Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
Zmluva (Návrh) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. Výskum "Integrácia ukrajinských migrantiek a ich detí na Slovensku"  (pdf / 908.24 KB)
AKO, s.r.o.
Karadžičova 41, 811 07 Bratislava
IČO: 35863781
23. 11. 2023 1 380,00
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1014.7 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
13. 11. 2023 10 665,00
Zmluva o dielo č. 18/2023 Zmluva o dielo č. 18/2023 - Zhotovenie jazykovej korektúry v anglickom jazyku pre Human Affairs, číslo 1/2024 (125 normostrán)  (pdf / 1.37 MB)
Kevin Slavin
Račianska 41, 831 02 Bratislava
7. 11. 2023 875,00
Zmluva o dielo č. 15/2023 Zmluva o dielo č. 15/2023 - Vytvorenie textového dátového dokumentu z testovania jazykovej gramotnosti v prvom ročníku na ZŠ  (pdf / 1.05 MB)
Mgr. Matúš Brziak
Kvačalova 13, 821 08, Bratislava
19. 10. 2023 350,00
Zmluva o dielo č. 17/2023 Zmluva o dielo č. 17/2023 - Vytvorenie textového dokumentu obsahujúceho analýzy vývinu jazykovej gramotnosti pri prechode na základnú školu  (pdf / 1.07 MB)
PhDr. Marek Urban, PhD.
J. Murgaša 700/8, 971 01 Prievidza
17. 10. 2023 500,00
Zmluva o dielo č. 16/2023 Zmluva o dielo č. 16/2023 - Vytvorenie textového dokumentu obsahujúceho analýzy rozdielov v pohyboch očí pri čítaní medzi deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku  (pdf / 1.09 MB)
Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D.
Lužická 756/17, 58601 Jihlava
17. 10. 2023 300,00
Zmluva o dielo č. 14/2023 Zmluva o dielo č. 14/2023 - Vytvorenie textového dokumentu so štandardizovanými nástrojmi na meranie porozumenia a naratívnych schopností detí v predškolskom veku  (pdf / 1.08 MB)
PhDr. Marek Urban, PhD.
J. Murgaša 700/8, 971 01 Prievidza
17. 10. 2023 500,00
Zmluva o dielo č. 8/2023 Zmluva o dielo č. 8/2023 - Zhotovenie doslovného prepisu hĺbkového rozhovoru a dokumentu obsahujúceho základné kódy v rámci dizertačnej práce Mgr Andrey Čiernej  (pdf / 1.19 MB)
Msc. Lia Lovecká
Pezinská 3, 831 02 Bratislava
16. 10. 2023 60,00
Zmluva o dielo č. 13/2023 Zmluva o dielo č. 13/2023 - Vytvorenie nahrávky so zvukovým podkladom pre experimentálnu štúdiu rozpoznávania signálov nechcenej sexuálnej interakcie / ATHENA Horizont 2020  (pdf / 1.28 MB)
Natália Slovíková
Medvedzie, 256/50 - 41, 027 44 Tvrdošín
16. 10. 2023 60,00
Zmluva o dielo č. 12/2023 Zmluva o dielo č. 12/2023 - Vytvorenie nahrávky so zvukovým podkladom pre experimentálnu štúdiu rozpoznávania signálov nechcenej sexuálnej interakcie / ATHENA Horizont 2020  (pdf / 1.24 MB)
Emily Drobňáková
Vansovej 3, 064 01 Stará Lubovňa
16. 10. 2023 60,00
Zmluva o dielo č. 9/2023 Zmluva o dielo č. 9/2023 - Vytvorenie nahrávky so zvukovým podkladom pre experimentálnu štúdiu rozpoznávania signálov nechcenej sexuálnej interakcie / ATHENA Horizont 2020  (pdf / 1.2 MB)
Soňa Fábryová
Hlavná ulica 426/21, 951 17 Cabaj - Čápor
9. 10. 2023 60,00
Zmluva o dielo č. 11/2023 Zmluva o dielo č. 11/2023 - Vytvorenie nahrávky so zvukovým podkladom pre experimentálnu štúdiu rozpoznávania signálov nechcenej sexuálnej interakcie / ATHENA Horizont 2020  (pdf / 1.22 MB)
Naďa Gášeková
Zd. Nejedlého 28, 934 05 Levice
9. 10. 2023 60,00
Zmluva o dielo č. 10/2023 Zmluva o dielo č. 10/2023 - Vytvorenie nahrávky so zvukovým podkladom pre experimentálnu štúdiu rozpoznávania signálov nechcenej sexuálnej interakcie / ATHENA Horizont 2020  (pdf / 1.2 MB)
Viktória Vadovičová
Pekníkova 3, 841 02 Bratislava
9. 10. 2023 60,00
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1.12 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
4. 10. 2023 99 955,20
2/2023/2151/XIV/FSEV/UAP Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda - Matúš Brziak  (pdf / 795.08 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava
IČO: 00397865
11. 9. 2023 0,00
2/2023/2150/XIV/FSEV/UAP Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda - Teodora Savić  (pdf / 791.12 KB)
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava
IČO: 00397865
11. 9. 2023 0,00
12/2023 Vydavateľská licenčná zmluva č. 12/2023 - Vydanie a distribúcia knižného titulu "Intimita v pohybe: štyri pohľady na dynamiku intímnych vzťahov" od Ivana Lukšíka (ed.)  (pdf / 635.74 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
11. 9. 2023 1 969,00
11/2023 Vydavateľská licenčná zmluva č. 11/2023 - Vydanie a distribúcia knižného titulu "Zmeny v partnerských a rodinných vzťahoch: Tanec medzi liminalitou a normativitou" od Miroslava Poppera  (pdf / 661.77 KB)
VEDA, vydavateľstvo SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
11. 9. 2023 2 365,00
Dodatok č. 2/2023 Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci medzi Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.  (pdf / 553.64 KB)
Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova ul. 19, 811 09 Bratislava
IČO: 679135
31. 8. 2023 0,00
Zmluva o dielo č. 7/2023 Zmluva o dielo č. 7/2023 - Vytvorenie dátového dokumentu obsahujúceho prepis rozhovorov a fókusových skupín (23 nahrávok) v rámci projektu VEGA 2/0063/23 Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť  (pdf / 1.24 MB)
Veronika Bošanská
Pod Rovnicami 3, 841 04 Bratislava
18. 7. 2023 500,00
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 988.53 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
17. 7. 2023 2 041,00
Zmluva o dielo a licenčná zmluva Z-50/23 Zmluva o dielo a licenčná zmluva - pre projekt „Mesto pre deti"  (pdf / 4.61 MB)
Metropolitný inštitút Bratislavy
Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava
IČO: 52324940
8. 6. 2023 9 042,00
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 984.94 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
8. 6. 2023 29 274,00
Zmluva o spolupráci č. 3/2023 Zmluva o spolupráci č. 3/2023 - Úprava vzájomných vzťahov súvisiacich s riešením projektu VEGA MŠVVaŠ SR - SAV „Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch - digitálne technológie a starostlivosť  (pdf / 630.04 KB)
Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova ul. 19, 811 09 Bratislava
IČO: 679135
2. 6. 2023 0,00
Zmluva o dielo č. 6/2023 Zmluva o dielo č. 6/2023 - Prepis detskej produkcie zo zberu dát v rámci projektu APVV a vytvorenie dátového dokumentu  (pdf / 1.24 MB)
Mgr. Nikola Kallová, PhD.
Palúčanská 613/73, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. 6. 2023 485,00
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 3/2023 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 3/2023  (pdf / 557.67 KB)
Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova ul. 19, 811 09 Bratislava
IČO: 679135
2. 6. 2023 3 171,00
Zmluva o dielo č. 5/2023 Zmluva o dielo č. 5/2023 - Zhotovenie posudkov na etickú stránku projektov ÚVSK SAV, v. v. i. (G. Bianchi, N. Kallová, I. Lukšík, K. Urban, X. D. Poslon)  (pdf / 288.54 KB)
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.
Wilsonovo nábrežie 22, 94901 Nitra
22. 5. 2023 400,00
Zmluva o dielo č. 4/2023 Zmluva o dielo č. 4/2023 - Zhotovenie posudkov na etickú stránku projektov ÚVSK SAV, v. v. i. (G. Bianchi, N. Kallová, I. Lukšík, K. Urban, X. D. Poslon)  (pdf / 213 KB)
Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.
Murgašova 1, Bratislava 81104
22. 5. 2023 400,00
Zmluva o dielo č. 3/2023 Zmluva o dielo č. 3/2023 - Zhotovenie recenzného posudku na pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá „Partnerská a sexuálna výchova“ (autorky: N. Kallová, A. Čierna)  (pdf / 1.18 MB)
PaedDr. Eva Raffajová
Košická 10, 060 01 Kežmarok
9. 5. 2023 100,00
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1.05 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
4. 5. 2023 -3 154,20
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec