Kaššaiová, Michal Kentoš, Miroslava Köverová, Zuzana Lazišťanová, Marcela Leugnerová, Radomír Masaryk, Jakub Procházka, Martin Seitl, Tomáš Sollár, Daša Strachanová, Matúš Šucha, Dominika Vajdová, Martin Vaculík. - Košice : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019, s. 22-33. ISBN ISBN 978-80-8152-713-5. Typ: AFD
 • BALLOVÁ MIKUŠKOVÁ, Eva - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra. Does analytical thinking protect people against unfounded beliefs? Cognitive reflection, proneness to paranormal explanation and astrology. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 10-12. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana - VALUŠ, Lenka. What are they afraid of? Cognitive predictors of risk assessment related to refugees. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 13-14. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana. Beyond the language given: the neurobiological infrastructure for pragmatic inferencing. Nijmegen : Radboud Universiteit, 2019. 221 s. Typ: DAI
 • GALASOVÁ, Miroslava - VALUŠ, Lenka. Pomáha aktívne otvorené myslenie pri záchrane nevinných mačiatok? In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 35-36. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • GARDINER, Gwendolyn - GUILLAUME, Esther - STAUNER, Nick - BAE, Jaechang - HAN, Gyuseong - HALAMA, Peter - MOON, Jungsoon. Assessing personality across 13 countries using the California Adult Q-set. Gwendolyn Gardiner, Esther Guillaume, Nick Stauner, Jaechang Bae, Gyuseong Han,Jungsoon Moon, Igor Bronin,Christina Ivanova, Joey T. Cheng, François De Kock, Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Peter Halama, Ryan Hong, Paweł Izdebski, Clara Kulich, Fabio Lorenzi-Cioldi, Lars Penke, Piotr Szarota, Jessica Tracy, Yu Yang, David Funder. In International Journal of Personality Psychology, 2019, vol. 5, p. 1-17. ISSN 2451-9243. Typ: ADEB
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Do emotions matter? The relationship between math anxiety, trait anxiety, and problem solving ability. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no. 4, p. 226-244. (0.511 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
 • KORDAČOVÁ, Jana. Nový pohľad na možnosti emočného zdravia. In Prohuman : vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis, dostupné od 21. 11. 2018. ISSN 1338-1415. Typ: ADFB
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - SECARĂ, Eugen‐Călin - JURKOVIČ, Marek - ŠROL, Jakub. Reception and willingness to share pseudo‐profound bullshit and their relation to other epistemically suspect beliefs and cognitive ability in Slovakia and Romania. In Applied Cognitive Psychology, 2019, vol. 33, no. 2, p. 299-311. (1.552 - IF2018). ISSN 0888-4080. Typ: ADCA
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - JURKOVIČ, Marek - BREZINA, Ivan. To be or not to be bullshit? Obscuring the form vs. moving away from truthfulness. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 17-19. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • KUZMÍKOVÁ, Jana - KVASSAY, Marcel - KRAMMER, Peter - KÉNESY TÚNYIOVÁ, Mária. Emergentnosť literárnej metafory. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 61-62. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD
 • MARTINČEKOVÁ, Lucia. Odpustenie sebe: teoretické východiská. In e-psychologie elektronický časopis ČMPS, 2018, roč. 12, č. 4, s. 31-46. ISSN 1802-8853. Typ: ADEB
 • MARTINČEKOVÁ, Lucia - ŠKROBÁKOVÁ, Žaneta. Transition from work to retirement: theoretical models and factors of adaptation. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2019, roč. 22, č. 1, s. 1-15. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Názov z. Typ: ADFB
 • MOJŽIŠ, Ján - KRAMMER, Peter - KVASSAY, Marcel - BUDINSKÁ, Ivana - HLUCHÝ, Ladislav - JURKOVIČ, Marek. Crawling and Analysis of Online Discussions in Major Slovak National Newspapers. In 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems : Proceedings. - Spain : IEEE, 2018, p. 119-126. ISBN 978-1-5386-1121-0.(INES 2018 : 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems). Typ: ADMB
 • MOROVICSOVÁ, Eva - VALUŠ, Lenka. Výskyt syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku [Prevalence of the burnout syndrome among physicians at psychiatric departments and ambulances in Slovakia]. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2018, roč. 114, č. 6, s. 237-243. ISSN 1212-0383. Typ: ADEB
 • VALUŠ, Lenka - BAČOVÁ, Viera. Mind the next generations: boosting pro-ecological worldviews via social responsibility appeals. In Kognícia a umelý život 2019. Zostavili: Igor Farkaš, Martin Tkáč, Peter Gergeľ, Matúš Tomko. ; recenzenti: Ľubica Beňušková, Ivana Budinská a ďalší. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2019, s. 135-136. ISBN 978-80-223-4720-4. Typ: AFD

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus