Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
11/2023 Vydavateľská licenčná zmluva č. 11/2023 - Vydanie a distribúcia knižného titulu "Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou" od Miroslava Poppera  (pdf / 661.77 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
11. 9. 2023 2 365,00
12/2023 Vydavateľská licenčná zmluva č. 12/2023 - Vydanie a distribúcia knižného titulu "Intimita v pohybe: štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov" od Ivana Lukšíka (ed.)  (pdf / 635.74 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
11. 9. 2023 1 969,00
2/2023/2150/XIV/FSEV/UAP Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda - Teodora Savić  (pdf / 791.12 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava
IČO: 00397865
11. 9. 2023 0,00
2/2023/2151/XIV/FSEV/UAP Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda - Matúš Brziak  (pdf / 795.08 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava
IČO: 00397865
11. 9. 2023 0,00
CEZ ÚV SR: 657/2022 Zmluva o dielo a licenčná zmluva  (pdf / 771.48 KB)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
IČO: 00151513
9. 1. 2023 24 800,00
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1.02 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
7. 3. 2023 45 667,41
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1.05 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
4. 5. 2023 -3 154,20
Dodatok č. 2/2023 Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci medzi Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.  (pdf / 553.64 KB)
Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova ul. 19, 811 09 Bratislava
IČO: 679135
31. 8. 2023 0,00
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 984.94 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
8. 6. 2023 29 274,00
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 988.53 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
17. 7. 2023 2 041,00
Dodatok č. 4 ku Kooperačnej zmluve č. 2/2019 KZ-AP Dodatok č. 4 ku Kooperačnej zmluve č. 2/2019 KZ-APVV-18-0303 o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii v rámci projektu č. APVV-18-0303  (pdf / 687.67 KB)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
IČO: 00157716
30. 1. 2023 0,00
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1.12 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
4. 10. 2023 99 955,20
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1014.7 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
13. 11. 2023 10 665,00
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 2.21 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
6. 12. 2023 26 661,42
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 3/2023 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 3/2023  (pdf / 557.67 KB)
Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova ul. 19, 811 09 Bratislava
IČO: 679135
2. 6. 2023 3 171,00
Kolektívna zmluva 2023 Dodatok ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2023  (pdf / 119.35 KB)
Základná organizácia odborového zväzu č. 78 pri ÚVSK SAV, v. v. i. (zastúpená predsedom ZO)
Dúbravská cesta 9, Bratislava
1. 1. 2023 0,00
Zmluva (Návrh) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. Výskum "Integrácia ukrajinských migrantiek a ich detí na Slovensku"  (pdf / 908.24 KB)
AKO, s.r.o.
Karadžičova 41, 811 07 Bratislava
IČO: 35863781
23. 11. 2023 1 380,00
Zmluva o dielo a licenčná zmluva Z-50/23 Zmluva o dielo a licenčná zmluva - pre projekt „Mesto pre deti"  (pdf / 4.61 MB)
Metropolitný inštitút Bratislavy
Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava
IČO: 52324940
8. 6. 2023 9 042,00
Zmluva o dielo č. 1/2023 Zmluva o dielo č. 1/2023 - Vytvorenie textového dokumentu obsahujúceho analýzy preditorov ranej gramotnosti v rámci projektu VEGA  (pdf / 1.17 MB)
Matúš Brziak
Kvačalova 13, 821 08 Bratislava
27. 2. 2023 300,00
Zmluva o dielo č. 10/2023 Zmluva o dielo č. 10/2023 - Vytvorenie nahrávky so zvukovým podkladom pre experimentálnu štúdiu rozpoznávania signálov nechcenej sexuálnej interakcie / ATHENA Horizont 2020  (pdf / 1.2 MB)
Viktória Vadovičová
Pekníkova 3, 841 02 Bratislava
9. 10. 2023 60,00
Zmluva o dielo č. 11/2023 Zmluva o dielo č. 11/2023 - Vytvorenie nahrávky so zvukovým podkladom pre experimentálnu štúdiu rozpoznávania signálov nechcenej sexuálnej interakcie / ATHENA Horizont 2020  (pdf / 1.22 MB)
Naďa Gášeková
Zd. Nejedlého 28, 934 05 Levice
9. 10. 2023 60,00
Zmluva o dielo č. 12/2023 Zmluva o dielo č. 12/2023 - Vytvorenie nahrávky so zvukovým podkladom pre experimentálnu štúdiu rozpoznávania signálov nechcenej sexuálnej interakcie / ATHENA Horizont 2020  (pdf / 1.24 MB)
Emily Drobňáková
Vansovej 3, 064 01 Stará Lubovňa
16. 10. 2023 60,00
Zmluva o dielo č. 13/2023 Zmluva o dielo č. 13/2023 - Vytvorenie nahrávky so zvukovým podkladom pre experimentálnu štúdiu rozpoznávania signálov nechcenej sexuálnej interakcie / ATHENA Horizont 2020  (pdf / 1.28 MB)
Natália Slovíková
Medvedzie, 256/50 - 41, 027 44 Tvrdošín
16. 10. 2023 60,00
Zmluva o dielo č. 14/2023 Zmluva o dielo č. 14/2023 - Vytvorenie textového dokumentu so štandardizovanými nástrojmi na meranie porozumenia a naratívnych schopností detí v predškolskom veku  (pdf / 1.08 MB)
PhDr. Marek Urban, PhD.
J. Murgaša 700/8, 971 01 Prievidza
17. 10. 2023 500,00
Zmluva o dielo č. 15/2023 Zmluva o dielo č. 15/2023 - Vytvorenie textového dátového dokumentu z testovania jazykovej gramotnosti v prvom ročníku na ZŠ  (pdf / 1.05 MB)
Mgr. Matúš Brziak
Kvačalova 13, 821 08, Bratislava
19. 10. 2023 350,00
Zmluva o dielo č. 16/2023 Zmluva o dielo č. 16/2023 - Vytvorenie textového dokumentu obsahujúceho analýzy rozdielov v pohyboch očí pri čítaní medzi deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku  (pdf / 1.09 MB)
Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
Lužická 756/17, 58601 Jihlava
17. 10. 2023 300,00
Zmluva o dielo č. 17/2023 Zmluva o dielo č. 17/2023 - Vytvorenie textového dokumentu obsahujúceho analýzy vývinu jazykovej gramotnosti pri prechode na základnú školu  (pdf / 1.07 MB)
PhDr. Marek Urban, PhD.
J. Murgaša 700/8, 971 01 Prievidza
17. 10. 2023 500,00
Zmluva o dielo č. 18/2023 Zmluva o dielo č. 18/2023 - Zhotovenie jazykovej korektúry v anglickom jazyku pre Human Affairs, číslo 1/2024 (125 normostrán)  (pdf / 1.37 MB)
Kevin Slavin
Račianska 41, 831 02 Bratislava
7. 11. 2023 875,00
Zmluva o dielo č. 2/2023 Zmluva o dielo č. 2/2023 - Zhotovenie súboru 8 recenzných posudkov pre sympózium v čísle 2/2023 časopisu Human Affairs  (pdf / 118.97 KB)
Stephen Leach
1 West Park Road, Derby, DE22 1GG, United Kingdom
17. 2. 2023 800,00
Zmluva o dielo č. 3/2023 Zmluva o dielo č. 3/2023 - Zhotovenie recenzného posudku na pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá „Partnerská a sexuálna výchova“ (autorky: N. Kallová, A. Čierna)  (pdf / 1.18 MB)
PaedDr. Eva Raffajová
Košická 10, 060 01 Kežmarok
9. 5. 2023 100,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec