Informačná stránka organizácie SAV

Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ABUDUREXITI, A. - ADKINS, Scott - ALIOTO, D. - ALKHOVSKY, S. V. - AVŠIČ-ŽUPANC, T. - BALLINGER, M. J. - BENTE, D. A. - BEER, M. - BERGERON, E. - BLAIR, C. D. - BRIESE, T. - BUCHMEIER, M. J. - BURT, F. J. - CALISHER, Charles H. - CHANG, C. - CHARREL, R.N. - KLEMPA, Boris - KUHN, J. H.**. Taxonomy of the order Bunyavirales: update 2019. In Archives of Virology, 2019, vol. 164, no. 7, p. 1949-1965. (2.261 - IF2018). ISSN 0304-8608. Typ: ADCA
 • ADAMÍKOVÁ, J. - WIŚNIEWSKI, L. - MOLNÁR, T. - BARTOŠOVÁ, Mária - ANTOŠOVÁ, M. - ILLEOVÁ, Viera - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - ŠKULTÉTY, Ľudovít - POLAKOVIČ, Milan**. Selection of adsorbents for recombinant human erythropoietin purification. In Separation and Purification Technology, 2019, vol. 228, art. no. 115761. (5.107 - IF2018). ISSN 1383-5866.(APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia). Typ: ADCA
 • ALLILUEV, Anatoli - DREMENCOV, Eliyahu - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - TSEILIKMAN, Olga - KARPENKO, Marina - PESTEREVA, Nina - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - KONDASHEVSKAYA, M.V. - TSEILIKMAN, Vadim. Resilience and susceptability to the stress in a rat model of post-traumatic stress disorder (PTSD) are associated with different alterations in monoamine transmission across the brain. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 3.(Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • ALTANER, Čestmír** - ALTANEROVÁ, Uršula - JAKUBECHOVÁ, J. Intracellular acting tumor cell-targeted chemotherapy by MSC-suicide gene exosomes. In Oncotarget, 2019, vol. 10, no. 54, p. 5573-5575. ISSN 1949-2553. Typ: ADMB
 • ALTANER, Čestmír - ALTANEROVÁ, Uršula. Mesenchymal stem cell exosome-mediated prodrug gene therapy for cancer. In Suicide Gene Therapy : method and protocols. 1. vyd. - Humana Press, 2019, p. 75-85. ISBN 978-1-4939-8921-8. ISSN 1064-3745. Typ: AECA
 • ALTANEROVÁ, Uršula - JAKUBECHOVÁ, J. - BENEJOVÁ, K. - PRISCAKOVÁ, Petra - PESTA, Martin - PITULE, Pavel - TOPOLČAN, O. - KAUŠITZ, Juraj - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - REPISKÁ, V. - ALTANER, Čestmír**. Prodrug suicide gene therapy for cancer targeted intracellular by mesenchymal stem cell exosomes. In International journal of cancer, 2019, vol. 144, no. 4, p. 897-908. (4.982 - IF2018). ISSN 0020-7136. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ARGENTATI, Chiara - MORENA, Francesco - BAZZUCCHI, Martina - ARMENTANO, Ilaria - EMILIANI, Carla - MARTINO, Sabata. Adipose Stem Cell Translational Applications: From Bench-to-Bedside. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. ISSN 1422-0067, 2018, vol. 19, no. 11, pp., Registrované v: WOS

  [1.1] SPUGNINI, Enrico Pierluigi - LOGOZZI, Mariantonia - DI RAIMO, Rossella - MIZZONI, Davide - FAIS, Stefano. A Role of Tumor-Released Exosomes in Paracrine Dissemination and Metastasis. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. ISSN 1422-0067, 2018, vol. 19, no. 12, pp., Registrované v: WOS

 • ANNUŠOVÁ, Adriana - LABUDOVÁ, Martina - BODIK, Michal - HAGARA, Jakub - KOTLÁR, M. - MIČUŠÍK, Matej - CHLPÍK, J. - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva. Liquid-phase exfoliated MoOx nanoparticles as suitable photothermal therapy agents. In NanoTech Poland 2019, Nanotechnology and Innovation in the Baltic Sea Region : Book of Abstracts. - Poznaň, Poland : Adam Mickiewicz University Poznaň, June 2019, p. 126. Typ: AFC
 • ASCHER, David* - SPIGA, Ottavia* - SEKELSKÁ, Martina - PIRES, Douglas E.V. - BERNINI, Andrea - TIEZZI, Monica - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - BOROVSKÁ, Ivana - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - OLSSON, Birgitta - GALDERISI, Silvia - CICALONI, Vittoria - RANGANATH, Lakshminarayan R. - SANTUCCI, Annalisa - ZAŤKOVÁ, Andrea**. Homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD) gene variants, their analysis and genotype-phenotype correlations in the largest cohort of patients with AKU. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, no. 6, p. 888-902. (3.650 - IF2018). ISSN 1018-4813. Typ: ADCA
 • BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal. Obal magnetitových nanočastíc určuje ich toxické účinky na renálne bunky. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 32, suppl. 1, s. S146. ISSN 0862-495X.(Brněnské onkologické dny : Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek). Typ: AFG
 • BAČÁKOVÁ, Markéta* - PAJOROVÁ, Júlia* - BROŽ, Antonín - HADRABA, Daniel - LOPOT, František - ZAVAĎÁKOVÁ, Anna - VIŠTEJNOVÁ, Lucie - BEŇO, Milan - KOSTIČ, Ivan - JENČOVÁ, Věra - BAČÁKOVÁ, Lucie. A two-layer skin construct consisting of a collagen hydrogel reinforced by a fibrin-coated polylactide nanofibrous membrane. In International Journal of Nanomedicine, 2019, vol. 14, p. 5033-5050. (4.471 - IF2018). ISSN 1176-9114. Dostupné na internete: <https://www.dovepress.com/a-two-layer-skin-construct-consisting-of-a-collagen-hydrogel-reinforce-peer-reviewed-article-IJN#>. Typ: ADCA
 • BAČOVÁ, Mária* - BIMBOVÁ, Katarína* - FEDOROVÁ, Jana* - LUKÁČOVÁ, Nadežda* - GÁLIK, Ján**. Epidural oscillating field stimulation as an effective therapeutic approach in combination therapy for spinal cord injury. In Journal of neuroscience methods, 2019, vol. 311, p. 102-110. (2.785 - IF2018). ISSN 0165-0270.(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. Vega č. 2/0160/16 : Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácii AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: ADCA
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján. Substantial changes in macroglial cell morphology, density, and activation after epidural implantation of a small electric stimulator in rats with spinal trauma. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume). Typ: AFG
 • BAČOVÁ, Mária - BIMBOVÁ, Katarína - LUKÁČOVÁ, Nadežda - GÁLIK, Ján. Epidural oscillating field stimulation after spinal cord compression in rat alleviated the process of reactive astrogliosis and promote axonal regeneration. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 5.(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • BAČOVÁ, Mária. Štúdium možností terapie traumou poškodenej miechy mobilizáciou vnútorných mechanizmov regenerácie nervového tkaniva. Košice, 2019. 100 s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Neurobiologický ústav Biomedicínske centrum SAV(Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: DAI
 • BAČOVÁ, Zuzana - ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - SRANČÍKOVÁ, Annamária - BUKATOVÁ, Stanislava - BAKOŠ, Ján. Zníženie génovej expresie adhéznych a skafoldových proteínov spôsobené silencingom SHANK3 je čiastočne kompenzované oxytocínom u SH-SY5Y buniek. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. II.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BAĎUROVÁ, Lucia - KOCIANOVÁ, Eva - OVEČKOVÁ, Ingrid - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Reprogramovanie metabolizmu glutamínu počas infekcie vírusom lymfocytovej choriomeningitídy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 21-26. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • BALAGOVÁ, Lucia - CHOMANIČ, Pavol - GRABAN, Ján - TOROK, B. - ZELENÁ, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Delta opioid receptors are not crucial for neuroendocrine response to a two-day restraint in rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 2-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BALAGOVÁ, Lucia - DURKOVÁ, D. - KHADEM, S. - PUHOVÁ, Agneša - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Mineralcorticoid receptor blockade attenuates stress-related negative emotions during tumorgenesis in rats. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 6.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - LÍŠKA, Ján - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Negatívne emócie samíc potkanov počas tumorigenézy pod vplyvom stresu a blokády mineralokortikoidných receptorov. In 46. Konferencia ČSETS : program a abstrakta. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019, s. 62. ISBN 978-80-907520-0-9.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Konferencia ČSETS : Konference České a Slovenské etologické společnostipořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě). Typ: AFL
 • BALÁŽ, Miroslav - BECKER, A. - BALÁŽOVÁ, Lucia - STRAUB, Leon G. - MULLER, J. - GASHI, Gani - MAUSHART, Claudia Irene - SUN, Wenfei - DONG, Hua - MOSER, J. C. - HORVATH, Carla - EFTHYMIOU, Vissarion - RACHAMIN, Yael - MODICA, Salvatore - ZELLWEGER, Caroline - BACANOVIC, Sara - ŠTEFANIČKA, Patrik - VARGA, Lukáš - UKROPCOVÁ, Barbara - PROFANT, Milan - OPITZ, Lennart - AMRI, Ez-Zoubir - AKULA, Murali K. - BERGO, Martin - UKROPEC, Jozef - FALK, Christian - ZAMBONI, Nicola - BETZ, Matthias Johannes** - BURGER, I.** - WOLFRUM, Christian**. Inhibition of mevalonate pathway prevents adipocyte browning in mice and men by affecting protein prenylation. In Cell Metabolism, 2019, vol. 29, no. 4, p. 901-916.e8. (22.415 - IF2018). ISSN 1550-4131.(VEGA 2/0096/17 : Molekulárne mechanizmy termogenézy v hnedom tuku u človeka vo vzťahu k obezite, pohybovej aktivite a otužovaniu.). Typ: ADCA
 • BALOGOVÁ, Erika - LÓRY, Viktória - BALÁŽOVÁ, Lucia - OLSZANECKI, Rafal - PENESOVÁ, Adela - ZORAD, Štefan - KRŠKOVÁ, Katarína. Vplyv obezity na expresiu (pro)renínového receptora v tukovom tkanive. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 33-38. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • BALOGOVÁ, Erika - BALÁŽOVÁ, Lucia - OLSZANECKI, Rafal - PENESOVÁ, Adela - ZORAD, Štefan - KRŠKOVÁ, Katarína. Effect of obesity on components of renin-angiotensin system in adipose tissue in humans. In IRAP meeting 2019 : abstract book. - Greece : National centre for scientific research Demokritos, 2019, p. 10.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. IRAP meeting 2019). Typ: AFG
 • BALOGOVÁ, Erika - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela - ZORAD, Štefan - LÓRY, Viktória. Stress-stimulated expression of APOC3 in adipose tissue does not inhibit tissue LPL activity and expression. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 7.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • BALOGOVÁ, Erika - KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - OLSZANECKI, Rafal - PENESOVÁ, Adela - ZORAD, Štefan. Vplyv obezity na alternatívne signálne dráhy renín-angiotenzínového systému v tukovom tkanive. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. III-IV.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - LAKOTA, Ján** - ŠKULTÉTY, Ľudovít**. Silencing of carbonic anhydrase I enhances the malignant potential of exosomes secreted by prostatic tumour cells. In Journal of cellular and molecular medicine, 2019, vol. 23, no. 5, p. 3641-3655. (4.658 - IF2018). ISSN 1582-1838. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcmm.14265>(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Typ: ADCA
 • BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Malignancy of PC3 cells derived exosomes is affected by silencing of CA I. In Eighth annual conference of the czech society for mass spectrometry : book of abstracts. - Olomouc : Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii, 2019, p. 51. ISBN 978-80-905045-9-2.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. Annual conference of the czech society for mass spectrometry). Typ: AFG
 • BÁNOVÁ, Radivojka - JELENSKÁ, Lenka - BARTOŠOVÁ, Mária - KÉRY, Martin - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - KOPÁČEK, Juraj - PASTOREKOVÁ, Silvia - CSÁDEROVÁ, Lucia - ŠVASTOVÁ, Eliška. The effect of carbonic anhydrase IX on the global membrane endocytosis. In Czech Chemical Society Symposium Series. - Praha, ČR : Czech Chemical Society, 2019, roč. 17, č. 1, s. 4. ISSN 2336-7202.(Interdisciplinary meeting of young researchers and students in the field of chemistry, biochemistry, molecular biology, and biomaterials : XIX. Amerika 2019. VEGA 2/0139/15 : Úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v invazivite nádorových buniek. APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. APVV-15-0720 : Stanovenie aktivity transfer faktora, imunostimulačného preparátu z extraktu leukocytov a štandardizácia jeho prípravy). Typ: AFG
 • BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. The role of carbonic anhydrase I in malignancy of prostatic tumors. In EU-FT-ICR-MS advanced users school 1 : book of abstracts. - Lisabon : EU-FT-ICR-MS, 2019, p. 28.(EU-FT-ICR-MS : advanced users school 1). Typ: AFK
 • BARTÍKOVÁ, Pavlína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - KAZIMÍROVÁ, Mária. Tick borne encephalitis virus infection of skin cells evokes expression of interferons : poster 16. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 58-59. ISBN 978-80-86668-53-6.(VEGA 2/0199/15 : Sledovanie vplyvu extraktov slinných žliaz (SGE) z rôznych druhov kliešťov na indukciu a na biologickú aktivitu IFN-lambda 1.. VEGA 2/0047/18 : Sledovanie vplyvu imunomodulačných látok v slinách kliešťov na vrodenú antivírusovú imunitu kože.. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • BAYE, Estifanos - UKROPEC, Jozef - DE COURTEN, Maximilian P. J. - KURDIOVÁ, Timea - KRUMPOLEC, Patrik - ALDINI, Giancarlo - UKROPCOVÁ, Barbara - DE COURTEN, Barbora. Carnosine supplementation reduces plasma soluble transferrin receptor in healthy overweight or obese individuals: a pilot randomised trial. In Amino Acids, 2019, vol. 51, no. 1, p. 73-81. (2.520 - IF2018). ISSN 0939-4451.(VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení). Typ: ADCA
 • BÉGEROVÁ, Patricia - BUOCIKOVÁ, Verona - KALINKOVÁ, Lenka - SMOLKOVÁ, Božena - GÁBELOVÁ, Alena. The capacity of the comet assay to measure the changes in global DNA methylation. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 35. ISBN 978-80-972247-4-5.(HISENTS : 685817. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • BELYAEV, Igor. Health effects of chronic exposure to radiation from mobile communication. In Mobile communications and public health. - Boca Raton : CRC press : Taylor & Francis Group, LLC, 2019, p. 65-99. ISBN 978-1-138-56842-6. Typ: ABC
 • BELYAEV, Igor. Main regularities and health risks from exposure to non-thermal microwaves of mobile communication. In TELSIKS 2019 Conference proceedings : 14th IEEE International conference meeting on advanced technologies, systems and services in telecommunications. - Serbia : IEEE, 2019, p. xxx. ISBN 978-1-7281-0878-0.(APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení. TELSIKS 2019 : International conference on advanced technologies, systems and services in telecommunications). Typ: AFA
 • BELYAEV, Igor - MAKINISTIAN, Leonardo. Towards ELF magnetic fields for the treatment of cancer. In RAD 7 : seventh international conference on radiation in various fields of reserach. book of abstracts. - Niš, Serbia : RAD centre, 2019, p. 7. ISBN 978-86-901150-0-6.(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení. RAD 7 : international conference on radiation in various fields of research). Typ: AFE
 • BELYAEV, Igor. Biologiska effekter av icke-joniserande straling - mikrovagor med fokus pa millimetervagor som kommer att anvandas av 5G = Biological effects of non-ionizing radiation - microwaves focusing on millimeter waves that will be used by 5G. Dostupné na internete: <https://vagbrytaren.org/ytterjarna2019-10-12/igor-belyaev-yttarjarna2019-10-12.pdf>(Seminarium about 5G : Vagbrytaren, Wavebreaker). Typ: GHG
 • BENEJ, Martin - DANCHENKO, Maksym - OVEČKOVÁ, Ingrid - ČERVENÁK, Filip - TOMAŠKA, Ľubomír - GROSSMANNOVÁ, Katarína - POLČICOVÁ, Katarína - GOLIAŠ, Tereza - TOMÁŠKOVÁ, Jana**. Quantitative proteomics reveal peroxiredoxin perturbation upon persistent lymphocytic choriomeningitis virus infection in human cells. In Frontiers in Microbiology, 2019, vol. 10, art. no. 2438. (4.259 - IF2018). ISSN 1664-302X.(VEGA 2/0053/15 : Vplyv infekcie vírusu lymfocytovej choriomeningitídy na aktivitu signálnych dráh regulovaných transkripčným faktorom HIF-1. VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy. VEGA 2/0078/19 : Regulácia aktivity pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 pri ovplyvňovaní glykolytického metabolizmu v hypoxických nádoroch). Typ: ADMA
 • BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Preliminary crystallization of cytomegalovirus UL144 glycan-deficient mutein recombinantly produced in baculovirus-insect expression system. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 45-50. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • BERÉNYIOVÁ, Andrea - GOLAS, Samuel - GRMAN, Marián - CEBOVÁ, Martina - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa. Vazoregulačný efekt endogénneho a exogénneho sírovodíka u normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 47. pracovná konferencia Komisie Experimentálnej Kardiológie. Kardioprotekcia:od buniek a proteínov až po celý organizmus. Senec, október 7-9, 2019, SR : Zborník abstraktov. - Ústav pre výskum srdca CEM SAV : Občianske združenie Preveda, 2019, p. 5. ISBN 978-80-972360-5-2.(VEGA č. 2/0111/19 : Vazoaktívne účinky sulfidovej signalizácie a jej interakcia s oxidom dusnatým v rôznych animálnych modeloch metabolického syndrómu. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: AFH
 • BETÁKOVÁ, Tatiana - TURIANOVÁ, Lucia - TOKÁROVÁ, Kristína. Lethal dose of influenza A virus influences Th1/Th2 balance and triggers a severe inflamatory response. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 45. ISBN 978-80-86668-53-6.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFG
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Endurance training applied before spinal cord injury promoted the expression of growth factors and their receptors at lesion site. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy). Typ: AFG
 • BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - STROPKOVSKÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Acute treatment with atorvastatin mitigates the inflammatory response,apoptosis and promotes axons outhgrowing after spinal cord compression. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 10.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • BIMBOVÁ, Katarína. Štúdium neuroprotektívnych a neuroregeneračných mechanizmov v mieche potkana po kompresii. Košice, 2019. 118 s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Neurobiologický ústav Biomedicínske centrum SAV(ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.)). Typ: DAI
 • BITRA, Aruna - NEMČOVIČOVÁ, Ivana - PICARDA, Gaelle - DOUKOV, Tzanko - WANG, J. - BENEDICT, C.A. - ZAJONC, Dirk**. Structure of human cytomegalovirus UL144, an HVEM orthologue, bound to the B and T cell lymphocyte attenuator. In Journal of Biological Chemistry, 2019, vol. 294, no. 27, p. 10519-10529. (4.106 - IF2018). ISSN 0021-9258. Typ: ADCA
 • BOHÁČOVÁ, Viera - ŠEREŠ, Mário - PAVLÍKOVÁ, Lucia - KONTÁR, Szilvia - CAGALA, Martin - OTEVŘEL, Jan - BOBÁL, Pavel - BRTKO, Július - SULOVÁ, Zdena - BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentrations independently of P-glycoprotein expression. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. - 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. - Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 9. ISBN 978-80-972752-5-9.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFH
 • BONA, Martin** - HVIZDOŠOVÁ, Natália* - JACHOVÁ, Jana* - BONOVÁ, Petra* - KLUCHOVÁ, Darina*. Response of distant regions affected by diaschisis commissuralis in one of the most common models of transient focal ischemia in rats. In Journal of chemical neuroanatomy, 2019, vol. 101, no. 101666. (2.357 - IF2018). ISSN 0891-0618. Typ: ADCA
 • BONOVÁ, Petra** - JACHOVÁ, Jana* - NÉMETHOVÁ, Miroslava* - MAČÁKOVÁ, Ľubica* - BONA, Martin* - GOTTLIEB, Miroslav*. Rapid remote conditioning mediates modulation of blood cell paracrine activity and leads to the production of a secretome with neuroprotective features. In Journal of Neurochemistry, 2019, vol., no., p. (4.870 - IF2018). ISSN 0022-3042.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADCA
 • BONOVÁ, Petra - NÉMETHOVÁ, Miroslava - JACHOVÁ, Jana - BONA, Martin - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - GOTTLIEB, Miroslav. Vplyv včasného prekondicionovania na krvnú a tkanivovú hladinu glutamátu v mozgu potkana po prechodnej fokálnej ischémii = Impact of early preconditioning on the blood and brain tissue glutamate level in rat subjected to transient focal ischemia. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 41-42. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADEB
 • BONOVÁ, Petra - NÉMETHOVÁ, Miroslava - JACHOVÁ, Jana - BONA, Martin - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - GOTTLIEB, Miroslav. Blood cells stimulated by early remote hind limb ischemia are capable to secrete bioreactive substance with neuroprotective properties. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: AFG
 • BORŠOVÁ, Kristína - SLÁVIKOVÁ, Monika - KLEMPA, Boris. lmproved hantavirus production and purification by using an oscillating bioreactor, ultrafiltration and ion-exchange separation techniques. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 75-76. ISBN 978-80-86668-53-6.(Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • Neoplasma. Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie SAV, 1954-. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus, MEDLINE. Obmesačník. ISSN 0028-2685. Typ: FAI
 • BRTKO, Július - TOPOROVÁ, Lucia - MOSNÁ, Barbora - HUNÁKOVÁ, Ľuba - HORVÁTHOVÁ, Eva - MAJEROVÁ, Karolína - STROUHALOVÁ, Dana - BOBÁĽOVÁ, Janette - BOBÁL, Pavel - OTEVŘEL, Jan - MACEJOVÁ, Dana. Triorganocíničité zlúčeniny - väzobné ligandy nukleárnych retinoidných X receptorov a ich pôsobenie na organizmus ako endokrinné disruptory. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 21. ISSN 1210-0668.(Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému). Typ: AFH
 • BRTKO, Július - TOPOROVÁ, Lucia - MOSNÁ, Barbora - HUNÁKOVÁ, Ľuba - HORVÁTHOVÁ, Eva - STROUHALOVÁ, Dana - BOBÁĽOVÁ, Janette - BOBÁĽ, Pavel - OTEVŘEL, Jan - MACEJOVÁ, Dana. Nuclear retinoid and retinoid X receptors and their cognate ligands: insight into toxicology. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 24-25. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému). Typ: AFH
 • BUDIŠ, J. - GAZDARICA, Juraj - RADVÁNSZKY, Ján - SZUCS, G. - KUCHARÍK, Marcel - STRIEŠKOVÁ, Lucia - GAZDARICOVÁ, Iveta - HARŠANYOVÁ, Mária - ĎURIŠ, F. - MINÁRIK, G. - SEKELSKÁ, Martina - NAGY, B. - TURŇA, Ján - SZEMES, Tomáš. Innovative method for reducing uninformative calls in non-invasive prenatal testing. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, suppl. 2, p. 1654-1655. (3.650 - IF2018). ISSN 1018-4813.(European society of human genetics conference). Typ: AEMA
 • BUGÁROVÁ, Nikola** - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠLOUF, Miroslav - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária**. A multifunctional graphene oxide platform for targeting cancer. In Cancers, 2019, vol. 11, no. 6, art. no. 753, [19] p. (6.162 - IF2018). ISSN 2072-6694.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny). Typ: ADMA
 • BUGÁROVÁ, Nikola - BODIK, Michal - KÁLOSI, Anna - ANNUŠOVÁ, Adriana - ŠIFFALOVIČ, Peter - KAJANOVÁ, Ivana - KOLLÁR, Jozef - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - OMASTOVÁ, Mária. Biomodified nanoplatforms for cancer targeting. In 16th European Conference on Organized Films : abstract book. - Paris, France : Université Paris Descartes, 2019, o-24, [1] p. Dostupné na internete: <http://ecof16.sciencesconf.org>. Typ: AFG
 • BUGÁROVÁ, Nikola - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - MIČUŠÍK, Matej - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KONERACKÁ, Martina - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - PASTOREKOVÁ, Silvia - OMASTOVÁ, Mária. 2D platformy na výskum rakoviny. In ChemZi : Zborník abstraktov: 71. Zjazd chemikov, 9-13 september 2019, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Slovensko. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť, 2019, 2019, roč. 15, č. 1, s. 77-78. ISSN 1336-7242. Typ: AFH
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. Účinky analógov bisfenolu a na ovariálne granulózne bunky. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 22. ISSN 1210-0668.(Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium. VEGA 2/0074/18 : Bezpečnosť používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách). Typ: AFH
 • BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - SCSUKOVÁ, Soňa. Action of bisphenol analogs on porcine granulosa cells. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 34. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference. VEGA 2/0074/18 : Bezpečnosť používania analógov endokrinného disruptoru Bisfenolu A: hodnotenie účinkov na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách). Typ: AFL
 • BUKATOVÁ, Stanislava - BAKOŠ, Ján - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Zmeny génovej expresie neuronálnych markerov v hipokampe pod vplyvom oxytocínu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 73-78. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • BUKATOVÁ, Stanislava - BAKOŠ, Ján - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana. Vplyv oxytocínu na diferenciáciu neuronálnych buniek. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. VII-VIII.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BUOCIKOVÁ, Verona - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - PLOTH, Kristína - TYČIAKOVÁ, Silvia - MAJEROVÁ, Karolína - SMOLKOVÁ, Božena - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Evaluation of targeting and efficacy of nanoparticles-mediated combined cancer treatment. In 10th International conference analytical cytometry. - CSAC Czech society for analytical cytometry, 2019, p15. Dostupné na internete: <https://conference.csac.cz/AngiologyKlon-ConferenceCSAC/media/system/2019/abstracts/Posters/P15-Matuskova.pdf>(TUBITAK SBAG 118S126 : TAcTiCAl. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-0052-12 : Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky. HISENTS : 685817. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. International conference analytical cytometry). Typ: AFG
 • BUOCIKOVÁ, Verona - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - GÁBELOVÁ, Alena - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - TYČIAKOVÁ, Silvia - POTURNAJOVÁ, Martina - KUČEROVÁ, Lucia - SMOLKOVÁ, Božena. Nanoparticle-based therapeutical strategy to combat breast cancer. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 29. ISBN 978-80-972247-4-5.(INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. HISENTS : 685817. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • BURDA, R** - MOROCHOVIČ, R* - NÉMETHOVÁ, Miroslava* - BURDA, Jozef*. Remote ischemic postconditioning as well as blood plasma from double-conditioned donor ameliorate reperfusion syndrome in skeletal muscle. In Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, 2019, vol., p. (1.037 - IF2018). ISSN 2000-656X.(ITMS 26220220043 : Nové možnosti záchrany neurónov v procese oneskorenej smrti použitím nešpecifických stresorov). Typ: ADCA
 • BURÍKOVÁ, Monika - CIHOVÁ, Marína - PLAVÁ, Jana - BOHÁČ, M. - ADAMKOV, M. - DRAHOŠOVÁ, S. - RUSNÁKOVÁ, Dominika - PINĎÁK, Daniel - KARABA, Marián - ŠIMO, Ján - MEGO, Michal - DANIŠOVIČ, Ľuboš - KUČEROVÁ, Lucia - MIKLÍKOVÁ, Svetlana. Vplyv mezenchýmových stromálnych buniek na progresiu prsníkových nádorov. In Dni molekulovej patológie : program a abstrakty. - Bratislava : Solen, 2019, s. 39-40. ISBN 978-80-89858-16-3.(APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. Sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a 3. martinské nelekárske dni pracovníkov v (molekulovej) patológii). Typ: AFH
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - GRABAN, Ján - BALAGOVÁ, Lucia - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela**. Brain derived neurotrophic factor expression and DNA methylation in response to subchronic valproic acid and/or aldosterone treatment. In Croatian medical journal, 2019, vol. 60, no. 2, p. 71-77. (1.624 - IF2018). ISSN 0353-9504.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADCA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Higher perceived stress is associated with lower cortisol concentrations but higher salivary interleukin-1beta in socially evaluated cold pressor test. In Stress : the international journal on the biologie of stress, 2019, vol., no., p. (2.168 - IF2018). ISSN 1025-3890.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku). Typ: ADMA
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, M. - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendokrinná odpoveď v chladovom teste pod sociálnym tlakom v závislosti od percepcie stresu = Neuroendocrine response in socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 36. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - JEŽOVÁ, Daniela. Kyselina valproová a epigenetické modulácie. In Slovenský lekár. - Banská Bystrica : MUDr.Fedo-Business Activities, 2019, roč. 28 [42], suppl., s. 10. ISSN 1335-0234.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: AFH
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Kardiovaskulárne zmeny počas akútneho stresu u žien s predispozíciou pre rozvoj schizofrénie. In 47. pracovná konferencia Komisie Experimentálnej Kardiológie. Kardioprotekcia:od buniek a proteínov až po celý organizmus. Senec, október 7-9, 2019, SR : Zborník abstraktov. - Ústav pre výskum srdca CEM SAV : Občianske združenie Preveda, 2019, p. 6. ISBN 978-80-972360-5-2.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFH
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Cardiovascular responses to and acute stressor in women with schizotypal traits. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 13.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • CAGALINEC, Michal** - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KOVÁČOVÁ, Dominika - PAULIS, Ľudovít - KUREKOVÁ, Simona - HOŤKA, Matej - PAVELKOVÁ, Jana - PLAAS, M. - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan. Calcium signaling and contractility in cardiac myocyte of wolframin deficient rats. In Frontiers in Physiology, 2019, vol. 10, art. no. 172. (3.201 - IF2018). ISSN 1664-042X.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: ADMA
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - PAVELKOVÁ, Jana - HOŤKA, Matej - KUREKOVÁ, Simona - PLAAS, M. - ZAHRADNÍK, Ivan. Alterations in calcium signalling and contractility in cardiac myocytes of wolframin deficient rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. IX-X.(Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • CALISHER, Charles H. - BRIESE, T. - BRISTER, R. - CHARREL, R.N. - DURRWALD, Ralf - EBIHARA, H. - FULHORST, CH. F. - GAO FU, G. - GROSCHUP, M.H. - HADDOW, A. D. - HYNDMAN, T. H. - JUNGLEN, S. - KLEMPA, Boris - KUHN, J. H.**. Strengthening the interaction of the virology community with the international committee on taxonomy of viruses (ICTV) by linking virus names and their abbreviations to virus species. In Systematic Biology, 2019, vol. 68, no. 5, p. 828-839. (10.266 - IF2018). ISSN 1063-5157. Typ: ADCA
 • CAPCAROVÁ, Marcela** - KALAFOVÁ, Anna - SCHWARZOVÁ, Marianna - SCHNEIDGENOVÁ, Monika - ŠVÍK, Karol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - SLOVÁK, Lukáš - KOVÁČIK, Anton - LÓRY, Viktória - ZORAD, Štefan - BRINDZA, Ján. Cornelian cherry fruit improves glycaemia and manifestations of diabetes in obese Zucker diabetic fatty rats. In Research in veterinary science, 2019, vol. 126, p. 118-123. (1.751 - IF2018). ISSN 0034-5288.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADCA
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - CSATLÓSOVÁ, Kristína - UJHÁZY, Eduard - LACINOVÁ, Ľubica - DUBOVICKÝ, Michal. Maternal stress prior gestation effects excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 104, PO 65.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. EBPS Biennial Meeting 2019). Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of maternal immune activation on the excitability of monoamine neurons in the offspring. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 2, p. S668. (4.468 - IF2018). ISSN 0924-977X.(ECNP Workshop : For Early Career Scientists in Europe. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AEMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - PALIOKHA, Ruslan - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Sex differences in monoamine response to maternal immune activation in rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. - Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 10.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • CSICSAY, František - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - ŠPITÁLSKA, Eva - FRIEDLANDEROVÁ, Viera - ŠKULTÉTY, Ľudovít - QUEVEDO-DIAZ, Marco. GC-MS analysis of Mentha derived essential oils and their influence on viability of Rickettsia slovaca. In EU-FT-ICR-MS advanced users school 1 : book of abstracts. - Lisabon : EU-FT-ICR-MS, 2019, p. 31.(EU-FT-ICR-MS : advanced users school 1). Typ: AFK
 • ČECHOVÁ, Katarína - MAŤKO, Igor - RUSNÁK, Jaroslav - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - KLBIK, Ivan - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Microstructural free volume and dynamics of cryoprotective DMSO-water mixtures at low DMSO concentration. In RSC Advances, 2019, vol. 9, no. 59, p. 34299-34310. (3.049 - IF2018). ISSN 2046-2069. Typ: ADCA
 • ČERNÁČKOVÁ, Alena - MIKOVÁ, Lucia - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - TILLINGER, Andrej - MRAVEC, Boris. Cachexia induced by Yoshida ascites hepatoma in Wistar rats is not associated with inflammatory response in the spleen or brain. In Journal of Neuroimmunology, 2019, vol. 337, art.no. 577068. (2.832 - IF2018). ISSN 0165-5728.(APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom). Typ: ADMA
 • ČERNÁČKOVÁ, Alena - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - TILLINGER, Andrej. BP6-TU2 fibrosarkóm ovplyvňuje expresiu zápalových faktorov v hypotalame a cirkumventrikulárnych orgánoch potkanov. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 207-212. ISBN 978-80-223-4712-9.(APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD
 • ČERNÁČKOVÁ, Alena - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - MRAVEC, Boris. BP6-TU2 fibrosarcoma affects expression of inflammatory factors in the hypothalamus and circumventricular organs of the rat. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. X-XI.(Fyziologické dny). Typ: AFK
 • ČIPÁKOVÁ, Ingrid - JURČÍK, Matúš - RUBINTOVÁ, Veronika - BORBOVÁ, Marianna - MIKOLÁŠKOVÁ, Barbora - JURČÍK, Ján - BELLOVÁ, Jana - BARÁTH, Peter - GREGAN, Juraj** - ČIPÁK, Ľuboš**. Identification of proteins associated with splicing factors Ntr1, Ntr2, Brr2 and Gpl1 in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. In Cell Cycle, 2019, vol. 18, no. 14, p. 1532-1536. (3.259 - IF2018). ISSN 1538-4101. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15384101.2019.1632126>(SASPRO 0032/01/02 : Identifikácia substrátov esenciálnych proteínkináz využitím shokat mutantov. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0070/16 : Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: ADCA
 • ČONKA, Jozef - ADAMOVÁ, Ivana - ILLÉS, Júlia - RÁDIKOVÁ, Žofia - PENESOVÁ, Adela - VLČEK, Miroslav - IMRICH, Richard - CELEC, Peter. Metabolické účinky vypitia kolového nápoja - Orálny kolový tolerančný test. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 291-294. ISBN 978-80-223-4712-9.(Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD
 • ČONKA, Jozef - ADAMOVÁ, Ivana - ILLÉS, Júlia - RÁDIKOVÁ, Žofia - PENESOVÁ, Adela - VLČEK, Miroslav - IMRICH, Richard - CELEC, Peter. Metabolické účinky vypitia kolového nápoja - orálny kolový toleračný test. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 10-11.(VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • DANCHENKO, Monika - CSÁDEROVÁ, Lucia - FOURNIER, P.E. - SEKEYOVÁ, Zuzana**. Optimized fixation of actin filaments for improved indirect immunofluorescence staining of rickettsiae. In BMC Research Notes, 2019, vol. 12, art. no. 657. ISSN 1756-0500. Dostupné na internete: <https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-019-4699-9>(VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. APVV-SK-FR-2017-0005 : Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných mikroorganizmov). Typ: ADMB
 • DANCHENKO, Monika - CSÁDEROVÁ, Lucia - FOURNIER, P.E. - SEKEYOVÁ, Zuzana. Optimized fixation of actin filaments for indirect immunofluorescence staining of rickettsiae. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2019 : Book of abstracts. - 2019, p. 100.(VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-SK-FR-2017-0005 : Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných mikroorganizmov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2019). Typ: AFG
 • DEBREOVÁ, Michaela - CSÁDEROVÁ, Lucia - BURÍKOVÁ, Monika - LUKÁČIKOVÁ, Ľubomíra - KAJANOVÁ, Ivana - SEDLÁKOVÁ, Oľga - KÉRY, Martin - KOPÁČEK, Juraj - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - BIZIK, Jozef - PASTOREKOVÁ, Silvia - ŠVASTOVÁ, Eliška**. CAIX regulates invadopodia formation through both a pH-dependent mechanism and interplay with actin regulatory proteins. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 11, art. no. 2745. (4.183 - IF2018). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/20/11/2745>(APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. VEGA 2/0139/15 : Úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v invazivite nádorových buniek. VEGA 2/0147/15 : Molekulové dráhy regulované karbonickou anhydrázou IX v hypoxických nádorových bunkách. VEGA 2/0064/18 : Vývoj 3D ko-kultivačných modelov integrujúcich jednotlivé zložky nádorového mikroprostredia a sledovanie ich vplyvu na priebeh protinádorovej terapie). Typ: ADCA
 • DEMKOVÁ, Lucia - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KUČEROVÁ, Lucia - SMOLKOVÁ, Božena. Úloha HGF/C-MET signálnej dráhy v ľudských nádorových bunkách metastatického kožného melanómu a melanómu uvey. In XXIII. Biologické dny : Moderní trendy biomedicínského výzkumu : sborník přednášek a posteru, program. - Praha : Venice Praha, s.r.o., 2019, p. 55. ISBN 978-80-270-6488-5.(APVV-17-0369 : Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melanómu uvey. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0128/17 : Bunkové a molekulárne vlastnosti ľudských buniek iniciujúcich rast metastáz v rôznom štádiu metastatického procesu.. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Biologické dny 2019 : Moderní trendy biomedicínského výzkumu). Typ: AFK
 • DEMKOVIČOVÁ, Erika - FEDOROVÁ, Jana - PAVEL, Jaroslav. Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy. In Preveda- Interaktívna Konferencia Mladých vedcov [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-972360-4-5. https://abstracts.preveda.sk/?abstract=1815(APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy). Typ: AFL
 • DOBRÓCSYOVÁ, Viktória** - KRŠKOVÁ, Katarína - CAPCAROVÁ, Marcela - ZORAD, Štefan. Modulation of Adipogenesis and Oxidative Status by Quercetin and Ochratoxin A: Positive or Negative Impact on Rat Adipocyte Metabolism? In Molecules, 2019, vol. 24, no. 20, art.no. 3726. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(VEGA 2/0174/14 : Nové prístupy v identifikácii jednotlivých komponentov RAS a funkcia ACE2/Ang-(1-7)/MasR dráhy a (pro)renínového receptora vo vývoji hypertrofie tukového tkaniva. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ADCA
 • LÓRY, Viktória** - BALÁŽOVÁ, Lucia - KRŠKOVÁ, Katarína - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - OLSZANECKI, Rafal - SUSKI, Maciej - ZORAD, Štefan. Obesity and aging affects skeletal muscle renin-angiotensin system and myosin heavy chain proportions in pre-diabetic Zucker rats. In Journal of Physiology & Biochemistry, 2019, vol. 75, no. 3, p. 351-365. (2.523 - IF2018). ISSN 1138-7548.(VEGA 2/0174/14 : Nové prístupy v identifikácii jednotlivých komponentov RAS a funkcia ACE2/Ang-(1-7)/MasR dráhy a (pro)renínového receptora vo vývoji hypertrofie tukového tkaniva. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ADCA
 • LÓRY, Viktória - BALÁŽOVÁ, Lucia - KRŠKOVÁ, Katarína - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - OLSZANECKI, Rafal - SUSKI, Maciej - ZORAD, Štefan. Vzťah lokálneho renín-angiotenzínového systému a remodelácie kostrového svalu u prediabetických zucker potkanov- vplyv starnutia a obezity. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXIV-XXV.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA 2/0174/14 : Nové prístupy v identifikácii jednotlivých komponentov RAS a funkcia ACE2/Ang-(1-7)/MasR dráhy a (pro)renínového receptora vo vývoji hypertrofie tukového tkaniva. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • DRAGÚŇOVÁ, Jana - KABÁT, Peter** - CUCOROVÁ, Valéria - HAJSKÁ, Marianna - KOLLER, J. Deep frozen amniotic membrane used as a scaffold and/or carrier for different cell types. In Cell tissue banking, 2019, vol. 20, no. 1, p. 35-48. (1.939 - IF2018). ISSN 1389-9333. Typ: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - ALLILUEV, Anatoli - TSEILIKMAN, Olga - KARPENKO, Marina - PESTEREVA, Nina - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - TSEILIKMAN, Vadim**. Chronic predator scent stress alters serotonin and dopamine levels in the rat thalamus and hypothalamus, respectively. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 2, p. 187-190. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • DREMENCOV, Eliyahu - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal exposure to maternal immune activation in rats has different effects on brain monoamine neuronal firing activity in adult male and female offspring. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 17.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • ĎÚRANOVÁ, Hana** - POŽGAJOVÁ, Miroslava - NOVOTOVÁ, Marta - LUKÁČ, Norbert - KŇAŽICKÁ, Zuzana. Fission yeast schizosaccharomyces pombe as a model system for ultrastructural investigations using transmission electron microscopy. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2019, vol. 9, no. 1, p. 160-165. (2019 - SCOPUS, WOS). ISSN 1338-5178. Typ: ADMB
 • ĎÚRANOVÁ, Hana - POŽGAJOVÁ, Miroslava - NOVOTOVÁ, Marta - KŇAŽICKÁ, Zuzana. Príprava vzoriek z kvasiniek Schizosaccaromyces pombe pre účely transmisnej elektrónovej mikroskopie: review. In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBio Tech 2019. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 38-44. ISBN 978-80-552-2053-6. Typ: AEDA
 • DURDÍK, Matúš** - KOŠÍK, Pavol - MARKOVÁ, Eva - SOMSEDÍKOVÁ, Alexandra - GAJDOSECHOVA, Beata - NIKITINA, Ekaterina - HORVÁTHOVÁ, Eva - KOZICS, Katarína - DAVIS, Devra - BELYAEV, Igor. Microwaves from mobile phone induce reactive oxygen species but not DNA damage, preleukemic fusion genes and apoptosis in hematopoietic stem/progenitor cells. In Scientific Reports, 2019, vol. 9, art. no. 16182. (4.011 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: <https://www.nature.com/articles/s41598-019-52389-x>(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-0669-10 : Oprava DNA a preleukemicke klony v kmenovych bunkach pupocnikovej krvi. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0147/17 : Biomarkery individuálnej citlivosti k žiareniu v terapii pacientok s nádorom prsnika. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Typ: ADCA
 • ĎUROVCOVÁ, Ivana - ŠPAČKOVÁ, Jana - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HOLUBOVÁ, Ľudmila - KYZEK, Stanislav - MÁNIKOVÁ, Dominika - GÁLOVÁ, Eliška - MIADOKOVÁ, Eva - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea. Environmental pollutant bisphenol A induces oxidative stress. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 61. ISBN 978-80-972247-4-5.(Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - SLOVINSKÁ, Lucia - TOMORI, Zoltán - VANICKÝ, Ivo. Morfometrická a morfologická štúdia ventrálneho kaudálneho nervu potkana. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 59-63. ISBN 978-80-8129-106-7.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: AEDA
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Rat ventral caudal nerve: a quantitative morphometric study. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: AFG
 • DZURJAŠKOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Morfologická a morfometrická anylýza ventrálneho kaudálneho nervu potkana. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 66. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • EL FALOUGY, Hisham - FILOVÁ, Barbora - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján**. Neuronal morphology alterations in autism and possible role of oxytocin. In Endocrine Regulations, 2019, vol. 53, no. 1, p. 46-54. ISSN 1210-0668.(VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií). Typ: ADNB
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra. Obezita a kardiovaskulárne ochorenia. In Kardiológia pre prax : recenzovaný, postgradauálne zameraný odborný lekársky časopis, 2019, roč. 17, č. 2, s. 94-99. ISSN 1336-3433. Typ: ADFB
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra. Pleiotropné (antiaterogénne) účinky inhibície PCSK9 : áno, či nie? = Pleiotropic (antiatherogenic) effcts of PCSK9 inhibition. Yes or not? In Forum Diabetologicum, 2019, vol. 8, no. 2, p. 153-155. ISSN 1805–3807. Typ: ADFB
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra. Novinky vo farmakoterapii obezity = Updates in obesity pharmacotherapy. In Forum Diabetologicum, 2019, vol. 8, no. 2, p. 71-79. ISSN 1805–3807. Typ: ADFB
 • FÁBRYOVÁ, Ľubomíra - MINÁRIK, Peter - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Prečo treba liečiť obezitu : príčiny, prejavy, následky obezity a reálne možnosti jej riešenia. Bratislava : RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o., 2019. 50 s. ISBN 978-80-8140-370-5. Typ: BAB
 • FEDOROVÁ, Jana* - PAVEL, Jaroslav**. An Accurate Method for Histological Determination of Neural Tissue Loss/Sparing after Compression-Induced Spinal Cord Injury with Optimal Reproducibility. In Journal of Neurotrauma, 2019, vol. 36, no. 18, p. 2665 -2675. (3.754 - IF2018). ISSN 0897-7151.(Vega č. 2/0160/16 : Neuroprotektívne mechanizmy zahrnuté v stimulácii AT2 receptora po traumatickom poškodení miechy. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: ADCA
 • FEDOROVÁ, Jana - DEMKOVIČOVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. Expresia AT2 receptora po traumatickom poranení miechy. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 71-76. ISBN 978-80-8129-106-7.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.)). Typ: AEDA
 • FEDOROVÁ, Jana - DEMKOVIČOVÁ, Erika - MUCHA, Rastislav - PAVEL, Jaroslav. Dynamic changes of AT2 receptor expression after traumatic spinal cord injury. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf. Typ: AFG
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - SÝKORA, Matúš - FRIMMEL, Karel - BALIŠ, Peter - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - LÓRY, Viktória - KUBICOVÁ, Petronela - BALOGOVÁ, Erika - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - BARTEKOVÁ, Monika. Cardiovascular and metabolic effects of quercetin in Zucker diabetic rats. In 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): "Cardiometabolic Diseases: How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy". September 11th-14th, 2019, Vrnjacka Banja, Serbia : Abstract Book. - Kragujevac, Srbsko : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 170. ISBN 978-86-7760-136-2.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFK
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - SÝKORA, Matúš - BALIŠ, Peter - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - TÖRÖK, Jozef - DOBRÓCSYOVÁ, Viktória - KUBICOVÁ, Petronela - BALOGOVÁ, Erika - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - BARTEKOVÁ, Monika. Kardiovaskulárne a metabolické účinky kvercetínu u potkanov kmeňa ZDF. In Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká : zborník abstraktov. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, 2019, s. 13. ISBN 978-80-89991-04-4.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). VEGA č. 2/0147/18 : Vzťah medzi telesnou adipozitou a funkčnými vlastnosťami artérií u potkana. VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká, 13.-14. november 2019, Bratislava). Typ: AFL
 • FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - SALLAY, Ballázs - DANCHENKO, Maksym - LAKHNEKO, Olha - ŠPITÁLSKA, Eva** - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Comparative proteomics of the vector Dermacentor reticulatus revealed differentially regulated proteins associated with pathogen transmission in response to laboratory infection with Rickettsia slovaca. In Parasites & vectors, 2019, vol. 12, no. 1, art. no. 318. (3.031 - IF2018). ISSN 1756-3305.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. VEGA 2/0052/19 : Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami). Typ: ADMA
 • FRIDRICHOVÁ, Ivana** - ZMETÁKOVÁ, Iveta. MicroRNAs contribute to breast cancer invasiveness. In Cells, 2019, vol. 8, art. no. 1361. (5.656 - IF2018). ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4409/8/11/1361>(VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka. VEGA 2/0102/17 : Analýza expresie génov pre miRNA regulujúcich biológiu nádorových kmeňových buniek u pacientok s karcinómom prsníka). Typ: ADEA
 • GÁBELOVÁ, Alena - KOZICS, Katarína** - KAPKA-SKRZYPCZAK, Lucyna - KRUSZEWSKI, Marcin - ŠRAMKOVÁ, Monika. Nephrotoxicity: Topical issue. In Mutation research-genetic toxicology and environmental mutagenesis, 2019, vol. 845, art.no. 402988. (2.256 - IF2018). ISSN 1383-5718.(COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí. HISENTS : 685817). Typ: ADCA
 • GÁBELOVÁ, Alena - BÉGEROVÁ, Patricia - KOPECKÁ, Kristína - BUOCIKOVÁ, Verona - KALINKOVÁ, Lenka - SMOLKOVÁ, Božena. Global DNA methylation in brast cancer cells determined by the comet assay. In ICAW 2019 : 13th International comet assay workshop. - Pushchino : Russian academy of sciences, 2019, p. 41.(HISENTS : 685817. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí. ICAW 2019 : International comet assay workshop). Typ: AFG
 • Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop : book of abstracts. Editors: Alena Gábelová, Monika Šramková. Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-80-972247-4-5(Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: FAI
 • GAJDOŠÍK, Martin - HINGERL, Lukas - ŠKOCH, Antonín - FREUDENTHALER, Angelika - KRUMPOLEC, Patrik - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - ŠEDIVÝ, P. - HÁJEK, Milan - ITARIU, Bianca K. - KREBS, M. - MAIER, Bernhard - BAUMGARTNER-PARZER, Sabina - TRATTNIG, S. - KRŠŠÁK, M.**. Ultralong TE in vivo 1 H MR spectroscopy of omega-3 fatty acids in subcutaneous adipose tissue at 7 T. In Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2019, vol. 50, no. 1, p. 71-82. (3.732 - IF2018). ISSN 1053-1807.(APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení). Typ: ADCA
 • GAJSKI, Goran** - ZEGURA, Bojana - LADEIRA, Carina - POURRUT, Bertrand - DEL BO, Cristian - NOVAK, M. - ŠRAMKOVÁ, Monika - MILIĆ, Mirta - GUTZKOW, Kristine Bjerve - COSTA, Solange - DUŠINSKÁ, Mária - BRUNBORG, Gunnar - COLLINS, Andrew. The comet assay in animal models: from bugs to whales - (Part 1 Invertebrates). In MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH, 2019, vol. 779, p. 82-113. (6.081 - IF2018). ISSN 1383-5742.(COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí). Typ: ADCA
 • GAJSKI, Goran** - ZEGURA, Bojana - LADEIRA, Carina - NOVAK, M. - ŠRAMKOVÁ, Monika - POURRUT, Bertrand - DEL BO, Cristian - MILIĆ, Mirta - GUTZKOW, Kristine Bjerve - COSTA, Solange - DUŠINSKÁ, Mária - BRUNBORG, Gunnar - COLLINS, Andrew. The comet assay in animal models: from bugs to whales - (Part 2 Vertebrates). In MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH, 2019, vol. 781, p. 130-164. (6.081 - IF2018). ISSN 1383-5742.(COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí). Typ: ADCA
 • GARAFOVÁ, Alexandra - KORNANOVÁ, E. - SVARCOVÁ, H. - CHOVANCOVÁ, D. - BOROVSKY, M. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Is the requirement of catecholamine support in neonates related to maternal stress-related diseases? In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 23.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍK, Juraj. DNA diagnostika najčastejších monogénových foriem diabetu na Slovensku = DNA diagnostics of the most common forms of monogenic diabetes in Slovakia. In Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti, 2019, roč. 19, č. 37, s. 13-19. ISSN 1335-8383.(VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie). Typ: ADFB
 • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍKOVÁ, Daniela - BRENNEROVÁ, Katarína - STANÍK, Juraj. Vzácne formy monogénového diabetu. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2019, vol. 22, suppl. 1, p. 27. ISSN 1211-9326.(Diabetologické dny. APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu). Typ: AFG
 • GIRETOVÁ, Mária** - MEDVECKÝ, Ľubomír* - PETROVOVÁ, Eva* - ČÍŽKOVÁ, Dáša* - DANKO, Ján* - MUDROŇOVÁ, Dagmar* - SLOVINSKÁ, Lucia* - BUREŠ, Radovan*. Polyhydroxybutyrate/Chitosan 3D Scaffolds Promote In Vitro and In Vivo Chondrogenesis. In Applied Biochemistry and Biotechnology, 2019, vol. 189, p. 556-575. (2.140 - IF2018). ISSN 0273-2289. Typ: ADCA
 • GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír - PETROVOVÁ, Eva - ČÍŽKOVÁ, Dáša - DANKO, Ján - SLOVINSKÁ, Lucia - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava. Chondrogénna diferenciácia potkaních mezenchýmových kmeňových buniek v polymérnych 3D nosičoch = Chondrogenic differentiation of rat mesenchymal STEM cells in polymeric 3D scaffolds. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, s. 83-87. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AFD
 • GLASA, Miroslav** - PREDAJŇA, Lukáš - WETZEL, T. - ŠOLTYS, Katarína - SABANADZOVIC, Sead. First report of grapevine rupestris vein feathering virus in grapevine in Slovakia. In Plant Disease, 2019, vol. 103, no. 1, p. 170. (3.583 - IF2018). ISSN 0191-2917. Dostupné na internete: <https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-06-18-1112-PDN>(VEGA 2/0036/16 : Molekulárna epidemiológia vírusov ovocných drevín a viniča hroznorodého naprieč agroekologickým rozhraním. APVV-15-0232 : Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizov). Typ: ADCA
 • GLASA, Miroslav** - ŠOLTYS, Katarína - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - BUDIŠ, J. - MRKVOVÁ, M. - KRAIC, Ján - MIHÁLIK, Daniel - RUIZ-GARCÍA, Ana B. High-throughput sequencing of Potato virus M from tomato in Slovakia reveals a divergent variant of the virus. In Plant Protection Science, 2019, vol. 55, no. 3, p. 159-166. (1.464 - IF2018). ISSN 1212-2580.(APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín. APVV-14-0055 : Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku). Typ: ADCA
 • GLASA, Miroslav - TOMAŠECHOVÁ, Jana - PREDAJŇA, Lukáš - ŠOLTYS, Katarína. Characterisation of virome identified in selected medical plants by next generation sequencing. In Applied natural sciences 2019 : book of abstracts. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019, s. 57. ISBN 978-80-572-0011-6.(APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín. International scientific conference Applied natural sciences 2019). Typ: AFH
 • GLASA, Miroslav - PREDAJŇA, Lukáš - ŠOLTYS, Katarína - MIHÁLIK, Daniel. High-throughput sequencing reveals common poppy (Papaver rhoeas L.) as a natural host for Turnip yellows virus. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 73. ISBN 978-80-86668-53-6.(APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • GOLIAŠ, Tereza** - KÉRY, Martin - RADENKOVIČ, Silvia - PAPANDREOU, Ioanna. Microenvironmental control of glucose metabolism in tumors by regulation of pyruvate dehydrogenase. In International journal of cancer, 2019, vol. 144, no. 4, p. 674-686. (4.982 - IF2018). ISSN 0020-7136. Typ: ADCA
 • GRABAN, Ján - PUHOVÁ, Agneša - JEŽOVÁ, Daniela. Dobrovoľné cvičenie v kombinácii s nízko tryptofánovou diétou ovplyvňuje expresiu B3 adrenergetických receptorov = Voluntary exercise in combination with low tryptophan diet affects the expression of B3 adrenergic receptors. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 51-52. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • GRABAN, Ján - BALAGOVÁ, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - JEŽOVÁ, Daniela. Voluntary exercise in combination with low tryptophan diet affects the expression of beta-3 adrenergic receptors. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 26.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • GREGAN, Juraj - SANYAL, Swastika - MOLNÁROVÁ, Lucia - RICHTEROVÁ, J. - HURAIOVÁ, Barbora - BENKO, Z. - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína - MECHTLER, Karl - ČIPÁK, Ľuboš. Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 146.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFG
 • GRINCHII, Daniil - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu. An agonist and an antagonist of delta opioid receptors modulate the excitability of rat hippocampal glutamate and midbrain monoamine neurons in vivo. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 27.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • GRMAN, Marián* - MIŠÁK, Anton* - KURAKOVÁ, Lucia - BREZOVÁ, Vlasta - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea - BALIŠ, Peter - TOMÁŠOVÁ, Lenka - KHARMA, Ammar - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - CHOVANEC, Miroslav** - ONDRIAŠ, Karol**. Products of sulfide/selenite interaction possess antioxidant properties, scavenge superoxide-derived radicals, react with DNA, and modulate blood pressure and tension of isolated thoracic aorta. In Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, vol. 2019, art. no. 9847650. (4.868 - IF2018). ISSN 1942-0900. Dostupné na internete: <http://downloads.hindawi.com/journals/omcl/2019/9847650.pdf>(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava). Typ: ADEA
 • GVOZDJÁKOVÁ, Anna** - KUCHARSKÁ, Jarmila - SUMBALOVÁ, Zuzana - NEMEC, Michal - CHLÁDEKOVÁ, Anežka - VANČOVÁ, Olga - RAUSOVÁ, Zuzana - KUBALOVÁ, Mária - KUZMIAKOVÁ, Zuzana - MOJTO, Viliam. Platelets mitochondrial function depends on CoQ10 concentration in winter, not in spring season. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no., p. 325-334. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882. Typ: ADNA
 • HAJIZADEH, Mohammad** - GIBBS, Adrian J. - AMIRNIA, Fahimeh - GLASA, Miroslav. The global phylogeny of Plum pox virus is emerging. In Journal of General Virology, 2019, vol. 100, no. 10, p. 1457-1468. (2.809 - IF2018). ISSN 0022-1317.(APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA
 • HANCKOVÁ, Miriam - BETÁKOVÁ, Tatiana - KOSTRÁBOVÁ, A. - TURIANOVÁ, Lucia. Sú adenovírusy zodpovedné za obezitu? In Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej, 2018, roč. 59, č. 4, s. 137-143. ISSN 0009-0646.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A). Typ: ADFB
 • HANCKOVÁ, Miriam - TOKÁROVÁ, Kristína - TURIANOVÁ, Lucia - SVETLÍKOVÁ, Darina - BETÁKOVÁ, Tatiana. NS1-truncated influenza A virus downregulates RIG-1-like receptor signaling pathway in brains of infected Balb/c mice. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 169-174. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A. APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • HAPAKOVÁ, Nikola - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HOLÍČKOVÁ, Andrea - HURBANOVÁ, Lenka - MIŠKOVSKÁ, V. - CHOVANEC, Michal - REJLEKOVÁ, Katarína - SVETLOVSKÁ, D. - KAĽAVSKÁ, Katarína - OBERTOVÁ, Jana - PALACKA, Patrik - SYCOVA MILA, Zuzana - MARDIAK, Jozef - CHOVANEC, Miroslav - MEGO, Michal**. High Endogenous DNA Damage Levels Predict Hematological Toxicity in Testicular Germ Cell Tumor Patients Treated With First-Line Chemotherapy. In Clinical Genitourinary Cancer, 2019, vol. 17, no. 5, p. e1020-e1025. (2.450 - IF2018). ISSN 1558-7673.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie). Typ: ADCA
 • HEKEL, R. - GAZDARICA, Juraj - BUDIŠ, J. - KUCHARÍK, Marcel - ĎURIŠ, F. - RADVÁNSZKY, Ján - TURŇA, Ján - SZEMES, Tomáš. Improved fetal fraction estimation by combining estimators based on fragment lengths and fragment counts in non-invasive prenatal testing. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, suppl. 2, p. 1638-1638. (3.650 - IF2018). ISSN 1018-4813.(European society of human genetics conference). Typ: AEMA
 • HIČÁK, Michal - HNATKO, Miroslav - LABUDOVÁ, Martina - GALUSKOVÁ, Dagmar - SEDLÁČEK, Jaroslav - LENČÉŠ, Zoltán - ŠAJGALÍK, Pavol. Bioproperties of Si3N4-based ceramics after oxy-acetylene flame treatment = Biologické vlastnosti keramiky na báze Si3N4 po opracovaní povrchu kyslíkovo-acetylénovým plameňom. In Workshop Processing and properties of advanced ceramics and glasses, November 20-22, 2019, Ráztočno, Slovak Republic : book of extended abstracts. Ed. Jana Valúchová; recenzenti Marián Janek, Robert Klement, Alexandra Kovalčíková, Monika Michálková, Jozef Ráheľ, Peter Tatarko. - Bratislava, Slovak Republic : Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2019, p. 30-41. ISBN 978-80-971648-8-1.(Workshop Processing and properties of advanced ceramics and glasses). Typ: AFD
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. View on aldosterone and the brain revisited. In Aldosterone-mineralocorticoid receptor - cell biology to translational medicine. - London, United Kingdom : IntechOpen, 2019, chapter 11, p. 165-175. ISBN 978-1-83962-198-7.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. COST action BM1301: Aldosterone and mineralocorticoid receptor: Pathophysiology, clinical implication and therapeutic innovations (ADMIRE)). Typ: AECA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša. Modulácia mineralokortikoidných receptorov ako možný cieľ psychorafmakologickej liečby. In XVI. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou. Kniha abstraktov. 17.-19.10.2019, Tatranská Lomnica. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2019, s. 26.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou). Typ: AFF
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Úzkostlivosť ako povahová črta a aldosterón = Anxiousness as a character trait and aldosterone. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 22-23. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy. APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - FRANKLIN, Michael - PUHOVÁ, Agneša - SANCHEZ, Connie - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv vortioxetínu a paroxetínu na zmeny hladín monoanímov a melatonínu v epifýze v animálnom modeli depresie = Changes in monoamines and melatonin in the pineal gland in response to vortioxetine and paroxetine in an animal model of depression. In 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Brno : Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost, 2019, s. 49.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - VRANKOVÁ, Stanislava - CEBOVÁ, Martina - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Chronic stress of post-weaning social isolation alters signaling via VGF/BDNF/TrkB and nitric oxide in the rat hippocampus. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 29.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • HNATKO, Miroslav - HIČÁK, Michal - LABUDOVÁ, Martina - GALUSKOVÁ, Dagmar - SEDLÁČEK, Jaroslav - ŠAJGALÍK, Pavol. Modification of biocompatible dense silicon nitride to bioactive ceramics by surface oxidation. In Engineering Ceramics 2019, Advanced Research Workshop: Ceramics for people, Smolenice castle, May 12-16, 2019 : book of abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute of Inorganic Chemistry, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 73. ISBN 978-80-971648-7-4.(Engineering Ceramics 2019 : Ceramics for people). Typ: AFH
 • HODOŠI, Richard - ŠUPOLÍKOVÁ, Miroslava - NOVÁKOVÁ, Eva - RADVÁK, Peter - GOLAIS, František. Impedančná analýza buniek ovplyvnených bioaktívnymi látkami asociovanými s myším herpetickým vírusom 68. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 191-196. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 1/0061/18 : Analýza bioaktívnych látok asociovaných s Myším herpetickým vírusom s antiproliferatívnymi a imunomodulačnými vlastnosťami v podmienkach in vitro a in vivo. APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • HOLÍČKOVÁ, Andrea - ROŠKA, Jan - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - MEGO, Michal - JURKOVIČOVÁ, Dana - CHOVANEC, Miroslav. Poškodenie DNA a jeho oprava ako nezávislé prognostické markery pri testikulárnych nádoroch zo zárodočných buniek. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 197-202. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • HOLÍČKOVÁ, Andrea - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - ROŠKA, Jan - HURBANOVÁ, Lenka - JURKOVIČOVÁ, Dana - MEGO, Michal - CHOVANEC, Miroslav. Prognostic value of the DNA damage level in peripheral blood mononuclear cells of chemotherapy-naive patients with testicular and bladder cancers. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 17-18. ISBN 978-80-972247-4-5.(VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • HOLÍKOVÁ, Viera - LENHARTOVÁ, Simona - BENKO, Mário - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Molecular cloning and characterization of human CELF5 involved in regulation of HCMV genomic DNA synthesis via interaction with HCMV UL141 protein. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 64-65. ISBN 978-80-86668-53-6.(APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • HORVÁTHOVÁ, Eva** - MASTIHUBOVÁ, Mária - KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - KIS, Peter - GÁLOVÁ, Eliška - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - KLAPÁKOVÁ, Martina - HUNÁKOVÁ, Ľuba - MASTIHUBA, Vladimír. Comparative study of relationship between structure of phenylethanoid glycopyranosides and their activities using cell-free assays and human cells culture in vitro. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2019, vol. 61, art.no. 104646. (3.067 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0887-2333.(VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: ADEA
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - HUNÁKOVÁ, Ľuba - MAJEROVÁ, Karolína - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - BRTKO, Július. Genotoxické účinky triorganocíničitých izotiokyanátov - ligandov nukleárnych retinoidných X receptorov v ľudských nádorových bunkových líniách prsníka MCF-7 a MDA-MB-231. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 34. ISSN 1210-0668.(Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. VEGA 2/0092/16 : Biologické účinky prostredia so zníženým množstvom deutéria alebo zvýšeným pH a fyzického cvičenia vo vzť ahu k onkologickým ochoreniam: implikácie pre terciárnu prevenciu. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: AFH
 • HORVÁTHOVÁ, Eva - MASTIHUBOVÁ, Mária - KARNIŠOVÁ POTOCKÁ, Elena - KIS, Peter - GÁLOVÁ, Eliška - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - KLAPÁKOVÁ, Martina - HUNÁKOVÁ, Ľuba - MASTIHUBA, Vladimír. Synthesis of phenylethanoid glycopyranosides and their structure vs. activity assessment in cell-free tests and on human cells cutured in vitro. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 37-38. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: AFH
 • HOŤKA, Matej - CAGALINEC, Michal - HILBER, K. - BOEHM, Stefan - KUBISTA, Helmut. L-type calcium channel-mediated Ca2+ influx exerts regulatory control of the mitochondrial ATP synthase in cultured hippocampal neurons. In 16th ANA - 25th APHAR meeting Innsbruck : Joint meeting of the Austrian Neuroscience Association and the Austrian Pharmacological Society. - Innsbruck : APHAR Australian Pharmacological Society, 2019, p. 29. ISSN 2309-8503.(ANA meeting of the Austrian Neuroscience Association. APHAR meeting of the Austrian Pharmacological Society). Typ: AFG
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - GÁBELOVÁ, Alena - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana - KOZICS, Katarína. An insight into biological activities of new series of quinazolinones: structure-activity relationship study. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. Editors: Alena Gábelová, Monika Šramková. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 47-51. ISBN 978-80-972247-4-5.(VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. VEGA 2/0027/16 : Antioxidačné, antikarcinogénne a fotoprotektívne účinky levanduľového oleja in vitro. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFD
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - KOZICS, Katarína - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. Evaluation of antioxidant potential and in vitro cytotoxicity of new quinazolinone derivatives. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 221-226. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. New unnatural gallotannins: synthesis and evaluation of biological activity using various in vitro assays. In Poster Abstracts: Eurocarb XX, June 30 - July 4, 2019, Leiden, The Netherlands. - Leiden, Holandsko : Leiden University, 2019, p. P98. Typ: AFG
 • HRICOVÍNIOVÁ, Jana - MICHNOVÁ, Hana - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - POSPÍŠILOVÁ, Šárka - JAMPÍLEK, Jozef - HRICOVÍNIOVÁ, Zuzana. Design, synthesis and biological activities of new synthetic gallotannins. In ChemZi : Zborník abstraktov: 71. Zjazd chemikov, 9-13 september 2019, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Slovensko, 2019, roč. 15, č. 1, s. 182. ISSN 1336-7242. Typ: AFH
 • HROBÁROVÁ, Lenka - HAVALOVÁ, Henrieta - LENHARTOVÁ, Simona - KÚDELOVÁ, Marcela. Finding of European brown hare syndrome virus in Lepus europaeus in Slovakia in 2017. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 232-237. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • HUNÁKOVÁ, Ľuba** - HORVÁTHOVÁ, Eva - MAJEROVÁ, Karolína - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - BRTKO, Július. Genotoxic effects of tributyltin and triphenyltin isothiocyanates, cognate RXR ligands: comparison in human breast carcinoma MCF 7 and MDA-MB-231 cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 5, p. 1198. (4.183 - IF2018). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/20/5/1198>(VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. VEGA 2/0092/16 : Biologické účinky prostredia so zníženým množstvom deutéria alebo zvýšeným pH a fyzického cvičenia vo vzť ahu k onkologickým ochoreniam: implikácie pre terciárnu prevenciu. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240120044 : TRANSMED 2. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: ADCA
 • HUNÁKOVÁ, Ľuba** - HORVÁTHOVÁ, Eva - GRONESOVÁ, Paulína - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - BRTKO, Július. Triorganotin isothiocyanates affect migration and immune check-point receptors in human triple-negative breast carcinoma MDA-MB-231 cells. In Anticancer Research, 2019, vol. 39, no. 9, p. 4845-4851. (1.935 - IF2018). ISSN 0250-7005.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0084/16 : Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA. VEGA 1/0136/18 : Diagnostický potenciál monitorovania fluorescenčných charakteristík telových tekutín a analýzy extracelulárnych mikrovezikúl u nádorových ochorení urogenitálneho systému. TRANSMED 1 e.č. 26240120008 : Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED1). ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: ADCA
 • HUNÁKOVÁ, Ľuba** - ZVARÍK, M. - MAJEROVÁ, Karolína - MESTANIK, M. - BELLA, Vladimír* - TONHAJZEROVÁ, Ingrid*. Cardiovagal regulation and transcutaneous pO2 in breast cancer patients - a pilot study. In Neoplasma, 2019, vol. 66, no. 2, p. 281-287. (1.771 - IF2018). ISSN 0028-2685.(VEGA 2/0092/16 : Biologické účinky prostredia so zníženým množstvom deutéria alebo zvýšeným pH a fyzického cvičenia vo vzť ahu k onkologickým ochoreniam: implikácie pre terciárnu prevenciu). Typ: ADDA
 • HURAIOVÁ, Barbora - KANOVITS, J. - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia - ČIPÁK, Ľuboš - GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína - DUNCAN, C.D.S. - MATA, J. - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea - GREGAN, Juraj. Characterization of putative short open reading frames in yeast Schizosaccharomyces pombe. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 227.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFK
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - VRANKOVÁ, Stanislava - CEBOVÁ, Martina - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša**. Behavioral alterations induced by post-weaning isolation rearing of rats are accompanied by reduced VGF/BDNF/TrkB signaling in the hippocampus. In Neurochemistry International, 2019, vol. 129, art. 104473. (3.994 - IF2018). ISSN 0197-0186.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Typ: ADCA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša**. Post-weaning social isolation of rats induces reduction in the gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) in the hippocampus. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 4, p. 365-368. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: ADDA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Nitrergická signalizácia a neurotrofné faktory v modeli sociálnej izolácie u potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 9-10.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Vzťah medzi neurotrofnými faktormi a behaviorálnymi zmenami navodnými sociálnou izoláciou potkanov od odstavu = The relationship between neurotrophic factors and behavioral changes induced by post-weaning social isolation. In 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Brno : Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost, 2019, s. 49-50.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti). Typ: AFG
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Post-weaning isolation rearing of rats reduced hippocampal gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) irrespective of sex. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 14.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • CHOMANIČ, Pavol - BALAGOVÁ, Lucia - GRABAN, Ján - TOROK, B. - ZELENA, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv blokády delta opioidných receptorov naltrindolom v kombinácii s obmedzením pohybu zvieraťa na expresiu rastových faktorov v hipokampe = The effect of delta opioid receptor blockade by naltrindole in combination with restraint on expression of growth factors in the rat hippocampus. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 52. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFG
 • CHOMANIČ, Pavol - BALAGOVÁ, Lucia - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela. Expression of growth factors in rat brain following the delta opioid receptor blockade by naltrindole and exposure to hypokinesis. In Summer school on stress : program & abstracts. - St.Petersburg, Russia : Pavlov institute of physiology of the russian academy of sciences, 2019, p. 45.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Summer school on stress). Typ: AFG
 • CHOMANIČ, Pavol - BALAGOVÁ, Lucia - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela. Expresia rastových faktorov v mozgu potkanov po blokáde delta opioidných receptorov naltrindolom v spojení s hypokinézou. In Slovenský lekár. - Banská Bystrica : MUDr.Fedo-Business Activities, 2019, roč. 28 [42], suppl., s. 16. ISSN 1335-0234.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFH
 • CHOMANIČ, Pavol - BALAGOVÁ, Lucia - KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Initial phase of coping with prolonged stress and delta opioid receptor blockade are associated with changes in hippocampal volume. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 15.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Facial expression during socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception in healthy men. In Summer school on stress : program & abstracts. - St.Petersburg, Russia : Pavlov institute of physiology of the russian academy of sciences, 2019, p. 46.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/18 : Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou. Summer school on stress). Typ: AFG
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - KARAILIEVOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neverbálne správanie počas chladového testu pod sociálnym tlakom vo vzťahu k percepcii stresu u zdravých mužov. In 46. Konferencia ČSETS : program a abstrakta. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019, s. 50. ISBN 978-80-907520-0-9.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. Konferencia ČSETS : Konference České a Slovenské etologické společnostipořádaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě). Typ: AFL
 • CHUDÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Is non-verbal behavior during socially evaluated cold pressor test affected by different stress perception in healthy men? In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 16.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • IAPAROV, Bogdan** - MOSKVIN, Alexander - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Stochastic and deterministic approaches to modelling calcium release in cardiac myocytes at different spatial arrangements of ryanodine receptors. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2019, vol. 48, no. 6, p. 579-584. (2.527 - IF2018). ISSN 0175-7571.(Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu). Typ: ADCA
 • IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - MOSKVIN, Alexander - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. The effect of dyad structure on formation of calcium sparks. A modelling study. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 57-58.(Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • IZÁKOVÁ, Ľ. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - BOROVSKÁ, M. - MOROVICSOVÁ, Eva - JEŽOVÁ, Daniela. Premenštruačná dysforická porucha a aldosterón = Premenstrual dysphoric disorder and aldosterone. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 23. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • IZÁKOVÁ, Ľ. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - SEGEDA, Viktor - JEŽOVÁ, Daniela. The dynamics of salivary aldosterone concentrations in patients during the treatment of depression. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 32.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • JACHOVÁ, Jana* - GOTTLIEB, Miroslav* - NÉMETHOVÁ, Miroslava* - MAČÁKOVÁ, Ľubica* - BONA, Martin* - BONOVÁ, Petra**. Neuroprotection mediated by remote preconditioning is associated with a decrease in systemic oxidative stress and changes in brain and blood glutamate concentration. In Neurochemistry International, 2019, vol. 129, no. 104461. (3.994 - IF2018). ISSN 0197-0186.(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: ADCA
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - BONOVÁ, Petra. Zmeny koncentrácie glutamátu v nervovom tkanive a v krvi po navodení vzdialenej ischemickej tolerancie = Changes in nerve tissue and blood glutamate concentration after remote ischemic tolerance induction. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 49-50. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADEB
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - BONOVÁ, Petra. Prítomnosť glutamátových transportérov na membránach krvných buniek a ich možná úloha v ischemickej tolerancii. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 109-112. ISBN 978-80-8129-106-7.(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AEDA
 • JACHOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MAČÁKOVÁ, Ľubica - BONOVÁ, Petra. Role of the glutamatre in remote ischemic tolerance induced before global cerebral ischemia. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AFG
 • JAKUBCOVÁ, Lucia - VOZÁROVÁ, Mária - HOLLÝ, Jaroslav - TOMČÍKOVÁ, Karolína - FOGELOVÁ, Margaréta - POLČICOVÁ, Katarína - KOSTOLANSKÝ, František - FODOR, Ervín - VAREČKOVÁ, Eva**. Biological properties of influenza A virus mutants with amino acid substitutions in the HA2 glycoprotein of the HA1/HA2 interaction region. In Journal of General Virology, 2019, vol. 100, no. 9, p. 1282-1292. (2.809 - IF2018). ISSN 0022-1317.(VEGA 2/0146/15 : Fuzogénna aktivita hemaglutinínu vírusu chrípky A ako faktor virulencie a patogenity. VEGA 2/0106/17 : Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli. VEGA 2/0048/19 : Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie. APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia. DO7RP-0025-10 : New drugs targeting influenza virus polymerase). Typ: ADCA
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Stress perception, cardiovascular and endocrine response to a socially evaluated cold-pressor test in healthy men. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 21.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela. Evaluation of stress in real-life situations. In Summer school on stress : program & abstracts. - St.Petersburg, Russia : Pavlov institute of physiology of the russian academy of sciences, 2019, p. 28.(APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. Summer school on stress). Typ: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela. Bed to bench feedback loop in searching the role of aldosterone in mental disorders. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 33.(APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • JEŽOVÁ, Daniela - KAPSDORFER, Daniela - PROKOPOVÁ, Barbora - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Kardiovaskulárna odpoveď v akútnom strese vo vzťahu k telesnej hmotnosti. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), Senec, október 7-9, 2019, SR : Zborník abstraktov. - Ústav pre výskum srdca CEM SAV : Občianske združenie Preveda, 2019, p. 13. ISBN 978-80-972360-5-2.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií). Typ: AFH
 • JURAČKA, Dominik - ĎUROVCOVÁ, Ivana - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea. Sledovanie potenciálnych genotoxických účinkov iónov hliníka. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 250-255. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • JURČÍK, Ján - SIVÁKOVÁ, Barbara - BARÁTH, Peter - ČIPÁK, Ľuboš. Quantitative phosphoproteomic analysis of CDC2 kinase substrates. In Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU. Chémia a technológie pre život : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Editori: Milena Reháková, Juraj Oravec. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 329-330. ISBN 978-80-8208-015-8.(VEGA 2/0070/16 : Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. ITMS 26240120031 : CEG - Centrum excelentnosti pre glykomiku. Chémia a technológie pre život : Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou). Typ: AFD
 • JURČÍK, Ján - SIVÁKOVÁ, Barbara - LUKÁČOVÁ, Veronika - BELLOVÁ, Jana - BARÁTH, Peter - ČIPÁK, Ľuboš. Quantitative phospohoproteomic analysis of Cdc2 kinase substrates. In 10th CEGSDM meeting : Central European Genome Stability and Dynamics Meeting. - Bratislava : SAS, 2019, p31.(VEGA 2/0070/16 : Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. ITMS 26240120031 : CEG - Centrum excelentnosti pre glykomiku. CEGSD meeting : Central European Genome Stability and Dynamics Meeting). Typ: AFL
 • JURČÍK, Matúš - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - BORBOVÁ, Marianna - MIKOLÁŠKOVÁ, Barbora - JURČÍK, Ján - BELLOVÁ, Jana - BARÁTH, Peter - GREGAN, Juraj - ČIPÁK, Ľuboš. Functional analysis of spliceosome-associated Gpl1 complex. In 10th CEGSDM meeting : Central European Genome Stability and Dynamics Meeting. - Bratislava : SAS, 2019, p35.(SASPRO 0032/01/02 : Identifikácia substrátov esenciálnych proteínkináz využitím shokat mutantov. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0070/16 : Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. CEGSD meeting : Central European Genome Stability and Dynamics Meeting). Typ: AFL
 • KAČMARIKOVÁ, Klaudia - BRIESTENSKÁ, Katarína - MISTRÍKOVÁ, Jela. Testovanie cytotoxickej a antivírusovej aktivity novosyntetizovaných derivátov chinolónu/chinolínu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 262-267. ISBN 978-80-223-4711-2.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • KAJANOVÁ, Ivana - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - BUGÁROVÁ, Nikola - ŠPITÁLSKY, Zdenko - MIČUŠÍK, Matej - BODIK, Michal - ŠIFFALOVIČ, Peter - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ŠLOUF, Miroslav - MAJKOVÁ, Eva - OMASTOVÁ, Mária - PASTOREKOVÁ, Silvia. Graphene oxide nanoplatform for targeting cancer cells via carbonic anhydrase is expressed in response to stresses in tumor microenvironment. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 34.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • KÁLOSI, Anna - LABUDOVÁ, Martina - ANNUŠOVÁ, Adriana - BENKOVIČOVÁ, Monika - KOLLÁR, Jozef - JERGEL, Matej - ŠIFFALOVIČ, Peter - MAJKOVÁ, Eva. Partial Zwitterionic Coating on MoS2 Nanoplatforms for Non-Specific Cellular Uptake Regulation. In GRAPHENE 2019 : Abstracts Book. - Rome, Italy : Phantoms Foundation, 2019, p. 388. Typ: AFK
 • KAPKA-SKRZYPCZAK, Lucyna** - CZAJKA, Magdalena - SAWICKI, Krzysztof - MATYSIAK-KUCHAREK, Magdalena - GÁBELOVÁ, Alena - ŠRAMKOVÁ, Monika - BARTYZEL-LECHFOROWICZ, Helena - KRUSZEWSKI, Marcin. Assessment of DNA damage in Polish children environmentally exposed to pesticides. In Mutation research-genetic toxicology and environmental mutagenesis, 2019, vol. 843, spec.issue, p. 52-56. (2.256 - IF2018). ISSN 1383-5718.(COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí). Typ: ADCA
 • KAPSDORFER, Daniela - VONDROVÁ, D. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - ŠEVČÍKOVÁ, L. - JEŽOVÁ, Daniela. Salivary stress markers are altered in prepubertal children with high trait anxiety. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 35.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny úzkostného správania a expresie črevných proteínov po podávaní spironolaktónu v neurovývinovom modeli chronického stresu = Changes in anxiety-like behaviour and expression of gut proteins induced by spironolactone treatment in a neurodevelopmental model of chronic stress. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 53. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Changes in gut barrier protein and mineralocorticoid receptor gene expression in a neurodevelopmental model of chronic stress. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 36.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • KÁZMEROVÁ, Simona - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Tvorba diád v priebehu postnatálneho vývinu u potkana. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 58-59.(Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. ITMS-26230120006. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • KÉRY, Martin* - ORAVCOVÁ, Nina* - RADENKOVIČ, Silvia - IULIANO, F. - TOMÁŠKOVÁ, Jana - GOLIAŠ, Tereza**. Pyruvate dehydrogenase kinase 1 and carbonic anhydrase IX targeting in hypoxic tumors. In Neoplasma, 2019, vol. 66, no. 1, p. 63-72. (1.771 - IF2018). ISSN 0028-2685.(SASPRO 0035/01/02 : Cielený zásah karbonickej anhydrázy IX a pyruvát dehydrogenázy kinázy 1 v hypoxickýxh kolorektálnych nádoroch. VEGA 2/0155/15 : Úloha karbonickej anhydrázy IX v nádorovom metabolizme: regulácia, funkcia a klinický význam. VEGA 2/0122/16 : Interakcia medzi hypoxiou a signálnymi dráhami zapojenými v diferenciácii, nádorovej progresii a metastázovaní.). Typ: ADDA
 • KHARMA, Ammar - GRMAN, Marián - MIŠÁK, Anton - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique - NASIM, Muhammad Jawad - ONDRIAŠ, Karol - CHOVANEC, Miroslav - JACOB, Claus**. Inorganic polysulfides and related reactive sulfur-selenium species from the perspective of chemistry. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 7, art. 1359. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-3049/24/7/1359>(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia). Typ: ADCA
 • KHARMA, Ammar - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - BREZOVÁ, Vlasta - KURAKOVÁ, Lucia - BARÁTH, Peter - JACOB, Claus - CHOVANEC, Miroslav - ONDRIAŠ, Karol - DOMÍNGUEZ-ÁLVAREZ, Enrique**. Release of reactive selenium species from phthalic selenoanhydride in the presence of hydrogen sulfide and glutathione with implications for cancer research. In New Journal of Chemistry, 2019, vol. 43, no. 29, p. 11771-11783. (3.069 - IF2018). ISSN 1144-0546. Dostupné na internete: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nj/c9nj02245g#!divAbstract>(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. VEGA 2/0014/17 : Štúdium účinkov produktov interakcie H2S/oxidovaný glutatión na membránové kanály a molekulárny mechanizmus ich pôsobenia. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu). Typ: ADCA
 • KISS, Alexander** - KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - PEČEŇÁK, Ján. c-Fos expression response to olanzapine, amisulpride, aripiprazole, and quetiapine single administration in the rat forebrain: Effect of a mild stress preconditioning. In Neurochemistry International, 2019, vol. 126, p. 187-194. (3.994 - IF2018). ISSN 0197-0186.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: ADCA
 • KISS, Alexander** - OSACKÁ, Jana. Spatial relationship between the c-Fos distribution and enkephalinergic, substance P, and tyrosine hydroxylase innervation fields after acute treatment with neuroleptics olanzapine, amisulpride, quetiapine, and aripiprazole in the rat septum. In Endocrine Regulations, 2019, vol. 53, no. 3, p. 165-177. ISSN 1210-0668.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli). Typ: ADNB
 • KLEMPA, Boris - LAVRACHENKO, L. - AUSTE, B. - WEISS, S. - KONDGEN, S. - BORŠOVÁ, Kristína - KRUGER, D.H. - LUKASHEV, A. - DREXLER, J.F. Tigray virus as a genetic chimaera between rodent-borne and shrew-borne hantaviruses. In 29th Annual Meeting of the Society for Virology : abstract book. - Dusseldorf : Universitat Dusseldorf, 2019, p. 191.(Annual Meeting of the Society for Virology). Typ: AFG
 • KLIMENKO, Olena* - PERNIŠ, Miroslav* - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - KLUBICOVÁ, Katarína** - SHEVCHENKO, Galina. Natural ecotype of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh (Chernobyl-07) respond to cadmium stress more intensively than the sensitive ecotypes Oasis and Columbia. In Ecotoxicology and environmental safety, 2019, vol. 173, p. 86-95. (4.527 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0147-6513.(ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami). Typ: ADCA
 • KLIMENKO, Olena - PERNIŠ, Miroslav - DANCHENKO, Maksym - ŠKULTÉTY, Ľudovít - SHEVCHENKO, Galina - KLUBICOVÁ, Katarína. Vplyv kadmia na rôzne ekotypy klíčnych rastlín Arabidopsis thaliana = Cadmium effect on different ecotypes of Arabidopsis thaliana seedlings. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 : sborník recenzovaných vědeckých prací. - Praha ; Zvolen : Česká zemědelská univerzita : Ústav ekológie lesa SAV, 2019, s. 61-64. ISBN 978-80-89408-35-1.(Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019). Typ: AECA
 • KLUCKOVA, Daniela - TARABOVÁ, Bohumila - KOLNÍKOVÁ, Miriam - FICEK, Andrej - LACINOVÁ, Ľubica - KÁDAŠI, Ľudevít - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Functional characterisation of novel SCN1A mutations in epileptic disorders. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, suppl. 1, p. 276-276. (3.650 - IF2018). ISSN 1018-4813.(Conference of the European-Society-of-Human-Genetics (ESHG) in conjunction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics (EMPAG)). Typ: AEMA
 • KOCIANOVÁ, Eva - BAĎUROVÁ, Lucia - POLČICOVÁ, Katarína - OVEČKOVÁ, Ingrid - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Analýza vplyvu vírusu lymfocytovej choriomeningitídy na metabolizmus hostiteľskej bunky. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 284-289. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • KOLNÍKOVÁ, Miriam** - JUNGOVÁ, Petra - ŠKOPKOVÁ, Martina - FOLTAN, Tomáš - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - MATTOŠOVÁ, Slávka. Late infantile metachromatic leukodystrophy due to novel pathogenic variants in the PSAP gene. In Journal of Molecular Neuroscience, 2019, vol. 67, no. 4, p. 559-563. (2.577 - IF2018). ISSN 0895-8696.(APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - CSATLÓSOVÁ, Kristína - ĎURIŠOVÁ, Barbora - BÖGI, Eszter - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - DREMENCOV, Eliyahu - MACH, Mojmír**. Electrophysiology and Behavioral Assessment of the New Molecule SMe1EC2M3 as a Representative of the Future Class of Triple Reuptake Inhibitors. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 23, art. no. 4218. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír. Behavioural comparison of aripiprazole and haloperidol after repeated treatment in the rat model of chronic mild stress. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 146, PO 107.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. EBPS Biennial Meeting 2019). Typ: AFK
 • KOPRDOVÁ, Romana - OSACKÁ, Jana - KISS, Alexander - MACH, Mojmír. Effect of repeated administration of haloperidol and aripiprazole on behavioural outcomes in chronic mild stress model in rats. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 39-40. Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 39-40. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • KOVANIČOVÁ, Zuzana - KURDIOVÁ, Timea - BALÁŽ, Miroslav - ŠTEFANIČKA, Patrik - VARGA, Lukáš - KRUMPOLEC, Patrik - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef. Zmeny v hladinách hormónov štítnej žľazy a parathormónu v odpovedi na chlad u otužilcov. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 269-273. ISBN 978-80-223-4712-9.(VEGA 2/0096/17 : Molekulárne mechanizmy termogenézy v hnedom tuku u človeka vo vzťahu k obezite, pohybovej aktivite a otužovaniu.. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD
 • KOZEJOVÁ, D.* - FECOVÁ, L.* - KLEIN, P.* - SABOL, R.* - HUDAK, R.* - ŠULLA, Igor* - MUDROŇOVÁ, D.* - GÁLIK, Ján* - VARGA, R.**. Biomedical applications of glass-coated microwires. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 470, p. 2-5. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] ALLUE, Alexandra - CORTE-LEON, Paula - GONDRA, Koldo - ZHUKOVA, Valentina - IPATOV, Mihail - MARIA BLANCO, Juan - GONZALEZ, Julian - CHURYUKANOVA, Margarita - TASKAEV, Sergey - ZHUKOV, Arcady. Smart composites with embedded magnetic microwire inclusions allowing non-contact stresses and temperature monitoring. In COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING. ISSN 1359-835X, 2019, vol. 120, no., pp. 12-20., Registrované v: WOS

  [1.1] CORTE-LEON, P. - ZHUKOVA, V. - IPATOV, M. - BLANCO, J. M. - GONZALEZ, J. - CHURYUKANOVA, M. - BARAIBAR, J. M. - TASKAEV, S. - ZHUKOV, A. Stress dependence of the magnetic properties of glass-coated amorphous microwires. In JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS. ISSN 0925-8388, 2019, vol. 789, no., pp. 201-208., Registrované v: WOS

  [1.2] MITXELENA-IRIBARREN, O. - CAMPISI, J. - MARTÍNEZ DE APELLÁNIZ, I. - LIZARBE-SANCHA, S. - ARANA, S. - ZHUKOVA, V. - MUJIKA, M. - ZHUKOV, A. Glass-coated ferromagnetic microwire-induced magnetic hyperthermia for in vitro cancer cell treatment. In Materials Science and Engineering C. ISSN 09284931, 2020-01-01, 106, pp., Registrované v: SCOPUS

 • KOZICS, Katarína - PUŠKÁROVÁ, Andrea - BUČKOVÁ, Mária - PANGALLO, Domenico - KALÁSZOVÁ, V. Antimicrobial, cyto/genotoxic effect of essential oils on human keratinocyte cell line HaCaT. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 43. ISBN 978-80-972247-4-5.(VEGA 2/0027/16 : Antioxidačné, antikarcinogénne a fotoprotektívne účinky levanduľového oleja in vitro. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • KOZICS, Katarína - PUŠKÁROVÁ, Andrea - BUČKOVÁ, Mária - KRAKOVÁ, Lucia - PANGALLO, Domenico. In vitro antibacterial and antifungal activity of six essential oil and their cyto/genotoxicity to human HEL 12469 cells. In ICAW 2019 : 13th International comet assay workshop. - Pushchino : Russian academy of sciences, 2019, p. 61.(VEGA 2/0027/16 : Antioxidačné, antikarcinogénne a fotoprotektívne účinky levanduľového oleja in vitro. ICAW 2019 : International comet assay workshop). Typ: AFK
 • KRAMPL, W. - BUDIŠ, J. - KUCHARÍK, Marcel - HEKEL, R. - LICHVÁR, M. - SMOĽAK, D. - BOHMER, M. - BALÁŽ, A. - ĎURIŠ, F. - GAZDARICA, Juraj - ŠOLTYS, Katarína - TURŇA, Ján - RADVÁNSZKY, Ján - SZEMES, Tomáš. SnakeLines: integrated set of computational pipelines for paired-end sequencing reads. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, suppl. 2, p. 1695-1695. (3.650 - IF2018). ISSN 1018-4813.(European society of human genetics conference. APVV-16-0264 : Zvýšenie organoleptickej kvality vína aplikáciou nesacharomycétových koštartérov optimalizovanou na základe analýzy mikroflóry použitím NGS a analýzy arómy. APVV-15-0232 : Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizov). Typ: AEMA
 • KRISTEK, František - GRMAN, Marián - ONDRIAŠ, Karol. In vivo measurement of H2S, polysulfides, and “SSNO− Mix”-Mediated vasoactive responses and evaluation of ten hemodynamic parameters from rat arterial pulse waveform. In Vascular Effects of Hydrogen Sulphide : Methods and Protocols. - Humana Press, 2019, p. 109-124. ISBN 978-1-4939-9527-1.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0067/13 : Efekt oxidu dusnatého a sírovodíka na štruktúru a funkciu kardiovaskulárneho systému u normotenzných a hypertenzných potkanov. VEGA č. 2/0048/17 : Vplyv endogénnej hladiny oxidu dusnatého a sírovodíka na tlak krvi, pulzovú vlnu, funkciu a štruktúru cievnej steny. VEGA 2/0079/19 : Biologické účinky nitrózopersulfidu a reaktívnych foriem síry na mitochondrie. MZ SR 2012/51-SAV-1 : Signálna dráha oxidu dusnatého a sírovodíka, jej poruchy a podiel na vzniku hypertenzie a aterosklerózy. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie). Typ: ABC
 • KRŠKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Lucia - LÓRY, Viktória - BALOGOVÁ, Erika - SUSKI, Maciej - OLSZANECKI, Rafal - SLAMKOVÁ, Miroslava - ZORAD, Štefan. Influence of insulin-regulated aminopeptidase on metabolism in obese zucker rats. In IRAP meeting 2019 : abstract book. - Greece : National centre for scientific research Demokritos, 2019, p. 11.(VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. IRAP meeting 2019). Typ: AFG
 • KRUSZEWSKI, Marcin** - SIKORSKA, Katarzyna - MECZYNSKA-WIELGOSZ, Sylwia - GRZELAK, Agnieszka - ŠRAMKOVÁ, Monika - GÁBELOVÁ, Alena - KAPKA-SKRZYPCZAK, Lucyna. Comet assay in neural cells as a tool to monitor DNA damage induced by chemical or physical factors relevant to environmental and occupational exposure. In Mutation research-genetic toxicology and environmental mutagenesis, 2019, vol. 845, art.no. 402990. (2.256 - IF2018). ISSN 1383-5718.(COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí). Typ: ADCA
 • KUBAŠOVÁ, Veronika - BELVONČÍKOVÁ, Petra - REŽUCHOVÁ, Ingeborg. Vplyv IFN-λ a vitamínu D na proliferáciu B-bunkových lymfómových. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 314-319. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0144/16 : Úloha vitamínu D a interferónov tretieho typu v gamaherpesvírusovej onkogenéze. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • KUBICOVÁ, Petronela - LÓRY, Viktória - BALOGOVÁ, Erika - KALOČAYOVÁ, Barbora - FERENCZYOVÁ, Kristína - BARTEKOVÁ, Monika - KRŠKOVÁ, Katarína. Vplyv kvercetínu na adipogenézu a metabolizmus lipidov v tukovom tkanive počas oxidačného stresu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 320-325. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. VEGA 2/0174/17 : Vplyv inhibície aminopeptidázovej aktivity iRAP (inzulínom-regulovaná aminopeptidáza) na metabolizmus tukového tkaniva pri obezite a inzulínovej rezistencii. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • KUBIRITOVÁ, Zuzana - RADVÁNSZKY, Ján** - GARDLIK, Roman. Cell-free nucleic acids and their emerging role in the pathogenesis and clinical management of inflammatory bowel disease. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 15, art.no. 3662. (4.183 - IF2018). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA
 • KUBIRITOVÁ, Zuzana - GYURASZOVÁ, Marianna - NAGYOVÁ, Emília - HYBLOVÁ, Michaela - HARŠANYOVÁ, Mária - BUDIŠ, J. - GAZDARICA, Juraj - ĎURIŠ, F. - KÁDAŠI, Ľudevít - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján**. On the critical evaluation and confirmation of germline sequence variants identified using massively parallel sequencing. In Journal of Biotechnology, 2019, vol. 298, p. 64-75. (3.163 - IF2018). ISSN 0168-1656.(VEGA 2/0115/15 : Štúdium možnej úlohy vybraných génov v molekulárnej patogenéze myotonickej dystrofie). Typ: ADCA
 • KUBIRITOVÁ, Zuzana. Secondary findings in the era of genomic medicine. In Newslab : časopis laboratórnej medicíny, 2019, roč. 10, č. 1, s. 32-36. ISSN 1338-9661(tlačené vydanie).(VEGA 2/0115/15 : Štúdium možnej úlohy vybraných génov v molekulárnej patogenéze myotonickej dystrofie). Typ: ADFB
 • KUBIRITOVÁ, Zuzana - BUDIŠ, J. - KUCHARÍK, Marcel - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján. High error rate in a specific region of the CFTR gene may lead to false variant findings when using massively parallel sequencing in molecular diagnostics of cystic fibrosis. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, suppl. 2, pp. 1621-1621. (3.650 - IF2018). ISSN 1018-4813.(European society of human genetics conference). Typ: AEMA
 • KUBIRITOVÁ, Zuzana - HARŠANYOVÁ, Mária - BUDIŠ, J. - KUCHARÍK, Marcel - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján. Vplyv repetitívnych motívov na chybovosť masívne paralelného sekvenovania. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 326-331. ISBN 978-80-223-4711-2.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • KUBIRITOVÁ, Zuzana - BUDIŠ, J. - KUCHARÍK, Marcel - SZEMES, Tomáš - RADVÁNSZKY, Ján. Nepopísané pseudogény: príčina zvýšenej chybovosti masívne paralelného sekvenovania. In Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie, 21.9. - 24.9.2019, Horný Smokovec. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2019, s. 41. ISBN 978-80-89965-27-4.(Biochemické dni 2019). Typ: AFH
 • KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KONERACKÁ, Martina** - STRBAK, O. - MOLČAN, Matúš - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ANTAL, Iryna - KHMARA, Iryna - LUČANSKÁ, Daša - TOMČO, Ladislav - BARÁTHOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - DOBROTA, D. - PASTOREKOVÁ, Silvia - KOPČANSKÝ, Peter. Poly-L-lysine designed magnetic nanoparticles for combined hyperthermia, magnetic resonance imaging and cancer cell detection. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 475, p. 316-326. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Typ: ADCA
 • KÚDELOVÁ, Marcela - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68), a newly discovered tick borne virus : open access peer-reviewed chapter. In Ticks and Tick-Borne Pathogens : open access peer-reviewed edited volume. - London, United Kingdom : IntechOpen, 2019, chapter 6, p. 1-18. ISBN 978-1-78985-766-5. Dostupné na internete: <https://www.intechopen.com/books/ticks-and-tick-borne-pathogens/murine-gammaherpesvirus-68-mhv-68-a-newly-discovered-tick-borne-virus>(VEGA 2/0087/17 : Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode. APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku). Typ: AECA
 • KUKOLJ, Tamara - JAUKOVIC, Aleksandra - PLAVÁ, Jana - CIHOVÁ, Marína - TRIVANOVIC, Drenka - BUGARSKI, Diana - KUČEROVÁ, Lucia - MIKLÍKOVÁ, Svetlana. Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells and breast cancer cells crosstalk in 3D conditions: involvement of NF-kB and HIF-1 signaling pathways. In Cells Communicate! : book of abstracts of the Second CellFit workshop 2019. - Belgrade, Serbia : Institute for Biological research "Siniša Stanković", University of Belgrade and COST Action CA16119, Brusels, 2019, p. 77-78. ISBN 978-86-80335-08-7.(APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. SK-SRB-2016-0031 : Úloha IL-6/NF-kB/HIF-1 signálnej dráhy v kmeňovosti prsníkových nádorových buniek sprostredkovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami izolovanými z tukového tkaniva. CellFit workshop 2019). Typ: AFG
 • KUREKOVÁ, Simona - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - CAGALINEC, Michal. Expression levels of selected calcium homeostasis- and mitochondrial dynamics- related proteins in Wolframin1 deficient rats. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2019, vol. 227, suppl. 718, p. 150-151. (5.868 - IF2018). ISSN 1748-1708.(Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF), Bologna (Italy). SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AEMA
 • Endocrine Regulations. Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-. Obmesačník. ISSN 1210-0668. Typ: FAI
 • LABUDOVÁ, Martina** - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - FABIANOVÁ, Andrea - BARÁTOVÁ, Magdaléna - DITTE, Peter - RADVÁK, Peter - NEMČOVIČOVÁ, Ivana - PASTOREKOVÁ, Silvia - PASTOREK, Jaromír. Absence of keratin 1 restricts the course of infection with lymphocytic choriomeningitis virus strain MX. In Acta Virologica, 2019, vol. 63, no. 2, p. 169-185. (0.554 - IF2018). ISSN 0001-723X.(VEGA 2/0146/12 : Objasnenie mechanizmov perzistentnej infekcie a šírenia vírusu Lymfocytárnej choriomeningitídy). Typ: ADDA
 • LAENEN, Lies - VERGOTE, V. - CALISHER, Charles H. - KLEMPA, Boris - KLINGSTROM, Jonas - KUHN, J. H. - MAES, P.**. Hantaviridae: current classification and future perspectives. In Viruses, 2019, vol. 11, no. 9, art. no. 788. (3.811 - IF2018). ISSN 1999-4915. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1999-4915/11/9/788>. Typ: ADMA
 • LAI, Hung-En - CANAVAN, Caoimhe - CAMERON, Loren - MOORE, Simon - DANCHENKO, Monika - KUIKEN, Todd** - SEKEYOVÁ, Zuzana** - FREEMONT, P.S.**. Synthetic Biology and the United Nations. In Trends in Biotechnology, 2019, vol. 37, no. 11, p. 1146-1151. (13.747 - IF2018). ISSN 0167-7799.(VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení."). Typ: ADCA
 • LENHARTOVÁ, Simona - HOLÍKOVÁ, Viera - BENKO, Mário - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Preparation and purification of the human immune inhibitory receptor CD160 in insect cells. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 344-348. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • LENHARTOVÁ, Simona - HOLÍKOVÁ, Viera - BENKO, Mário - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Analysis of BV-Sf9 time-course expression of CMV targeted immune checkpoint receptor CD160. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 63. ISBN 978-80-86668-53-6.(Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • LIŠKOVÁ, Veronika - HUDECOVÁ, Soňa - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - IULIANO, F. - ŠÍROVÁ, Marta - ONDRIAŠ, Karol - PASTOREKOVÁ, Silvia - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Type 1 sodium calcium exchanger forms a complex with carbonic anhydrase IX and via reverse mode activity contributes to pH control in hypoxic tumors. In Cancers, 2019, vol. 11, art.no. 1139. (6.162 - IF2018). ISSN 2072-6694.(APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-0893-11 : Molekulárne mechanizmy spolupôsobenia stresových hormónov a hypoxie v nádorových bunkách: vplyv na expresiu a funkciu nádorového proteínu CA IX. VEGA 2/0038/19 : Úloha vápnika a transportu vápnika v tumorigenéze a v liečbe nádorov). Typ: ADMA
 • LONEK, Ľubomír - PUHOVÁ, Agneša - GRIECSOVÁ-KINDERNAY, Lucia - PATEL, Sagar P. - ZOHDI, Vladislava - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa**. Voluntary Exercise May Activate Components of Pro-Survival Risk Pathway in the Rat Heart and Potentially Modify Cell Proliferation in the Myocardium. In Physiological Research, 2019, vol. 68, no. 4, p. 581-588. (1.701 - IF2018). ISSN 0862-8408.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: ADCA
 • LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - KOVÁČOVÁ, Dominika - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - HRDLIČKA, Jaroslav - FERKO, Miroslav - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Potenciálny význam fyzickej aktivity ako formy preconditioningu myokardu pred ischémiou. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), Senec, október 7-9, 2019, SR : Zborník abstraktov. - Ústav pre výskum srdca CEM SAV : Občianske združenie Preveda, 2019, p. A/16. ISBN 978-80-972360-5-2.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: AFH
 • LONEK, Ľubomír - KINDERNAY, Lucia - PUHOVÁ, Agneša - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KOVÁČOVÁ, D. - ZOHDI, Vladislava - JEŽOVÁ, Daniela - FERKO, Miroslav - RAVINGEROVÁ, Táňa. Voluntary exercise and delayed "remote" preconditioning as noninvasive and clinically relevant forms of "conditioning" of the heart. In 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS): "Cardiometabolic Diseases: How New Research May Lead to New Cardioprotective Therapy". September 11th-14th, 2019, Vrnjacka Banja, Serbia : Abstract Book. - Kragujevac, Srbsko : Faculty of Medical Sciences, University of Kragujevac, 2019, p. 197. ISBN 978-86-7760-136-2.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-15-0607 : Dynamika srdcového poškodenia: úloha nekroptotickej bunkovej smrti a prežívania kardiomyocytov. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFK
 • LONEK, Ľubomír - PUHOVÁ, Agneša - KINDERNAY, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - PATEL, Sagar P. - JEŽOVÁ, Daniela - RAVINGEROVÁ, Táňa. Chronic voluntary exercise-induced molecular signaling in myocardium of rats: beneficial versus detrimental effects. In 4rd EU-CARDIOPROTECTION COST Action MC and WG Meeting, Feb 12th – 15th 2019, Kragujevac, Serbia. - 2019, p. 15.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií). Typ: AFK
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda - HRICOVÁ, Ľudmila - BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - PAPCÚNOVÁ, Štefánia - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - GÁLIK, Ján. The role of NO/sGC/cGMP signaling in respiratory neuroplasticity. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy). Typ: AFG
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda - BIMBOVÁ, Katarína - STROPKOVSKÁ, Andrea - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - GÁLIK, Ján. Molecular mechanisms underlying functional recovery after spinal cord injury. In 10th IBRO World Congress of Neuroscience IBRO 2019 [elektronický zdroj]. - DEAGU, KOREA : Joint Meeting of International Brain Research Organization; Federation of Asias-Oceanian Neuroscience Societies, 2019.(Vega 2/0168/17 : Účinok GDNF vektora a blokovania inhibičných molekul na interneuronálne prepjenia a prerastanie axónov po cervikálnom a torakálnom poškodení miechy. APVV-15-0766 : Aplikácia kombinovanej terapie na potlačenie sekundárneho poškodenia miechy po traume. ITMS kód: 26220220127 : Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy. IBRO 2019 : The 10th IBRO World Congress of Neuroscience). Typ: AFG
 • MACEJOVÁ, Dana** - PODOBA, Ján - TOPOROVÁ, Lucia - KAJO, Karol - MACHALEKOVA, Katarina - BRTKO, Július. Causal associations of autoimmune thyroiditis and papillary thyroid carcinoma: mRNA expression of selected nuclear receptors and other molecular targets. In Oncology Letters, 2019, vol. 18, p. 4270-4277. (1.871 - IF2018). ISSN 1792-1074.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: ADMA
 • MACEJOVÁ, Dana - TOPOROVÁ, Lucia - BRTKO, Július. Vplyv prirodzených a sytetických triorganocíničitých ligandov na nukleárne retinoidné X receptory v bunkovej línii ľudského karcinómu prsníka MCF-7. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 37. ISSN 1210-0668.(Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: AFH
 • MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - BONOVÁ, Petra - MUCHA, Rastislav - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Analysis of rat mitochondria proteom in selected hipocampal regions after brain ischemic injury followed by remote postconditioning. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: AFG
 • MAES, P. - ADKINS, Scott - ALKHOVSKY, S. V. - AVŠIČ-ŽUPANC, T. - BALLINGER, M. J. - BENTE, D. A. - BEER, M. - BERGERON, E. - BLAIR, C. D. - BRIESE, T. - BUCHMEIER, M. J. - KLEMPA, Boris - KUHN, J. H.**. Taxonomy of the order Bunyavirales: second update 2018. In Archives of Virology, 2019, vol. 164, no. 3, p. 927-941. (2.261 - IF2018). ISSN 0304-8608. Typ: ADCA
 • MAJERNÍK, M. - JENDŽELOVSKÝ, R. - BABINČÁK, Marián - KOŠUTH, Ján - ŠEVC, Juraj - GOMBALOVÁ, Zuzana - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - BURÍKOVÁ, Monika - FEDOROČKO, Peter**. Novel insights into the effect of hyperforin and photodynamic therapy with hypericin on chosen angiogenic factors in colorectal micro-tumors created on chorioallantoic membrane. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 12, art. no. 3004. (4.183 - IF2018). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/20/12/3004>(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark)). Typ: ADCA
 • MAJERNÍK, M. - JENDŽELOVSKÝ, R. - BABINČÁK, Marián - KOŠUTH, Ján - ŠEVC, Juraj - GOMBALOVÁ, Zuzana - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - BURÍKOVÁ, Monika - FEDOROČKO, Peter. Vplyv účinku hyperforínu a fotodynamickej terapie s hypericínom na expresiu vybraných angiogénnych faktorov v kolorektálnych mikronádoroch kreovaných s využitím chorioalantoickej membrány. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 25-26. ISBN 978-80-972752-6-6.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • MAKINISTIAN, Leonardo* - MARKOVÁ, Eva* - BELYAEV, Igor**. A high throughput screening system of coils for ELF magnetic fields experiments: proof of concept on the proliferation of cancer cell lines. In BMC Cancer, 2019, vol. 19, art. no. 188. (2.933 - IF2018). ISSN 1471-2407. Dostupné na internete: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6396543/pdf/12885_2019_Article_5376.pdf>(ITMS 26220220129 : Implementácia rádiobiologického výskumu protónovej terapie s modulovanou intenzitou do klinickej onkologickej praxe. APVV-15-0250 : Odpoveď na poškodenia DNA a preleukemické klony v hematopoetických kmeňových bunkách v diagnostike, v stanovení rizika a v liečbe detskej leukémie. VEGA 2/0089/18 : Mechanizmy účinkov nízkoúrovňového elektromagnetického žiarenia na priebeh onkologických ochorení). Typ: ADCA
 • MARČEK CHORVÁTOVÁ, Alžbeta** - KIRCHNEROVÁ, Jana - CAGALINEC, Michal - MATEAŠÍK, Anton - CHORVÁT, Dušan Jr. Spectrally and spatially resolved laser-induced photobleaching of endogenous flavin fluorescence in cardiac myocytes. In Cytometry Part A, 2019, vol. 95, no. 1, p. 13-23. (3.433 - IF2018). ISSN 1552-4922.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca). Typ: ADCA
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Výskyt endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti mozgu dospelého potkana: imunohistochemická analýza = Appearance of endothelial nitric oxide synthase in brain neurogenic area of adult rat: immunohistochemical analysis. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 53-55. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Typ: ADEB
 • MATÚŠKOVÁ, Miroslava - TYČIAKOVÁ, Silvia - PLOTH, Kristína - BÁLINTOVÁ, S. - SMOLKOVÁ, Božena - CEYLAN, Sebnem Ercelen - GURBUZ, Mustafa Ulvi - TULU, Metin. Targeted combined therapy of colon cancer mediated by dendritic nanocarriers - preparation of multimodal nanosystem components and conditions for its efficacy evaluation. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. Editors: Alena Gábelová, Monika Šramková. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 77-83. ISBN 978-80-972247-4-5.(APVV-0052-12 : Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. TUBITAK SBAG 118S126 : TAcTiCAl. VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFD
 • MEGO, Michal - AGTHOVEN, Ton van - GRONESOVÁ, Paulína - CHOVANEC, Michal - MIŠKOVSKÁ, V. - MARDIAK, Jozef - LOOIJENGA, Leendert H.J.**. Clinical utility of plasma miR-371a-3p in germ cell tumors. In Journal of cellular and molecular medicine, 2019, vol. 23, no. 2, p. 1128-1136. (4.658 - IF2018). ISSN 1582-1838. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcmm.14013>. Typ: ADCA
 • MIKUŠOVÁ, Miriam - VOZÁROVÁ, Mária - TOMČÍKOVÁ, Karolína - KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva. Prítomnosť baktérií v krvi a slezine u myší koinfikovaných vírusom chrípky typu A a baktériou Streptococcus pneumoniae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 397-402. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0106/17 : Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli. VEGA 2/0048/19 : Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie. VEGA 2/0055/18 : Vplyv infekcie vtáčím vírusom chrípky na vývoj sekundárnej bakteriálnej infekcie. APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia. DO7RP-0025-10 : New drugs targeting influenza virus polymerase. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • MILATA, Viktor - SVEDOVÁ, Alexandra - BARBIERIKOVÁ, Zuzana - HOLUBKOVÁ, Eva - ČIPÁKOVÁ, Ingrid - CHOLUJOVÁ, Dana - JAKUBÍKOVÁ, Jana - PÁNIK, Miroslav - JANTOVÁ, Soňa - BREZOVÁ, Vlasta** - ČIPÁK, Ľuboš**. Synthesis and anticancer activity of novel 9-O-substituted berberine derivatives. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, no. 9, art.no. 2169. (4.183 - IF2018). ISSN 1422-0067. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1422-0067/20/9/2169>(SASPRO 0032/01/02 : Identifikácia substrátov esenciálnych proteínkináz využitím shokat mutantov. VEGA 2/0004/10 : Inhibítory PARP-1: geneticky špecifické látky na liečbu nádorov s poruchou BRCA1/2 proteínov. VEGA 2/0076/17 : Vplyv mikroprostredia a protinádorovej terapie na diverzitu malígnych subklonov v MM a WM. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: ADCA
 • MIŠÁK, Anton - KURAKOVÁ, Lucia - GOFFA, Eduard - BREZOVÁ, Vlasta - GRMAN, Marián - ONDRIAŠOVÁ, Elena - CHOVANEC, Miroslav* - ONDRIAŠ, Karol**. Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 6, p. 1148. (3.060 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-3049/24/6/1148>. Typ: ADCA
 • MIŠOVÁ, Ivana - BUDIŠ, J. - BENKO, Z. - GAZDARICA, Juraj - SMONDRKOVÁ, M. - PICHLEROVÁ, K. - STRIEŠKOVÁ, Lucia - ČIPÁK, Ľuboš - GREGAN, Juraj - SZEMES, Tomáš - BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia. Homologous recombination proteins act with HIRA to repress gene expression near LTR repeats. In Pombe 2019 : 10th International fission yeast meeting. Embo workshop. Abstract book. - Barcelona : EMBO, 2019, p. 164.(Pombe 2019 : International fission yeast meeting). Typ: AFK
 • MÓCOVÁ, Angelika - KUBIRITOVÁ, Zuzana - KÁDAŠI, Ľudevít - RADVÁNSZKY, Ján. Myotonická dystrofia na Slovensku: Štatistické hodnotenie pacientov so suspektnou diagnózou. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 409-414. ISBN 978-80-223-4711-2.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • MÓCOVÁ, Angelika - ŠPALEK, Peter - KÁDAŠI, Ľudevít - RADVÁNSZKY, Ján. Molekulárna diagnostika myotonických dystrofií na Slovensku alebo o čom hovoria údaje z posledných 30 rokov. In Via practica. - Bratislava : Solen, 2019, suppl. 2, s. 20-21. ISSN 1336-4790.(Slovenská konferencia o zriedkavých chorobách). Typ: AFH
 • MOLNÁR, T. - BARTOŠOVÁ, Mária - ANTOŠOVÁ, M. - ŠKULTÉTY, Ľudovít - POLAKOVIČ, Milan**. Cost-effective indirect ELISA method for determination of recombinant human erythropoietin in production streams. In Chemical Papers, 2019, vol. 73, no. 3, p. 713-718. (1.246 - IF2018). ISSN 0366-6352.(ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny. APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia). Typ: ADCA
 • MOSNÁ, Barbora - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július. Profil expresie mRNA vybraných génov po interakcii prirodzených ligandov s nukleárnymi retinoidnými X receptormi v ľudskej nádorovej línii karcinómu prsníka MDA-MB-231. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 40. ISSN 1210-0668.(Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: AFH
 • MRAVEC, Boris**. Chemical sympathectomy attenuates lipopolysaccharide-induced increase of plasma cytokine levels in rats pretreated by ACTH. In Journal of Neuroimmunology, 2019, vol. 337, art.no. 577086. (2.832 - IF2018). ISSN 0165-5728.(VEGA 2/0015/19 : Úloha urokortínu 2 v regulácii stresovej reakcie). Typ: ADCA
 • MRAVEC, Boris** - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - ČERNÁČKOVÁ, Alena. Hypothalamic inflammation at a crossroad of somatic diseases. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2019, vol. 39, no. 1, p. 11-29. (3.811 - IF2018). ISSN 0272-4340.(VEGA 2/0028/16 : Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu. APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom). Typ: ADCA
 • MRAVEC, Boris** - DUBRAVICKÝ, J.* - TIBENSKÝ, Miroslav - HORVÁTHOVÁ, Ľubica. Effect of the nervous system on cancer: analysis of clinical studies. In Bratislava Medical Journal, 2019, vol. 120, no. 2, p. 119-123. (0.859 - IF2018). ISSN 0006-9248. Typ: ADNA
 • MUCHA, Rastislav - SIHOTSKÝ, V. - BONOVÁ, Petra - MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - VIRAG, M. - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Proteomické markery ischemického kondiciovania cerebrálnej ischémie - krátke review = Proteomic markers of ischemic conditioning in cerebral ischemia - short review. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 55-56. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: ADEB
 • MUCHA, Rastislav - JACHOVÁ, Jana - FEDOROVÁ, Jana - BLAŠKO, Juraj - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra - MAČÁKOVÁ, Ľubica - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Štúdium vplyvu postkondiciovania na úroveň degradácie neurónov oblasti striatum a cortex v skorom post-ischemickom štátiu fokálnej cerebrálnej ischémie. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 177-181. ISBN 978-80-8129-106-7.(VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia)). Typ: AEDA
 • MUCHA, Rastislav - TALIAN, I. - SIHOTSKÝ, Vladimír - BONOVÁ, Petra - MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - VIRAG, Michal - FURMAN, M.Š. - NÉMETHOVÁ, Miroslava. Identifikácia zmien zloženia proteómu počas ischémie a v skorej fáze reperfúzie na základe analýzy krvnej plazmy(6. Neformální proteomické setkání. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AFG
 • MURCK, Harald - LUERWEG, B. - HAHN, Josef - BRAUNISCH, M. - JEŽOVÁ, Daniela - JANSEN, André - KIRCHER, Tilo. Dynamic morphological brain changes and their potential role in therapy refractory depression. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 43.(Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • NEMČOVIČ, Marek - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - HOLÍKOVÁ, Viera - ZAJONC, Dirk - SEDY, J. - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Getting inspiration from molecular immunomodulation mechanism caused by human cytomegalovirus. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting, February 13-15, 2019, Bratislava : Book of Abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 20. ISBN 978-80-86668-53-6.(SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFH
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Human cytomegalovirus, strategies to evade the immune system by modulating multiple effector pathways. In So Flacs : South Florida Section American Chemical Society. - Miami, Florida : Larkin University, 2019, 2019, vol. 29, no. 2, p. 34.(SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál. APVV-14-0839 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovirusom a jej imunoterapeuticky potencial IMMUNOMOD. VEGA 2/0020/18 : Molekulárne imunorozpoznávanie vírusového UL144 glykoproteínu endogénnymi signálnymi molekulami a ich klinický význam. So Flacs : South Forida Section American Chemical Society). Typ: AFE
 • NÉMETHOVÁ, Miroslava - TKÁČIKOVÁ, S. - MAČÁKOVÁ, Ľubica - JACHOVÁ, Jana - MUCHA, Rastislav - BONOVÁ, Petra - TALIAN, I. Two different approaches proteomic analysis of rat CA1 region after brain ischemic injury followed by remote postconditioning. In FENS Regional Meeting : Abstract Book [elektronický zdroj]. - Belgrade, Serbia : FENS, 10. - 13. July 2019. https://www.fensfrm2019.rs/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Session-Final.pdf(VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AFG
 • NÉMETHOVÁ, Miroslava - TALIAN, I. - TKÁČIKOVÁ, S. - MAČÁKOVÁ, Ľubica - MUCHA, Rastislav - JACHOVÁ, Jana - BONOVÁ, Petra. Využitie LCMS proteomickej analýzy vo výskume ischemického poškodenia a ischemickej tolerancie v mozgu potkana(6. Neformální proteomické setkání. VEGA 2/0094/18 : Neuroprotekcia v procese získania ischemickej tolerancie z pohľadu sledovania reakčných dráh v mozgu potkana (proteomická MALDITOF/TOF štúdia). VEGA 2/0029/18 : Úloha glutamátových transporterov krvných buniek v ischemickej tolerancii). Typ: AFG
 • NÉMETHOVÁ, Veronika - KLEŠČÍKOVÁ, Lucia - MAZANCOVÁ, Petra - BÁBELOVÁ, Andrea - GÁBELOVÁ, Alena - ŠELC, Michal - BÁTOROVÁ, Angelika - RÁZGA, Filip. Unprecedented selectivity in target recognition. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 84-85. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - BÁBELOVÁ, Andrea - GÁBELOVÁ, Alena - ŠELC, Michal - KOPECKÁ, Kristína - POTURNAYOVÁ, Alexandra - NÉMETHOVÁ, Boglárka - BÁTOROVÁ, Angelika - HATALOVÁ, Antónia - RÁZGA, Filip. Selective drug interference: a persistent challenge against off-target effects. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 70. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • NIAZI, Yasmeen** - THOMSEN, Hauke* - SMOLKOVÁ, Božena - VODIČKOVÁ, Ľudmila - VODENKOVÁ, Soňa - KROUPA, Michal - VYMETALKOVÁ, Veronika - KAZIMÍROVÁ, A. - BARANČOKOVÁ, Magdaléna - VOLKOVOVÁ, K. - STARUCHOVÁ, M. - HOFFMANN, P. - NOTHEN, Markus M. - DUŠINSKÁ, Mária - MUSAK, Ľudovít - VODIČKA, Pavel - HEMMINKI, Kari - FORSTI, Asta. Genetic variation associated with chromosomal aberration frequency: A genome-wide association study. In Environmental and Molecular Mutagenesis, 2019, vol. 60, no. 1, p. 17-28. (2.528 - IF2018). ISSN 0893-6692. Typ: ADCA
 • NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - MIHANOVIC, Ivan - LJUBKOVIC, Marko - BULAT, Cristijan - MARINOVIC, Jasna - ZAHRADNÍK, Ivan. Degradation of mitochondria in cardiomyocytes of patients after ischemic crisis. In 47. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), Senec, október 7-9, 2019, SR : Zborník abstraktov. - Ústav pre výskum srdca CEM SAV : Občianske združenie Preveda, 2019, p. 19. ISBN 978-80-972360-5-2.(Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie). Typ: AFH
 • OBACZ, J. - SOMMEROVA, Lucia - SICARI, Daria - DURECH, Michal - AVRIL, Tony - IULIANO, F. - PASTOREKOVÁ, Silvia - HRSTKA, R. - CHEVET, Eric - DELOM, Frederic - FESSART, Delphine**. Extracellular AGR3 regulates breast cancer cells migration via Src signaling. In Oncology Letters, 2019, vol. 18, no. 5, p. 4449-4456. (1.871 - IF2018). ISSN 1792-1074. Dostupné na internete: <https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2019.10849>. Typ: ADMA
 • OHRADANOVA-REPIC, A. - MACHACEK, C. - DONNER, C. - MÜHLGRABNER, Vanessa - PETROVČÍKOVÁ, Eva - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - VIČÍKOVÁ, Kristína - HOŘEJŠÍ, Václav - STOCKINGER, H. - LEKSA, Vladimír**. The mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor 2 receptor mediates plasminogen-induced efferocytosis. In Journal of Leukocyte Biology, 2019, vol. 105, no. 3, p. 519-530. (4.012 - IF2018). ISSN 0741-5400.(APVV-16-0452 : Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom (PPIS)). Typ: ADCA
 • ONDICOVÁ, K.* - HEGEDUSOVÁ, N.* - TIBENSKÝ, Miroslav - MRAVEC, Boris**. Ivabradine reduces baseline and stress-induced increase of heart rate and blood pressure and modulates neuroendocrine stress response in rats depending on stressor intensity. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 2, p. 165-173. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • ONDIČOVÁ, Katarína - TILLINGER, Andrej - PEČEŇÁK, Ján - MRAVEC, Boris**. The vagus nerve role in antidepressants action: Efferent vagal pathways participate in peripheral anti-inflammatory effect of fluoxetine. In Neurochemistry International, 2019, vol. 125, p. 47-56. (3.994 - IF2018). ISSN 0197-0186.(ITMS 26240120023 : Dobudovanie Centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave). Typ: ADCA
 • OPATTOVÁ, A.** - HORÁK, J. - VODENKOVÁ, Soňa - KOSTOVCIKOVÁ, Klara - CUMOVÁ, Andrea - MACINGA, Peter - GALANOVÁ, Natalie - REJHOVÁ, Alexandra - VODIČKOVÁ, Ľudmila - KOZICS, Katarína - TURNOVCOVÁ, Karolina - HUCL, Tomas - SLIVA, Daniel - VODIČKA, Pavel**. Ganoderma Lucidum induces oxidative DNA damage and enhances the effect of 5-Fluorouracil in colorectal cancer in vitro and in vivo. In Mutation research-genetic toxicology and environmental mutagenesis, 2019, vol. 845, art.no. 403065. (2.256 - IF2018). ISSN 1383-5718. Typ: ADCA
 • OSACKÁ, Jana** - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - ČERNÁČKOVÁ, Alena - KISS, Alexander. Clozapine impact on FosB/ΔFosB expression in stress preconditioned rats: response to a novel stressor. In Endocrine Regulations, 2019, vol. 53, no. 2, p. 83-92. ISSN 1210-0668.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli). Typ: ADNB
 • OSACKÁ, Jana - KOPRDOVÁ, Romana - PEČEŇÁK, Ján - KISS, Alexander. Effect of olanzapine, amisulpride, quetiapine, and aripiprazole on c-Fos expression in the rat forebrain structure: an outcome of mild stress preconditioning. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXX.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • PADOVÁ, Alexandra** - ROKYTOVÁ, Ivana - MRAVEC, Boris - KVETŇANSKÝ, Richard - VARGOVIČ, Peter. Exposure to a single immobilization or lipopolysaccharide challenge increases expression of genes implicated in the development of Alzheimer s disease in the mice brain cortex. In Endocrine Regulations, 2019, vol. 53, no. 2, p. 100-109. ISSN 1210-0668.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA 2/0069/18 : Úloha neuroendokrinných faktorov stresovej odpovede v regulácii aktivity imunitného systému cicavcov). Typ: ADNB
 • PADOVÁ, Alexandra - VARGOVIČ, Peter - ROKYTOVÁ, Ivana. Chronický stres znižuje vplyv bakteriálneho zápalu na expresiu markerov Alzheimerovej choroby v mozgovej kôre myší. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 199-202. ISBN 978-80-223-4712-9.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD
 • PASTOREKOVÁ, Silvia** - GILLIES, Robert J. The role of carbonic anhydrase IX in cancer development: links to hypoxia, acidosis, and beyond. In Cancer and Metastasis Reviews, 2019, vol. 38, no. 1-2, p. 65-77. (6.667 - IF2018). ISSN 0167-7659. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10555-019-09799-0>(APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie). Typ: ADMA
 • PASTOREKOVÁ, Silvia - BARANČÍK, Miroslav. Súčasné trendy výskumu v biochémii a molekulárnej biológii v rámci Slovenskej akadémie vied. In Biochemické dni 2019 : Zborník abstraktov z konferencie. Editor Gabriela Gavurníková. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 2019, s. 51. ISBN 978-80-89965-27-4.(Biochemické dni 2019). Typ: AFF
 • PATSULA, Vitalii - TULINSKÁ, J.** - TRACHTOVÁ, Štěpánka - KURICOVÁ, M. - LIŠKOVÁ, A. - ŠPANOVÁ, A. - ČIAMPOR, Fedor - VÁVRA, Ivo - RITTICH, B - URSINYOVÁ, Monika - DUŠINSKÁ, Mária - ILAVSKÁ, S. - HORVÁTHOVÁ, Mira - MASANOVA, Vlasta - UHNAKOVA, Iveta - HORÁK, Daniel**. Toxicity evaluation of monodisperse PEGylated magnetic nanoparticles for nanomedicine. In Nanotoxicology, 2019, vol. 13, no. 4, p. 510-526. (5.955 - IF2018). ISSN 1743-5390.(INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka). Typ: ADCA
 • PAULOVÁ, Petronela. Špecifiká vo výžive onkologických pacientov. In Nutrition news, 2019, roč. 3, č. 1, s. 5-8. ISSN 2585-7711. Typ: ADFB
 • PAULOVÁ, Petronela - SCHÖN, Martin - CEHULOVÁ, Katarína - KRUMPOLEC, Patrik - SLOBODOVÁ, Lucia - SEDLIAK, M. - NIELSEN, B.S. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Synergia účinkov 3-mesačného aeróbne/silového tréningu a príjmu vlákniny na črevný mikrobióm, energetický metabolizmus a kognitívne funkcie u seniorov s miernym kognitívnym deficitom = The synergistic effects of three-month aerobic/strength training intervention and dietary fiber intake on the gut microbiome, energy metabolism and codnitive functions in seniors with mild cognitive impairment. In 1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : Slovenská obezitologická asociácia, 2019, s. 72-73. ISBN 978-80-973245-5-1.(VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
 • PAULOVÁ, Petronela - SCHÖN, Martin - CEHULOVÁ, Katarína - KRUMPOLEC, Patrik - SLOBODOVÁ, Lucia - SEDLIAK, M. - NIELSEN, Dennis S. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. The synergistic effects of three-month intensive supervised exercise training on the human gut microbiome, metabolome, energy metabolism and cognitive functions in seniors with mild cognitive impairment. In CAU-PMI-UCPH-DDA autumn school for PhD students : the role of the micorbiome in complex metabolic and inflammatory diseases. - Ebberup : Danish diabetes academy, 2019, p. 60.(CAU-PMI-UCPH-DDA autumn school for PhD students : the role of the micorbiome in complex metabolic and inflammatory diseases). Typ: AFK
 • PECIMONOVA, Martina - KLUCKOVA, Daniela - CSICSAY, František - REBLOVÁ, K. - KRAHULEC, Ján - PROCHÁZKOVÁ, D. - ŠKULTÉTY, Ľudovít - KÁDAŠI, Ľudevít - ŠOLTYSOVÁ, Andrea**. Structural and functional impact of seven missense variants of phenylalanine hydroxylase. In GENES-BASEL, 2019, vol. 10, no. 6, art. no. 459. (3.331 - IF2018). ISSN 2073-4425. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4425/10/6/459/htm>(APVV-0240-12 : Funkčná analýza novoidentifikovaných DNA variantov v génoch zodpovedných za cystickú fibrózu a fenylketonúriu. ITMS 26240220058 : Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách). Typ: ADMA
 • PECIMONOVA, Martina - SMOĽAK, D. - BUDIŠ, J. - LICHVÁR, M. - TURŇA, Ján - RADVÁNSZKY, Ján - SZEMES, Tomáš. Exome-based bottom-up approach of molecular diagnostics in a clinically ambiguous family with a polystigmatized patient revealed ultra-rare NEDD4L associated periventricular nodular heterotopia. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, suppl. 2, p. 1453-1454. (3.650 - IF2018). ISSN 1018-4813.(European society of human genetics conference). Typ: AEMA
 • PEČEŇÁK, Ján - KOPRDOVÁ, Romana - BUNDZIKOVA, J. - KISS, Alexander. c-Fos expression response to olanzapine, amisulpride, quetiapine, and aripiprazole in the rat forebrain and effect of a mild stress preconditioning. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 1, p. S393. (4.468 - IF2018). ISSN 0924-977X.(ECNP Congress 2018 : The future of CNS treatments. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AEMA
 • PLAVÁ, Jana - CIHOVÁ, Marína - BURÍKOVÁ, Monika - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KUČEROVÁ, Lucia - MIKLÍKOVÁ, Svetlana**. Recent advances in understanding tumor stroma-mediated chemoresistance in breast cancer. In Molecular Cancer, 2019, vol. 18, p. 67. (10.679 - IF2018). ISSN 1476-4598. Dostupné na internete: <https://molecular-cancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12943-019-0960-z>(APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. VEGA 2/0087/15 : Úloha stresovej odpovede mezenchýmových stromálnych buniek v rezistencii ľudských nádorových buniek na liečbu. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka). Typ: ADCA
 • PLAVÁ, Jana - CIHOVÁ, Marína - BURÍKOVÁ, Monika - BOHÁČ, Martin - KUČEROVÁ, Lucia - MIKLÍKOVÁ, Svetlana. Zmeny funkčných vlastností nádorovo-asociovaných mezenchýmových stromálnych buniek u pacientok s karcinómom prsníka. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 108-112. ISBN 978-80-223-4712-9.(APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD
 • PLAVÁ, Jana - CIHOVÁ, Marína - BURÍKOVÁ, Monika - KUČEROVÁ, Lucia - BOHÁČ, Martin - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - MIKLÍKOVÁ, Svetlana. Nádorom podmienené zmeny funkčných vlastností buniek mikroprostredia. In SEKCAMA SOS SLS : 24. medzinárodná pracovná konferencia. - Bratislava : Thuasne, 2019, blok I., p. 17. ISBN 978-80-89305-53-7.(APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. Medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA SOS SLS : sekcia pre karcinóm prsníka. Celoslovenská konferencia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii). Typ: AFH
 • PLAVÁ, Jana - CIHOVÁ, Marína - BURÍKOVÁ, Monika - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - KUČEROVÁ, Lucia - MIKLÍKOVÁ, Svetlana. Štúdium molekulárnych mechanizmov zahrnutých v MSC-sprostredkovanej chemorezistencii prsníkových nádorových buniek. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2019. book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2019, abstract no.: 1803. ISBN 978-80-972360-4-5.(APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019 : PREVEDA). Typ: AFH
 • PLOTH, Kristína - BUOCIKOVÁ, Verona - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - TYČIAKOVÁ, Silvia - SMOLKOVÁ, Božena - MATÚŠKOVÁ, Miroslava. Targeted treatment of breast and colorectal cancer by drug/gene loaded nanoparticles. In XXIII. Biologické dny : Moderní trendy biomedicínského výzkumu : sborník přednášek a posteru, program. - Praha : Venice Praha, s.r.o., 2019, p. 64. ISBN 978-80-270-6488-5.(TUBITAK SBAG 118S126 : TAcTiCAl. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. APVV-0052-12 : Mechanizmy interakcii a účinku terapie pomocou mezenchýmových stromálnych buniek exprimujúcich gény konvertujúce predliečivo na nádorové kmeňové bunky. HISENTS : 685817. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Biologické dny 2019 : Moderní trendy biomedicínského výzkumu). Typ: AFK
 • POKORNÝ, J. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Hologenom - úloha mikrobiomu = Hologenom - The role of microbiom. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 33-34. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. APVV-15-0239 : Analýza potenciálu a úlohy výstelky centrálneho kanála pri regenerácii miechy). Typ: ADEB
 • POLČICOVÁ, Katarína - VANOVÁ, Barbora - OVEČKOVÁ, Ingrid - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela - DANCHENKO, Maksym - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Lymphocytic choriomeningitis virus Z and its cellular interaction partners. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 59. ISBN 978-80-86668-53-6.(VEGA 2/0053/15 : Vplyv infekcie vírusu lymfocytovej choriomeningitídy na aktivitu signálnych dráh regulovaných transkripčným faktorom HIF-1. VEGA 2/0030/19 : Preprogramovanie metabolizmu hostiteľských buniek vyvolané infekciou vírusom lymfocytovej choriomeningitídy. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • POS, Ondrej** - BUDIŠ, J. - KUBIRITOVÁ, Zuzana - KUCHARÍK, Marcel - ĎURIŠ, F. - RADVÁNSZKY, Ján - SZEMES, Tomáš. Identification of structural variation from NGS-based non-invasive prenatal testing. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, art.no. 4403. (4.183 - IF2018). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor**. DNA Aptamers in the Detection of Leukemia Cells by the Thickness Shear Mode Acoustics Method. In ChemPhysChem, 2019, vol. 20, no. 4, p. 545-554. (3.077 - IF2018). ISSN 1439-7641.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: ADCA
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - DZUBINOVÁ, Ľudmila - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor**. Detection of Breast Cancer Cells Using Acoustics Aptasensor Specific to HER2 Receptors. In Biosensors, 2019, vol. 9, no. 2, art. no. 72. ISSN 2079-6374. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2079-6374/9/2/72>(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: ADMB
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁBELOVÁ, Andrea - BURÍKOVÁ, Monika - ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - RÁZGA, Filip. Aptamers - powerful diagnostic tools of cancer diseases. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 71-72. ISBN 978-80-972247-4-5.(Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra - BURÍKOVÁ, Monika - BIZIK, Jozef - HIANIK, Tibor. Detekcia onkomarkerov pomocou aptamérom modifikovaných nanočastíc. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. - Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 32, suppl. 1, s. 148-149. ISSN 0862-495X.(Brněnské onkologické dny : Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: AFK
 • PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - ŠUBR, Zdeno W. - TOMAŠECHOVÁ, Jana - GLASA, Miroslav. Use of high throughput sequencing for identification and characterization of plant viruses: a case of potato carlaviruses in Slovakia. In The 17th trennial meeting of the virology section of the european association of potato research EAPR : programme and abstract book. - Põllumajandusuuringute Keskus, Estónsko : Agricultural research centre, 2019, p. 44.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. Trennial meeting of the virology section of the european association of potato research EAPR : annual meeting of PVYwide organization). Typ: AFG
 • PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - TOMAŠECHOVÁ, Jana - ŠUBR, Zdeno W. - GLASA, Miroslav. High-throughput sequencing as a tool for complex virome analysis of tomato plants. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 71-72. ISBN 978-80-86668-53-6.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • PROLA, Alexandre - NICHTOVÁ, Zuzana - PIRES DA SILVA, Julie - PIQUEREAU, Jérôme - MONCEAUX, Kevin - GUILBERT, Arnaud - GRESSETTE, Mélanie - VENTURA-CLAPIER, Renée - GARNIER, Anne - ZAHRADNÍK, Ivan - NOVOTOVÁ, Marta - LEMAIRE, Christophe**. Endoplasmic reticulum stress induces cardiac dysfunction through architectural modifications and alteration of mitochondrial function in cardiomyocytes. In Cardiovascular Research, 2019, vol. 115, no. 2, p. 328-342. (7.014 - IF2018). ISSN 0008-6363.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-SK-FR-2015-0007 : Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov). Typ: ADCA
 • RAČEK, Adam - ZÁVODSKÁ, Monika - CIGÁNKOVÁ, V. - BEŇOVÁ, K. - ANDRAŠKOVÁ, S. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Maturácia nitrergických neurónov v oblasti postnatálnej neurogenézy po prenatálnom a neonatálnom vastavení potkanov mikrovlnnému žiareniu = Maturation of nitrergic neurons in the postnatal neurogenic area after prenatal and neonatal exposure of rats to microwave radiation. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 58-59. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí). Typ: ADEB
 • RAČEK, Adam - ANDRUŠKOVÁ, S. - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - BEŇOVÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, V. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Identifikácia proliferujúcich buniek v mozgu dospelých potkanov pomocou imunohistochemických značení. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 203-206. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AEDA
 • RAČEKOVÁ, Eniko - ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, A. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - CIGÁNKOVÁ, V. Long-lasting stressful effect of microwave radiation on postnatal neurogenesis and behavior of rats irradiated as juvenile. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 45.(ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). 313011D103 : Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice-Faza II.). Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFB
 • RAČEKOVÁ, Eniko - RAČEK, A. - ZÁVODSKÁ, Monika - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. O súvislostiach medzi čuchovými a kognitívnymi schopnosťami. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 25. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období). Typ: AFG
 • RADVÁNSZKY, Ján - BUDIŠ, J. - KUCHARÍK, Marcel - KÁDAŠI, Ľudevít - SZEMES, Tomáš. Molecular diagnostic challenges of repeat expansion disorders in the era of genome scale DNA sequencing: the myotonic dystrophy example. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, suppl. 2, p. 1646-1647. (3.650 - IF2018). ISSN 1018-4813.(European society of human genetics conference). Typ: AEMA
 • RAJČÁNI, Július - SOLÁRIKOVÁ, Petra - BALAGOVÁ, Lucia - BREZINA, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Cumulative three-months cortisol secretion as measured in hair is lower in atopic patients compared to healthy subjects. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 46.(APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • REGO, Ryan OM** - TRENTELMAN, J. - ANGUITA, Juan - NIJHOF, Ard M. - SPRONG, Hein - KLEMPA, Boris - HAJDUŠEK, Ondřej - TOMÁS-CORTÁZAR, Julen - AZAGI, Tal - STRNAD, M. - KNORR, Sarah - SIMA, Radek - JALOVECKÁ, Marie - FUMAČOVÁ, Sabina - LIČKOVÁ, Martina - SLÁVIKOVÁ, Monika - KOPÁČEK, Petr - GRUBHOFFER, Libor - HOVIUS, Joppe WR. Counterattacking the tick bite: towards a rational design of anti-tick vaccines targeting pathogen transmission. In Parasites & vectors, 2019, vol. 12, no. 1, art. 229. (3.031 - IF2018). ISSN 1756-3305. Typ: ADMA
 • REPOVÁ, K.* - AZIRIOVÁ, S.* - KOVÁČOVÁ, Dominika - TRUBAČOVÁ, S. - BAKA, T. - KANSKÁ, Romana - BARTA, Andrej - STANKO, Peter - ZORAD, Štefan - MOLČAN, L. - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít - ŠIMKO, Fedor**. Lisinopril reverses behavioural alterations in spontaneously hypertensive rats. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 3, p. 265-270. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov). Typ: ADDA
 • REŽUCHOVÁ, Ingeborg - HUDECOVÁ, Soňa - ŠOLTYSOVÁ, Andrea - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - ĎURINÍKOVÁ, Erika - CHOVANCOVÁ, Barbora - ZUZCAK, M. - CIHOVÁ, Marína - BURÍKOVÁ, Monika - PENESOVÁ, Adela - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Type 3 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor has antiapoptotic and proliferative role in cancer cells. In Cell Death & Disease, 2019, vol. 10, no. 3, art. 186. (5.959 - IF2018). ISSN 2041-4889. Dostupné na internete: <https://www.nature.com/articles/s41419-019-1433-4>. Typ: ADCA
 • ROKYTOVÁ, Ivana - PADOVÁ, Alexandra - KVETŇANSKÝ, Richard - VARGOVIČ, Peter. Nepredikovateľný chronický stres zvyšuje lipopolysacharidom vyvolanú zápalovú odpoveď v slezine myší. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 513-518. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. VEGA 2/0069/18 : Úloha neuroendokrinných faktorov stresovej odpovede v regulácii aktivity imunitného systému cicavcov. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • ROKYTOVÁ, Ivana - PADOVÁ, Alexandra - KVETŇANSKÝ, Richard - VARGOVIČ, Peter. The role of HPA (hypothalamic-pituitary-adrenocortical) axis in the modulation of inflammatory response by chronic stress in the spleen of mice. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2019. book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2019, abstract no.: 1866. ISBN 978-80-972360-4-5.(VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. VEGA 2/0069/18 : Úloha neuroendokrinných faktorov stresovej odpovede v regulácii aktivity imunitného systému cicavcov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019 : PREVEDA). Typ: AFH
 • ROKYTOVÁ, Ivana - PADOVÁ, Alexandra - KVETŇANSKÝ, Richard - VARGOVIČ, Peter. Analýza génovej expresie vybraných neuroaktívnych faktorov v slezine myší po pôsobení chronického nepredikovateľného stresu s následnou stimuláciou lipopolysacharidom. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2019. book of abstracts. - Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2019, abstract no.: 1867. ISBN 978-80-972360-4-5.(VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. VEGA 2/0069/18 : Úloha neuroendokrinných faktorov stresovej odpovede v regulácii aktivity imunitného systému cicavcov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019 : PREVEDA). Typ: AFH
 • ROKYTOVÁ, Ivana - MRAVEC, Boris - FILIPČÍK, Peter - KVETŇANSKÝ, Richard - VARGOVIČ, Peter. Repeated immobilization significantly affects rapamycin-induced immune changes in the spleen of rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXII.(APVV-0088-10 : Je stres jedným z podstatných faktorov neurodegeneračného procesu pri Alzheimerovej chorobe?. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • ROLLEROVÁ, Eva - TULINSKÁ, J. - BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - LÍŠKOVÁ, Aurélia - LEHOTSKÁ MIKUŠOVÁ, Miroslava - BANDŽUCHOVÁ, H. - WSÓLOVÁ, Ladislava - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - BILANICOVÁ, D. - ČIAMPOR, Fedor - VÁVRA, Ivo - KUBA, D. - KRONEK, Juraj - SCSUKOVÁ, Soňa. Bezpečnosť perinatálnej nanoterapie. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 49. ISSN 1210-0668.(Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium. APVV-0404-11 : Bezpečnosť terapeuticky a komerčne používaných nanočastíc: vplyv na reprodukčný a imunitný systém, oxidačný status a prevencia možného rizika). Typ: AFH
 • ROŠKA, Jan - HOLÍČKOVÁ, Andrea - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - HURBANOVÁ, Lenka - MEGO, Michal - CHOVANEC, Miroslav - JURKOVIČOVÁ, Dana. Expression profiles of the DNA repair factors can help predict cisplatin resistance in testicular germ cell tumors. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 16. ISBN 978-80-972247-4-5.(APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. VEGA 2/0108/17 : Je oprava DNA zodpovedná za dobrú liečiteľnosť testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek?. VEGA 2/0053/19 : Identifikácia biomarkerov rezistencie na chemoterapiu cisplatinou pri nádoroch urogenitálneho traktu. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • ROZÁK, J. - GÁLOVÁ, Zdenka - GLASA, Miroslav. Molekulárna a biologická diagnostika vybraných vírusových fytopatogénov ovocných drevín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 95 s. ISBN 978-80-552-2002-4. Typ: AAB
 • Acta Virologica. Editor in chief [2001-2015] G. Russ, editor [2015] K.Polčicová, editor [2015] M.Labudová, assistant editor [1987-2015] Ľ. Bártová. Bratislava : Virologický ústav SAV, 1957-. "WOS, SCOPUS, CC - Life Science, Medline". 4x ročne. ISSN 0001-723X. Typ: FAI
 • SAFIULINA, Dzhamilja** - KUUM, Malle* - CHOUBEY, Vinay* - GOGICHAISHVILI, Nana - LIIV, Joanna - HICKEY, Miriam Ann - CAGALINEC, Michal - MANDEL, Merle - ZEB, Akbar - LIIV, Mailis - KAASIK, Allen**. Miro proteins prime mitochondria for Parkin translocation and mitophagy. In The EMBO journal, 2019, vol. 38, no. 2, art. no. e99384. (11.227 - IF2018). ISSN 0261-4189. Dostupné na internete: <https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.201899384>. Typ: ADCA
 • SARAPULTSEV, Alexey P. - CHUPAKHIN, Oleg N. - VASSILIEV, Pavel M. - TSEILIKMAN, Vadim - DREMENCOV, Eliyahu - SARAPULTSEV, Petr A. - IANALIEVA, Laura - SIDOROVA, Larisa - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan. 1,3,4-thiadiazines as promising compounds acting on the serotonin turnover. In Faseb Journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2019, vol. 33, suppl. 1, p. 491.6. (5.391 - IF2018). ISSN 0892-6638. Dostupné na internete: <https://www.fasebj.org/doi/10.1096/fasebj.2019.33.1_supplement.491.6>(Experimental Biology 2019 : Meeting). Typ: AFG
 • SCSUKOVÁ, Soňa - BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta. Nanočastice - potenciálne endokrinné disruptory. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 50. ISSN 1210-0668.(Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. VEGA 2/0187/17 : Charakteristika účinkov neonatálneho podania nanočastíc vo vybraných oblastiach mozgu a reprodukčných orgánoch u infantilných a dospelých samíc potkana). Typ: AFH
 • SCSUKOVÁ, Soňa - BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta. Alteration of viability and functional state of gonadal cells by metal nanoparticles. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 45. (2019 - SCOPUS). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. VEGA 2/0187/17 : Charakteristika účinkov neonatálneho podania nanočastíc vo vybraných oblastiach mozgu a reprodukčných orgánoch u infantilných a dospelých samíc potkana). Typ: AFL
 • SEDLÁČEK, Jaroslav - HNATKO, Miroslav - HIČÁK, Michal - LABUDOVÁ, Martina - GALUSKOVÁ, Dagmar - ŠAJGALÍK, Pavol. Bioactivity enhancement of silicon nitride ceramics by surface oxidation. In XVI ECerS Conference, Torino, Italy, 16-20 June 2019 : abstract book. - Italy, 2019, p. 387.(ECerS : Conference and Exhibition of the European Ceramic Society). Typ: AFG
 • SEKEYOVÁ, Zuzana - DANCHENKO, Monika - FILIPČÍK, Peter - FOURNIER, P.E.**. Rickettsial infections of the central nervous system. In PLoS Neglected Tropical Diseases, 2019, vol. 13, no. 8, art.no. e0007469. (4.487 - IF2018). ISSN 1935-2727.(Projekt: APVV-0280-12 : Identifikácia biomarkerov na diagnostiku rickettsií, Coxíella burnetii a im príbuzných organizmov imunoproteomickými a molekulárne biologickými metódami. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-SK-FR-2017-0005 : Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných mikroorganizmov). Typ: ADCA
 • SHEVELEVA, Anna - GLASA, Miroslav - KUDRYAVTSEVA, Anna - IVANOV, Peter - CHIRKOV, Sergei**. Genetic diversity, host range and transmissibility of CR isolates of Plum pox virus. In Journal of General Plant Pathology, 2019, vol. 85, no. 1, p. 39-43. (0.887 - IF2018). ISSN 1345-2630.(VEGA 2/0036/16 : Molekulárna epidemiológia vírusov ovocných drevín a viniča hroznorodého naprieč agroekologickým rozhraním). Typ: ADMA
 • SCHMIDTOVÁ, Silvia** - KAĽAVSKÁ, Katarína* - GERČÁKOVÁ, Katarína - ČIERNA, Zuzana - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - SMOLKOVÁ, Božena - BUOCIKOVÁ, Verona - MIŠKOVSKÁ, V. - ĎURINÍKOVÁ, Erika - BURÍKOVÁ, Monika - CHOVANEC, Michal - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - MEGO, Michal - KUČEROVÁ, Lucia. Disulfiram overcomes cisplatin resistance in human embryonal carcinoma cells. In Cancers, 2019, vol. 11, art.no. 1224. (6.162 - IF2018). ISSN 2072-6694. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2072-6694/11/9/1224>(APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek). Typ: ADMA
 • SCHMIDTOVÁ, Silvia - KAĽAVSKÁ, Katarína - GERČÁKOVÁ, Katarína - MEGO, Michal. Therapeutic targeting of aldehyde dehydrogenase in cisplatin-resistant human embryonal carcinoma cells. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 103-107. ISBN 978-80-223-4712-9.(APVV-15-0086 : Identifikácia biomarkerov asociovaných s neskorou toxicitou chemoterapie u germinatívnych nádorov testis. APVV-15-0697 : Úloha CA IX v adaptácii na nádorové mikroprostredie a v rezistencii na protinádorovú terapiu : molekulárne mechanizmy a klinické implikácie. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 1/0043/18 : Využitie modelových systémov pre štúdium mechanizmov rezistencie asociovaných so zlynaím chemoterapeutickej liečby u pacientov s testikulárnymi nádormi zo zárodočných buniek. 2018/39-LFUK-13 : Prekonanie rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek prostredníctvom terapie nasmerovanej voči markerom nádorových kmeňových buniek. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD
 • SCHMIDTOVÁ, Silvia. Investigation of candidate genes associated with cisplatin chemoresistance of testicular germ cell tumors = Štúdium kandidátnych génov asociovaných s chemorezistenciou voči cisplatine u testikulárnych nádorov z germinatívnych buniek. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta, 2019. 88 s. Typ: DAI
 • SCHÖN, Martin - KOVANIČOVÁ, Zuzana - KOŠUTZKÁ, Zuzana - NEMEC, Michal - TOMKOVÁ, Mária - JACKOVÁ, Lucia - MÁDEROVÁ, Denisa - SLOBODOVÁ, Lucia - VALKOVIČ, P. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. Effects of running on adiponectin, insulin and cytokines in cerebrospinal fluid in healthy young individuals. In Scientific Reports, 2019, vol. 9, art. no. 1959. (4.011 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na internete: <https://www.nature.com/articles/s41598-018-38201-2>(VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení). Typ: ADCA
 • SCHÖN, Martin - JANÁKOVÁ, Zuzana - KOŠUTZKÁ, Zuzana - NEMEC, Michal - TOMKOVÁ, Mária - JACKOVÁ, Lucia - MÁDEROVÁ, Denisa - SLOBODOVÁ, Lucia - VALKOVIČ, Peter - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Efekt akútnej fyzickej záťaže na hladinu adipocytokínov v cerebrospinálnom moku mladých zdravých jedincov. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 227-232. ISBN 978-80-223-4712-9.(APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD
 • SCHWARZOVÁ, Katarína - ŠPITÁLSKA, Eva. Interaction of Borrelia burgdorferi with cultured tick cells. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2019 : Book of abstracts. - 2019, p. 108.(International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2019). Typ: AFK
 • SIHELSKÁ, Nina - PREDAJŇA, Lukáš - ŠUBR, Zdeno W. - GLASA, Miroslav. Application of next-generation sequencing for identification and characterisation of grapevine viruses in Slovakia. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 16. ISBN 978-80-86668-53-6.(VEGA 2/0036/16 : Molekulárna epidemiológia vírusov ovocných drevín a viniča hroznorodého naprieč agroekologickým rozhraním. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFG
 • SIHELSKÁ, Nina - ŠUBR, Zdeno W. - TOMAŠECHOVÁ, Jana - PREDAJŇA, Lukáš - GLASA, Miroslav. Potato virus Y diversity in the non-potato hosts in Slovakia as revealed by next generation sequencing. In The 17th trennial meeting of the virology section of the european association of potato research EAPR : programme and abstract book. - Põllumajandusuuringute Keskus, Estónsko : Agricultural research centre, 2019, p. 27.(APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín. Trennial meeting of the virology section of the european association of potato research EAPR : annual meeting of PVYwide organization). Typ: AFG
 • SIHELSKÁ, Nina - PREDAJŇA, Lukáš - ŠUBR, Zdeno W. - TOMAŠECHOVÁ, Jana - GLASA, Miroslav. Štúdium molekulárnej variabilitiy a charakterizácia fytovírusov infikujúcich rastliny čeľade Solanaceae a Papaveraceae v ére sekvenovania novej generácie. In Čo nového v mikrobiológii : Konferencia mladých mikrobiológov. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 41. ISBN 978-80-971422-9-2.(APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • SIMUNKOVA, Miriama - LAURO, Peter - JOMOVA, Klaudia - HUDECOVA, Lenka - DANKO, Martin - RAJCANIOVA, Simona - KOZOVSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Lucia - MONCOL, Jan - SVORC, Lubomir - VALKO, Marian. Structure and biological activity of novel mixed copper (II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline. In ChemZi : Zborník abstraktov: 71. Zjazd chemikov, 9-13 september 2019, Vysoké Tatry, Horný Smokovec, Slovensko. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť, 2019, 2019, roč. 15, č. 1, s. 153. ISSN 1336-7242. Typ: AFH
 • SIMUNKOVÁ, Miriama - LAURO, Peter - JOMOVÁ, K. - HUDECOVÁ, Lenka - DANKO, Martin - ALWASEL, Saleh - ALHAZZA, Ibrahim M. - RAJČÁNIOVÁ, Simona - KOZOVSKÁ, Zuzana - KUČEROVÁ, Lucia - MONCOL, Ján - ŠVORC, Ľubomír - VALKO, Marián**. Redox-cycling and intercalating properties of novel mixed copper(II) complexes with non-steroidal anti-inflammatory drugs tolfenamic, mefenamic and flufenamic acids and phenanthroline functionality: Structure, SOD-mimetic activity, interaction with albumin, DNA damage study and anticancer activity. In Journal of inorganic biochemistry, 2019, vol. 194, p. 97-113. (3.224 - IF2018). ISSN 0162-0134. Typ: ADCA
 • SLÁVIKOVÁ, Monika - VÍCHOVÁ, Bronislava - BLAŇAROVÁ, Lucia - ZUBRIKOVÁ, Dana - DERDÁKOVÁ, Markéta - SELYEMOVÁ, Diana - KLEMPA, Boris - LIČKOVÁ, Martina. Seroprevalence study of tick-borne encephalitis virus in small ruminants from selected farms in Slovakia. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 75. ISBN 978-80-86668-53-6.(APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • SMOLKOVÁ, Božena - DUŠINSKÁ, Mária - GÁBELOVÁ, Alena. Epigenetic effects of nanomaterials. In Encyclopedia of Environmental Health : 2nd edition. - Elsevier, 2019, p. 678-685. ISBN 9780444639516. Typ: AECA
 • SOYAL, SM** - BONOVÁ, Petra* - KWIK, M* - ZARA, G* - AUER, S* - SCHARLER, C* - STRUNK, D* - NOFZIGER, C* - PAULMICHL, M* - PATSCH, W**. The Expression of CNS-Specific PPARGC1A Transcripts Is Regulated by Hypoxia and a Variable GT Repeat Polymorphism. In Molecular Neurobiology, 2019, vol., no., p. (4.586 - IF2018). ISSN 0893-7648. Typ: ADCA
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - BUKATOVÁ, Stanislava - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Účinok staroidných hormónov na rast neuritov a expresiu cytoskeletových proteínov v hypotalamických bunkách potkana. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXIII-XXXIV.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • STANÍK, Juraj - ŠKOPKOVÁ, Martina - VALKOVIČOVÁ, Terézia - HUČKOVÁ, Miroslava - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Age of diabetes onset in patients with mody. In STANÍK, Juraj - ŠKOPKOVÁ, Martina. 7th Meeting of EASD study group on genetics of diabetes EASD-SGGD : programme & abstract book. - Praha, 2019, p. 62.(APVV-0187-12 : Identifikácia nových aspektov monogénových endokrinopatií metódou sekvenovania novej generácie. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. VEGA 2/0083/17 : Celoexómové sekvenovanie u pacientov s podozrením na primárne mitochondriopatie. Meeting of EASD study group on genetics of diabetes EASD-SGGD). Typ: AFK
 • STRIEŠKOVÁ, Lucia - GAZDARICOVÁ, Iveta - ŠOLTYS, Katarína - KAJSIK, Michal - BUDIŠ, J. - POS, Ondrej** - LIČKOVÁ, Martina - KLEMPA, Boris - SZEMES, Tomáš. Ultracentrifugation enrichment protocol followed by total RNA sequencing allows assembly of the complete mitochondrial genome. In Journal of Biotechnology, 2019, vol. 299, p. 8-12. (3.163 - IF2018). ISSN 0168-1656.(APVV-15-0232 : Využitie sekvenovania novej generácie pre analýzu virómu medicínsky a hospodársky významných organizov). Typ: ADCA
 • STROUHALOVÁ, Dana - TOPOROVÁ, Lucia - LASTOVICKOVA, M. - MACEJOVÁ, Dana - BOBÁLOVÁ, Janette** - BRTKO, Július. Novel insights into the combined effect of triorganotin compounds and all-trans retinoic acid on expression of selected proteins associated with tumor progression in breast cancer cell line MDA-MB-231: proteomic approach. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 2, p. 135-144. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-0160-11 : Protinádorový účinok biologicky aktívnych ligandov heterodimérov nukleárnych retinoid X receptorov v tkanivových kultúrach nádorových buniek. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: ADDA
 • STROUHALOVÁ, Dana - MACEJOVÁ, Dana - BOBÁL, Pavel - OTEVREL, Jan - LAŠTOVIČKOVÁ, Markéta - BRTKO, Július - BOBÁLOVÁ, Janette. Strovnání vlivu přirozených a syntetických ligandu nukleárních retinoidních receptoru na expresi vimentinu v lidských buňkách rakoviny prsu. In Endocrine Regulations. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology SAS, 1991-, 2019, vol. 53, suppl. 1, p. 52. ISSN 1210-0668.(Endokrinné disruptory : Bilaterálne vedecké sympózium. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0171/17 : NOVÉ ADITÍVNE PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY LIGANDOV JADROVÝCH RETINOIDNÝCH X RECEPTOROV (RXR) PRÍRODNÉHO A SYNTETICKÉHO CHARAKTERU V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH BUNKÁCH PRSNÍKA A OBLIČKY). Typ: AFH
 • STUPEŇOVÁ, Erika - JURČÍK, Ján - SIVÁKOVÁ, Barbara - BARÁTH, Peter - ČIPÁK, Ľuboš. Príprava kondičnej na ATP analógy citlivej alely esenciálnej CKA1 proteínkinázy. In Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU. Chémia a technológie pre život : 21. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Editori: Milena Reháková, Juraj Oravec. - Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 313-314. ISBN 978-80-8208-015-8.(VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. VEGA 2/0070/16 : Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. APVV-0111-12 : Úloha esenciálnych proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov počas meiózy. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu. ITMS 26240120031 : CEG - Centrum excelentnosti pre glykomiku. Chémia a technológie pre život : Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou). Typ: AFD
 • SZADVARI, I. - HUDECOVÁ, Soňa - CHOVANCOVÁ, Barbora - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - CHOLUJOVÁ, Dana - LENČEŠOVÁ, Ľubomíra - VALERIAN, David - ONDRIAŠ, Karol - BABULA, P. - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Sodium/calcium exchanger is involved in apoptosis induced by H2S in tumor cells through decreased levels of intracellular pH. In Nitric Oxide : Biology and Chemistry, 2019, vol. 87, p. 1-9. (3.371 - IF2018). ISSN 1089-8603.(VEGA 2/0073/16 : Význam Na/Ca výmenníka v ovariálnych nádorových bunkách, jeho modulácia a úloha pri vyvolaní apoptózy.. APVV-16-0246 : Využitie blokátorov vápnikových transportérov ako potenciálne chemoterapeutiká pri liečbe solidnych tumorov. APVV-14-0351 : Sulfidová signalizácia ako potenciálny mechanizmus pri liečbe nádorov). Typ: ADCA
 • SZÉKIOVÁ, Eva - SLOVINSKÁ, Lucia - BLAŠKO, Juraj - ČÍŽKOVÁ, Dáša. In vitro model terapie neurálnej populácie po poškodení, využitím kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, 219 - 223. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AEDA
 • ŠAJGALÍK, Michal - ONDREIČKOVÁ, Katarína - HAUPTVOGEL, Pavel - MIHÁLIK, Daniel - GLASA, Miroslav - KRAIC, Ján**. Higher effectiveness of new common bean (Phaseolus vulgaris L.) germplasm acquisition by collecting expeditions associated with molecular analyses. In Sustainability, 2019, vol. 11, art.no. 5270. (2.592 - IF2018). ISSN 2071-1050. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/19/5270>(APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín. APVV-14-0055 : Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku). Typ: ADCA
 • ŠEBOVÁ, Radka - BAUEROVÁ-HLINKOVÁ, Vladena** - BECK, K - NEMČOVIČOVÁ, Ivana - BAUER, Jacob - KÚDELOVÁ, Marcela**. Residue mutations in murine herpesvirus 68 immunomodulatory protein M3 reveal specific modulation of chemokine binding. In Frontiers in Cellular and Infection Microbiology / Front. Cell. Infect. Microbiol. : Specialty Journal of Frontiers in Microbiology., 2019, vol. 9, art. no. 210. (3.518 - IF2018). ISSN 2235-2988 (el).(APVV-15-0474 : Identifikácia vírusu EBHS a vybraných patogénov ako možnej príčiny poklesu početnosti zajaca poľného (Lepus europaeus) na Slovensku. APVV-0621-12 : Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiprollferatívnymi vlastnosťami. VEGA 2/0087/17 : Imunomodulačné vlastnosti M3 proteínu Myšieho herpetického vírusu a úloha kliešťov v cirkulácii herpesvírusu v prírode). Typ: ADMA
 • ŠELC, Michal - NÉMETHOVÁ, Veronika - RÁZGA, Filip - BÁBELOVÁ, Andrea. The mechanisms of action of gold and iron oxide nanoparticles for the selected types of kidney cells. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 33. ISBN 978-80-972247-4-5.(APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • ŠIMAIOVÁ, V.** - ALMÁŠIOVÁ, V.* - HOLOVSKÁ, K.* - KISKOVÁ, T.* - HORVÁTHOVÁ, F.* - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana* - TÓTH, Š.* - RAČEK, A.* - RAČEKOVÁ, Eniko* - BEŇOVÁ, K.* - DVOŘÁK, P.* - CIGÁNKOVÁ, V.*. The effect of 2.45 GHz non-ionizing radiation on the structure and ultrastructure of the testis in juvenile rats. In Histology and Histopathology, 2019, vol. 34, p. 391-403. (1.777 - IF2018). ISSN 0213-3911. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] JAFFAR, Farah Hanan Fathihah - OSMAN, Khairul - ISMAIL, Nur Hilwani - CHIN, Kok-Yong - IBRAHIM, Siti Fatimah. Adverse Effects of Wi-Fi Radiation on Male Reproductive System: A Systematic Review. In TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE. ISSN 0040-8727, 2019, vol. 248, no. 3, pp. 169-179., Registrované v: WOS

 • ŠIMAIOVÁ, V. - ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - CIGÁNKOVÁ, V. - RAČEKOVÁ, Eniko - TÓTH, Štefan. Imunohistologická analýza apoptotickej bunkovej smrti u ožarovaných prepubertálnych potkanov. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 231-235. ISBN 978-80-8129-106-7.(Vega č. 1/0214/15 : Vplyv elektromagnetickej radiácie na štruktúru niektorých orgánov pohlavne nedospelých potkanov.). Typ: AEDA
 • ŠKRABÁNEK, Pavel** - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Automatic assessment of the cardiomyocyte development stages from confocal microscopy images using deep convolutional networks. In PLoS ONE, 2019, vol. 14, iss. 5, p. e0216720. (2.776 - IF2018). ISSN 1932-6203.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. ITMS-26230120006). Typ: ADMA
 • ŠKULTÉTYOVÁ, M. - KRUMPOLEC, Patrik - UKROPEC, Jozef - OBERTOVÁ, Jana - PALACKA, Patrik - MARDIAK, Jozef - MEGO, Michal - UKROPCOVÁ, Barbara. Fyzická aktivita znižuje metabolickú toxicitu súvisiacu s kuratívnou liečbou u pacientov s testikulárnym germinátívnym nádorom. In Zborník vedeckých prác : 58. Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, s. 70-73. ISBN 978-80-223-4712-9.(Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vedecká konferencia doktorandov). Typ: AFD
 • ŠPITÁLSKA, Eva - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - BOLDIŠOVÁ, Eva - PALKOVIČOVÁ, Katarína - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Kliešťami prenášané patogény a prítomnosť protilátok voči rickettsiám a koxielle na Slovensku v r. 2018. In XVI. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR : program a zborník abstraktov. - Bratislava, 2019, s. 34-35. ISBN 978-80-89797-42-4.(VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. Vedecko-odborná konferencia národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR). Typ: AFH
 • ŠPITÁLSKA, Eva - BOLDIŠOVÁ, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta - VÁCLAV, Radovan. Rickettsiae and haemosporidians in migratory and non-migratory birds in Slovakia. In International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2019 : Book of abstracts. - 2019, p. 121.(APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. International Symposium on Tick‐Borne Pathogens and Disease / ITPD 2019). Typ: AFK
 • ŠRAMKOVÁ, Monika** - KOZICS, Katarína - MASANOVA, Vlasta - UHNAKOVA, Iveta - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - KAPKA-SKRZYPCZAK, Lucyna - KRUSZEWSKI, Marcin - NOVOTOVÁ, Marta - PUNTES, Victor F. - GÁBELOVÁ, Alena. Kidney nanotoxicity studied in human renal proximal tubule epithelial cell line TH1. In Mutation research-genetic toxicology and environmental mutagenesis, 2019, vol. 845, art.no. 403017. (2.256 - IF2018). ISSN 1383-5718. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383571818302924?via%3Dihub>(HISENTS : 685817. COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí. VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva). Typ: ADCA
 • ŠRAMKOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - KOPECKÁ, Kristína - BÉGEROVÁ, Patricia - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - SIMON, Peter - PUNTES, Victor F. - GÁBELOVÁ, Alena. Genotoxicity of gold nanoparticles in blood and kidneys : an in vivo study. In ICAW 2019 : 13th International comet assay workshop. - Pushchino : Russian academy of sciences, 2019, p. 34.(HISENTS : 685817. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí. ICAW 2019 : International comet assay workshop). Typ: AFG
 • ŠRAMKOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - BÉGEROVÁ, Patricia - KOPECKÁ, Kristína - GÁBELOVÁ, Alena. Kidney nanotoxicity in human renal proximal tubule epithelial cell line TH1. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 34. ISBN 978-80-972247-4-5.(HISENTS : 685817. COST action CA15132 : Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí. VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. COST CA16119 : In vitro 3-D bunkové modely – metodické postupy a ich relevantnosť. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • ŠTEFANIČ, Peter* - SIHOTSKÝ, Vladimír** - HERTELYOVÁ, Zdenka* - KOPOLOVETS, Ivan* - MATHEWS, Abraham John* - TÓTH, Štefan* - KUBÍKOVÁ, Mária* - SVAJDLER, Peter* - MUCHA, Rastislav* - VAŠKO, Lukáš* - VIRAG, Michal* - PRIBULA, Vit* - PELLA, Dominik* - FRANKOVIČOVÁ, Mária*. Interleukin-4, hemopexin, and lipoprotein-associated phospholipase A2 are significantly increased in patients with unstable carotid plaque. In Open Chemistry, 2019, vol. 17, p. 1-11. (1.512 - IF2018). ISSN 2391-5420. Typ: ADCA
 • ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína** - ŠPITÁLSKA, Eva - CSICSAY, František - FRIEDLANDEROVÁ, Viera - ŠÁNER, Andrej - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Evaluation of the possible use of genus Mentha derived essential oils in the prevention of SENLAT syndrome caused by Rickettsia slovaca. In Journal of ethnopharmacology, 2019, vol. 232, p. 55-61. (3.414 - IF2018). ISSN 0378-8741.(VEGA 2/0106/16 : Vplyv vybraných sekundárnych rastlinných metabolitov (esenciálne oleje) na rickettsie a kliešte. VEGA no. 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia). Typ: ADCA
 • ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BARTÍKOVÁ, Pavlína** - HOLÍKOVÁ, Viera - KAZIMÍROVÁ, Mária. Deciphering biological processes at the tick-host interface opens new strategies for treatment of human diseases. In Frontiers in Physiology, 2019, vol. 10, art. 830. (3.201 - IF2018). ISSN 1664-042X.(VEGA 2/0172/19 : Izolácia, identifikácia a charakterizácia transformujúci rastový faktor-beta 1 viažúcej molekuly v extraktoch slinných žliaz kliešťov. VEGA 2/0047/18 : Sledovanie vplyvu imunomodulačných látok v slinách kliešťov na vrodenú antivírusovú imunitu kože. APVV-0737-12 : BIOFARTIS - Biologický význam a farmakologické vlastnosti bioaktívnych proteínov v slinách kliešťov [BIOFARTIS - Biological significance and pharmacological features of bioactive proteins in tick saliva]). Typ: ADMA
 • ŠTRBÁK, Vladimír - BAČOVÁ, Zuzana. Úloha TRH v mechanizme sekrécie inzulínu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 50-51.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • ŠTRKOLCOVÁ, G. - MRAVCOVÁ, Kristína - BARBUŠINOVÁ, Eva - MUCHA, Rastislav - VÁRADY, Marián - GOLDOVÁ, Mária. Prevalence of Intestinal Parasites in Children Living in Various Living Conditions in Slovakia. In Journal of Pediatrics, Perinatology and Child Health, 2019, vol. 3, no. 3, p. 174-185. ISSN 2641-7405. Dostupné na internete: <http://www.fortunejournals.com/articles/prevalence-of-intestinal-parasites-in-children-living-in-various-living-conditions-in-slovakia.html>(Vega č. 1/0536/18 : Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí. ITMS kód: 26220220185 : Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark)). Typ: ADEB
 • ŠUBR, Zdeno W.** - KIRÁLY, K. D. - FAIL, J. - ALMÁSI, A. - SALÁNKI, K. - FEDOR, Peter. Efficient RT-PCR tool for tomato spotted wilt virus detection in its vectors Thrips tabaci and Frankliniella occidentalis. In Acta Virologica, 2019, vol. 63, no. 3, p. 341-343. (0.554 - IF2018). ISSN 0001-723X.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie). Typ: ADDA
 • ŠUBR, Zdeno W. - FEDOR, Peter. Molecular detection of Tomato spotted wilt virus in infected plants and in the insect vectors. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 74. ISBN 978-80-86668-53-6.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • TILLINGER, Andrej** - PADOVÁ, Alexandra - MRAVEC, Boris - TOMOVÁ, A. Stressors affect urocortin 1 and urocortin 2 gene expression in rat spleen: The role of glucocorticoids. In Journal of Neuroimmunology, 2019, vol. 336, art. no. 577030. (2.832 - IF2018). ISSN 0165-5728.(VEGA 2/0015/19 : Úloha urokortínu 2 v regulácii stresovej reakcie). Typ: ADCA
 • TOKÁROVÁ, Kristína - TURIANOVÁ, Lucia - SVETLÍKOVÁ, Darina - BETÁKOVÁ, Tatiana. NS1 protein of influenza A virus did not influence the immune response in BEAS-2B cells under normoxic and hypoxic conditions. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 533-558. ISBN 978-80-223-4711-2.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • TOKÁROVÁ, Kristína - TURIANOVÁ, Lucia - SVETLÍKOVÁ, Darina - BETÁKOVÁ, Tatiana. Regulation of immune response in BEAS-28 cells after infection with NS1-truncated influenza A virus under hypoxic conditions. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 61-62. ISBN 978-80-86668-53-6.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - ŠUBR, Zdeno W. - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - GUBIŠ, Jozef - KRAIC, Ján - MIHÁLIK, Daniel - GLASA, Miroslav. Molekulárna diagnostika vybraných vírusových patogénov rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum) vyskytujúcich sa na území Slovenskej republiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Biomedicínske centrum SAV, 2019. 27 s. Dostupné na internete: <http://www.biomedcentrum.sav.sk/wp-content/uploads/2019/07/Metodika_detekcie_virusov_APVV14-0055_.pdf>. ISBN 978-80-972111-4-1(APVV-14-0055 : Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku). Typ: AEDB
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - GLASA, Miroslav. Virome analysis for identification and characterisation of viruses in selected fruit vegetable plants. In Celoslovenská študentská vedecká konferencia : zborník prác Aplikované prírodné vedy 2019. Editor: Martin Valica. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019, s. 202-203. ISBN 978-80-8105-994-0.(APVV-16-0026 : Metagenomický prístup identifikácie a charakterizácie vírusových ochorení pri vybratých druhoch liečivých rastlín. VEGA 2/0036/16 : Molekulárna epidemiológia vírusov ovocných drevín a viniča hroznorodého naprieč agroekologickým rozhraním. Celoslovenská študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia : Aplikované prírodné vedy 2019). Typ: AFD
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - GLASA, Miroslav. Optimalizácia RT-PCR detekcie vírusových patogénov plodovej zeleniny zohľadňujúca ich regionálnu diverzitu. In Čo nového v mikrobiológii : Konferencia mladých mikrobiológov. - Bratislava-Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 45. ISBN 978-80-971422-9-2.(APVV-14-0055 : Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku. Konferencia mladých mikrobiológov : čo nového v mikrobiológii). Typ: AFH
 • TOMAŠECHOVÁ, Jana - PREDAJŇA, Lukáš - SIHELSKÁ, Nina - GLASA, Miroslav. Simultaneous detection and identification of three viruses infecting tomato in Slovakia by multiplex RT-PCR. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 72. ISBN 978-80-86668-53-6.(APVV-14-0055 : Efektívna diagnostika vírusov ohrozujúcich produkciu rajčiaka jedlého na Slovensku. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • TOMČÍKOVÁ, Karolína - VAREČKOVÁ, Eva**. Different mechanisms of the protection against influenza A infection mediated by broadly reactive HA2 gp - specific antibodies. In Acta Virologica, 2019, vol. 63, no. 4, p. 347-365. (0.554 - IF2018). ISSN 0001-723X. Typ: ADFA
 • TOMČÍKOVÁ, Karolína - VOZÁROVÁ, Mária - MIKUŠOVÁ, Miriam - KOSTOLANSKÝ, František - VAREČKOVÁ, Eva. Úloha F(ab)2 a Fc fragmentov protilátok namierených voči konzervatívnej doméne hemaglutinínu počas infekcie vírusom chrípky typu A. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 559-564. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0106/17 : Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli. VEGA 2/0048/19 : Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie. VEGA 2/0055/18 : Vplyv infekcie vtáčím vírusom chrípky na vývoj sekundárnej bakteriálnej infekcie. APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • TOMKO, Peter ml.** - SLOVINSKÁ, Lucia* - VANICKÝ, Ivo*. In vitro predegeneration of peripheral nerve; the effect of predegeneration period on rat Schwann cell cultures. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2019, vol. 17, p. 596-602. (1.448 - IF2018). ISSN 1792-0981.(Vega č. 2/0145/16 : Terapeutické účinky kondiciovaného média kmeňových buniek na reparáciu poškodeného tkaniva miechy: porovnávacia ex vivo štúdia. APVV-14-0847 : Regenerácia nervových vlákien v biosyntetických vodičoch). Typ: ADMA
 • TREBATICKÁ, J. - HRADECNA, Z. - GUSCHINA, I. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KATRENCIKOVA, B. - GARAIOVÁ, I. - SUBA, J. - JEŽOVÁ, Daniela - ĎURAČKOVÁ, Zdenka. Serum omega-6/omega-3 fatty acid ration and salivary cortisol in children with depressive disorder, a pilot study. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 50.(APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • TSEILIKMAN, Vadim - DREMENCOV, Eliyahu - MASLENNIKOVA, Ekaterina - ISHMATOVA, Alla - MANUKHINA, Eugenia - DOWNEY, H. Fred - KLEBANOV, Igor - TSEILIKMAN, Olga - KOMELKOVA, Maria - LAPSHIN, Maxim - VASILYEVA, Maria V. - BORNSTEIN, Stefan R. - PERRY, Seth W. - WONG, Ma-Li - LICINIO, Julio - YEHUDA, Rachel - ULLMANN, Enrico**. Post-Traumatic Stress Disorder Chronification via Monoaminooxidase and Cortisol Metabolism. In Hormone and Metabolic Research, 2019, vol. 51, iss. 9, p. 618-622. (2.423 - IF2018). ISSN 0018-5043.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADCA
 • TURIANOVÁ, Lucia - LACHOVÁ, Veronika - SVETLÍKOVÁ, Darina - KOSTRÁBOVÁ, A. - BETÁKOVÁ, Tatiana**. Comparison of cytokine profiles induced by nonlethal and lethal doses of influenza A virus in mice. In Experimental and Therapeutic Medicine, 2019, vol. 18, p. 4397-4405. (1.448 - IF2018). ISSN 1792-0981. Dostupné na internete: <https://www.spandidos-publications.com/10.3892/etm.2019.8096>(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A). Typ: ADEA
 • TURIANOVÁ, Lucia - TOKÁROVÁ, Kristína - SVETLÍKOVÁ, Darina - BETÁKOVÁ, Tatiana. Influence of hypoxia on RIG-1-like receptor signaling pathway in mouse macrophages infected with NS1-truncated influenza A virus. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 571-276. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A. APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • TURIANOVÁ, Lucia - TOKÁROVÁ, Kristína - SVETLÍKOVÁ, Darina - BETÁKOVÁ, Tatiana. Hypoxia impairs signaling by RIG-1-like receptors in macrophages infected with NS1-truncated influenza A virus. In Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting : book of abstracts. - České Budějovice : Biologické centrum AV ČR, v.v.i., 2019, p. 62-63. ISBN 978-80-86668-53-6.(APVV-0676-12 : Charakterizácia nového motívu v M1 proteíne chrípkového vírusu a využitie NS1 delečných mutantov v nádorovej terapii. VEGA 2/0014/16 : Úloha cytokínov/chemokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky typu A. Joint Czechoslovak Virology Conference 2019 and 1st SK-AT Structural Virology Meeting). Typ: AFK
 • TURZOVÁ, Natália - ŠELC, Michal - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, Veronika - BÁBELOVÁ, Andrea. Comparison of the effects of different-sized silver nanoparticles on morphological and functional alterations in cancer and non-cancer lung cells. In Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Workshop. - Bratislava : Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 31-32. ISBN 978-80-972247-4-5.(APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). Vega č. 1/0215/15 : Morfoštruktuktúrne vplyvy na vývoj dolinových sietí a modeláciu svahov. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak Meeting). Typ: AFH
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Expresia génu karbonickej anhydrázy I ovplyvňuje tvorbu extracelulárnej matric, cytoskeletu, formovanie exozómov a pravdepodobne je spojená s (priaznivou) prognózou u pacientov s nádorovým ochorením. In Biologická liečba v teórii a praxi V. Editor: Peter Filipčík, Milan Buc. - Dunajská Lužná : AHO5 : Neuroimunologický ústav SAV, 2019, s. 29-30.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. Biologická liečba v teórii a praxi V. : konferencia Slovenskej imunologickej spoločnosti a Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied). Typ: AFF
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - ŠKULTÉTY, Ľudovít - LAKOTA, Ján. Expression of CA1 gene affects cellular/extracellular structures, exosome formation and cargo and is probably linked to (favourable) prognosis in patients with malignant disease. In XXIII. Biologické dny : Moderní trendy biomedicínského výzkumu : sborník přednášek a posteru, program. - Praha : Venice Praha, s.r.o., 2019, p. 32. ISBN 978-80-270-6488-5.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Biologické dny 2019 : Moderní trendy biomedicínského výzkumu). Typ: AFG
 • TYČIAKOVÁ, Silvia - MATÚŠKOVÁ, Miroslava - LAKOTA, Ján. Overexpression of TNFA in tumor cells induces changes in tumor cell biology and cancer stem cell - related markers in vitro. In XXIII. Biologické dny : Moderní trendy biomedicínského výzkumu : sborník přednášek a posteru, program. - Praha : Venice Praha, s.r.o., 2019, p. 71. ISBN 978-80-270-6488-5.(VEGA 2/0178/17 : Štúdium mechanizmov, ktoré eliminujú tumorigenitu nádorových buniek vplyvom nadexpresie ľudského faktoru nádorovej nekrózy. VEGA 2/0050/19 : Identifikácia chemorezistenntých bunkových populácií s metastatickým potenciálom u kolorektálneho karcinómu. APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund. ITMS 26240220087 : Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Biologické dny 2019 : Moderní trendy biomedicínského výzkumu). Typ: AFK
 • ULLMANN, Enrico** - PERRY, Seth W. - LICINIO, Julio - WONG, Ma-Li - DREMENCOV, Eliyahu - ZAVJALOV, Evgenii L. - SHEVELEV, Oleg B. - KHOTSKIN, Nikita V. - KONCEVAYA, Galina V. - KHOTSHKINA, Anna S. - MOSHKIN, Mikhail P. - LAPSHIN, Maxim - KOMELKOVA, Maria - FEKLICHEVA, Inna V. - TSEILIKMAN, Olga - CHERKASOVA, Olga P. - BHUI, Kamaldeep S. - JONES, Edgar - KIRSCHBAUM, Clemens - BORNSTEIN, Stefan R. - TSEILIKMAN, Vadim. From Allostatic Load to Allostatic State-An Endogenous Sympathetic Strategy to Deal With Chronic Anxiety and Stress? In Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2019, vol. 13, art. no. 47. (2.622 - IF2018). ISSN 1662-5153. Typ: ADMA
 • USTOHAL, L. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - MAYEROVÁ, M. - OBDRŽÁLKOVÁ, M. - ČEŠKOVÁ, Eva - JEŽOVÁ, Daniela. Schizofrenie a aldosteron = Schizophrenia and aldosterone. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 23. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • VACULOVÁ, T.** - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPITÁLSKA, Eva - VÁCLAV, Radovan - CHVOSTÁČ, Michal - TARAGEĽOVÁ, Veronika. Simultaneous Occurrence of Borrelia miyamotoi, Borrelia burgdorferi Sensu Lato, Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia helvetica in Ixodes ricinus Ticks in Urban Foci in Bratislava, Slovakia. In Acta Parasitologica, 2019, vol. 64, iss. 1, p. 19-30. (0.968 - IF2018). ISSN 1230-2821.(APVV-14-0274 : Drobné cicavce ako potenciálny zdroj zoonotických baktérií a rezistencie na antibiotiká. APVV-16-0518 : O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy. APVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa. VEGA 2/0068/17 : Patogény a endosymbionty ako zložky prirodzeného prostredia krv cicajúcich ektoparazitov. VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).). Typ: ADCA
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela**. Novel insights into genetics and clinics of the HNF1A-MODY. In Endocrine Regulations, 2019, vol. 53, no. 2, p. 110-134. ISSN 1210-0668.(VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. TRANSENDOGEN : ITMS 26240220051). Typ: ADNB
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - JUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. HSCRP ako biomarker pre HNF1 A-MODY. In Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. - Praha, CZ, 2019, vol. 22, suppl. 1, p. 36. ISSN 1211-9326.(Diabetologické dny. VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY). Typ: AFK
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - HUČKOVÁ, Miroslava - KLIMEŠ, Iwar - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. HSHS-CRP as a biomarker for HNF1A-mody. In 7th Meeting of EASD study group on genetics of diabetes EASD-SGGD : programme & abstract book. - Praha, 2019, p. 63.(VEGA 1/0211/18 : Diagnostické a farmakogenetické aspekty monogénového diabetes mellitus typu MODY. Meeting of EASD study group on genetics of diabetes EASD-SGGD). Typ: AFK
 • VARGA, Lukáš - DANIŠ, Daniel - ŠKOPKOVÁ, Martina - MAŠINDOVÁ, Ivica - SLOBODOVÁ, Zuzana - DEMESOVÁ, Lucia - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela**. Novel EYA4 variant in Slovak family with late onset autosomal dominant hearing loss: a case report. In BMC Medical Genetics, 2019, vol. 20, no. 1, art. 84. (1.740 - IF2018). ISSN 1471-2350.(APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu. VEGA 1/0214/16 : Celoexómové sekvenovanie v multiplexných rodinách s hereditárnou poruchou sluchu na Slovensku: identifikácia nových génových variantov.). Typ: ADCA
 • VARGOVIČ, Peter - ROKYTOVÁ, Ivana - KVETŇANSKÝ, Richard. Chronic variable stress enhances inflammatory response to lipopolysaccharide in mesenteric adipose tissue of male but not famale mice. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 54.(VEGA č. 2/0067/14 : Úloha endogénnych katecholamínov v mezenterickom tukovom tkanive pri modulácii neuroimunoendokrinnej odpovede na stres. VEGA 2/0069/18 : Úloha neuroendokrinných faktorov stresovej odpovede v regulácii aktivity imunitného systému cicavcov. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • VAŽAN, Rastislav - FILČÍKOVÁ, Diana - MRAVEC, Boris. Optimalizácia podmienok merania variability srdcovej frekvencie pri sledovaní stresových zmien vyvolaných stroopovým testom u oboch pohlaví. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXIX.(APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • VOHNOUT, Branislav** - LISIČANOVÁ, Jana - HAVRANOVÁ, Andrea. Hypolipidemická liečba a makrovaskulárne komplikácie diabetu = Hypolipidemic treatment and microvascular complications of diabetes. In Athero Review, 2019, vol. 4, no. 2, p. 95-99. ISSN 2464–6555. Typ: ADEB
 • VOHNOUT, Branislav** - LISIČANOVÁ, Jana - HAVRANOVÁ, Andrea. Psoriáza ako rizikový faktor kardiovaskulárnych príhod: kazuistika = Psoriasis as a risk factor for cardiovascular events: case report. In Athero Review, 2019, vol. 4, no. 1, p. 44-47. ISSN 2464–6555. Typ: ADEB
 • VOZÁROVÁ, Mária - TOMČÍKOVÁ, Karolína - MIKUŠOVÁ, Miriam - VAREČKOVÁ, Eva - KOSTOLANSKÝ, František. Prítomnosť patogénov v mozgoch myší koinfikovaných vírusom chrípky typu A a baktériami Streptococcus pneumoniae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. Editori: Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, 2019, s. 607-612. ISBN 978-80-223-4711-2.(VEGA 2/0106/17 : Indukcia protivírusovej imunity rekombinantným vírusom chrípky na myšom modeli. VEGA 2/0048/19 : Antivírusová terapia a vakcinácia ako nástroj na zmiernenie priebehu chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie. VEGA 2/0055/18 : Vplyv infekcie vtáčím vírusom chrípky na vývoj sekundárnej bakteriálnej infekcie. APVV-17-0445 : Prevencia a mechanizmus synergie chrípkovej a bakteriálnej koinfekcie s ťažkým priebehom ochorenia. DO7RP-0025-10 : New drugs targeting influenza virus polymerase. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019). Typ: AFD
 • VRŠANSKÝ, Peter* - VRŠANSKÁ, Lucia* - BEŇO, Milan* - BAO, Tong - LEI, Xiaojie - REN, Xiaoyin - WU, H. - ŠMÍDOVÁ, Lucia - BECHLY, Günter - JUN, Lv - YEO, Melvyn - JARZEMBOWSKI, Edmund. Pathogenic DWV infection symptoms in a Cretaceous cockroach. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2019, vol. 314, no. 1-3, p. 1-10. (1.294 - IF2018). ISSN 0375-0442. Typ: ADCA
 • WACHSMANNOVÁ, Lenka** - ŠTEVURKOVÁ, Viola - ČIERNIKOVÁ, Soňa. Changes in SNAI1 and VIM gene expression in Caco2 cells after co-cultivation with bacteria from colorectal cancer biopsies. In Neoplasma, 2019, vol. 66, no. 2, p. 271-275. (1.771 - IF2018). ISSN 0028-2685.(VEGA 2/0099/17 : Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Typ: ADDA
 • WACHSMANNOVÁ, Lenka - ŠTEVURKOVÁ, Viola - ČIERNIKOVÁ, Soňa. Intestinal bacteria and their effects on gene expression. In Sborník přednášek XIV. sympozia společnosti pro probiotika a prebiotika. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, p. 11. ISBN 978-80-213-2936-2.(VEGA 2/0099/17 : Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom. Sympozium společnosti pro probiotika a prebiotika : oraganizované ve spolupráci s AVČR v rámci programu Strategie AV21 "Potraviny pro budoucnost"). Typ: AFG
 • WACHSMANNOVÁ, Lenka - ŠOLTYS, Katarína - ŠTEVURKOVÁ, Viola - ČIERNIKOVÁ, Soňa. Gut microbiome analysis in biopsies from Slovak colorectal adenomas and carcinomas patients. In 10th Probiotics, prebiotics and new foods, nutraceuticals and botanicals for nutrition and human and microbiota health : 1st Scientific and business symposium. - Rome : Universita Urbaniana, 2019, p. 112.(Probiotics, prebiotics and new foods, nutraceuticals and botanicals for nutrition and human and microbiota health : 1st science and business symposium). Typ: AFK
 • WAWRUCH, M. - WIMMER, Gejza, ml. - MURIN, J. - PADUCHOVA, M. - TESAR, T. - HLINKOVA, L. - SLAVKOVSKY, P. - FÁBRYOVÁ, Ľubomíra - AARNIO, E. Patient‑associated characteristics influencing the risk for non‑persistence with statins in older patients with peripheral arterial disease. In Drugs & Aging, 2019, vol. 36, no. 9, p. 863-873. (2.846 - IF2018). ISSN 1170-229X. Typ: ADCA
 • WEISS, S.** - KLEMPA, Boris - TENNER, B. - KRUGER, D.H. - HOFMANN, J. Prediction of the spatial origin of puumala virus infections using L segment sequences derived from a generic screening PCR. In Viruses, 2019, vol. 11, no. 8, art. no. 694. (3.811 - IF2018). ISSN 1999-4915. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1999-4915/11/8/694>. Typ: ADMA
 • ZAJAC, Vladimír. AIDS process from an evolutionary perspective. In Archives of clinical microbiology. - London : iMedPub LTD, 2019, vol. 10, p. 28. ISSN 1989-8436.(EuroSciCon conference on virology and infectious diseases). Typ: AFE
 • ZAŤKOVÁ, Martina - REICHOVÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. Activation of the oxytocin receptor modulates the expression of synaptic adhesion molecules in a cell-specific manner. In Journal of Molecular Neuroscience, 2019, vol. 68, no. 2, p. 171-180. (2.577 - IF2018). ISSN 0895-8696.(VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. VEGA 2/0116/16 : Neuroendokrinné vplyvy na synaptogenézu v priebehu vývinu mozgu. APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií). Typ: ADCA
 • ZÁVIŠOVÁ, Vlasta** - KONERACKÁ, Martina - GÁBELOVÁ, Alena - SVITKOVÁ, Barbora - URSINYOVÁ, Monika - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ANTAL, Iryna - KHMARA, Iryna - JURÍKOVÁ, Alena - MOLČAN, Matúš - OGNJANOVIČ, Miloš - ANTIČ, Bratislav - KOPČANSKÝ, Peter. Effect of magnetic nanoparticles coating on cell proliferation and uptake. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 472, p. 66-73. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. HISENTS : 685817. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Typ: ADCA
 • ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, Adam - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Vplyv mikrovlnného žiarenia pôsobiaceho počas vnutromaternicového vývinu potkana na postnatálnu neurogenézu = The influence of microwave radiation during intrauterine development of the rat on postnatalneurogenesis. In Psychiatrie, 2019, vol. 23, suppl. 2, p. 61-62. ISSN 1211-7579.(18. celostátní Konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí). Typ: ADEB
 • ZÁVODSKÁ, Monika - CIGÁNKOVÁ, V. - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Vplyv mikrovlnného žiarenia pôsobiaceho počas prenatálneho vývinu potkana na populáciu nitrergických neurónov v RMS. In 22. Košický morfologický deň : Imunohistochémia- každodenný partner v morfológii, Zborník vedeckých prác, Košice, 30.máj 2019. - Košice : Typopress s.r.o., 2019, 2019, vol. 22, p. 275-278. ISBN 978-80-8129-106-7. Typ: AEDA
 • ZÁVODSKÁ, Monika - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - RAČEKOVÁ, Eniko. Are postnatally-born neurons in the rat olfactory system less sensitive to neonatal stress than preexisting cells? In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 57.(Vega 2/0159/17 : Lokalizácia a úloha endotelovej syntetázy oxidu dusnatého v neurogénnej oblasti potkana v postnatálnom období. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • ZMETÁKOVÁ, Iveta - KALINKOVÁ, Lenka - SMOLKOVÁ, Božena - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - ČIERNA, Zuzana - DANIHEL, Ľudovít - BOHÁČ, Martin - SEDLÁČKOVÁ, Tatiana - MINÁRIK, Gabriel - KARABA, Marián - BENCA, Juraj - CIHOVÁ, Marína - BUOCIKOVÁ, Verona - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - MEGO, Michal - FRIDRICHOVÁ, Ivana. A disintegrin and metalloprotease 23 hypermethylation predicts decreased disease-free survival in low-risk breast cancer patients. In Cancer Science, 2019, vol. 110, no. 5, p. 1695-1704. (4.751 - IF2018). ISSN 1347-9032. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cas.13985>(APVV-0076-10 : Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka. Vedúca projetku Ivana Fridrichová. APVV-16-0010 : Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka. APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. ITMS 26240220058 : Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách. INNOCENT : Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigenických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. VEGA č. 1/0724/11 : Cirkulujúce nádorové bunky a epiteliálno-mezenchymálny prechod. VEGA č. 1/0044/15 : Identifikácia faktorov zúčastnených na uvoľňovaní a migrácii cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka. VEGA 2/0102/17 : Analýza expresie génov pre miRNA regulujúcich biológiu nádorových kmeňových buniek u pacientok s karcinómom prsníka. VEGA 1/0271/17 : Porovnanie funkčných vlastností mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva prsníka od zdravých darcov a onkologických pacientok. VEGA 2/0092/15 : DNA metylačné profily v génoch asociovaných s metastázovaním karcinómov prsníka). Typ: ADCA
 • ZUNIGA-NAVARRETE, Fernando* - FLORES - RAMÍREZ, Gabriela** - DANCHENKO, Maksym - BENADA, Oldřich - SKRIBA, Anton - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Proteomic analysis revealed the survival strategy of Coxiella burnetii to doxycycline exposure. In Journal of Proteomics, 2019, vol. 208, art. no. 103479. (3.537 - IF2018). ISSN 1874-3919.(VEGA 2/0068/18 : Klinicky relevantné proteíny a ich aplikácia v spoľahlivejšej diagnostike Q-horúčky. VEGA 2/0052/19 : Nový pohľad na fenomén fázovej premeny u Coxiella burnetii). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus