Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Archeologický ústav SAV

Akademická 2
949 21 Nitra
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.archeol.sav.sk/
 
Riaditeľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
E-mail:
Tel: 037/6410051
Fax: 037/7335618
Sekretariát: Mgr. Ivana Špotáková
E-mail:
Tel:
Fax:

Detašované pracoviská:

Oddelenie pre výskum východného Slovenska, Hrnčiarska 13, 040 01 Košice, tel. 055/6222682, fax: 055/7295558
Pracovisko v Malých Vozokanoch, Malé Vozokany 122, 951 82
Výskumné pracovisko vo Zvolene, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, tel.: 0902/925642
 
Ústav vznikol v roku 1939 ako Štátny archeologický a konzervátorský ústav a roku 1953 prešiel do zväzku pracovísk SAV. Rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo vednom odbore archeológia a príbuzných vedných disciplínach v rámci vlastného vedeckovýskumného programu, úloh grantových projektov, štátnych objednávok, medzinárodných projektov a individuálnych úloh tvorivých pracovníkov. Dosiahnuté výsledky uplatňuje vo verejnom živote formou vedecko-popularizačnej a kultúrno-osvetovej činnosti. Vykonáva aj funkciu školiaceho pracoviska pre výchovu nových vedeckých pracovníkov v odbore archeológia.