Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMOVÁ, Louise Mária - SLEZÁKOVÁ, Darina - HRIC, Ivan - NECHALOVÁ, Libuša - BERISHA, Genc - OLEJ, Peter - CHLAPCOVÁ, Adéla - PENESOVÁ, Adela. Impact of dance classes on motor and cognitive functions and gut microbiota composition in multiple sclerosis patients: Randomized controlled trial. In European Journal of Sport Science, vol. ISSN 1746-1391. Typ:
 • ADNAN, Mohammad - NOVOTOVÁ, Marta - CAGALINEC, Michal. Morphological and functional properties of neuronal SH-SY5Y cells: implication for Wolfram Syndrome. In Annual CSMS conference Microscopy 2024, 20.-22.5.2024, Nový Smokovec, Slovakia : Book of abstracts. - Brno, Česká republika : Československá mikroskopická společnost, May 2024, p. 102. ISBN 978-80-909216-0-3. (APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. Výriční konference ČSMS Mikroskopie 2024) Typ: AFL
 • ACHS, Adam - MIŠÁKOVÁ, Emma - ŠUBR, Zdeno W.. Epitope mapping of two monoclonal antibodies against Influenza A virus hemagglutinin. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 70. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. VEGA 2/0003/22 : Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ACHS, Adam - ŠUBR, Zdeno W. - MRKVOVÁ, M. - RUIZ-GARCÍA, Ana B. - OLMOS, A. - GLASA, Miroslav. Particular Molecular Pattern Re discovered in Hop Stunt Viroid Sequences from Grapevine (Vitis vinifera L.) in Slovakia Chasing a “Cold Case” Story of Host Adaptation : Lecture 6. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 20. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • ANDRÉSOVÁ, Andrea - CAGALINEC, Michal - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina. Funkčná analýza variantov v géne PSMB5: Konštrukcia vektora a siRNA silencing za účelom „rescue experimentu“. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 19-24. ISBN 978-80-223-5822-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2024.pdf (Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024. APVV-22-0257 : Genetické príčiny vzácnych metabolických ochorení s dôrazom na funkčné štúdie nových génových variantov) Typ: AFD
 • ANTAL, Matúš - VESELSKÁ, Laura - MAKOVICKÝ, Peter - DAHLBY, T. - WOLFRUM, Christian - BALÁŽ, Miroslav - BALÁŽOVÁ, Lucia. Vplyv GPR180 receptora na fyziológiu pankreasu. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 31-36. ISBN 978-80-223-5822-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2024.pdf (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2024. Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024. VEGA 2/0128/23 : ÚLOHA GPR180 V REGULÁCII FUNKCIE BETA BUNIEK PANKREASU A PATOGENÉZE DIABETU) Typ: AFD
 • BAČOVÁ, Zuzana - KRAMAROVÁ, M. - HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - BAKOŠ, Ján. Zmeny v génovej expresii dopamínových receptorov u Shank3 deficitných myší sú závislé od jednotlivých oblastí mozgu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 57. ISBN 978-80-223-5782-1. (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • BAKOŠ, Ján - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - HAVRÁNEK, Tomáš - MIHALJ, D. - KOSTRUBANIČOVÁ, Kristína - BORBÉLYOVÁ, Veronika - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAČOVÁ, Zuzana. Morfologické a funkčné zmeny dopamínergických neurónov v animálnom modeli autizmu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 27-28. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • BÁLINTOVÁ, Lucia** - BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - ŠRAMKOVÁ, Monika. Nanocomposite hydrogels in skin cancer medicine : Review. In Neoplasma, 2024, vol. 71, no. 2, pp. 153-163. (2023: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2024_240315N118 (VEGA 2/0121/21 : Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík) Typ: ADDA
 • ZVOZILOVÁ, Alexandra - REICHOVÁ, Alexandra - MACH, Mojmír** - BAKOŠ, Ján - KOPRDOVÁ, Romana. Effect of a New Substance with Pyridoindole Structure on Adult Neurogenesis, Shape of Neurons, and Behavioral Outcomes in a Chronic Mild Stress Model in Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no 2, art. no. 845. (2023: 4.9 - IF, Q1 - JCR, 1.179 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25020845 (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: ADCA
 • BARAN, Filip - DONÁTOVÁ, Karin - ZEZULOVÁ, Viktória - MLADÁ, Miriam - BETÁKOVÁ, Tatiana. Influenza A virus infection triggers apoptosis in immune cells isolated from the lungs of Balb/c mice. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 55-60. ISBN 978-80-223-5822-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2024.pdf (VEGA 2/0014/24 : Subpopulácie imunitných buniek a apoptóza v odpovedi na infekciu vírusom chrípky A. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2024) Typ: AFD
 • BEŇO, Milan - BEŇOVÁ-LISZEKOVÁ, Denisa - KOSTIČ, Ivan - ŠERÝ, Michal - MENTELOVÁ, Lucia - PROCHÁZKA, Michal - ŠOLTÝS, Ján - TRUSINOVÁ, L. - RITOMSKÝ, Mário - OROVČÍK, Ľubomír - JERIGOVÁ, Monika - VELIČ, Dušan - MACHATA, Peter - OMASTOVÁ, Mária - CHASE, Bruce A. - FARKAŠ, Robert**. Gross morphology and adhesion-associated physical properties of Drosophila larval salivary gland glue secretion. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, no. 1, art.no. 9779, [27]p. (2023: 3.8 - IF, Q1 - JCR, 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-57292-8 Typ: ADCA
 • BERENÍKOVÁ, A. - GERGEĽOVÁ, H. - BRTKO, Július - MACEJOVÁ, Dana. Potenciálne protinádorové účinky tributylcíničitan propionátu a tributylcíničitan salicylátu v bunkových líniách odvodených od karcinómu prsníka. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 90. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • BERNARDINI, Giulia** - BRACONI, Daniela - ZAŤKOVÁ, Andrea - SIREAU, Nick - KUJAWA, Mariusz J. - INTRONE, Wendy J. - SPIGA, Ottavia - GEMINIANI, Michela - GALLAGHER, James A. - RANGANATH, Lakshminarayan R. - SANTUCCI, Annalisa. Alkaptonuria. In Nature Reviews Disease Primers, 2024, vol. 10, art. no. 16. (2023: 76.9 - IF, Q1 - JCR, 10.215 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2056-676X. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41572-024-00498-x Typ: ADCA
 • BERNÁTOVÁ, Kamila - PUZDEROVÁ, Barbora - BARÁTHOVÁ, Monika. Vplyv tyrozínkinázového inhibítora Pazopanibu na hypoxickú signálnu dráhu v obličkových nádorových bunkách SK-RC-52. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 73-78. ISBN 978-80-223-5822-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2024.pdf (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2024) Typ: AFD
 • BITALA, Andrej - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - MLADÁ, Miriam - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Preparation of recombinant plasmid pAcGP67A carrying a covalently bound complex of human receptor CD160 and an immunomodulator RhCMV UL144. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 90-95. ISBN 978-80-223-5822-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2024.pdf (Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch. SASPRO 0003/01/02 : Modulácia imunitnej odpovede cytomegalovírusom a jej imunoterapeutický potenciál) Typ: AFD
 • BITALA, Andrej - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - MLADÁ, Miriam - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Biophysical and binding characterization of rhesus CMV UL144 as a promising modulator of the T-lymphocyte CD160 pathways : P4. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2024, vol. 30, no. 1, p. 31-32. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2024-1/posters.pdf (XX Discussions in Structural Molecular Biology and 7th User Meeting of CIISB (Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology). APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch) Typ: AFG
 • BITALA, Andrej - BENKO, Mário - LENHARTOVÁ, Simona - MLADÁ, Miriam - NEMČOVIČ, Marek - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Biophysical characterization of rhesus CMV immunomodulatory protein UL144 as a new target for drug development applications : Poster 25. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 57. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • BLAŠKO, Juraj** - MOJŽIŠOVÁ, M. - SZÉKIOVÁ, Eva - MICHALOVÁ, Zuzana - VANICKÝ, Ivo. Application of tubular conduit in transected rat tail nerve. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 20. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. VEGA 2/0109/24 : Reakcia vybraných populácii buniek CNS na poranenie periférneho nervu a ich možná úloha pri regenerácii. VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii) Typ: AFH
 • BLAŽÍČKOVÁ, Michaela - BUČKOVÁ, Mária - KOZICS, Katarína**. Characterization of the effects of thymol derivatives on colorectal cancer spheroids. In Neoplasma, 2024, vol. 71, no. 2, pp. 193-200. (2023: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2024_231222N658 (VEGA 2/0055/20 : Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva. VEGA 2/0022/24 : Vplyv výživových doplnkov na oxidačný stres vo folikulárnej tekutine u neplodných žien) Typ: ADDA
 • BODOROVA, Barbora - BAKOŠ, Ján - BAČOVÁ, Zuzana. Zmeny diferenciácie neuronálnych buniek pod vplyvom vybraných neuropeptidov. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 60-61. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • BOGYOVÁ, E. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján - KUPKOVÁ, Kristína - HAVRÁNEK, Tomáš. Intrauterinné podanie valproátu ovplyvňuje morfológiu primárnych striatálnych neurónov. In Študentská vedecká konferencia Prif UK 2024 : Zborník recenzovaných príspevkov. - Univerzita Komenského v Bratislave, p. 102-107. ISBN 978-80-223-5822-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2024.pdf (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2024. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie) Typ: AFD
 • BONA, Martin** - HVIZDOŠOVÁ, N. - KOLLÁROVÁ, P. - KONČEKOVÁ, Jana - KOTOROVÁ, Klaudia - BONOVÁ, Petra. Diaschisis-related changes in main excitatory neurotransmitter glutamate in rat brain following the MCAO. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 21. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu) Typ: AFH
 • BONOVÁ, Petra** - KONČEKOVÁ, Jana - KOTOROVÁ, Klaudia - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BONA, Martin - GOTTLIEB, Miroslav. Blood cells-derived secretome- a novel approach for the treatment of ischemic stroke outcomes. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 22. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)) Typ: AFH
 • BRTKO, Július - STROUHALOVÁ, Dana - MACEJOVÁ, Dana - BOBÁLOVÁ, Janette. Analýza vplyvu prirodzených ligandov jadrových retinoidných receptorov (RAR) a jadrových rexinoidných receptorov (RXR) na proteínový profil buniek MCF-7 ľudského karcinómu prsníka. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 91-92. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • BUDIŠ, J. - KRAMPL, W. - BOHMER, M. - SZEMES, Tomáš - KUCHARÍK, Marcel - LICHVÁR, M. - HEKEL, R. - GOGA, Adrián - SITARČÍK, Jozef - SMOĽAK, D. - BALÁŽ, A. - ĎURIŠ, F. - GAZDARICA, Juraj - ŠOLTYS, Katarína - TURŇA, Ján - RADVÁNSZKY, Ján. SnakeLines: integrated set of computational pipelines for sequencing reads. In Journal of Integrative Bioinformatics, 2023, vol. 20, no. 3, art. no. 20220059. (2022: 1.9 - IF, 0.697 - SJR). (2023 - WOS, Scopus). ISSN 1613-4516. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/jib-2022-0059 Typ: ADCA
 • BURDA, Rastislav - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BURDA, Jozef. Clinical use of the phenomenon of ischemic tolerance. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 23. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology) Typ: AFH
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Cardiac myocyte calcium transient and contractility in treadmill running female Zucker Diabetic Fatty rats. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 67-68. ISBN 978-80-973719-5-1. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFL
 • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - NOVOTOVÁ, Marta - NOVAK, Anastázia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Dyad remodeling, calcium signalling and contractility in left ventricular myocytes of female Zucker Diabetic Fatty rats after treadmill running. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 22 - 24, 2024, Sète, France : Program & Book of Abstracts. - Montpellier, France : Physiologie & Medecine Experimentale Coeur Muscles, University of Montpellier, 2024, p. 25. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France–New EU Members) Typ: GII
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - MLADOSIEVIČOVÁ, Beata - MEGO, Michal. Microbiome in Cancer Development and Treatment. In Microorganisms, 2024, vol. 12, no. 1, art. no. 24. (2023: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 0.944 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms12010024 Typ: ADMA
 • ČIERNIKOVÁ, Soňa** - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta. Microbiome in Cancer Development and Treatment : [elektronický zdroj]. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2024, art. no. 56539. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: https://encyclopedia.pub/entry/56539 Typ: BDA
 • DEMKOVÁ, Lucia - FURDOVÁ, Alena - HORVÁTHOVÁ KAJABOVÁ, Viera - BABÁL, Pavel - SMOLKOVÁ, Božena - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea. Molecular characterization of metastatic progression in patient derived xenograft models of malignant uveal melanoma. In Acta Ophthalmologica, 2024, vol. 102, no. S279. (2023: 3 - IF, Q1 - JCR, 1.404 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1755-375X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/aos.16069 (2023 European Association for Vision and Eye Research Festival,) Typ: AEGA
 • DONÁTOVÁ, Karin* - MLADÁ, Miriam* - LOPUŠNÁ, Katarína - BARAN, Filip - BETÁKOVÁ, Tatiana**. Changes in the Expression of Proteins Associated with Neurodegeneration in the Brains of Mice after Infection with Influenza A Virus with Wild Type and Truncated NS1. In International Journal of Molecular Sciences, 2024, vol. 25, no. 5, art. no. 2460. (2023: 4.9 - IF, Q1 - JCR, 1.179 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms25052460 Typ: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu** - ORAVCOVÁ, Henrieta* - GRINCHII, Daniil - ROMANOVÁ, Zuzana - DEKHTIARENKO, Roman - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela. Maternal treatment with a selective delta-opioid receptor agonist during gestation has a sex-specific pro-cognitive action in offspring: mechanisms involved. In Frontiers in Pharmacology, 2024, vol. 15, art. no. 1357575. (2023: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.066 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1357575 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Typ: ADCA
 • DŽUBARA, Jozef - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BARTÍKOVÁ, Pavlína - NOVOTOVÁ, Marta. Vplyv infekcie vírusom kliešťovej encefalitídy na neimunitné bunky ľudskej kože : P 02. In Tomáškovy dny 2024. XXXIII. konference mladých mikrobiologů. Tomáškovy dny 2024 : XXXIII. konference mladých mikrobiologů. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2024, s. 36. ISBN 978-80-280-0550-4. Dostupné na internete: https://www.med.muni.cz/media/3662932/sbornik-td-2024-final.pdf (Tomáškovy dny 2024 : XXXIII. konference mladých mikrobiologů) Typ: AFK
 • DŽUBARA, Jozef - BARTÍKOVÁ, Pavlína - NOVOTOVÁ, Marta - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta. Monitoring of ultrastructural changes in HaCaT cells after TBEV infection : Poster 23. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 55. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. VEGA 2/0108/22 : Vrodené antivírusové obranné reakcie vybraných buniek ľudskej kože voči vírusu kliešťovej encefalitídy a ich modulácia bioaktívnymi látkami v slinách kliešťov. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • FABIANOVÁ, Kamila** - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - VANICKÝ, Ivo - BLAŠKO, Juraj - POPOVIČOVÁ, Alexandra - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Mature neurons of the olfactory neurogenic region are connected with the striatum. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 25. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti) Typ: AFH
 • FEČÍKOVÁ, Silvia - CSÁDEROVÁ, Lucia** - BELVONČÍKOVÁ, Petra - PUZDEROVÁ, Barbora - BERNÁTOVÁ, Kamila - TALAČ, Tomáš - PASTOREK, Jaromír - BARÁTHOVÁ, Monika. Can hypoxia marker carbonic anhydrase IX serve as a potential new diagnostic marker and therapeutic target of non-small cell lung cancer? In Neoplasma, 2024, vol. 71, no. 2, pp. 123-142. (2023: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2024_231219N652 (VEGA 2/0095/23 : Potenciál hypoxiou indukovanej karbonickej anhydrázy IX v diagnostike a terapii adenokarcinómov pľúc. APVV-20-0485 : Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX. VEGA 2/0113/24 : Regulácia hypoxickej signalizácie v karcinóme obličiek s dôrazom na úlohu karbonickej anhydrázy IX) Typ: ADDA
 • FURMAN, Marek** - SIHOTSKÝ, Vladimír - VIRAG, Michal - KOPOLOVETS, Ivan - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MUCHA, Rastislav. Transcriptomic analysis of genes expressed after carotid endarterectomy: Searching for new pathways for cerebral ischemic tolerance. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstrakt book. Dostupné na internete: https://coldbiomed.cryo.org.ua (VEGA 2/0101/24 : Molekulárno-biologická analýza mechanizmu ischemickej tolerancie pri zmierňovaní následkov cievnej mozgovej príhody formou kondiciovania. 48 th Annual Conference of Young Scientists : "Cold in Biology and Medicine - 2024") Typ: AFG
 • FURMAN, Marek** - SIHOTSKÝ, Vladimír - VIRAG, Michal - KOPOLOVETS, Ivan - NÉMETHOVÁ, Miroslava - MUCHA, Rastislav. Selected genetic indicators of induced brain stroke ischemic tolerance found in human blood: A quantitative analysis. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 27. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (VEGA 2/0101/24 : Molekulárno-biologická analýza mechanizmu ischemickej tolerancie pri zmierňovaní následkov cievnej mozgovej príhody formou kondiciovania. 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology) Typ: AFH
 • 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. Ján Gálik (edit.), Alexandra Kisucká (edit.), Juraj Blaško (edit.). 1. Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024. Program and Abstract Book. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium. ISBN 978-80-973388-6-2 Typ: FAI
 • GERČÁKOVÁ, Katarína - POTURNAJOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - MATÚŠKOVÁ, Miroslava**. Mouse models for cancer research – current state and the perspective : Review. In Neoplasma, 2024, vol. 71, no. 2, pp. 99-116. (2023: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2024_240328N140 (APVV-21-0296 : INCAM - IDENTIFIKÁCIA NOVÝCH BIOMARKEROV SPOJENÝCH S RELAPSOM METASTATICKÉHO KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU PO METASTASEKTÓMII. APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. VEGA 2/0185/21 : Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu) Typ: ADDA
 • GRABAN, Ján - LONEK, Ľubomír - RAVINGEROVÁ, Táňa - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny expresie VGF/BDNF/TrkB dráhy vo frontálnej kôre a hipokampe potkanov v závislosti od intenzity dobrovoľného behania. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 94. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. APVV-19-0540 : Úloha neischemických adaptačných stimulov v ochrane ischemického myokardu: štúdium spúšťacích mechanizmov a bunkovej kardioprotektívnej signalizácie. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • GRINCHII, Daniil - KHOURY, Talah - HOENER, Marius C. - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Ligands of the delta-opioid receptor and trace amine associated receptor 1 exert similar effects on monoaminergic transmission in rats. In 35th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 23 - 26 May, 2024, Tokyo, Japan, Abstract Book. - Tokyo, 2024, p. 306-308. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • GRMAN, Marián - POLČICOVÁ, Katarína - ONDÁČOVÁ, Katarína - ŠTEPANOVSKÝ, Jakub - HORVÁTH, A. - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana. Lithium diminishes the reserve respiratory capacity of cardiac cell line. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 83-84. ISBN 978-80-973719-5-1. (Vega č. 2/0051/23 : Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFL
 • GULATI, Sachin - MOSGOELLER, Wilhelm - MOLDAN, Dietrich - KOŠÍK, Pavol - DURDÍK, Matúš - JAKL, Lukáš - ŠKORVAGA, Milan - MARKOVÁ, Eva - KOCHANOVÁ, Dominika - VIGAŠOVÁ, Katarína - BELYAEV, Igor**. Evaluation of oxidative stress and genetic instability among residents near mobile phone base stations in Germany. In Ecotoxicology and Environmental Safety, 2024, vol. 279, art. no. 116486. (2023: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 1.418 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0147-6513. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2024.116486 Typ: ADCA
 • HAVRÁNEK, Tomáš - BOGYOVÁ, E. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. SHANK3 ovplyvňuje dĺžku a tvar neuritov dopamínergických neurónov in vitro. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 67-68. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • HOLOTA, R. - DEČMANOVÁ, V. - ALEXOVIČ MATIÁŠOVÁ, Anna** - KOŠUTH, Ján - SLOVINSKÁ, Lucia - PAČUT, L. - TOMORI, Zoltán - DAXNEROVÁ, Z. - ŠEVC, Juraj. Cleaved caspase-3 is present in the majority of glial cells in the intact rat spinal cord during postnatal life. In Histochemistry and Cell Biology, 2024, vol. 161, no. 3, p. 269-286. (2023: 2.1 - IF, Q2 - JCR, 0.712 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2024 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0948-6143. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00418-023-02249-7 (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] TAATJES, Douglas J. - ROTH, Jürgen. In focus in HCB. In Histochemistry and Cell Biology, 2024-03-01, 161, 3, pp. 207-209. ISSN 09486143. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00418-024-02271-3, Registrované v: SCOPUS
 • HVOZDÍKOVÁ, Erika** - LIPTÁKOVÁ, Veronika - KELLEROVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. The impact of traumatic spinal cord injury on the expression of Angiotensin II receptors within the hypothalamus-pituitary-adrenal axis. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 33. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy. 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-22-0248 : Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory. APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy) Typ: AFH
 • IHNÁTOVÁ, Lenka** - MAGUROVÁ, Martina - KISUCKÁ, Alexandra - KURUC, Tomáš - ILENINOVÁ, Mária - KUCHÁROVÁ, Karolína - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Body weight-supported treadmill training in spinal cord injured rats. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 34. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Typ: AFH
 • ILENINOVÁ, Mária - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - MUDROŇOVÁ, D. - KURUC, Tomáš - GÁLIK, Ján - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Modulation of the gut-spinal cord axis by probiotic treatment in the Th9 compression model. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 35. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. APVV-22-0248 : Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0115/24 : Regeneračné mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi hypoxiou-ischémiou a zápalom v akútnej a subakútnej fáze po traumatickom poranení miechy a liečbe Siponimodom. VEGA 2/0145/21 : Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy) Typ: AFH
 • IVOVIČ, Danica - ŠESTÁKOVÁ, Zuzana - ROŠKA, Jan - KAĽAVSKÁ, Katarína - HURBANOVÁ, Lenka - HOLÍČKOVÁ, Andrea - SMOLKOVÁ, Božena - KABELÍKOVÁ, Pavlína - NOVOTNÁ, Věra - CHOVANEC, Michal** - PALACKA, Patrik - MEGO, Michal - JURKOVIČOVÁ, Dana - CHOVANEC, Miroslav**. DNA damage levels in peripheral blood mononuclear cells before and after first cycle of chemotherapy have comparable prognostic values in germ cell tumor patients. In Frontiers in Oncology, 2024, vol. 14, art. no. 1360678. (2023: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 1.066 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2234-943X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fonc.2024.1360678 (APVV-17-0384 : Testikulárne nádory zo zárodočných buniek rezistentné na cisplatinu: ich premena na liečiteľné ochorenie. APVV-19-0286 : Je HIF-1a hlavný regulátor DNA reparačnej kapacity a odpovede na chemoterapiu vnádoroch semenníkov z germinatívnych buniek?. VEGA 2/0075/23 : ÚLOHA POŠKODENIA DNA A OPRAVY V ODPOVEDI NÁDOROV UROGENITÁLNEHO TRAKTU NA CHEMOTERAPIU NA BÁZE CISPLATINY) Typ: ADCA
 • JAKIČ, Kristína - ŠELC, Michal - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - HAVEL, Filip - SRAMEK, Michal - ZARSKA, Monika - PROSKA, Jan - MASANOVA, Vlasta - UHNAKOVA, Iveta - MAKOVICKÝ, Peter - NOVOTOVÁ, Marta - VYKOUKAL, Vít - BÁBELOVÁ, Andrea**. Long-Term Accumulation, Biological Effects and Toxicity of BSA-Coated Gold Nanoparticles in the Mouse Liver, Spleen, and Kidneys. In International Journal of Nanomedicine, 2024, vol. 19, p. 4103-4120. (2023: 6.6 - IF, Q1 - JCR, 1.273 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1176-9114. Dostupné na: https://doi.org/10.2147/IJN.S443168 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD). APVV-20-0494 : Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo) Typ: ADCA
 • KALINKOVÁ, Lenka - ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - ŠTEVURKOVÁ, Viola - FRIDRICHOVÁ, Ivana - ČIERNIKOVÁ, Soňa**. DNA Methylation in Leukemia, MyelodysplasticSyndrome, and Lymphoma : [elektronický zdroj]. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2024, art. no. 56575. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: https://encyclopedia.pub/entry/56575 Typ: BDA
 • KARAILIEV, Peter - FAZEKAS, Csilla Lea - CORREIA, P. - ZELENA, D. - JEŽOVÁ, Daniela. Vybrané bielkoviny mozgu a čriev ako potenciálne markery odolnosti voči stresu v animálnom modeli. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 70. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. Mária Kazimírová, Eva Špitalská, Veronika Rusňáková Tarageľová (eds.). 1. vyd. Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024. 91s. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/. ISBN 978-80-972239-1-5 (Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: FAI
 • KISUCKÁ, Alexandra - KISS BIMBOVÁ, Katarína - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - LUKÁČOVÁ, Nadežda. The impact of subpial administration of Chondroitinase ABC on glial scar components following SCI. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 39. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0115/24 : Regeneračné mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi hypoxiou-ischémiou a zápalom v akútnej a subakútnej fáze po traumatickom poranení miechy a liečbe Siponimodom. VEGA 2/0117/24 : Vplyv NG2 pozitívnej populácie buniek na rozsah poranenia a funkčnej obnovy po úraze miechy) Typ: AFH
 • KITYK, Anna** - HNATKO, Miroslav - PAVLÍK, Viliam - BALOG, Martin - ŠOLTÝS, Ján - LABUDOVÁ, Martina. Advancing biomedical substrate engineering: An eco-friendly route for synthesizing micro- and nanotextures on 3D printed Ti-6Al-4V. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2024, vol. 28, p. 2098-2115. (2023: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 1.091 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.12.164 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • KLEMPA, Boris. COVID-19 pandemic in Slovakia: From the Early Days to Today : Lecture 1. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 15. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • KLEPOCHOVÁ, R. - NIESS, Fabian - MEYERSPEER, Martin - SLUKOVÁ, Dorota - JUST, Ivica - TRATTNIG, Siegfried - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - KAUTZKY‑WILLER, Alexandra - LEUTNER, Michael - KRŠŠÁK, M.**. Correlation between skeletal muscle acetylcarnitine and phosphocreatine metabolism during submaximal exercise and recovery: interleaved 1H/31P MRS 7 T study. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, no. 1, art. no. 3254. (2023: 3.8 - IF, Q1 - JCR, 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-53221-x Typ: ADCA
 • KONČEKOVÁ, Jana - KOTOROVÁ, Klaudia - GOTTLIEB, Miroslav - BONA, Martin - BONOVÁ, Petra**. Changes in excitatory amino acid transporters in response to remote ischaemic preconditioning and glutamate excitotoxicity. In Neurochemistry International, 2024, vol.173, no., p.105658. (2023: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 1.049 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2023.105658 (APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. VEGA 2/0073/21 : Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)) Typ: ADCA
 • KONČEKOVÁ, Jana** - KOTOROVÁ, Klaudia - NÉMETHOVÁ, Miroslava - BONOVÁ, Petra. Remote ischemic conditioning modulates the inflammation after stroke in the rat model of hyperinflammation. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 40. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu) Typ: AFH
 • KOPÁČEK, Juraj. Looking back at the COVID 19 pandemic from the perspective of the Institute of Virology BMC SAS : Lecture 2. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 16. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • KORNIEIEVA, Daria - VLKOVIČOVÁ, Jana - SÝKORA, Matúš - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - FERENCZYOVÁ, Kristína - BARTEKOVÁ, Monika - KRŠKOVÁ, Katarína - ZORAD, Štefan - KALOČAYOVÁ, Barbora. Vplyv quercetínu a glykémie na diabetickú nefropatiu u potkanov ZDF. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 100-101. ISBN 978-80-223-5782-1. (VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach. VEGA č. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy. VEGA č. 2/0159/24 : Nové antidiabetiká/antiobezitiká ako inovatívny farmakoterapeutický nástroj kardioprotekcie v experimentálnom modeli diabetu 2. typu. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. APVV-21-0194 : Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom. 99. Fyziologické dni) Typ: AFL
 • KOŠÚTOVA, Natália - LORENCOVÁ, Lenka** - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard** - OROVČÍK, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena** - UKRAINTSEV, Egor** - REZEK, Bohuslav** - KASAK, Peter** - ČERNOCKÁ, Hana** - OSTATNÁ, Veronika - BLAHUTOVÁ, Jana - VIKARTOVSKÁ, Alica - BERTÓK, Tomáš** - TKÁČ, Ján**. Negative charge-carrying glycans attached to exosomes derived from benign and cancerous prostate cell lines as novel liquid biopsy marker. In Sensors, 2024, vol. 24, art.no. 1128. (2023: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.786 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8220. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/s24041128 Typ: ADCA
 • KOŠÚTOVA, Natália - LORENCOVÁ, Lenka - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard - OROVČÍK, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - KOZICS, Katarína - GÁBELOVÁ, Alena - UKRAINTSEV, Egor - REZEK, Bohuslav - KASAK, Peter - ČERNOCKÁ, Hana - OSTATNÁ, Veronika - BERTÓK, Tomáš - TKÁČ, Ján. Exozómy ako potenciálny diagnostický biomarker pre tekutú biopsiu. In XVI. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2024 : Občianske združenie Preveda. 16. - OZ Preveda, Javornícka 21, Banská Bystrica. (XVI. Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2024) Typ: AFH
 • KOTOROVÁ, Klaudia** - KONČEKOVÁ, Jana - GOTTLIEB, Miroslav - BONOVÁ, Petra. Blood cell-derived secretome as an alternative stroke treatment approach for obese individuals. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 42. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (VEGA 2/0096/22 : Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19). APVV-21-0069 : Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu. 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology) Typ: AFH
 • KUCHÁROVÁ, Karolína** - KURUC, Tomáš - IHNÁTOVÁ, Lenka - GÁLIK, Ján - MAGUROVÁ, Martina - ILENINOVÁ, Mária - KISUCKÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Neurotrophic factor expression in different microenvironments six weeks after thoracic spinal cord injury and carnosine treatment. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 44. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). VEGA 2/0117/24 : Vplyv NG2 pozitívnej populácie buniek na rozsah poranenia a funkčnej obnovy po úraze miechy) Typ: AFH
 • KURUC, Tomáš** - KUCHÁROVÁ, Karolína - KISUCKÁ, Alexandra - ILENINOVÁ, Mária - IHNÁTOVÁ, Lenka - KISS BIMBOVÁ, Katarína - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján - LUKÁČOVÁ, Nadežda. Aerobic exercise-driven brain resilience: insights into hippocampal alterations of obese rats. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 46. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0115/24 : Regeneračné mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi hypoxiou-ischémiou a zápalom v akútnej a subakútnej fáze po traumatickom poranení miechy a liečbe Siponimodom. VEGA 2/0117/24 : Vplyv NG2 pozitívnej populácie buniek na rozsah poranenia a funkčnej obnovy po úraze miechy) Typ: AFH
 • LAMATUNGGA, Kiki Ekiawan - PICHLEROVÁ, Magdaléna - HALAMOVÁ, Júlia - KANOVSKÝ, Martin - TAMATAM, Dhanalakshmi - JEŽOVÁ, Daniela - PICHLER, Viliam. Forests serve vulnerable groups in times of crises: improved mental health of older adults by individual forest walking during the COVID-19 pandemic. In Frontiers in Forests and Global Change : Open access, 2024, vol. 7, p. (2023: 2.7 - IF, Q1 - JCR, 0.953 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2624-893X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/ffgc.2024.1287266 (VEGA 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov) Typ: ADCA
 • LAPINOVÁ, Jana - BALÁŽ, Miroslav - BALÁŽOVÁ, Lucia - CSÁDEROVÁ, Lucia - GOLIAŠ, Tereza - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - HEEREN, Joerg - PASTOREKOVÁ, Silvia - TAKÁČOVÁ, Martina**. Unlocking the paracrine crosstalk: adipocyte-derived factors affect carbonic anhydrase IX expression in colon and breast cancer cells. In Neoplasma, 2024, vol. 71, no. 2, pp. 164-179. (2023: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0028-2685. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/neo_2024_240321N127 (APVV-19-0098 : Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX. APVV-20-0480 : Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu. VEGA 2/0050/24 : Štúdium inverzného vzťahu medzi karbonickými anhydrázami CA IX a CA IV a jeho významu pre nádorový fenotyp. VEGA 2/0102/23 : Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne mechanizmy termogenézy) Typ: ADDA
 • LIČKOVÁ, Martina - ČABANOVÁ, Viktória - FUMAČOVÁ, Sabina - VAŇOVÁ, Veronika - KAJANOVÁ, Ivana - JELENSKÁ, Lenka - RÁDIKOVÁ, Žofia - KOPÁČEK, Juraj - KLEMPA, Boris. Seroprevalence study of the tick-borne encephalitis virus in Slovakia : Poster 39. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 71. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • LIPTÁKOVÁ, Veronika** - SNOPKOVÁ, Jana - HVOZDÍKOVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. The effect of Angiotensin receptor type 2 stimulation on neuroregeneration after severe spinal cord injury. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 50. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy. APVV-22-0248 : Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory. 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology) Typ: AFH
 • LIŠKOVÁ, Veronika - CHOVANCOVÁ, Barbora - GALVÁNKOVA, Kristína - KLENA, Ladislav - MÁTYÁSOVÁ, Katarína - BABULA, P. - GRMAN, Marián - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - BARTOŠOVÁ, Mária - KRIŽANOVÁ, Oľga**. Slow Sulfide Donor GYY4137 Increased the Sensitivity of Two Breast Cancer Cell Lines to Paclitaxel by Different Mechanisms. In Biomolecules : Open Access Journal, 2024, vol. 14, no. 6, art. no. 651. (2023: 4.8 - IF, Q1 - JCR, 1.179 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom14060651 (APVV-20-0176 : Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík. VEGA 2/0047/22 : Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách. 313021BZC9 (VVK-TRANS-BIOMED) : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Typ: ADMA
 • Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely : Študijný materiál pre účastníkov kurzu – Vol. 2023. Editori: Zuzana Lopatníková, Veronika Brezováková, Zuzana Hurníková, Veronika Borbélyová, Mojmír Mach, Miroslava Matúšková, Ingeborg Režuchová. Košice : Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, 2023. 245 s. ISBN 978-80-89280-60-5 Typ: BCI
 • LOPUŠNÁ, Katarína - NIŽŇANSKÁ, Zuzana - BENKO, Mário - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - ZEZULOVÁ, Viktória - DŽUBARA, Jozef - BITALA, Andrej - VRANOVSKÝ, Andrej - BENČÍKOVÁ, Petra - REŽUCHOVÁ, Ingeborg - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. PD-L1 is highly expressed in Mantle cell lymphoma cell lines : P19. In IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology : Book of Abstracts. - Bratislava : Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences, 2024, s. 70. ISBN 978-80-972111-7-2. (IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology. Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND č. 945478 : SASPRO 2 č. 1384/03/01 Meranie a modelovanie svetelného znečistenia. SASPRO2 1136//01/02 : Kontrolné body a vírusové immunomodulatory v nádorovej terapii. VEGA 2/0063/21 : Herpesvírusové imunomodulátory ako noví kandidáti na liečbu rakoviny a zápalov. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology) Typ: AFH
 • LOPUŠNÁ, Katarína - BENKO, Mário - DŽUBARA, Jozef - NEMČOVIČOVÁ, Ivana - ZEZULOVÁ, Viktória - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BARTÍKOVÁ, Pavlína. Stimulation of BTLA by UL144 promotes clustering of tumour cell line RAJI : P 08. In Tomáškovy dny 2024. XXXIII. konference mladých mikrobiologů. Tomáškovy dny 2024 : XXXIII. konference mladých mikrobiologů. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2024, s. 42. ISBN 978-80-280-0550-4. Dostupné na internete: https://www.med.muni.cz/media/3662932/sbornik-td-2024-final.pdf (Tomáškovy dny 2024 : XXXIII. konference mladých mikrobiologů. VEGA 2/0063/21 : Herpesvírusové imunomodulátory ako noví kandidáti na liečbu rakoviny a zápalov. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom) Typ: AFK
 • LOPUŠNÁ, Katarína - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - KLEMPA, Boris - LENHARTOVÁ, Simona - NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Novel noncytotoxic antiviral compounds targeting SARS-CoV-2 at low micromolar scale : Poster 16. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 48. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. PP-COVID-20-0010 : Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2. APVV-21-0108 : Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • LUKÁČOVÁ, Nadežda** - KISS BIMBOVÁ, Katarína - KISUCKÁ, Alexandra - BAČOVÁ, Mária - ILENINOVÁ, Mária - KURUC, Tomáš - KUCHÁROVÁ, Karolína - IHNÁTOVÁ, Lenka - MAGUROVÁ, Martina - GÁLIK, Ján. Siponimod shows greater efficacy than methylprednisolone and Atorvastatin in reducing neuroinflammation and promoting recovery after spinal cord injury. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 51. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy. VEGA 2/0115/24 : Regeneračné mechanizmy vzájomnej komunikácie medzi hypoxiou-ischémiou a zápalom v akútnej a subakútnej fáze po traumatickom poranení miechy a liečbe Siponimodom. VEGA 2/0117/24 : Vplyv NG2 pozitívnej populácie buniek na rozsah poranenia a funkčnej obnovy po úraze miechy) Typ: AFH
 • MACEJOVÁ, Dana - GERGEĽOVÁ, H. - BRTKO, Július. Cytotoxické a protinádorové účinky vybraných triorganocíničitých zlúčenín v ľudských nádorových líniách karcinómu prsníka. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 102-103. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-20-0314 : Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • MAGUROVÁ, Martina - BAČOVÁ, Mária - PAPCÚNOVÁ, Štefánia - GÁLIK, Ján. Exploring combination therapy with epidural stimulation and atorvastatin for spinal cord injury recovery in rat models. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 52. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. VEGA 2/0098/20 : Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh. APP0405 : Kombinovaná terapia ako možnosť liečby traumou poškodenej miechy) Typ: AFH
 • MAKOVICKÁ, Mária - VRBENSKÁ, Adela - MAKOVICKÝ, Peter - DURCOVÁ, Barbora - ŠKARDA, Jozef - KAMARÁD, Vojtěch - MIKLOŠOVÁ, Mária - RIMÁROVÁ, Kvetoslava** - MICHALČOVÁ, Patricie - KRÁĽOVÁ, Klaudia - MURI, Jozef**. Histopathological findings in lung biopsies with usual interstitial pneumonia: Definition of a new classification score for histological fibrotic stages. In General Physiology and Biophysics, 2024, vol. 43, no. 1, p. 49-56. (2023: 1.3 - IF, Q4 - JCR, 0.358 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2023029 Typ: ADDA
 • MAKOVICKÝ, Pavol - MILERSKI, Michal - MAKOVICKÝ, Peter - MARGETÍN, Milan - PORÁČOVÁ, Janka - MYDLAROVÁ-BLAŠČÁKOVÁ, Marta - NAGY, Melinda. Machine Milking Ability of Ewes of Tsigai, Improved Valachian, Lacaune Breeds and Their Crosses: Udder Morphological Traits and Milking Characteristics. In Veterinarija ir Zootechnika, 2023, vol. 81, no. 2, p. 30-35. (2022: 0.128 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1392-2130. Dostupné na internete: https://vetzoo.lsmuni.lt/data/vols/2023/8102/en/makovicky.pdf Typ: ADEB
 • MARTONČÍKOVÁ, Marcela** - DOLEŽAL, P. - FABIANOVÁ, Kamila - KARHÁNEK, M. - GÁLIK, Ján - RAČEK, Adam - POPOVIČOVÁ, Alexandra - RAČEKOVÁ, Eniko. Persistent olfactory dysfunction after COVID-19: the results of remote olfactory testing and data collection in Slovakia. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 54. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti) Typ: AFH
 • MÁTYÁSOVÁ, Katarína - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - BABULA, P. - KRIŽANOVÁ, Oľga** - LIŠKOVÁ, Veronika. Role of the 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase in colon/colorectal cancers. In European Journal of Cell Biology, 2024, vol. 103, no. 2, art. no. 151415. (2023: 4.5 - IF, Q2 - JCR, 1.59 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0171-9335. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejcb.2024.151415 (VEGA 2/0047/22 : Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Typ: ADCA
 • MIHALJ, D. - BORBÉLYOVÁ, Veronika - PIRNÍK, Zdenko - BAČOVÁ, Zuzana - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - BAKOŠ, Ján**. Shank3 Deficiency Results in a Reduction in GABAergic Postsynaptic Puncta in the Olfactory Brain Areas. In Neurochemical Research, 2024, vol. 49, no. 4, p. 1008-1016. (2023: 3.7 - IF, Q2 - JCR, 1.031 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0364-3190. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11064-023-04097-2 (VEGA 2/0148/21 : Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu) Typ: ADCA
 • MIHALJ, D. - PIRNÍK, Zdenko - BORBÉLYOVÁ, Veronika - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. GABAergické abnormality v čuchových oblastiach mozgu myší s behaviorálnymi prejavmi autizmu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 77-78. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-21-0189 : Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu. VEGA 2/0057/23 : Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • MINICHOVÁ, Lenka - SLOBODNÍK, Vladimír - SLOBODNÍK, R. - OLEKŠÁK, M. - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - ŠKULTÉTY, Ľudovít - ŠPITALSKÁ, Eva**. Detection of Avian Haemosporidian Parasites in Wild Birds in Slovakia. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, no. 2, art. no. 121. (2023: 2.1 - IF, Q2 - JCR, 0.585 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16020121 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADCA
 • MIŠÁK, Anton - ONDRIAŠ, Karol - GRMAN, Marián - TOMÁŠOVÁ, Lenka - CHOVANEC, Miroslav. The antioxidant activity of Acanthopanax senticosus extract in the presence of Cysteine, Glutathione and Sulfide and its effect on Wistar rat blood pressure. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 105-106. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • MOSNÁ, Lucia - RÁDIKOVÁ, Žofia - BAJER, Boris - HAVRANOVÁ, Andrea - PENESOVÁ, Adela. Irisín a BDNF u jedincov so sedavým spôsobom života po 8-týždňovej intervencii životného štýlu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 107. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-22-0047 : Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • MOTYL, J. - WENCEL, P. - KISUCKÁ, Alexandra - CZUBOWICZ, K. - LUKÁČOVÁ, Nadežda - STROSZNAJDER, J.B. The effect of Siponimod on neuronal and glial cell protein markers in the rat spinal cord injury model. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 59. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Typ: AFH
 • MRKVOVÁ, M.** - KEMENCZEIOVÁ, Jana - ACHS, Adam - ALAXIN, Peter - PREDAJŇA, Lukáš - ŠOLTYS, Katarína - ŠUBR, Zdeno W. - GLASA, Miroslav**. Molecular Characteristics and Biological Properties of Bean Yellow Mosaic Virus Isolates from Slovakia. In Horticulturae, 2024, vol. 10, no. 3, art. no. 262. (2023: 3.1 - IF, Q1 - JCR, 0.552 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2311-7524. (APVV-20-0015 : LEGOMICS - MODERNÉ "OMICS" POSTUPY AKO EFEKTÍVNE NÁSTROJE PRE IDENTIFIKÁCIU A CHARAKTERIZÁCIU VÍRUSOVÝCH PATOGÉNOV STRUKOVÍN) Typ: ADCA
 • MUCHA, Rastislav** - FURMAN, Marek - SIHOTSKÝ, Vladimír - NÉMETHOVÁ, Miroslava - KOPOLOVETS, Ivan - VIRAG, Michal. Genes expression altered in activation of ischemic tolerance through carotid endarterectomy in human blood. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 60. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. VEGA 2/0101/24 : Molekulárno-biologická analýza mechanizmu ischemickej tolerancie pri zmierňovaní následkov cievnej mozgovej príhody formou kondiciovania) Typ: AFH
 • MUNKOVA, M., LF UK - KARAILIEVOVÁ, Lucia - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KARAILIEV, Peter - HOMBERG, Judith R. - JEŽOVÁ, Daniela. Hyperaktívne potkany s vyradeným génom pre dopamínový transportér pociťujú nepohodu a negatívne emócie. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 79-80. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (VEGA 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • NEJATI BERVANLOU, Reyhaneh - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - CAGALINEC, Michal - NOVAK, Anastázia - DZURIŠOVÁ, Diana. Effect of exercise intervention on cardiovascular parameters and glucose tolerance in obese rats. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 91. ISBN 978-80-223-5782-1. (99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana** - LOPUŠNÁ, Katarína** - ŠTIBRÁNIOVÁ, Iveta - BENEDETTI, Fabio - BERTI, Federico - FELLUGA, Fulvia - DRIOLI, Sara - VIDALI, Mattia - KATRLÍK, Jaroslav - PAŽITNÁ, Lucia - HOLAZOVÁ, Alena - BLAHUTOVÁ, Jana - LENHARTOVÁ, Simona - SLÁVIKOVÁ, Monika - KLEMPA, Boris - ONDREJOVIČ, Miroslav - CHMELOVÁ, Daniela - LEGERSKA, Barbora - MIERTUŠ, Stanislav - KLACSOVÁ, Mária - UHRÍKOVÁ, Daniela - KERTI, Lukáš - FRECER, Vladimír. Identification and evaluation of antiviral activity of novel compounds targeting SARS-CoV-2 virus by enzymatic and antiviral assays, and computational analysis. In Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 2024, vol. 39, no. 1, art. no. 2301772. (2023: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 0.949 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1475-6366. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14756366.2024.2301772 Typ: ADCA
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Preparation and crystallization of protein complexes: Tricks and examples from our host-virus studies : L30. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2024, vol. 30, no. 3, p. 268-269. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2024-3/febs.pdf (The 48th FEBS Congress. APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch) Typ: AFE
 • NEMČOVIČOVÁ, Ivana - KÓŇA, Juraj - POLÁKOVÁ, Monika - KLUNDA, Tomáš - BITALA, Andrej - BENKO, Mário - NEMČOVIČ, Marek. Mutational analysis on viral HCMV UL141 protein to specify the binding site of novel antagonist that blocks TRAIL-R2 binding : P36. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, 2024, vol. 30, no. 1, p. 52-53. ISSN 1211-5894. Dostupné na internete: https://www.xray.cz/ms/bul2024-1/posters.pdf (XX Discussions in Structural Molecular Biology and 7th User Meeting of CIISB (Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology). APVV-19-0376 : Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom. VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch) Typ: AFG
 • NÉMETHOVÁ, Veronika** - BABIAKOVÁ, Petra - TEGLASOVÁ, Boglarka - UHELSKÁ, Lucia - BÁBELOVÁ, Andrea - ŠELC, Michal - JAKIČ, Kristína - MITROVSKÝ, Ondrej - MYSLIVCOVÁ, Denisa - ZACKOVÁ, Markéta - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BÁTOROVÁ, Angelika - DRGOŇA, Ľuboš - RÁZGA, Filip**. ASP210: a potent oligonucleotide-based inhibitor effective against TKI-resistant CML cells. In American Journal of Physiology - Cell Physiology, 2024, vol. 327, no. 1, p. C184-C192. (2023: 5 - IF, Q1 - JCR, 1.711 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0363-6143. Dostupné na internete: https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpcell.00188.2024 (Vega č. 1/0069/20 : Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni. Vega č. 2/0160/21 : Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia. VEGA 2/0116/22 : Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • NOVAK, Anastázia - NOVOTOVÁ, Marta - CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Morfologické rozdiely kardiomyocytov ľavej komory srdca u samíc Zucker Diabetic Fatty potkanov. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 108-109. ISBN 978-80-223-5782-1. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • NOVOTOVÁ, Marta - KUČERA, L. - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - GONÇALVESOVÁ, E. - ZAHRADNÍK, Ivan. Growth related structural activity of sarcolemma in cardiac myocytes. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 22 - 24, 2024, Sète, France : Program & Book of Abstracts. - Montpellier, France : Physiologie & Medecine Experimentale Coeur Muscles, University of Montpellier, 2024, p. 27. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France–New EU Members) Typ: GII
 • OMASTA, Božena - VALACHOVIČ, Martin - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Cellular lipid metabolism: the Achilles’ heel of lymphocytic choriomeningitis virus : Lecture 9. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 23. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • ONDÁČOVÁ, Katarína - POLČICOVÁ, Katarína - MIŠÁK, Anton - ŠEVČÍKOVÁ TOMÁŠKOVÁ, Zuzana. Mitochondrial chloride channel: a CLIC or not a CLIC? In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 37-38. ISBN 978-80-973719-5-1. (Vega č. 2/0051/23 : Interakcia mitochondriálneho chloridového kanálu s translokátorovým proteínom. APVV-22-0085 : Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • ONDRIAŠ, Karol - MIŠÁK, Anton - GRMAN, Marián - TOMÁŠOVÁ, Lenka. Characterisation of rat 35 arterial pulse wave parameters in several cardiovascular conditions. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 35. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - GRINCHII, Daniil - ROMANOVÁ, Zuzana - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu - JEŽOVÁ, Daniela. Effects of prenatal and postnatal treatment with a delta-opioid receptor ligand on anxiety, cognition as well as mesolimbic dopaminergic and hippocampal glutamatergic neurotransmission in rats. In 35th CINP World Congress of Neuropsychopharmacology : 23 - 26 May, 2024, Tokyo, Japan, Abstract Book. - Tokyo, 2024, p. 968-969. (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. CINP World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: GII
 • PAVEL, Jaroslav** - KELLEROVÁ, Erika - SNOPKOVÁ, Jana. Spinal Cord Vasculare:General Anatomy and Physiology. In Neuraxial Therapeutic : A Comprehensive Guide. 1. - Cham, Switzerland : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p.121-149. ISBN 978-3-031-39557-4. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-39558-1_6 (APVV-18-0163 : Neuroprotektívny vplyv synergického pôsobenia blokovania AT1 a stimulácie AT2 receptorov po traumatickom poškodení miechy. APVV-22-0248 : Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory) Typ: ABC
 • PAVEL, Jaroslav** - LIPTÁKOVÁ, Veronika - HVOZDÍKOVÁ, Erika - SNOPKOVÁ, Jana. Is Angiotensin II receptor type 2 involved in potentiated intrinsic regenerative ability in injured spinal cord? In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 64. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-22-0248 : Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory. VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy) Typ: AFH
 • PENESOVÁ, Adela** - MINÁRIK, Peter - HUČKOVÁ, Miroslava, Miloslava - VLČEK, Miroslav - SZÁNTOVÁ, Mária - KRIŽANOVÁ, Oľga. 5-Fluorouracil Induced Hypertriglyceridemia During the Colorectal Cancer Treatment in a Patient With Multifactorial Chylomicronemia Syndrome: A Case Report. In Clinical Therapeutics, vol. ISSN 0149-2918. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2024.05.001 (APVV-22-0047 : Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov. VEGA 2/0040/22 : Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov v karcinogenéze a ich vplyv na účinok chemoterapeutík) Typ: ADCA
 • PETRISKOVÁ, Lívia - KODEDOVÁ, Marie - BALÁŽOVÁ, Mária - SYCHROVÁ, Hana - VALACHOVIČ, Martin**. Lipid droplets control the negative effect of non-yeast sterols in membranes of Saccharomyces cerevisiae under hypoxic stress. In Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 2024, vol. 1869, no. 7, art. no. 159523. (2023: 3.9 - IF, Q1 - JCR, 1.365 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1388-1981. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2024.159523 (Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny) Typ: ADCA
 • PISKO, Jozef - FABIANOVÁ, Kamila - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan. Effect of fipronil maternal exposure on further development of mouse offspring. In Animal Physiology 2024, 19th International Scientific Conference, June 11th - 13th 2024, Liptovský Ján, Slovakia : Book of Abstracts. 1. vydanie. - Nitra : Slovak University of Agriculture, 2024, p. 61. ISBN 978-80-552-2744-3. (VEGA 2/0041/23 : Molekulárne mechanizmy reakcii preimplantačného embrya na faktory prostredia. APVV-22-0071 : Prevencia reprodukčného zlyhania v období pripúšťania zvierat prostredníctvom skrmovania kŕmnych aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín. Animal Physiology 2024 : International Scientific Conference) Typ: AFH
 • RAČEK, Adam** - ŽIDEKOVÁ, Monika - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - FABIANOVÁ, Kamila - RAČEKOVÁ, Eniko. Behavioral and functional consequences of maternal separation of various duration in rats. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 65. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti) Typ: AFH
 • RÁDIKOVÁ, Žofia - MOSNÁ, Lucia - ECKERSTORFER, Carmen - BAJER, Boris - HAVRANOVÁ, Andrea - IMRICH, Richard - VLČEK, Miroslav** - PENESOVÁ, Adela. Plasma irisin and the brain-derived neurotrophic factor levels in sedentary subjects: effect of 8-weeks lifestyle intervention. In Endocrine Regulations, 2024, vol. 58, no. 2, p. 115-128. (2023: 0.371 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na internete: https://sciendo.com/article/10.2478/enr-2024-0013 (APVV-22-0047 : Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov. VEGA 2/0105/24 : Overenie pozitívneho účinku podávania kombinácie fruktóza - metylcelulóza na metabolizmus potkanov) Typ: ADNB
 • RAMBANI, Vibhuti - KOLNÍKOVÁ, Miriam - CAGALINEC, Michal - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela**. PMPCA-Related Encephalopathy : Novel Variants, Phenotype Extension, and Mitochondrial Morphology. In Neurology Genetics, 2023, vol. 9, no. 6, art. no. 200106. (2022: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 1.106 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2376-7839. Dostupné na: https://doi.org/10.1212/NXG.0000000000200106 (VEGA 1/0572/21 : dentifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie.. ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení. APVV-0296-17 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • RICHERT-PÖGGELER, K. R. - ACCOTTO, G. P. - CANDRESSE, Thierry - CHABANNES, M. - DESBIEZ, C. - GLASA, Miroslav - ISKRA-CARUANA, M.-L. - JELKMANN, W. - MARAIS, Armelle - MENZEL, W. - MULABISANA, J. - NIEHL, A. - PIERRO, R. - PREDAJŇA, Lukáš - ROMETTE, J.L. - RUBINO, L. - URBINO, C. - VERDIN, E. - ZIEBELL, H. - ZIKELI, K. Plant viruses go global: the European Virus Archive. In Acta Horticulturae, 2024, vol. 1392, p. 75-86. (2023: 0.151 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0567-7572. Typ: ADMB
 • SELYEMOVÁ, Diana** - ANTOLOVÁ, Daniela** - MANGOVÁ, Barbara - HALAPY, Júlia - LIČKOVÁ, Martina - FUMAČOVÁ, Sabina - SLÁVIKOVÁ, Monika - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta. Cats as a sentinel species for human infectious diseases – toxoplasmosis, trichinellosis, and COVID-19. In Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases, 2024, vol. 6, art. no. 100196. (2023: 1.7 - IF, Q3 - JCR, 0.919 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2667-114X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.crpvbd.2024.100196 (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. Vega č. 2/0024/24 : Epidemiológia, genetická variabilita a zdravotné riziká zoonóznych parazitov Toxoplasma gondii a Toxocara spp. v urbánnych a rurálnych ekosystémoch Slovenska) Typ: ADMA
 • SIHOTSKÝ, Vladimír** - MUCHA, Rastislav - KOPOLOVETS, Ivan - FURMAN, Marek - NÉMETHOVÁ, Miroslava - VIRAG, Michal. Carotid endarterectomy – potential induction of ischemic tolerance in clinical praxis. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 69. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology) Typ: AFH
 • SNOPKOVÁ, Jana** - LIPTÁKOVÁ, Veronika - HVOZDÍKOVÁ, Erika - PAVEL, Jaroslav. The stimulation of AT2 receptors can promote an angiogenic response after severe spinal cord trauma. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 71. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (VEGA 2/0123/23 : Vpyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy. APVV-22-0248 : Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory. 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology) Typ: AFH
 • SZADVÁRI, Ivan - TOMOVA, Alexandra - BORBÉLYOVÁ, Veronika - PIRNÍK, Zdenko. Gender differences in heterozygous Shank3B mice related to sweet and sweet-fat consumption. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 113. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • SZÉKIOVÁ, Eva** - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Migration response of astrocytes to the effect of conditioned medium from rat bone marrow mesenchymal stem cells. In Cold in biology and medicine: current problems in cryobiology, transplantology, and biotechnology : Abstrakt book. Dostupné na internete: https://coldbiomed.cryo.org.ua (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. VEGA 2/0109/24 : Reakcia vybraných populácii buniek CNS na poranenie periférneho nervu a ich možná úloha pri regenerácii. 48 th Annual Conference of Young Scientists : "Cold in Biology and Medicine - 2024") Typ: AFG
 • SZÉKIOVÁ, Eva** - MICHALOVÁ, Zuzana - BLAŠKO, Juraj - VANICKÝ, Ivo. Mesenchymal stem cells conditioned medium affects neurons and glial cells differently depending on the time of conditioning. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 73. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. VEGA 2/0109/24 : Reakcia vybraných populácii buniek CNS na poranenie periférneho nervu a ich možná úloha pri regenerácii) Typ: AFH
 • ŠEVC, Juraj** - MOCHNACKÝ, F. - KOŠUTH, Ján - MATIAŠOVÁ A., Alexovič - SLOVINSKÁ, Lucia - BLAŠKO, Juraj - BUKHUN, I. - HOLOTA, R. - TOMORI, Zoltán - DAXNEROVÁ, Z. Neonatal nervous tissue exhibits superior reparative potential compared to the mature nervous tissue after minimal spinal cord injury. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 74. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology) Typ: AFH
 • ŠEVČÍK, Martin** - ŠPITALSKÁ, Eva - MALITERNÁ, Michaela - KABÁT, Peter - BENDA, Petr. First records of Secretargas transgariepinus (Argasidae) in Libya and Jordan: corrections of collection records and detection of microorganisms. In Parasitology Research, 2024, vol. 123, no. 5, art. no. 223. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-024-08239-5 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADCA
 • ŠEVČÍKOVÁ, Aneta - ČIERNIKOVÁ, Soňa** - MLADOSIEVIČOVÁ, Beata - MEGO, Michal. Gut and Intratumoral Microbiomes in Tumor Metastasis : [elektronický dokument]. In Encyclopedia : Scholarly Community Encyclopedia, 2024, art. no. 56535. ISSN 2309-3366. Dostupné na internete: https://encyclopedia.pub/entry/56536 Typ: BDA
 • ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - LUDWIG, Nicole - DIENER, Caroline - ŠRAMKOVÁ, Monika - KOZICS, Katarína - JAKIČ, Kristína - BÁLINTOVÁ, Lucia - BASTUS, Neus G. - MORIONES, Oscar Hernando - LÍŠKOVÁ, Aurélia - KRIVOSIKOVA, Zora - ROLLEROVÁ, Eva - MANOVÁ, Alena - DUBAJ, Tibor - PUNTES, Victor - SIMON, Peter - WSÓLOVÁ, Ladislava - TULINSKÁ, J. - SMOLKOVÁ, Božena - MEESE, Eckart - GÁBELOVÁ, Alena**. Gold and titania nanoparticles accumulated in the body induce late toxic effects and alterations in transcriptional and miRNA landscape. In Environmental Science-Nano, 2024, vol. 11, no. 3, p. 1296-1313. (2023: 5.8 - IF, Q1 - JCR, 1.463 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2051-8153. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3en00954h (APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD)) Typ: ADCA
 • ŠPIRIAKOVÁ, Simona. Štúdium mikrobiómu v etiopatogenéze onkologických ochorení a protinádorovej terapii : Bakalárska práca. Školiteľ: Čierniková S. Bratislava : Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2024. 50 s. Typ: GHG
 • ŠPITALSKÁ, Eva** - ŠEVČÍK, Martin - PERESH, Yevheniy-Yuliy - BENDA, Petr. Bartonella in bat flies from the Egyptian fruit bat in the Middle East. In Parasitology Research, 2024, vol. 123, no. 2, art no. 144. (2023: 1.8 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-024-08165-6 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Typ: ADCA
 • TOMÁŠOVÁ, Lenka - ONDRIAŠ, Karol - UFNAL, Marcin. Zvýšený príjem soli ovplyvňuje metabolizmus taurínu v organizme potkana. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 114. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-19-0154 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA 2/0066/23 : Úloha intrakolonálneho sírovodíka a butyrátu v rozvoji hypertenzie u obéznych potkanov. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • TRNKOVÁ, Lenka - BUOCIKOVÁ, Verona - MEGO, Michal - ČUMOVÁ, Andrea - BURÍKOVÁ, Monika - BOHÁČ, Martin - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - SMOLKOVÁ, Božena**. Epigenetic deregulation in breast cancer microenvironment: Implications for tumor progression and therapeutic strategies. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2024, vol. 174, art. no. 116559. (2023: 6.9 - IF, Q1 - JCR, 1.493 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.116559 (APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 2/0067/22 : Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka) Typ: ADCA
 • TSAI, Chia-Liang** - PAN, Chien-Yu - WANG, Tsai-Chiao - TSENG, Yu-Ting - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara - LIN, Tsu-Kung**. Effects of acute aerobic exercise with different intensities on cerebral dopamine/norepinephine/serotonin metabolites and executive-related oculomotor control in individuals with Parkinson's disease. In Mental Health and Physical Activity, 2024, vol. 26, art. no. 100582. (2023: 2.3 - IF, Q2 - JCR, 1.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1755-2966. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2024.100582 Typ: ADCA
 • VANČOVÁ, Annamária - ROMANOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Henrieta - STANKO, S. - JEŽOVÁ, Daniela. Hodnotenie mimiky tváre a emócií dojčaťa počas stresovej situácie: rozpracovanie metodického prístupu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 88. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (VEGA 1/0644/23 : Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov. APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • VANICKÝ, Ivo** - BLAŠKO, Juraj - TOMORI, Zoltán - MICHALOVÁ, Zuzana - SZÉKIOVÁ, Eva. Rat ventral nerve as a model for long distance regeneration. In IBRO Neuroscience Reports, 2024, vol. 16, pp. 479-484. (2023: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.549 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2667-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ibneur.2024.03.008 (VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii. VEGA 2/0109/21 : Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN)) Typ: ADMA
 • VANICKÝ, Ivo**. A model for studying long distance axonal regeneration in the rat. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 76. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. VEGA 2/0120/23 : Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanejperiférnej neuropátii) Typ: AFH
 • VAŇOVÁ, Veronika - SLÁVIKOVÁ, Monika - NÁHLIKOVÁ, Jana - KLEMPA, Boris. Rapid evaluation of the neutralising antibody response against SARS-CoV-2 variants by pseudotype : Poster 30. In CzechoSlovak Virology Conference : Book of Abstracts - Sborník abstraktů z konference CzechoSlovak Virology Conference 2024. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Českou společností pro biochemii a molekulární biologii a Národním centrem pro virologii a bakteriologii, 2024, s. 62. (CzechoSlovak Virology Conference 2024. CzechoSlovak Virology Conference 2024) Typ: GII
 • VINNIKOV, Volodymyr A.**. Effect of changing the radiation dose range on the in vitro cytogenetic dose response to gamma-rays. In International Journal of Radiation Biology, 2024, vol. 100, no. 6, p. 875-889. (2023: 2.1 - IF, Q1 - JCR, 0.545 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0955-3002. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09553002.2024.2338511 Typ: ADCA
 • VLKOVIČOVÁ, Jana - ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - FRIMMEL, Karel - KURA, Branislav - KORNIEIEVA, Daria - KRŠKOVÁ, Katarína - HUDEC, Vladan - ONDRUŠEK, Matej - GAŠPAROVIČ, Ivo - ŠRAMATÝ, Rastislav - LUPTÁK, Jaroslav - HULMAN, Michal - SLEZÁK, Ján - KALOČAYOVÁ, Barbora. Vplyv aplikácie molekulárneho vodíka na zmiernenie akútneho poškodenia obličiek pri operácii srdca. In 99. Fyziologické dni : PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA LEKÁRSKEJ FYZIOLÓGIE NA SLOVENSKU A 100. VÝROČIA FYZIOLOGICKÉHO ÚSTAVU LF UK V BRATISLAVE. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 115-116. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://fyziologickedni.sk/wp-content/uploads/Zbornik-abstraktov-Fyziologicke-dni-2024.pdf (APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. APVV-20-0421 : Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2. 99. Fyziologické dni) Typ: AFH
 • WEIS, Denisa - LIN, Liangguang L. - WANG, Huilun H. - LI, Zexin Jason - KUSIKOVA, Katarina - CIZNAR, P. - WOLF, Hermann M. - LEISS-PILLER, Alexander - WANG, Zhihong - WEI, Xiaoqiong - WEIS, Serge - SKALICKÁ, Katarína - HRČKOVÁ, Gabriela - DANISOVIC, Lubos - ŠOLTÝSOVÁ, Andrea - YANG, Tingxuan T. - FEICHTINGER, René G. - MAYR, Johannes A. - QI, Ling. Biallelic Cys141Tyr variant of SEL1L is associated with neurodevelopmental disorders, agammaglobulinemia, and premature death. In Journal of clinical Investigation, 2024, vol. 134, no. 2, art. no. e170882. (2023: 13.3 - IF, Q1 - JCR, 4.833 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0021-9738. Dostupné na: https://doi.org/10.1172/JCI170882 Typ: ADCA
 • WENCEL, P. - KISUCKÁ, Alexandra - MOTYL, J. - LUKÁČOVÁ, Nadežda - STROSZNAJDER, J.B. The role of sphingosine-1-phosphate receptor modulator (Siponimod) in spinal cord injury. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 78. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Typ: AFH
 • ZAHRADNÍK, Ivan - PAVELKOVÁ, Jana - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Allosteric inactivation of the ryanodine receptor channel. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12 – 14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 107-109. ISBN 978-80-973719-5-1. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFL
 • ZAHRADNÍK, Ivan - KUČERA, L. - GONÇALVESOVÁ, E. - NOVOTOVÁ, Marta. Ultrastructure of cardiomyocytes of patient diagnosed with systolic dysfunction associated with SARS-CoV-2 infection. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 22 - 24, 2024, Sète, France : Program & Book of Abstracts. - Montpellier, France : Physiologie & Medecine Experimentale Coeur Muscles, University of Montpellier, 2024, p. 28. (Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France–New EU Members) Typ: GII
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. David and Goliath: the power of small ions to regulate the large channel. In 11th Slovak Biophysical Symposium, June 12–14, 2024, High Tatras : Book of Contributions. - High Tatras, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Physics Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2024, p. 23-25. ISBN 978-80-973719-5-1. (APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan. Allosteric mechanism of ryanodine receptor inactivation by calcium and magnesium ions. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 22 - 24, 2024, Sète, France : Program & Book of Abstracts. - Montpellier, France : Physiologie & Medecine Experimentale Coeur Muscles, University of Montpellier, 2024, p. 13. (APVV-21-0473 : Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France–New EU Members) Typ: GII
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - NOVOTOVÁ, Marta - CAGALINEC, Michal - NOVAK, Anastázia - HACKL, Benjamin - ZABRODSKÁ, Eva - GEWESSLER, Stefanie - LILLIU, Elena - KOENIG, Xaver. Metabolic therapy in heart failure. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 22 - 24, 2024, Sète, France : Program & Book of Abstracts. - Montpellier, France : Physiologie & Medecine Experimentale Coeur Muscles, University of Montpellier, 2024, p. 41. (ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France–New EU Members) Typ: GII
 • ZASTKO, Lucian. Biológia : Učebné texty pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2024. 99 s. ISBN 978-80-561-1098-0 (VEGA 2/0140/23 : Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch) Typ: ACB
 • ZAVALA-MENESES, Sofía G. - FIRRINCIELI, Andrea - CHAĽOVÁ, Petra - PAJER, Petr - CHECCUCCI, Alice - ŠKULTÉTY, Ľudovít** - CAPPELLETTI, Martina. Proteogenomic Characterization of Pseudomonas veronii SM-20 Growing on Phenanthrene as Only Carbon and Energy Source. In Microorganisms, 2024, vol. 12, no. 4, art. no. 753. (2023: 4.1 - IF, Q2 - JCR, 0.944 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms12040753 (APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: ADMA
 • ŽIDEKOVÁ, Monika** - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - SZÉKIOVÁ, Eva - FABIANOVÁ, Kamila - RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Eniko. Effect of early chronic stress on proliferation and migration of neuroblasts in the rat rostral migratory stream. In 9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurology. 9. 1. - Košice, Slovakia : Copyvait, s.r.o., June 2-5, 2024, p. 81. ISBN 978-80-973388-6-2. Dostupné na internete: http://www.neurobiology.sk/symposium (9th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology. APVV-19-0279 : Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok (NEUROGEN). VEGA 2/0119/22 : Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus