Informačná stránka organizácie SAV

Pracovisko v Malých Vozokanoch

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • FECKO, Peter - SOJÁK, Marián - WAWRZCZAK, Anna - WAWRZCZAK, Maciej. Zaujímavý mosadzný predmet z Jezerska, okres Kežmarok (severný Spiš). In Zborník Slovenského národného múzea v Martine: Etnografia 60. Ročník CXIII. - Martin : Slovenské národné múzeum, 2019, s. 222-227. ISBN 978-80-8060-465-3. ISSN 0139-5475.(VEGA č. 2/0170/15 : Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom). Typ: AEDA
  • FOTTOVÁ, Eva. Hrad DIVÍN - predhradie - 2019 - VIII. sezóna výskumu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2020. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <archeol.sav.sk/files/Web_poster-Hrad-Divin-predhradie-2019.pdf>. Typ: GHG
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Predbežné výsledky prieskumu a výskumu rádiolaritového ťažobného areálu a jeho zázemia v Sedmerovci = Preliminary results of prospection and excavation of radiolaritemining area and surroundings in Sedmerovec. In Epoka kamienia w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2020, s. 105-131. ISBN 978-83-955256-1-2.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Typ: AECA
  • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov roku 2019. In HistoryWeb [serial], 2020, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-roku-2019>. Typ: GHG
  • MELIS, Eszter - SZENICZEY, Tamás - KÖHLER, Kitti - JAKAB, Július - HAJDU, Tamás. Population changes in the Northwestern part of the Carpathian Basin during the Early and Middle Bronze Age. In Prehistoric communities along the Danube : abstract book. - Osijek ; Zagreb : Arheološki muzej : Institute og Archaeology, 2019, s. 25. Typ: GII
  • NEMERGUT, Adrián. Najnovšie doklady mezolitického osídlenia na Hornej Orave = New evidence of Mesolithic occupation in Horná Orava region. In Epoka kamienia w Karpatach. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2020, s. 83-104. ISBN 978-83-955256-1-2.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. Vega č. 2/0181/14 : Technológia a ekonómia suroviny v kontexte paleolitu stredného Podunajska). Typ: AECA
  • PROHÁSZKA, Péter - NEVIZÁNSKY, Gabriel. Atypische Bestattungen im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kirchenfriedhof von Nesvady-Jánoskapart, Slowakei. In Leben mit dem Tod Der Umgang mit Sterblichkeit in Mittelalter und Neuzeit : Beiträge der internationalen Tagung in St. Pölten 11. bis 15. September 2018. Hrsg. Thomas Kühtreiber, Ronald Risy, Gabriele Scharrer-Liška, Claudia Theune. - Wien : Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2020, s. 237-249. ISBN 978-3-9031292-03-4. ISSN 1011-0062. Typ: AFC

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus